Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Ağosios 1953 . OM Alman Rus görüşmeleıi alenkov hükumeti. iki hafta sonra Bah AJ,nanyada yapılacak se Alman secn.enler.mn Dr. Arte L e r ' e toplu bir seki de r e y « . raanev m elerin. önlemeye matuf H A Uçan daireler hakkmda yeni bir açıklama Bunlann, plâstikten tecrübe balonlan olduğu bildiriliyor V BİR DAKİKÂ: Mısırda Vefdcilerle kızıllar anlaştılar Bunların Gnl. Necibe karşı bir cephe teşkil ettikleri bildirildi Londra, 23 (Nafen) Sunday Times gazetesinin Kahirede bulunan muhabiri, General Necıbin düşmanlan hakkmda uzun bir makale neşretmektedir. Bu nwkalede General Necibi devirmek ıstiI yenlerin bulunduğu ve bunlann bir ı araya geldikleri, işbirliği de yapI tıkları kaydedilmektedır. | Sunday Times muhabiri, bilhassa Vefd partisinin bazı ileri gelen şahıslarınrn tanınmış komünist elemanlarla birleştıklerini ve büylelikle «Birleşmiş cephe» adı jltında yeni bir siyasî parti kurduklanru kaydetmektedir. Sunday Times muhabiri, General Necib aleyhinde bulunan, fpkat şimdiki halde sessiz bir şekilde bekliyen «kuvvetleri» de ?u şekilde gıra'.amaktadır: 1 Toprakları ellerinden ahnıp köylülere dağıtılan geniş toprak sahibi kimseler, 2 Müslüman Kardeşler Birliği vt taraftarlan, 3 Mısır ordusunun ve polisinin, General Necib tarafından azledılen bazı mensublan, 4 Vefd partisi ve onunla ıshirliği yapan komünistler, 5 Mısır ordusu dahilinde Albay Mehanna'nın taraftaılan (Bu albay. taht mevcud iken naıb vaI rifesini ifa ediyordu, fakat kenI disi halifelik peşinde koştuğundan General Necib tarafından rtaiKıkten uzaklaştınlmıştı ve müebhed hapse mahkum edılmişti. Bu albay, General Necibi devirmeğe çalıçmıştı). Mısır, İngiltere ile anlaşmak istiyor Kahire, 23 (a.a ) Cumhıır BPŞkanı General Necibe vekâlet etmekte olan Albay Abdül Nasır I bugün burada verdıği bir demeç! te, Mısırın İngiltere ile iyi mün^sebetler tesıs etmek ^rz'istında bulunduğunu söylemi} ve şunlaa ilâve etmiştir: c Fakat iki memleket arasında dostane münasebe^lerin tes'si içın Süveyşın tahliyesı iktiza e(mektedir. «İngıltere ile aramızda oian anla^mazlıkların sulh ve tnjzakeıe yolile kan dokulmesme mevdan k.'lniadan halledılebıleceğıne kani bulunuyoruz. İngılızlerin teklıflerinı müzakereyı kabul etm.ş olmanıamıza rağmen daimî surette hazırlıklı buluamıya azmetmiş bulunuyoruz. «1956 senesinden e\vel ıstiklâl ve hürriyet uğrundaki em'iı Hm;zi tahakkuk ettirmiye azınetmi; bulunu\or\ız » Derya içredirler, Deryayı bilmezler Gaz#tel«rin neşrıyatn Şark xrilAyetlerind« Arab ha.fl.erue tedrisat yapanlar çoğaltyor. Millî Eğitim Bakanhğt Mü«tekzibi: Böyle bir jei/m aslı attan yoktur. Sonra fu havadis: Diyarbakırda Arab harflerile ders veren dört hoca yakalanimştır. Ve minelgaraibü! D. N. Rusyada hükumaf değişiklîklerî Ruslarla meskun olmıyan bölgeler yeniden teşkilâtlandırılıyor Londra, 23 (a.a.) Moskovadan alman son haberlere göre, Sovyet hükumeti, Ruslarla meskun o!mıyan cumhuriyetleri yeni başian teşküâtlandırmağa karar vermiştir. Bielo Rusya idare mekaruzmasının tamamen değiştirildiğl dün bildinlmiştir. Aynı şekilde Litvanyada da değişiklikler vapılacağı açıklanmıştır. Son zamanlarda muhtelif Sovyet cumhuriystleri hü kumetlerinde büyük değişik'ikler yapılmıştır. İane loplıyabiliyor. verebiliyor muyuz? 'Lrkiyede de iane toplanır. Bunlann nasıl toplandığıru hep gorurüt Başka memleketlere fidenler, >amectnualarla havadis filmlcriseyredenler oralarda ianenin ve kimler tarafından toplaagörmüşlerdir. Büyük felâket» leri muteakıb verilen yardım para» I larmın miktannı elbette gazete ha» belerinden öğrenmi^erdir. Hulâsa Bat.Ulara notalar gonderm.§ler. Almanyanın bivlestirilmesm., bir hükuraet kunılmasını ve daluı bir çok şeyleri teklif etnuslerdi. Fakat onlar. hür seçimler yap.lmadan ve birlestirilecek *»™an"»d» halk.n kimi i^ediği belli olmadan bövle bir kabine teskilin, .ten surmiHerdiki, bunu ne Bat.l.larm ve ne de Boru» hükomtmm kabul et melerin* imkân yoktn. .. Yaln» anlas.lm.5ti 1» tt™»1»' flo hafta sonra yap.lacak Alman secimleri merinde tesir .cra etmek maksadile. kabulI edılmeslrjmı kân bulunmad.gını bıldurf bu tekliflen ileri sürmiiştü. Malenkov, Batı başkentlerinden Bonndan bu tekliıler ale>hmde Te nesrivat yap.ldıktan ve nnruklar da söylendikten sonra. Moskovaya bir doğu \lmanya heyeti davet ettl bununla iki ffün devam eden görusmeler vapt. ve dün de bir tebliğ neşrederek koraünist Alman hiıkumetine verdi&i «taviılen» ac,kladı Buna göre. Rusya 1954 ocak avınrfan itibaren harb tazmlnat. almnacak. dopu Almanyada kurt.lmu* Sovvet m.iesse** ve <abrikalannı Alman halkına iade edecek. Ugal masraflannı azaltacak. eski borrlan silecek. pda maddeleri yardimı yapacak ve senede yiizde iki faizle de kredi acacakRusyanın bn meseleye verdıgi oneme blr işaret Dogu Almanya hükumet erkânı şerefine verilen rivafette Malenkov'nn bulunması ve uznn blr nuruk d» söylemesi oltnusrur. Malenkov'un bu nutkunda ispat etmeee çalıstı&ı noktsUr şunUr olmusttır: «Rusva. Almanyavı blrlesrirmek ve hanş anHlasmasına kavusturmak isrivor. faka< Bonn idareciler! buna mânt oluvor ve Almanlan yeni bir harbe süriiklüyorlar!» Eeer iki hafta sonra Batı Almanya serimlerinde. geçenlerde ttalvan serimlerinde vukua eelen deHslklik tekrarlanır ve reyler dafrılarak Dr AHenauer istikrarii bir hiiltfimet kuramıvarak vaztyete gelir^e Malenkov blr nisbet dahlllnde hedefine ulasmıs. manevrasi da varı ymnva mnvaffakivete ermts olacaktır. Moskovadaki komünist Alman Sovyet eoriişmeleri. bnnnn sonunda nesredilen tehllj. Malenkov'un nutku Batı Almanya seemenlerinin zîhninde siiphe yaratmak ve hövleliklp bn memleketln Batı ile işhiriiğini zayiflatmak hedefi pesinde kosmaktadtr. Fakat Bah Almanvada bn manevrs^a kapılarak ıreniş blr kiitle bulım?Wlir mi? Rıısya, dofa Almanvava çıda maddeleri gönderece?!ni hiIHirmektedir ve bunu Mr pmnnranHa mev7iıu vapmafa çaluj müUtadır. Ralbuki bn m«mleVet ar'ıktan kırılıvor. Kremlin. harb ts'minatı almıvacajhm sövlemektedir hilhuki Alm?nvanın Rus Isgail altınHjlri kısmı sömiirülmüs, Işçiler Wa|»nkov iHaresi nami hesabma oa'ısmaktansa isyan ermeyi, tanklar altmHa ezilmpvi grize almışlardır Mn^Vova tplıiisi. Doğn Alman<So\Tet müe«<ı?^eleri» nden Hprkcn rival'ârlıŞın ne dcrece Ctinlıi hu rmıesseseler Almarlardan ahnmıttır VP «imdi hakiki gabiblerine iade edilmektedir. Ne söziim ona ftavİ7İPr» ve hittâ ne de charb mi'rrimlprindpnn bir kısmının memleitPtlcrine iadpleri komiinist Alman idarecilprinin «arsılmış pre«tiilerini kurtaramaz ve bn manevranm Batı Almanvada da ohom ma tesiri» yapması beklenemez» Ömer Sami COŞAR «1 1. ... .. ^TrftrMtuova *» Pasifik harbinin en Gnl. Wyman. doğudaki bvyük sırrı çöziilüyor telViklerini bitirdi Singapur 23 (a.a.) Dalaıç'ar tarafından Singapur açıklannda denizin dibinde bir denizaltının bu lunmasıle, Pasifik harbinin en büyük »rlnndan biri çözülmek üzeıtdir. Dalgıclar hummsli bir şekilde 1 yalnız enkazı 3 milvon Malaya I dolan rutarında bulunan denızaltıı yı çıkarmağa çalışmaktadırlar. | Tanmmış Italyan dalgıclarından Manilo Vasta. enkazın 6 ile 10 sene arası bir müddettenberi deniz »)tında bulunduğunu söylemiştir. De niz makamlan bu denizaltının bu sularda bulunmasıniB nrrını ancak. denizaltı su üstüne çürbktan »onra çözebileceklerini söylemlşlerdlr. Bir çok kısımlan tahtadan olması bakımından dalgıç Vasta, bu denizaltuıın uzun menzilli Okyanus denizalbaı olduğunu •öylemektedir. îzmir 23 (Telefonla) Bir hafta evvel memlekptimizin doğu bolaelerinde bir tetkik seyahatıne cıkan NATO güney do§u Avrupa kara kuvvetleri komutanı Korgeneral Wyman geç vakıt şehrimize döntnüştür. General bir hafta «üren bu seyahatinde doeu hududlaıımızda bulu nan askerî birlıklerimizi ziyaret etmiştir. Wyman daha evvel, "tenHi komutasına dahil Yunaniftanın Bul garistan ve Yııeo>;lavya huduHlannda tetkiklerde bulunmuştu Generale NATO basın bürosu başkanı Albay Westley refakat etmekte idi. Memleketimizde bir D.D.T. iabrikajı kurulacak Ankara, 23 (Anka) Hat fü mflhlm mlktarda dövlrimizin dışan yıWTwıı« Mb«b elaa D. D. T. ilicıam m«nltk«tiınlzd« tetihıail içln hanrbkhn bâflanııufftar. Bu eauumkm. «Uı«k Ur D.D.T. fabrikan kttralmaauıa karar T«rilmistir. T»k* ftedOlk bv rabrika. nın n«r*4« kunılacajı btlll deftildir. Fıbrik»nın kunılman hanrlıklanna önümuzdekl ay baflanacaktır. Ankarada Atatürk Orman Çiftliğinde bir pastörize süt fabrıkajımn kurulması için de faaliyete geçildiği haber alınmıştır. Bunıtn ıçin Birleşmiş Milletler teşkilâtına bnğlı ihtısas teşekküllerınden 360 b n dolarhk bir yardım temin Hılmektedir. Buna aid bütün hazııiık.lar tamamlanmıştır. Fabrikanın inşa• ı a ppk yakında başlan u^ktır. =n ıtvklı («çmesınl njlar. LONDRA Yeni Super6 Clipper uçaklanyle en lüks hava yolculuğunu yapınız I Btı TOICU tıx olabihrdiniz... Bindiginiî Super6 Clipper, muhalif hara tabakaguaın üstünde, dakikada 8 km. den (szla türatle «e«$iz sedans açarken... nazik Clipper hizmetkârlanniD her volcuya »yn ayn gösterdikleri ihtimamdan kâm alan, önünüze getirilen Paru'in Maxim'* LokantanniB nefis TrmekJerinden, ıcçkin içkilerden nıüteiezzis olan, arkaja açılan kolto|^ rtslanıp rahat eden yolco ere* us olabilininis! Süratli **A«ia ExpreMn Frank* furt fiaeria4«n »izi dofra Londrara ulaştınr. Londnra giden Super6 Clipper uçaklan Dttseldorf TO BrOkMİe A» ngrar. Serahaı Acentenize reya Pam American Havayollan Bürobrına mflracaat edinia. İSTANSUL: Oalatasaray, Yaıri Çarfi Ne. 30 Tal: 41319 40522. P K. 2074 âNKARA: ânkara PaİM Otell T*L: 13881 Izmir Fannı 3 günde 22S.585 kişi gezdi Izmir 23 (Telefonla) Cumartesi gecesı Fuaxı 82 bin 671 kişi gezmıştir AçJışından itibaren üç gun ıçindekı bılet'i ziyaretçı yekunu 225 bin 585 tir. Fu&rın mermerden yspılmış elektrikli şelâUli havuzu yeni bir e^er olarak büyük takdir toplamaktadır. lamak üzere, ekonomi sahasında başarı göstermiş fahıslaruı i) başina getirilmesi, Washmgton, 23 (a a.) «Avi2 Beria'nın taraftarlannın oration Week» havacılık dergisı diin, tadan kaldırılması. «Moby Dıck» adı verilen plâst'kBielo Rusya kabüıesıaâe 11 veten mamul özel balonlar vasıtasile ki.'iu değiştirildiğl dün gec« ilân yüksek irtıfada yapılan «ondajlara edılmiştlr. dair Amerikan hava kuvvetlerinin ederseV h"inı raertılekerte iane v» Gürcistan cumhurlyetindî de ay yardım zevki ortadao kalknuş gibU yetkili servisleri tarafmdvı verim şekilde kabine değişıklikleri ya dir. Dedelerimizin havrat yapmak len bir raporu yaymlanmaktadır. pılmaktadır. Bahis konusu dergiye görs, gökhususundaki gayretlerinin bakaya5 ilâ 8 ağustoa tarihleri arasında snu hâlâ yıka yıka bitiıemedlgimi* yüzünde uçan dairelerin görüntoplanan Sovyetler Birliği Yüksek , yetmiyor gibi pmdi de kesemizin düğıine dair çıkan söylentilere bu Yapılmakta olan değişikliklerin Şurasında ahnan kararlan mütea I ağzını bağlamış, mühürlemiş otubalonlar sebeb olmaktadır Dergi kıb, yeni bakanlann isuuleri pey runu> Paris 23 (Nafen) Fransa ko gayeleri şunlardır: bunu şu şekilde izah etmektedir: 1 Istihsalin arttırılmasmı *ağ ı derpey açıklanmaktadır. Plâstikten yapılmış balon'.ann par münistleri, grevlerin sona ermemeKurbaa bayramı mfinaseberJU lak sathı ziyayı gayet mükemmel si içın tahriklerini genişletmişlerKızılay kutulan g«zdireo yavruladir. Bunlar şımdi memleketin mi'şbir şekilde aksettirmektedır. Güra elbette tesadüi etmistioizdir, şef neş battıktan uzun bir müddet i kül duruma düşmesıni temin makkat bir insani his İse bu hizmete | sadile yeni yeni emiler vermekte sonra. yeryüzüne karanl'.k çöktüfKi kendini atanlarm da şahaa» bu |** ı ve grevlere devam olunmasını iszaman bunlar 30 ilâ 40 kilometreık kati hlzmetile kuvvetlendtrecek e] temektedirler. Diâer sendikalar ise Türkiyt tf Bankası M ajuıto» günu bir irtifada güneş ışığmı aksettıre30 yajına basmıı olacaktır. Türk ele. da ve kıbalde olman tabil degil Bİgrevin nihayete erdirilmesini bilrek parlamıya devam etmektedir. dirmişlerdir. Bir çok sahalarda grev manlarlle bankaeılıjın hayal d*hl edll. dir? Manisa 23 (a a.) Cumhur Baş medîgi blr uırundt, Atıtürkün Mah. Yüksek irtıfada sür'at tahmini güç sona ermişse de gene normal duYnkanda iane manzaralan bafckanı Celâl Bayar, refakatinde Bü mud Celtl bcy* vcrdl|l 1S0 btn nra kında yardıjhm satırlar lâh ba aok olduğundan. bunlann hi7i «atte rum avdet etmemıştir. pibl mutevazı blr p*ra İle kurulan ta 90 kilometreyi asla aşmampkla heDiğer taraftan hükumetin grev yük Millet Mechsi Reis Vekıli Mu Bankuı 38 *enelik müddvt urfında taya getirmek içfaıdi raber, gcikyüzünde büyüK bir siîr yapan işçilere karsı alacağını IJİİ zaffer Kurbanoğlu ve Manisa mil oz sermaye»1nl «S mllyon Hı«y» yuk. tane toplayan çoeuklann kthk loyafetleri kendilerinin bayram atle yol alıyormuş gibi görünmek dirdiği cezai tedbirlerde ıhtilâf Letvekilleri ile Manisa ve Izmır va leltoıeüe muvaffajı ohnuftur. Memlekct iktlaadl bunyaamd* lialct. lerinde hir temiz torab givemii tedirler mevcuddur ve böyle tedbirlere baş lileri, Başyaver Kurmay Yarbay kadar faJdr olduklannı vuruMuğu takdirde grevin devam Nureddm Fuad Alpkartal olduğu halde bu sabah Manisadan hareket U Bakasının halen lç«rdt T« tedir. Acaba Kızılay bunu şefknti* edeceği anlaşılmaktadır. ederek Saruhanlı bucağını, Akhi 117 tubesl vırdır. Bu mtktar butuıl mizi daha iazla tahrik içln mi yapıBir Ingiliz yük gemisi ııretM tesekkül «tml| bakalar lçeriatod* yor? O halde daha perisan, daha sar, Kırkağac vı Soma ilçelerini en yüksek rakamı lfadt «tonektodlr. ziyaret etmiştir. Hongkong civarında ÖJrendljtlml» gön bmnka bu yıldflod. «ayıf re merhamete lâyık olanları Celâl Bayar, gerek yol boyunea mımü her ceneklnden farkh olarak kut. | bulunabOir: Lâkln iane kutolanoıa taarruza uğradı gerekse her ilçeye uğrayışmda ka lıyacak vt daha genıı törtnltr yapıla. i WrH, berbad halinl ne yapalım?. CharlestDn (News Virginia) 23 HongKong 23 (aa.) «tnc laba'ık halk topluluğunun coşkun caktır. Umum Mudür Oı«ytr Avunduk ' vt ondao sonra bn biçare yavrula(a a.) Chaılestonun tanınmış sos Cumhur Başkanı Celâl B»yaxı Ankar». yalist liderlennden ve Daıly Mail hulv» adlı İngıliz gemisuıden dlın?n sevgi tezahürlerüe karşîlaşrmştiT. da yapılacak toplantıym dav«t «tmlttlr i rm para toplar»ak hnsusundaki abir haberde geminin Guçeu açıklaCumhur Başkanı, vatandaşlann Bazı trtkiklerde bulunmak lçin Bayramı ! cemillklerini ne Ue izah edelim? gazetesinın sahibi Bayan Walter E. Clark'ın dovulerek ölduruldüğü nnda silâhlı iki Conkun taarruzu göstermiş olduklan bu coşkun ve Balıkeılrd* fcçlnnlf olan Umum Müdür Bütün nakil vasıtalarına girer giranlaşılmıştır. Bavan Walter dün na uğradığı ve üzeııne ateş açıld'ğı içten tezahürata teşekkürlermi bil Muavlni Ahıned Dallı Ankajaya d«o. meı yakanraa rozetleri takryor, kumu» T* toplatıların aon hanrlıklarü* HongKong'dan dırerek kendilerini selâmlamıştır. geoe iki hizmetcisi tarafından 81ü bildırilmektedır tuyu burnnnuza dayıvorlar. Bu hal meşpjl olmsğa bmalamiftır. hareketle kuzeye doğru gitmekte olarak bulunmuştu. Celâl Bayar, bilâhare, Garb LinI1« araeağı 25 kuraşu zor gecer ve Bir gene denizde bojjııldu olan İnchulva'nm ne olduğu bılin yitleri Soma maden ışletmesini riBaşsavcı Bryan, 59 yaşında buluÇengelköyUnd* Tahlrpaak aokağıntfa ekseri 10 kuruşta kalır. Böyle iane memektedir. Bu gemi bir kaç gün yaret etmiş ve öğle yemeğinl işlet İS aayılı *v4« oturan Ksdır Zeytlnkaya toplamr mı? nan Mrs. Clark'ın bir cinayete kurevvel Milliyetçi Çın kuvvetleri talsmlnd* blr g«n«, yüsm* bllmedlgl İçln mede yemiştir. ban gittiğini açıklamıştır. Nerede bizim çleek giW kıılanrafından tevkif edilmiş bulunmakCumhur Başkanı öğleden »onra dealad* bcjuimuet'ar. Casedl aranmak. mn; levend delikanlılanmız? Hatadır. Hava Kurumu filosu doğu taydı. saat 14 de gene halkm hararetli teBİya Bunîar Fabrikada komünist diye zahür.eri arssında Somadan Bergt Yıkanmak Için kuyuya firralş! neden saril hanımlanmız?.. |inneıbölgelerimizde Sarıyerde Kaptan aekatında 10 aayılı böyle bir hayulı 1»« evde oturan Lâtfiyt Clçek lımlnde (0 ler? yakalanan adam emniyet maya hareket etmiştir. Kars, 23 (a.a.) 4 gündenberi gir. Karasularunızda bir Yunan yaşınd* bir kadm yıkanmak İçln lkcc Onlann da düşüncelerinl bu'.ur Karsta gosteri uçuslan yapan Türk uif blr kuyuda botulmak U>ere memuru imiş! gibi oluyorum. İşl bugünkü babaHava Kurumuna aid uçak'arımız, komç\Uarı tarafından kurtanlmıçtır. Adapazarı, 23 (Anka) Bundan balıkçı motörü yakalandı Bir tayfanrn cesedi bulundu yani hale dökenlerin, yüzde iiz»dun Kağıtman, Arpaçay, Ardahan bir müddet evvel şehrimiz vagon S&rıyerde Yenlmahallede Pazarbası rhıde mane^ bir tesirîeri, belki de Marmaris 23 (TA A.) Kadirga ve Gole kazalan üzerinde uçarak fabrikasının helâ duvarlarına ko burnu açıklannda ve Türk kara mevkl sahıllerlnde blr erkek cese<U hiç temaslan yoktur. Böylece amabevannameler atmışlardır. münist ışaretleri yaptığı iddiasile sularmda kaçak olarak balık avü bulunmnştur. Yapılan tahklkatta eese. dın blr müddet evvel batan blr motorun tör şefkat hizmetleri rauattal hale Fılo bu sabah Karakoseye hare tevkif edılen Bulgaristan göçmenyan bir Yunan motorü, mahallî tayfalarından Muharrem Turkmen* aid gelmiştir. (Bu bahsi aynea mütalea ket etmıştir. lerinden Fahri Dindarın, ağırceza gümrük muhafsza teşkilâtına men olduju anlasılmiftır. edeceğim). Bu toplama sakathğının Ali Hanın yeni sevgilisi mahkemesi tarafından yapılmakta 5ub bir motör tarafından yakalanBeyazıdda bir *• çöktB yanıbaşında başka ve daha muhim olan duruşması sonunda, komünist mışör. Paris 23 (Nafen) Fransız gf ajanı olmadığı. bilâkis millî emniBeyaîidd» «ald Onlvenlt» lokantası bir dava vardır. Yakalanan motörde balık bulu yerlnde yapılmakta olan lngaatın te. zetelerine eöre. artist Gene T ie;Memlekette ianeyi hangl ıttmre yet teşkiiâtımızca fabrikadaki muh namışsa da. külliyetli miktarda di melleıi kazılırken yanındakl ahsab bina nev, Ağa Hanın büyük oğlu Aü temel komünist hareketlerini takıb namit ve balık tutmağa yanyan çöfctr.tij, evde klmse bulunmadıjındar. veriyor? Han ile evlennek ni>etindedir ve le görevli gizli bir polis olchıgu malzeme ile bir miktar buz ele geç lnıuıca kayıb elmamiftır. Bir istatlstik j'apmış deglllı; fahattâ bu aşka sinemav dahi femeydana cıknrs. ıddıa makamının miştir. Bayram tebrikine gitti, kat katiyete yakm olarak Iddia edldaya haz'rlanmaktsdır. Bir habere Yunanlı balıkçılar adlî makamlebilir ki memleketin şefkat vapkardeşini yaraladı Böre Gene Tiernev kendisine vapı ıstegi üzerine maııVeme heyeti belara teslim edilmişlerdir. Behremlnl Melekhatun mahallealnde dunlan nisbet itibarile senettea )an bi' teklifı menfi şekilde revıb raetine karar vermigtir. Caml sokağında 11 numarada oturan ziyade ctevazu.> ziimresine irh'^ar bndırmıs ve beyaz perdeyi Ali Murüvvet Pulat, kendıslle bayramla». Hsna tercih etmiy°reğini hissettirmaga glden kardesl Hamdiye Pulat İle etmektedir. Yüz kuruşu olan l>lr mi^tır blr alle meeeleflnden munakasayı Kı. adamın bir kuruş iane vennesi ihtusmuslardır Blr ara münakaşa ıidd*t. rinvali, yüz milyonu olanın bir milFakfit her iki taraf da evleneceklenml< ve Hamdiye kardejl Mürüvvetı leıine dair hiç bir şey söylememeklterek camın uzerlne düşürmu$tur. yon iane vermesi yanmda yuı misli tedirler. Kırılan camlar Muruvverl muhtelif yer. fazladır. açlıracağınız leınden yaralamiftır Yaralı kadın te. Denebilir ki servet başka .•nemKanadalı beşizlerden biri davl altma alınmıı, Hamdly* hakkmda 150 Liralık bir hesab size leketleıdekl gibi sosjal vazifesini taktbata geçllmlştlr. rahibe oluyor henüz kavramamış ve şeflcat hassaŞaka olsun diye arkadaşlanrun Toronto, (Kanada> 23 (aal siyetini keskinlestirmemiştir. Otobacafuu yakmışlar! Geçcnlerde r hibe olmağa k?rar mobili batıdan alırken, oradaki sel Balstta dun blr arkadaı takası yar«. kat telâkkilerini de birlikte getirveHis ni bilâı~en Kanadah beşizlanma İle netıcelenmlîtlr. B. FELEK lerd^n Marıe Dionne. gazetecilere Arlf, Salahaddın, Yunuı vt Keço mek mi lâzımdırî isimll 4 arkadi? baJık hıtmalrtan donüp verdığı beyaratta, uzun zamandanaralannda çakalaşmaja baıUmışlardır. beri bu karara va»mış oldugunu. fs 1471 gazimiz yann IddUya gdre. uç arkadss Koçovu yaka. kat kimseye söylemedığini açıklalayıp ayağına benıin dokmü|ler vt ru. Koreden lzmire geliyor tuşturmutlardır. mıstır. Bacagl yanan Koçe Cerrahpas» ha*1a. 19 ysşma gelen Dionne beşlzleri, Muhtelif para ikramiyeleri kazandınr. tzmir 23 (Telefanla) Oenenl nestnde tedavl altına ahnraış. üe arka. bu sene artık birbirl^rinden ayrılad!5 vakalanarak haklarında taklbata ge. Blackfort isimli Amerikan nakliya caklardır. Aralarından üçü liseyi çllmlfttr. gemisi 1471 Kor* V»VımTrıııw1r)1 gaiı Her 150 Liraya bir kur'a numarau bitırecek ve biri de sanata kendini Taksivl esrar tekkesi haHne gOsA »ekrimli» getirileoektlr. Kahverecektir. sokmuçlaı ŞofSr Hanüd Tulj»r, Mehaıei Demlr ramanlarımıım alleleti şimdiden Aralannda en zayıf ve çelimsizi Cavid Kuyumcu» Nıyazl Tekdal vt H»cı şehrimiza gslmiştir. Gazilerimia bulunan Marıe, gazetecılere şunları Bilglo lslmlerlnde bet kial. dün 12950 söylemiştir: plâkalı takjid» earar Içerken iDfüsra parlak bir törenle karşılanacaktsr. yakalanmıslardıı. • Kardeşlerim, aldığım karann Amtrikın g«misind« 92 fubay, M Suçlular hakkındm takfbata beni mesud edeceğini bildikleri için as»ubay, 1280 er buluroıakt»dır. «r. benırnle birl'kte sevinmektedirler. Kardeşîerimden ayrılmak benım için zor gelecekse de zamanla alışacağım • T Fransız kızılları grevi uzalmaya çalışıyorlar Cumhur Başkanı İş Bankası çarşamba Manisadan Bergamaya günü 30 yaşına basıyor gitfi Bir gazete sahibi dövü'erek ö!dürü!dü İ 28 Ağustos akşamına kadar TRAKTÖR T Ü R K TİCÂRET BANKASI K E Ş İ D E M İ Z TÂLIHINIZ! DENEYINIZ 3 EK1 M TÜRKİYE 3 5 . 0 0 0 Şimdiden 2 0 0 LİRADIR Liralık bir hesab açbrınız. BANKASI KIIRTITLITŞ Ajansı Açıldı SELANİK BANKASI DOĞlBA\k • • • t• • ı PM % Böbrek ve idrar yolları v antiseptiği olarak PKOP PA/V AMffffCA/V 25 Bahçeli Ev Yeri Keşidesi Sevgilırn nı zıtnan nlımc«(|bT İyi amı hiç bir *n»rm ytkML Het şayi taksitto uUn V O L K A N Mafazatm BÜGÜN AKŞAMA KADAR Dara yatırmanın gon «rünüdür OÜNYANIN fN TECROBELİ MAVâYOLUMI NtMBUS'UN MACEKA1JIK1: Ce k 1 1 1 f 31 Agustos Pazartesi IBAYERI Her 100 liraya 1 kur'a numarası +1EL/VMTOL tercih ediniz. DOĞU BA \K 1 ^^^^^•^^WBa^a»«»^^|^PB^B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog