Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

1 1 •HPI^HHj 'pom^nir TRAfmÇ*KLAKINI KVUAfflfllZ ' I umhuri KURUCUSÜ.YUNUS NADÎ LÜKS ZŞARPV FANTAZÎ 29 onco fil sayı: 10.438 «• mektub «dresl: Cumhurtyct Istanbul Posta Kutusu: tstanbuJ No. 248 I«lcfoolu : Umumi Santral Numarası : 24298. ¥ a s Islen : 24299. Matbaa. <!4290 Pazar 23 A^ustos 1953 Toptan satı;: Sutfanlf^İBam Aşirefendi han N o . p . ^el: 21790 Amerika askerî yaMımı arttıracağım bildirdi Rusyanın hidrojen bombası yaptığı hakkındaki haber, Amerikan httkumetini bu karara sevketti 1 General Zahidi, yeni hükumeti kurdu ve hapiste bulunan Musaddıkın muhakeme edileceğini söyledi Komünistlerin isyana hazıriandtklarma dair haberler dolastyor, bazt şehirterde Musaddıh taraftarları iîe çarpışmalar oldu Şah dün Tahrana döndü ve merasimle Numayişçiler, kanşıklıklar esnasında yakılan Musaddık'ın evini yağma ediyorlar İran Şahı ile Kraliçe Sürevja Roma sokaklannda Dener 22 (A P ) Yabancı memleketler vardım ıdaresi başkanı Harold Stassen bugün burada Başkan Eisenhower ile goriışerek kendisıne idaresinin cumhuriy^tçi hukumetin iktidara geçtiğindenberi ılk altı ay ıçmde gösterdiği faalıyet hakkında bir saat süren bir izah^tta bulunmuş ve ondan sonra bir basm konferansı tertıb ederek P.us j'anın hidrojen bombasına sahib olmasının dünva guvenlığini sarsacak bir amıl olduğunu ve dunyanın hür mılletleııne yapılan silâh sevkıyatınin arttırılmasırun ıcab ettiğini soylemıştir. Arkast Sa. 6. Sü. 8 d e Havacılıkta yeni bir BAYARIN EGE GEZİSİ Cumhur Başkanı Celâl Bayar. refakatınde Meclıs Reıs vekillerinden Muzaffer Kurbanoğlu ve mılletvekıllen olduğu halde bugun Manisaya gelmiştır Yukandakı resım, Bayan Izmır Fuarında pavıyonları tetkik ederken göstermektedır. hâdiseleri ayram günleri siyaset dünyasında rauhim hadiseler cereyan etti. Gerçi bu hâdıseler evvelden tahmin edilmiyen şcyler değildi; fakat muammanın bu kadar anî çozulmesi beklenmiyordu. Iran, Dr. Musaddık hükumetinin reiskâra gelmesındenberi, Batı siAıkara 22 (Telefonlai Demckyasileri için zaman zaman endişe rat Parti İsparta milletvekili Dokka>nagı olmuş ve Yakın^arkta yetor İrfan Aksu da, haysivet Hıvdnıni bir Kore cephesi teşkil edeceği na verılmi5 hulunmaktadır. Ispaıta ka\gısı sulh taraftarlatını ciddi mıHetvekıIlerinrlen. Mılhvetçıler der surette işgal etmiştineği başkanı Said Bılgıcın. yak'n Bilindiği gibi, İran hâdiseleri, Iarkadaşlarından olan İrfan Aksuranın başltca hayat ka\nağı olan nun, bir müddettenberi Parti !üzüpetrol davasuu millileştirmek ceğu ve bizzat parti aleyhine faalire\anıle çıkmıştı. Anttiolrani.ven yetlerde bulunduğu ileri suruluyorşirketile anlaşmaya taraftar olan du Öğrendiğime gore, merkez ve Başbakan General Razmara'nın parti grupu dıvanlarmdan muteffkkatlinden sonra iktidara gelen MuBugün 6 ncı »ahifede Komünistler tarafından iade edilen Türk esirleri Tokyoya vardıktan snnra saddık hükumeti, generalin katilini Istanbul Belediyesınden bir he şımdiden bu tahvilâtl almak arzu kıl yuksek haysıyet dıvanı, anaaffetmekle bu cina>ette iştuaki yet bugunlerde Ankaraya giderek sundadıılar. Hattâ binalan istım muzdeki perşembe günu yapacağı olmasa bile tasvibini itirai etmış çıkarılmasına müsaade edilen 50 lak edılecek olanlar da para yeri toplantıda, irfan Aksu hakkındaki oldu. mılyon Uralık istıkraz tahvili hak ne tahvil almak istemektedırler. kararını verecektır. kında Emlâk ve Kredi Bankası ile Yalnız Belediyenin karşılaşacağı ert Panmunjom. 22 (a a) Komu son muhaıebelerde esır H'jşmuş acele helikopterlerle Huırı< et koOndan sonra cereyan eden hâditemasta bulunacaktır Bu ıstıkra büyük müşkülât, istimlâk ışidır. seler yaslı ve anud Başbakan Mu nıstler bugun sekız mılle'e aıd 437 lerdır Komünistler evvelâ 112 kı >une nakledılmışlerdır Bugun >ade zın yapılması ıçın Emlâk ve Kredı Bazı avukatların dnayak olmak susaddıkın Ingilizler ve AngloSak muttefık harb esırı daha iade et şıyı bulan hasta ve yarah esirleri edilen hasta ve yarah esır'cnn duBankasmın kefaleti lâzım gelmek retile, mal sahiblerinin istimlâke mışlerdir Bu esırlerden bir kıstT'i iade etmışlerdır Bunlard,n 16 EI sonlaıla sıkı mucadelesile geçti. Arkası Sa 6, Sü. 5 de tedır La Haye Beynelmılel Yuksek tâbi tutulscak binalarını lâyık olBelediye bu parayı mütedavıl duğu fiattan çok fazla yukseltmemahkemesinin petrol ihtilâfnu tetsermaye oıarak kullanmakta iyı bir lerinden endişe edilmektedir. Bu kıke kendinı s,alahiyetli goımemesi kabihyet gosterdığı takdirde bu, sebeble Belediye istimlâk kanunuhakkındaki karan üzerine kendini şehrin irnan bakımından çok fay nun bu gibi hallere meydan verçok kuvvetli hisseden Dr. Musaddah olacaktır. Şımdıki halde, Edık, her türlü anlaşmayı reddetmek rfliyecek bir şekilde tadili istenmek minönünde bir ada ıstin^âk edılesuretile Iranı ciddi ve yenilmez iktedir. İstenılen tadiller arasında cek ve burada kanalizasyon ve voltisadi guçluklere sevketti. Bu guçlar yapıldıktan sonıı kenarlardaki istimlâkin süratle yapılması için luklerin artması, halkın şikâjeti, asralar yuksek fıatlarıa satılarak pazarlığa müsaade edilmesi, istimmemleket ekonomisinin gitgide ifbüyuk bina ve duk'tân ınşaatı sağ lâk usulünde harbden evvelki kıylâsa yaklaşması, gayrimemnunlan lanacaktır Bu iş tamam olduktan metin esas tutularak bunun on, on arttırırken Musaddık'ın taraftarlasonra ıkinci bir adaya geçilecektir. beş misli arttırılması suretüe herını da eksiltti. iktidara geldiği sıÇıkanlacak tahvilât yüzde alü fa man istimlâkin sağlanmast ve maSeçim kampanyasmda parti, kadınlar kolundan beklenen hizmetleri sırarada kendine taraftar olmıvan esizli olacaktır Bankalar ancak yüz kul hadden fazla para istiyenlerden ki mebusan meclisini fesheden Mulayan tamimde evlere girip çıkan bohçacı kadınlardan dahi istifade de iki buçuk faiz verdiklerine göre, harbden evvelki kıynıetie istimlâk saddık, yeni seçilen mecliste ekseBelediye tahvillerinin halk tara için verılecek para mıktanna göre edilmesi, nikâh, nişan ve cenaze törenlerinde vatandaşların sevinç veıı\ete malik iken, son zamanlarda fından büyük bir rağbete mazhar bina vergisi farkının tahsili keyonu da kaybetti ve işi büsbütün aya kcderlerine iştirak olunması isteniyor olacağı umulmaktadır. Bankalar fıyetleri vardır. \ağa düşürerek bir plebisit ile meclisi dağıttı. Bütün bu hâdiseler ceAnkara, 22 (Telefonla) Cum mokrat Parti çevrelerinde, musareyan ederken dinî lider Kâşanî de f meclisin feshi dolayısile aleyhine hurıyet Halk Parüsinin. seçırn habelere zemin teşkil etmış ır Gekampanyasmda, bılhassa kadmlar nel Sekreter Kasım Guleğın ımzadondıi. Arkası Sa. 6, Su 4 de kolundan bekledığı hizmetler. DeGNX. NECIB MEKKEDE Mısır Bir aralık kendi yerine BaşbaCumhur Başkanı Gcnera^ Necıb kan tayin edilmiş olan KavamusMekkeye gitm^tır. Yukandaki resaltana'yı halk avaklanmalarile kasımde General Kahıre hava alanınçırtmıs olan Musaddık'ın esasen dan uçağa bınerken kendisinı uğurPehlevî hanedanına karşı şahsi hulamaya gelenlere veda ederken sumeti, bu hâdiseden. hattâ Genegorulmektedır. ıal Ra7maıa'nın katlindenbeıi sarayla arasını açmıştı. Zaman zaman Fransızlann eski Sultanı hal'etSahın ailesinden bazılannm merameleri üzerine durum kanştı, leketten çıkanlması gibi vak'alar Musaddık'ın saraya karşı miitemaParis 22 (R ) Fransızlann, Fas dî teyakkuz ve şüphe halinde oldusultanı Sidi Mohammedi hal'etmeğunu gösteriyordu; fakat her şeyin leri üzprıne Fasta dunım kaıışmışbir hududu olduğu gibi Iranda mil•ır. Marakeş paşası Eİ Glaouı'jın de liyetçilik hislerinin tahriki ile kutasvıbi ile yeni bir sultan seçilmişrulmuş iken bir türlü Iran iktisatır. Eski sultamn amcası olan bu diyatmı düzeltememiş olan Musadşahıs bu akşam Rabatda tahta oMağaralar içind? bir köy ve bu köyde ya§ıdık hııkumrtine karşı da hoşnudturmuştur. Hazırlanan esaslenn yann suzluk arttıkça arttı ve son haddîni yan para gormemiş, gazete görmemiş, otomoilân edilmesi muhtemel Fas şehırlerinden çoğunda, e>=ki hn'dııcıı ha*ranı arifpsinde Sahın Fas sultanı lehinde ve Fransa aleybil görmemiş, hükumet nedir bilmiyen, iki katlı bir fermanile Musaddık azledilerek hinde gösteriler olmuştur Fransız Arkara 22 (Telefonla) Üzeyerine General Zahidi Başbakan ev olabileceğine inanmıyan Türk vatandaşları askerî makamlan alelâcele tedbir rınde çalışılmakta olan yeni dış tayin edildi. Musaddık. bu harekeler almaktadırlar. ticaret rejıminın esaslarının te isyanla mukabeie etti. Bazı gaRoportajı japan: Vaşar Kemal Diğer taraftan Birleşmiş Millet muzdekı pazartesı gunu resmen zeteıer ve ajanslartn haher verdiklerdeki Arab Asya blokuna dahil üânı muhtemeldır Bu munasebetle Ieri gibi bu hareket Musaddık'a 16 devlet temEilcıIeri güvenlık kon Bayram tatıline rağmen gerek şehMılletlerarası Istanbul tenıs turnuvas>ı musabakdlarına başl&rjmıştır. Yukarıdaki resimde; bir tenii CUMHURİYET sevinin derhal toplanmasuu iste rimizde, gerekse İstanbulda yapılan otururken vapfgı atısı gostennektedır Sayı ile nctıcelenen vurusta lop okla isaret edlimistir. hazırlıklar ikmal edilmij gıbıdır. mışlerdiî. (Musabakaların tafsılâtıle dığer spor haberlerirruzı 4 uncu salııfemiide buUcaksuuz'' Arkası S x 3, Su. i te Tahran, 22 (AP. Nafen a a ) Londıa 22 (BBC) Bugun buİran şahı bugün muazzam merarada yapılan bir açıklama, havacısimle Tahrana dönmuş ve oYaşalık tarıhınde yeni bir devir açuriısın Şah» avazeleri arasmda sarağını, şehırlerın hava bombardımanyma gıtmıştir. Şah Bağdaddan hularına kaışı koıunnıasında kat'i bir susi uçağı ile Tahran hava alan'na adım atıiHığmı bıldırmiştır indığı zaman yeni Başbakan G«İngiliz İstihsal Bakanlığı bu hune£ralZahidi, kçrdipiomatık ve susta şu raalumatı vermek^edır: Kaşani'yi temsıl eden bir heyet «İngılız ıljm adamlaıı buıaHa \e Ankara 22 (Teîefonta) Önüeden bir tasarı h^zırlamıştır Tasan tarafından karşılanmıştır. Arkası Sa 6. Su 7 de müzdeki 1953 1954 ders yılında kabul edildiğı takd rde öğretmen İran Şahı tayyareden Inipce, yurdumuzun muhtelıf şehir ve ka sayısı 33.055 e mudur sayısı 482 >e yerlere serılmiş kıymetli Acenı ha sabalannda yeniden 12 lıse ve 200 metnur sayısı da 2525 e çıkarılac?külan uzerinden geçmış ve .nuhte ortaokul açılacaktır. Bu maksadla tır Bakanlık Teknıker okulları ıçın lıf heyet mumessilleri avaklanna Mıılî Eğıtim Bakanlığı lüzumlu mu de bir ycnetmehk haztrlamıştır. Yokapanmışlardır. dur, mudur yardımcısı oğıetmen ve netmehğe gore, bu okullara sanat Arkası Sa. 6. Sü 7 de idaıe memurlan kadrolarını ıhtıva enstıtusu mezunları alınacdktır Yeniden 12 lise ve 200 ortaokul açılacak Ingilizler yerden idare edüen ve saatte 3.000 Km. kateden füzeler yaptılar, bunlardan hiç bir ıırak kurtulamıyacak Bakanlık, tekniker okulları için de bir yönetmelik hazırladı .1 Resimle Belediyenin Eminönttnde istimlâk edeceği binalar İran haddinden hâdiseleri Mal sahiblerinin, binalarına anlaşılıyor fazla fiat isliyecekleri Bir Demokrat milletvekili daha partiden çıkarılıyor Korede Harb Esirlerinin Miibadelesi Devam Ediyor "C.H.P.,, nin "D.P.,, eline / g e ç e n gizli tamimi Fasta yeni bir sultan Müvezzilerden isteyin! Istanbul Enternasyonal tenis turnuvası basladı «Cumhuriyet» te şayanı dikkat bir röportaj serisi daha! DOGUDA Mağara insanları Salı giinü nesre başhyoruz Yeni ticaret rejimi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog