Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK RADYOLARI 1952 LOksemburs fuırında birincı gelerek ALTIN madalya kazanmiftır. Abdfllludtr Memisoğlu Katırcıoğlu han lctanbul umhuri KLIfcUCUSU; Y U N U S NAÖI îdealler) uğng^glkeklerlfc mucadele ederek "îbırMtadınlir devletı kuran V v y ! | ^ ve maoeralarını anlatan rtesinili'b&i tserdır. *I Satış: ıtabevı 29 anco yrl sayı: 10.439 U&gni *• mektub adreal: Cumhurlyet. tstaabul Posta Kutuıu: tstanbul ffo. 248 Tclafanlv ı ümuml Saatrml Mufflaruı: 34298, Xas Iflerl s 24299, Matbaa. İİZ90 Pazartesi 24 Agustos 1953 Iranda yeni kabine dün teşekkül etti Şah, bir demeçte bulunarak İran hazinesinin fena bir durumda olduğunu açıkladı Iran Sovyct görüşttelerine ara verildi. Zahidî petrol •eselesidden cvvel toprak reformunun ele alınacağını söyledi Amerîkada çalınan sırlar Bazı Rus ajanlan hikumet dairelerine nifoz ettiler Birç»k askeri.flmî,ek»n«mik sırlarm çalınnu; •lduğu bildiriliyor Washington, 23 (a.a.) Amerikan Âyan Mechsi dahilî emniyet komitesl bugiın yayınladığı bir raporda, Sovyet ajanlarırun, Amerik»n hükumetı nezdinden bır çok askeri, ilmî ve ekonomik sırlar elde etmeğe muvaffak oldukları bıldırilmektedir. Raporda, Sovyetlerin milletlerar» sı casus teşkilâtmm, hukumete hulul etmeğe muvaffak olduğu ve bu hululun derecesi çimdiye kadar a. çıklanmadığı ilâve edilmektedir. Âyandan Wıllıam Jennerın rıyasetınde bulunan dahıli emniyet komıtesı ıki senedenberi hukumet dairelerınde araştırmalarda bulunmaktaydı. Arkast Sa S Su 8 da trandaki dahilt mttcadele omşnmnz İran yeni bir dahilî mucadele içindedir. Esasen bu memleketin 12 yıldanberi farsça bir tabirle sernivişti siyahı. yani kara alın yaztsı devam etmektedir. Bu alm yansı, İkinci Düaya Harbinde Hitler Sovyet Rusyaya taarrnz edip Alman ordnlan Knılordnyo mağlubiyetten mağlubiyete nğrattığn zaman başlamıştır. 1941 ağıutosu başında İngiltere ile Sovyet Rusya, Iran hukumetine notalar vererek İrandaki Almanlardan cndişe du>duklarmı ve bunlann çıkanlmasını istemişler, bn dilekleri kabul edilmedipi için, 25 ağustoata İngiliz •• Rut ordnlan tran Berlın 23 (A.P. a a R) 2 Sovyet Rusya, 1 ocak 19M topraklanna frirmişlerdl. tki derDoğu Almanya ile Sovyet Rusya a tarıhınden ıhbaren Almanvada rasında ımzalanan ve metnı Tass mevcud ve tazmınat olarak So\ v t letin payesi, Almanlan Irandan ÇiAıansı tarafından yavınlanan nto mulkivetıne geçmış bulunan 33 fab karmaktan ziyade bir bahanc tead tokolun başlıca maddeleri junlar rıkayı Alman Demokrat Cumlnınederek tranı işgal etmek TC SOTdır: vetıne iade edecektır Bu fabı ıkayet Rnsyaya tran yolile yardırada 1 Sovyet Rusya. 1 ocak 1954 larm kıymetı 2 mılyar 700 milyon bnlunmaktı. tran da, AvrupadaM tarıhlnden itibaren Doğu Almanya markör. tarafnz kfiçtik4evMler «M. ıfev acm nacimlerden: Şah taraftan nüma> işçiler; dan harb tazminatı almaktan vaz3 Sovyet Rusya. 1952 yılında lerin yolu fizerlnde bnlunduğn Içfaı, •Mörfilca arkadaalarindan birfaıi otomobil ustüne koyarak Tahran geçmiştır. Arfca»i Sa t Su b a& harbden nzak kalmak Utemeshte aokaklannı dolasıyorlar Susurlukta Pancar Ekiciler rağrnen, işjral •ditiyordu. Şab Rna Konpcrafifinin İ U toplantı1 Han PeUevl, aeferberlik ilia ede^ında bulunan Isletmr'cr rek mukavemete teşebbiU «rtty»» Bakanı. dııne nazarrfn 100 da mavaffak «lamadı; • eylulde bın ton fazla scker istı İngilfr . Kos teteklerini kabol etedildiğinı sojledı mek zoranda kaldj. Mihver elçilikleri kapatıldı Ta Mihver tebaaaı Susurluk, 23 (a a ) İrandan uraklaştınldı. Fakat bn da kurularak şeker fabrıkasının ı'k Cki müttefik derleti tatmin etmedi; muteebbıs heyetı olaıak h^zn'.ıkonlar şahı da tstemiyorlardı. Şah Taş SebM r« Meyva KMperaüfleri Umum Müdürii ları ıkm ıl edılen Balıkesır Buısa Acıbadem ocak başkanm'n kısa Inchon 23 (a a ) 23 ay esir Rıza Pehlerl 1« eylulde oğlu lehlaaketiıniu verdiği cevabda. devlet ziraat işletmeleri, pancar ekiciler ıstıh^al koopera'ıfi bir açış, konuşmasım muteakıb, D kampında kaldıktan sonra hürrine tahtındaıı fengate mecbur olda. nın ılk toplantısı, bugun 'mjhtek**peratifl«r v* müstarısil birlikleri istihsallerinin tanzim Arfcası Sa. 6, Su. i te Arkast Sa S. Sü S d« 3 fün aonra da Tahranı terkettL lıf bolgcleıden gelmış çok »\aUliaMtiflarile mâstehlikc ahştınhnasuu tavsiye ediyor Şahm «80 milyon riyal tutan serlık bır vatandaş kutlesının ışlıravetine elkonnidu. Keadisi de lıaa Bir kLsım kabızmal, madrabaz ve kıle yapılmıştır. haricinde ikamete mecbnr edildi ve sair mutavauıtların tutturabıldıkToplantıda Işletmeler Bakaiı Sıt3 yıl sonra, 27 temnraz 1)44 de leri fiattan mal satmalarma engel kı Yırcalı Balıkesır ve Bursa nvlmenfastnda vefat ettL Harb içinde olan alâkalılara karfi nasü bir muleU'ekılleıı Bursa Valisi, Şeker İran topraklan, işgal alrınd* kal kabele ve mukavemette bulundukŞırketı Umum Mudüru Baha l e dı ve Basra körfezi yolile Soryet lan vı bunun bir neticesi olarak kant, beledıye reislerı, D. P ve Rus\aya gönderilen harb malzeme da Belediyenin aehrin mvıhtelif C H P temsücılen hazır bulun»inin transit yolu oldn. yerlerinde açtığı sergilerd* halka muşlardır. Harb bittikten aonra, Sovyet yı* meyva vt lebze lattığı malumToplantıyı Şeker Şirketi T/mum 89 IŞÇİ EVINİN TEMELI ATILDI Beykos Deri ve Kundura Fabdtır. Rusya İrandan çıkmak nivetinde rıkası ışçıleri ıçin, İşçı Yapı Kooperatîfînin inşa ettıreceğı 89 ışçî Muduru Baha Tekant açmış, panKabul etmek ltzundır kl, kabaolmadığuu fösterlyord*. Amerika car zıraatı ve şeker îanayıinrn evinın temeli dun saat 15 te torenle atılmıştır. ve Ingilterenln tazyikı ile Kızılor mal, madrabaı vesair mutavassıt. Yukandakı resim; temelatma törenini muteakıb dua edilirken memleketımızdeki inkişafı ile çiftdu, İranı tahliye ertiyse dc Iran ların bütün lnad ve mukavemetle Arkası Sa. 6. Su. 7 de Ankara 23 (Telefonla1) Bakan Kurul öğleden evvel saat 10 da çekilml%tır. Azerbaycanmı bir peyk hallns ge rine rağmen, Belediyenin bu telar kurulu Başbakan Adnan Men toplanacaktır. Yeni dış ticaret retirdi. Fakat Başbakan Kıvanras gebbüs ve hareketi faydalı olmus., deres tarafından toplantıya çağırıl jımine dair kararname ile bazı müsaltana zarnanında, 194S aralık a yaş »ebze ve meyva fıatlarım nordığından Bayram dolayısile Anka hün kanun tasanlan, yannki Bayında İran ordusn Azerbaycana ffir mal hadde tutmakta ehemmiyetli radan aynlan Bakanlar yann sabah kanlar Kurulu gündeminin baslıca Arka« Sa. 6, Sü. 4 de di: Sovyet ajanlan «U Rnsyaya şehrımıze dönmu? olacakbr. maddelerini teşkıl etmektedir. kaçtılar. İran Azerbaycanı kuHaYeni rejımin esas ve prensipleri nlmış ve şimal İranda sükun ve zaten tesbıt edılmi; bulunuyordu. âsayiş iade edilmişti. Yarınkl içümada karamamenin Sov>et Rusya, İrau petroüerbıe tatbıkatile ilgili talimatname üregozüni] dikmişH. 1947 eylulünde rinde gorüşmeler yapılacaktu. şiraalî İran petrollerinin işletilmeTalimatname, tacirlerimizin de si ve petrol araştırma imtiva7inı lsnoktai nazarlan alınarak hazırlan Malrye ve Ekoneml Bakanlan tedi. Kavamassaltana bn talebi mışür. Kurulun içtiınaında ddvız Beyrutta bazı kararlar aldılar reddetti. Fakat Moskova, ajan'an meselesile diğer kanun tasanlan ve komünist Tude partisl vasıtada görüşüleceğinden çalışmalarjı Beyrut, 23 (a.a.) Dfin akşam sile İranı kanştırmalrta devam etti. uzun sürecegi anla§ılmaktadır. toplanan Arab devletleri Malıye İran, hiikümranlık haklaıma dave Ekonomi Bakanlan konieranMağaralar içinde bir köy ve bu köyde yaşıyanarak Abadan petrollerini milllsında şu kararlar alınrnıştır: leştirmeye karar verdiği zaraan tnyan para görmemif, gazete görmemiş, otomo1 Rüçhan rejimine tâbi tşyariltere ile aralannda büyük bir ihlar sınıfana Arab memleketlermden bil görmemiş, hükumet nedir bilmiyen, iki katlı tilâf başrdsterdi. Dr. Masaddık gelen han* maddelerin de ithali. Başbakan olunca bn ihtilâfı balletev olabileceğine inanmıyan Türk vatandaşlan 2 Mütehassıslar komisyonu tamek yolunda tamamile menfi btr rafından tesbit edilmiş olan, rüçsiyaset takibine başladı. İngiliz Röportaiı vapan: Yaşar Kemal han rejiminden faydalanacak enteknisvenlerini Abadan petrol işdüstri mamulleri lıstesin.n kabulu. letmesinden çıkardı. İngiltere de 3 Bu lıstede bulunan eşya'abiknukabele Abadan vetrollerinin rjn faydalanacaklan çiımrük resmi ihracına karşı bir iktısadl ablnka Arkası S 6, Sü. 3 dc koydu. Musaddık İngiltere ile dipYanguı bbr ecnebinin kahve lomatik münasebetleri kesti ve İnpişirmek merakı yüzünden eilizlere karşı İranda fiddetli bir 6li UJU/j çıkfa. İzmir itfajyesi yangını husumet propagandası «çtı. Ametecrid etmeğe muvaffak «ldu rikanın tavassutu da fayda vermerii. İhtiyar Başbakan İran balkını tzmir 23 (Telefonla) Izmir Amerika alevhine de kışkırttı. körfezinın en büyuk çamlık mesıre Amerikanm İrana yaptıfı varrtımyeri olan Yamanlar kampındakı aları da reddetti; İngiltere ve Amenrlık çam ağaclarınuı altında kahrıkava karsı kızıl çarlıea temavül ve pışırmeğe kalkan bir ecnebinin yaktığı ateşten çam ağcalan tutuşctmek suretile çok tehlikeli bir muştur Orman yangını saat 15 te ovun o>Tiuyordu. Genc şah ve bazı başlamış ve süratle genişlemıştır. askeri şefler, memleketin felâkete Izmire 30 kilometre mesafede ve sıırııklenmek üzere olduğnnn gö1000 metre yukseklıkteki bu yere rerek Musaddık'a karşı cephe alIzmır ıtfaıyesi yetişmiş ve yangını nııslardı. İhtişar Başbakan ise geç vakit kontrol altına almıştır. Dun vapılan musebakalarria bir süvari subayının muvaffaklyetli atlayı$ı mııthiş bir hırsı ınrîve kapılDün Avazağa Suvari okulunda | Müsabakalarda alınan dereceler men iştirak etti ve birinciliğı aldı Kahve meraklısı ecnebi hakkında nıış iranda tek basına fcrmanfcrvapılan ordu atlı musabakalan bu asağıdadır: Orman ıdaresı takıbata geçmıştir. tkinri musabaka (orta paıkur) CUMHURIYET vuk bır kslahahk tarafından alâka Birinri mı^abaka (sivillere mahsus) Zararın mıktan yakında tesbıt 1 Ustefmen Ahmed Şenel PULIT1KA. Arkas\ 5a. 6, 5u. 6 da üe takıb edılmıjtir, GELEN FAŞAM.. Musabakaya yaJnu Hakkı ErkGIDEN AGAM Arkan 5a. 6, Su. i d« edılecektır. Şehrimizde pahalıhk nasıl önlenebilir? Tahran, 23 (AJ. a.a. R.) General Zahıdi tara&ndan kurulan veni İran kabinen bu sabah mahalll aaatla 9J0 da Şaha takdım edilmiftir. Kabine «şağıdaki üyelerden teçekkül etmiştir: Başbakan ve Dif İşleri Bakaıu: General Fazulullah Zahıdi Tarım Bakam: Ahmed Hüseyin Sağiık Bakaru: Dr. Cıhangah Sahh Mallye Bakanı Ali Amlnt Adalet Bakanı: Cami Akhav! Çalışma Bakanı: Ebulkasım Fanah! Ekonomi Bakanı: Dr. Pur Humayun Ulaşhrma Bakanı: Hasan Meyrade Posta Bakanı:: General Huseyin Farzan Negan Iran Şahuıın beyanatı Sadâbad sarayı bahçesinde ea Şimdive kadar komünistier 7.820 zetecılen kabul eden Şah aşağıdamuttcfik askerini serbest ki beyanatta bulunmuştur: bırakblar Arfcast Sa 6 Su 7 d« Panmunjom, 23 (a a ) Komürustlerm açıkladığına gdre, \merikalı ve Guney Koreh eslrlerden maada, serbest bırakılacak Btrleşmış Mılletler esırlerı arasında, 90 Ingıhz. 31 Turk, 5 Fılıpınli, 5 Guney Afrıkah, 4 Avusturyau, 3 Fransız ve 1 Japon kalmıştır. Bu aabah 50 Molotov kamyonile Dem«krat Partili haribler Halk 50 Amerıkan esın daha serbest bıPartisini, Halk Partililer iktidan rakılmıştır Bu suretle komımistlerin ellerinde bulunan Ameritenkid ettiler kan harb etirlerinln yaruı ıcrbeet Demokrat Partı Acıbadem semt bırakılmış olmaktadır. ocağı dun saat 1530 da torenle aÖğleye kadar serbest bırakılan çılmıştır. 150 Amerıkalı ve 250 Güney KoTörende Dış İşleri Bakanı Fuad reli esırle birlıkte bugune kadar Köprulü, D P. İstanbul mılletveserbest bırakılan Birlesmis Mılletkillerinden Firuzan Tekıl, Celâl Fuad Turkgeldi, Şehir Meclısı aza ler harb esiri sayısı 7 820 yı bullan, ocak mensubları hâzır bulun. mustur Koredeki komünist doktorlar muşlardır. Rusya DoğuAlmanya ile Korede 31 Tiirk bir anlaşma imzaladi esiri daha iade edilecek Sovyet ijgali altındakı doğu Almanjada komıınistlerin bir numajişi Partilerin dtinktt siyasî toplantıları Anlaşma geregince, Rusya 1 ocaktan itibaren Doğu Almanyadan harb tazminatı almaktan vazgeçiyor 9 şeker fabrikası kurulacak Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısı Içtimada yeni dış ticaret rejimi de görüşülecek istanbul konkuripikleri dün sona erdi Arab Birliği temsücileri konferansî «Cumhuriyet» te şayanı dikkat bir röportaj serisi daha! Mağara insanları D 0 GUDA Yamanlar dağîndaki çamlar yanıyor Yarııı Başlıyoraz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog