Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r iy R U R U C U 5 U : T U N U S NADk LÜKS EŞARP, EMPRİME ve FANTA7 KUMASLARI • n gabş Sultanhamam Aşirefendi a hau No 22. Tel. 21790 Dost filoların İstanbula yaptıkları Dün İzmirde "C.H.P.W merkezini ziyaret eden ziyaretlere dair tafsilât istemekte ısrar Nenderes, Şevket Adalanla bir miiddet görüştü eden bu notaya cevab verilmiyecek Amerikanın Rusyanın ogazlar hakkında Başbakan bugün Denizlide yeni Sovyet notası mühim bir konuşma yapacak Ankara, 1 (Telefonla) Dost dev'et filclaruun memleketimizi ziyaretleri dolayısile Sovyet Rusyantn Moskova Bıiyük Elçıliğimize şifahî bir nota verdiği hatırlardadır 20 temmuz tarihinde verilen bu notada Ruslar; filoların zivaretlerinden duyduklan endışeyi belirtmekte ve bu ziyaretlerin bir kuvvet gösterisi mahiyetini taşıdığına isaret etmekteydi. Hiikumetımiz; Sovyet notasma 24 temmuzda cevab! bir nota ile mukpbelede bulunmuş ve notada serdedilen hususların yersız olduğunu belirtmişti Bugün Molotov'un muavini Zorin'in ehle bir Sovyet notası Moskova Buyuk Elçiliğimız Müsteşarhğma tevdi edilmistir. Bu notada Sovyetlenn bu zıyaretler hakkında mütemmim malumat istemcJenntn bir müdahale şeklinde mana5 sene müddetle ödünç olarak landırılmasının doğrtı olmadığı i'en surulmekte ve iki denizaltı verilmesini Âyan yeni Sovyet notasuıın meseli>nin ehemmiyetini teMeclisi tasdik etti yid ve tebarüz ettınnek maksadile verildıği açıklanmaktadır. Washington 1 (a a.) (United Arkan Sa. 6. Sü. 4 t « Press) Amerıkan Âyan mechsi bu gunku toplantısında 5 sene muddet 1« Turkiyeye bdunc olarak ıkı denizaltı verılmesı hususunda kanun tasansını kabul etmiştir. 29 nncu yıl sayı: 10.420 ve mektub adresi Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbu] No 246 Telefonlaı : Umuml Santral Numarası : 24298, Yaa Iglen: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 2 Ağustos 1953 iyi niyctine bir delil!!.. on haberlere göre Sov' yet av uçaklan Japon denizi iizerinde 16 kişi | lik murettebatı bulunan bir Ame 1 rikatt üstün ucarkalesine hıırum ederek dıişürmuşlerdir. Araerika hukumeti, bu yeni Rus tecavüzü üzerine Moskovadaki hu\uk elçisi vasıtasilc Sovvetler BiıHpî hııkumetine şiddetli bir nota veraıiştir. Rus av uçaklan. Amerikan uçağına Sovyet kıyılanndan 65 kilometre uzakta hucum etmişler, oralaıda görulen Rus gemileri de Amerikan havacılanndan kurtulanları ahp götürmuşlerdir. Yalnız bir pilot yüzbaşı Amerikan uçaklan tarahndan denizde gonılerek bir Amerikan gemisi tarafından kurtarılmıştır. bize vereceği denizaltılar Menderesin nutku C.H.P. nin son zamanlarda eiriştiği faali>etin iktidar gozu ile teşrihi mahiyetini taşıyacak, D. P. liler aynı maksadla bugün İzmirde bir açıkha\a toplantısı da yapacaklar Halk Partisinin dünkii siyasî Diın İzmire gidın Ba^bakan hava alanında General W>man ile goruşurken îzmır, 1 (Başbakana refakat eden arkadaşımız Mekkı Said Esen bıldırıyor) Dun uçakla Izmııe gelen Başbakan Adnan Men'l=res, bu gece 21 de otomobılle Aydına müteveccıhen yola çıkmıştır. Işletmeler Bakanı Sıtkı Yırcah, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ile bazı mılletvekıllerı, D. P. li şahsiyetler ve bir gaze.eci kaiılesi Başbakana refakat »tmek Arkası Sa. 6, Su. l de • toplantısı Bahçekaptda dün gece çıkan büyiih yangm Denizcilik Bankasının gümrük depoları antreposu, içindeki eşyalarla birlikte yanındaki yandı Sovyetler Birliği de Amerikan hukumetine bir noia vermiş ve bahis konusu Amerikan uçağının Sovyet avcılarına ateş açtığım, bunlann da mukabele ettiklerini bermntad iddia etmiştir. Ru* nçaklaruııa bu marUeti Hk defa vuku bulmuyor. Ruslar, anlaşılan hava kuvvetierinin satvetini gostermek ve Müttefiklere gü«dağı vermek maksadile ikide blrde böyle hiicumlar yaparlar, hattâ b« Birlrçnıif MUletinîn iade edecekleri komünist zan silâhsu yolcu uçaklanna d« Uarruı ederler. Ondan sonra da Mr yanhşlık oldu diye özür dileyeceklerine yavuz hırsız rolü oynıyarak duşürdukleri veya üzerlerine atej açtıklan nçaklann Rus arazisi veyahud Rus işnali altındaki topraklann göklerinde uçtuklannı ve Ru* uçaklanna ateş ettiklerini iddia ederler. Bu defa da Amerikan üstun uçarkalesine hucum ederek denize düşiirdiıkten sonra, aynı iddiayı tekrarlanuşlardır. Bu son Rus tecavüzünün Korede mütarekenin akdinden sonra ve Sov> etler Birli|inin Müttefiklere karsı daha uysal ve sözde dostane Cemil Said Barlas iktisadî politikayı tenkid ederek, dövizlerin lüks maddelere tahsisi yiizünden ilâc ve rbntgen filmi sıkıntai başgösterdiğini söyledi C. H. P. Bevazıd ilçesinin tertfb ettığı sıyasi toplantı dün saat 15 te ocak binasında yapılmı?tır. Toplantıda eeki Dcvlei Bakanı, Cemıl Said Barlas da hazır bulun"••* Jtrkasr'Sn. S, Sü. 2 d« *** harb esirleri )ola çıkarıbrkea (Radyo Foto A.P.) Korede kızılların elindeki esirler Bonlardan ilk kafilc iade edilaek özere güneye iogru yola çıkarıldı A> la Erduran Rusyada yeni tasfiye Paris 1 (R ) Burada dmlenen Moskova radyosunun bir yayımna göre, Sovyet «Ermenistan Cumhuriyetı» nde de tasfiye başlamıstır. Bazı bakanlann arzledildıklerı bildınlmişse d« yalnız Ticaret Bakanının adı venlmiştir. Moskova radyosuna göre, Ermeni ticaret bakanı Oganesyan vazifesinden atılmıs, yerine Zaven Tchian getınlmıştır Daha evvel Gurcistanda, Sovyet Azerbaycanında, Moldavyada ''kraynada. Beyaz Rusyada tasfiycler yapılmıştı. Munsan 1 (AJP.) Komıinistler lere bıldırmişlerdir. Komünistler bir sivaset takib «t™^ ^ e d l 8 > | b u g ü n çarşamba gününden itıbaıen esırlerın hergun 100 er kişilik dort tevehhum edildıjh sıralarda vukua, ^ ^ m M u t t e f i k h a r b grup hahnde iade edıleceklerini M İ n n l Belmiş olması bılhassa dıkkate de i a d e . a ^ ^ ^ Birleşmış Millet Arkası S 6, Su. 3 de ger. Stalin'in ölümünden sonra, Krenı lin'de iktidan ele geçirmiş olan kızıl çarlann, meşhur diktatörün şer rulhalefi olup olmıyacaklan bütün dıınvada merak uyandırmıştı. Bu merak ortadan kalkmadan Rus İç İşleri Bakanı ve Gizli Polis Teşkil.îtı şefi Beria'nın azil ve tasfiye edildisi hakkında haberler geldi. Bu adama atfedilen vatana ihanet snçları arasında burjuva ve kapitalist memleketlerie isbirliği yaptığı idtliası ria vardı. Bu iddiaya rağmen. Beria sahneden çekildikten sonra. Ankara 1 (Telefonla) Malatya davası muhtehf tahkikat safhaaınMoskovanın Müttefiklere karşı ta suikasdı muhakemesine pazartesı dan geçtıkten sonra mahkemeye kib edeeeği siyasetin i>ili*e mi. gunü Ankara Bırinci Ağırcezada ıntikal etmiştir. Suikasdi yapan yoksa kotiiliiğe mi gideceğî denrnk başlanacaktır. Malatya hâdisesinin Arkası Sa. 6, Sü. S de rat memleketlerde tefsir ve müuakaşa mevzuu oldu. Sovyetler Birliğinin Türkiye ile "•i komsuluk münasebetleri tesisi i in verdiği şifahi nota, iviliğe doğru bir alâmet telâkki edilirken AKaracabey 1 (a.a.) Cumhur NATO Akdeniz kuvvetleri Başkomerikan ve İngiliz filolannın İstanBaşkanı Celâl Bayarla birlikte şeh mutanı Amıral Lord Mountbatten CUMHURİYET rimıze gelerek Karacabey harasına Karacabey harası defterine yunları Arfcflst Sa. 3, Sü. S t« gitrais olan Biıyuk Britanya donan yazmıştır: ması Akdeniz filosu komutanı ve A r k a n S a . 6, S ü . l d e Antrepo içia için yanarkea muşlardır. Bahçekapıdaki gumriık antrepo den sondurulebilmiştir. Yangınm ıtfaiye tarafından vakSaat 20 25 te yangın mahalline ları yanındaki Denizcilik Bankası antreposu dün gece saat 815 tegelen İstanbul ıtfaiye grupu erleri, tinde bastırılmasıle buyuk bır façıkan yangın neticesinde yanmıştır. onde Müdür Tevfık Himalaya ol cıanın onu alınmıştır. Beş katlı biBırbirini takıb eden infılâklarla duğu halde, binanın alevler ıçinde nanın ust katında pamuk, halı ve başlayan yangın itfaiyenin gayret kalan damına çıkarak saat 23 te kâğıd gıbı suratle yanıcı maddeler Arkası Sa. 6. Su. 8 de leri sayesmde etrafa sirayet etme yangını söndünneğe muvaffak ol Malatya suikasdi Ayla Erduranın sanıklarınm duruşması Amerikada Muhakemeyc yarın başlamyor, Ankara savcüığı inzıbatî tedbirler aldı kazandığı başarı MOUNTBATTErrN ZfYARETLERI Musıki dünyamızın ıftihar ettığı harıka Türk çocuklarından biri olan Ayla Erduram son defa Amerikada da büyük bir muvaffakıyet, kazanmıjtır. Paris Konservatuarından mezun olduktan sonra repertuvarını tekemmül ettırmek ve büyiık keman virtüozlanndan istıfade etmek üzere Amerıkaya gıden Ayla, yaz tatılini orada, West Port Enatitusünde geçirmektedır. Konservatuar mezunlanndan istidadlı genclenn tekemmülu içm kuralmuş olan bu enstıtude temmuzun ilk haftasında bır konser verılmıştır. Dinleyıcılerı arasında Yaşa Arkası Sa S, Sü. 2 de Yeşilköy yeni hava meydanı dün açıldı Müvezzilerden itteyiniz! Bcynelmüel standardlara göre 3 senede inşa edilen hava meydanı 22 milyon liraya mal oldu; put en agır uçaklann inmesine elverişü; her bir buçuk dakikada bir uçak inebüecek ve havalanacak Sanat enstitüleri mezunları neler istiyorlar? Sanat Mektebleri Mesunluı Cemiyetinin yıllık kongresi dün toplandı Türkiye Sanat Mekteoleri Merunlan Cemiytti 2. yıllık kongreti dün taat 15 te Tophane Erkek Sanat Enstıtüsünde başlamıştır. Kongre baskanlığına Ankara delegesinden Hasan Tüfekçioğlu seçı'mis, verilen bir takrir üzerine Atatürk, Sanat okullan kurucusu Mithat Paşa ve Kore şehidleri ıçin saygı duruşu yapılmıstır. Müteakıben eski idare heyetı faaliyet raporu okunmustur. Raporda Sanat Enstitüsü mezunlan1 na tanınan y?dek subaylık hakk» I Lord Mountbatten ve efi Çumlıur Baskanımızjn davetlai olarak Katmcabey haıauna giderlerkea Arkası Sa. 6, Sti. 1 d« J. piinkıi torende yeni ha\a meydanı binasının gdrunuşu ve Bayoıdırlık Bakanı konuşurken (Yazısı 3 i4U£it ' 4 •' ' r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog