Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

(Cevad Yücetoy) Muhasebe Cild I 350 Kr. Cild II 350 Kr. Ahmet Halit Yasaroglu Kittpcüık ve K.T.L.Ş. Istanbul umhurı KLIRUCUSU: T U N U S NADİ Dr. En yeni ve ılpfi 4 uncu GO Çevircn: En terbıveli hıc bilmedıgi ftc cegi bır Karton cil adamın bıle tesadüf edetabıdır. T50 kurus 29 nncn yıl sayı: 10.437 Tdgrat *• mektub adr«i: Cumhurlyct. tctanbul Poata Ktttusu: btaabul No. 248 Tılafoılaı ı ümumJ Saatnl Numaran: 24298, ? a a fel«ri s 242», Matbaa. 24290 Çarşamba 19 Âğustos 1953 BEVÎ Hasan Polatkan Amortisman ve Kredi Bazı şehirlerde çarpışmalar oldu, General Zahidî Bahtiyarî Sandıgı,, tun çalışmalarıtıı anlattı kabilelerini hükumete karşı ayaklandırıyor Komünistler karışthlıklar çtkartyorlar, Tude Partisi Musaddtk'tan istedi İranda bir «Halh Cumhuriyeth, hurulmastm Londra 28 (a.a.R.A.P.) Tah Maliye Bakanııînr dün Iranda Dahilı Harb basma verdiği izahat Tehlikesi Ortaya Çıktı u Bakan. bazı spekülâtörlerin bu munasebetle devlet tahvilleri üzerinde giriştikleri oyunların halk tarafından pek çabuk anlaşılarak sona erdiğini de söyledi Ankara, 18 (a.a.) Amortisman ve Kredi Sandığı adıle kurulan yeni raalî muessesenin faalıyete geçmesi münasebetıle bu hususta tnalumat istiyen muhabirimize Maliye Bakanı Hasan Polatkan aşağıdaki ızahatı vermıştir: « Buyük Mıllet Meclisince kabul olunan 6115 savıh kanunla yurdumuz ehemmıyfetli bir malî muessese daha kazanrmştır. Amortisman ve Kredı Sandığı adını trsıvan bu müessesenin vazıfelerini iki grupta toplamak mumkündur. Bırınci grup, devlet borclannın azaltılmasına, ıtfasına ve devlet tahvil piyasasının tanzımıne muteallık muamelelerdir. Bu faalıyetlenn mutemmimı olan bır safha daha vardır kı, o da bahis mevzuu borcların tevhid, tahvil ve tahkim ışleridır. Umumıyetle assainissement tâbınle ifade edılen bu amelıyelenn tahakkuku bıttabi borcların akıd jartlarile pi Arkası Sa. 8, Su. 7 de İranŞahı Romada Memleketten kaçmadığını söyliyen Şah geri dönüp dönmiyeceğini soranlara: «Belki, fakat pek yakında değil» dedi Roraa, 18 (A.P.) Bu sabah saat 7 de bir İngiliz uça|ı ıle Bağdaddan aynlmış olan İran Şahı ve karısı Kralıçe Sureyya bğleden sonra Romaya gelmıştır. Şehre ınmek uzere Cıantıno hava alanında bir muddct otomnbil bekhyen Rıza Pehlevi Assoc>ated Press'e verdıği beyanatta. Tahİki mırşandizin çarpışmasından birkaç saat soora kazm tımdan feragat etmıyeceçım» demıştır 33 yaşındakı hukumiar bu sozleri, Musaddık'ın kendısını tahttan feragate davçt ;tti3ine dair haberlere muttalı olmaii üzerıne soylemiştir. Şahın otomobil bekle'i'pı odada yalnız hava alanııun mudurii ıle bir polis müfettişi bulunmaktaydı. Gazetemiz yanndan itibaren Şah İrandan kaçüğı «ddlaUnıu yanç giut çıkmıyacak lanlamış ve bu husustaki haoerYann Kurban Bayramıdırlere temas ederek şöyle demışür: : «Cumhuriyet» yarın çıkmıytca«Bunun aslı yoktur. Memleketim: ğı için azız okuyuıaılarmın bayden kaçmadım.» Bir daha dönüp Sincanköy Esenkent arasında vukua gden kazada Iramlarını şımdıden tebrık eder, donmıyeceği sualıne de Muhamsorumlu görülen her Ud isüısy«nun hareket mcmurlan : kendılerine ve butun Turk mılmed Rıza Pehlevi şu cavabı rertevkif edilditer I letme daha mesud ve mürcrf'h miştir: «Belki, fakat pek yakuıda i bayramlar dılerdeğıl » Ankara, 18 (Telefonl») Bu Kaza yuzunden bu sabah An • Gazetemiz kanun hukumlenne Bundan sonra ;enc hükumdar giin sabaha karjı Ankaradan Es kara Haydarpaşa v« Ankara : gore yerını Gazetecıler Cpmıyeyakın bir gelecekte ne yap?cak akişehire doğru giden 65 numaraiı Izmır istıkametınde motörlu tren ; tinin çıkaracağı (Bavram Gazerına daır bir karar vermedıklerıni • tesı) ne terkedıp Perşembe. cukatar ile Eskişehirden Ankaraya seferleri kaldınlmıştır. ve Italyada kalacağını zannermeİstanbuldan gelen motorlü tre İ ma. cumartesı gunlen ncşrolundoğru gelmekte olan 64 numaraiı dıklerını ılâve etmıştır. Şah Italkatar Sıncankoy ıle Esenkent »ra nin yolcuları Ankaradan gonderı İ mıyacak. pdzar gununden itıbayadaki ikametinın bir istırahatten sında çarpışmışlardır. Bu çarpışma len bır motörlu trene aktarma e : ren vazifesıne oevam edccektır. başka bir şey olmadıgını soylemışİ Bu munasebetle cum? gunleri netıcesınde her iki katann lolfb dılmışlerdir Bu sebeble yolcular 1 : verdığımız Radvo ılâvcmız okutır. motif ve vagonlan devrılmış ve saat gecıkme ıle Ankaraya gelmış Arkası Sa. 8. Sü. 2 de hasara uğramıştır. 64 numaraiı ka lerdır. Bu akşam Ankaradan Hav : yucularımıza bugunden takdım : edilmektedır. tann makınisti. şeftreni, gardöfren darpaşa ıstıkametıne kalkan trenve 65 numaraiı katann şeftreni 61 ler de aktarmalı olarak yollarına muşler: 65 numaraiı katann ma devam etmışlerdir. Yolun sabaha kınisti, yağcısı, ateşçisı ağır suret karşı açılacağı umuluyor. te \ aıalanmıçlardır Arkası Sa 8, Su. 1 de randa durum bu sabah gene gergin leşmış olup Pan İran ve Tude partılerı mensublan arasında bır çok çarpışma vuku bulmuştur. Parlamento binası yakuımda bulunan Pan Iran partisi merkezi binası Tude'cı gruplar tarafından taarruza uğramiftır. Ordu ve polis nümayifçılen dağıtmaya muvaffak olmuşrur. Dığer taraftan fehrin güneyınde bulunan buğday sılolarında Tuda taraftan ve Tude aleyhtan isçüer birbirlerüıe gırmişlerdır. Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Rusyanın yaptığı teklig Moskova bizi Kore konferansından uzak tutmak istiyor New York, 18 (a.a.R.) Sovjetler Bırlığı bugun Bırleşmis. Mılletler Genel Kurulunda Kore sıyasî konferansına on bır devletın katılmasım teklıf etmiştir. Sovyetlerın teklif e^tiğı devletler Hâdise esnasında gemiden ahnan bir resim: Sağda si\ah Haire içinde guıülcn Kaçakcı motörü, '* süvarisinin istoği iizenne ka(*i{ıları Ukıbe gfri^cn molödci'd^n biri solda iki marşandiz treni çarpıştı, 4 ölü var Kurbaıt Bayramı Fas Sultanı, Frama tarafından hazırlaııan kararnameleri imzalamadı Rabat. 18 (A P ) İtımad edılır Fransız ve Amerıkan kaynaklannın bugun bildırdıklerıne göre î a s Sultanı kendısini devlet idaresınden uzaklaşüran Fransız vesıkalarmı imzalamayı reddetmıştir. Aynı kay naklar Fas Sultanının kendı»ıni tahtından edecek olan bu vesıkalan imzalamıyarak Fransayı hıçe saydığını ılâve etmişlerdir. Şayed bu doğru ise, zaten kanşmış olan Fasta bir dahıli harb başlaması muhtemeldir. Fasta dahîlî harb tehlikesi Gülek, Adanada seyahat biiyiiyor intibalarını anlattı C. H. P. Genel Sekreteri vatandaşın dcrdK olduğıınu, pahalılık önlencmezse daha iztııablı günlerden korkulacağını sb>lü>or Adana, 18 (Anka) Karadeniz sahilı ve kuzey doğu Anadoluda ıkı haftalık bir tetkık gezısi yapan Kasım Gulek bugun uçakla Adanaya gelmiştir. Bayramı burada geçırdikten sonra Ankaraya gıdecek olan C.H.P. Genel Sekreteri, seyahat intibalarını Ankara Ajansı muhabirine şöyle anlatmıştır: BUGÜN SAHÎFE 10 Bırleşık Amerıka, Ingiltere, sa, Sovyetler Bırliği, komünist Çln, Hlndistan, Polonya, İsveç, Birmanya, Kuzey Koıe, Guney Kore Bundan evvel İngiltere ve Amerıka tarafından ileri surulen hstelerde Turkiye bulunmaktaydı. Rus ya ıse Turkiyeyi listesine dahil etmemiştır. BuEun Rusya, komünist Çın ile Kuzey Korenın de davct cdılmcleıını ıstemış fakat bu teklıfleri leJdedılmıştır Batı Akdeniz seferinden ddnen «Ankara» ^apuru dun bır kaçakçılık hâdısesi yuzunden ıkı saat rotarla limanımıza gelmiştır. Hâdısenuı tafsılâtı şudur: «Ankara» vapuru Pireden aynbrken Gumruk Muhafaza Başmüdurlüğünün ihban uzerine yolcuların eşyası sıkı bir kontrola tâbi rutulmuştur. Gemi Marmaraya girAdli\e Koridorıuıda miiess'f bir dıkten sonra kontrol daha ziyade hâdise oldu. Fenerbahce Umumi sıklaştınlmıştır. Buna rağmen bek Kaptanı foto muhabirlcrini resim lcnen hâdise vuku bulmuş, gemi saat 17 sulannda, Buyük Çekmece cckınoUtcn mcıırdnezr kalkistı civarında Değirmen burnu açıklarından geçerken meçhul bır şahıs vapurun arkasından denize bir varıl atmıştır. Anlaşıldığına göre eivarda bunu beklemekte olan burnu kalkık, motorlü ve yelkenli «ürati 14 mıl tahmin edilen bir sandal varile yaklaşmıştır. HâdUe derhal Ankara süvarisi Sefik kaptan dtin Arkası Sa. 8, Sü. 3 te I hâdiseyi gazetecüere anlatırken Marmarada Ankara vapurile kaçakçılar arasında kovalamaca Pendikte feci bir kaza Bir kaptıkaçtı bir kamvnnlî carpıştı; 2 kişi oldu. 7 kişi yarakındı Evvelki gece saat 01 de Pendik civarında feci bır kaza olmus, iki kışı ölmüş, yedı kışı d» muhtehf yerlerinden yaralanmıstır: Dancadan Pendik ıstıkametinde gelmekte olan şoför Selım Balemın idaresindeki Kartal 312 plâkaîı kaptıkaçtı yolda Ankara 1914 plâkah kamyonla çarpışmıştır. Çar çışma netıcesinde kaptıkaçtı parçalanmıs, içerisinde bulunan Nuri Belen tiyatrosuna mensub artistlerden Kemal ve Dıkmen aldıklan yaralardan derhal ölmüslerdir. Kaptakaçtıda bulunan artistlerle kamyoo şoforü Şahab da yaralanmışbr. Hâdiseye Savcıhk ve zabıta *1 koymuş tahkikata başlannuşbr. Fenerli Fikretin duruşmasına dün başlandı İki kişi daha öldüriildü Uca, 18 (a a ) Bugun nümayişçıler polise aid bir radyo otomobılmı taşladıkları v« rövolverl» ateşe tuttuklan sırada iki Faslı bldurulmuştur. Hâdise askert hastanp nnunde vukubulmuşrur. r « Seyahatımden çok memnun donuyorum Vatandaşlanmdan >enıden ıiham aidırn. Cumhurıyet Halk Partısmi. dolaştığım hcr yerde çok kuvvetlı ve daha da kuvvetienme yolunda buldum. Memnuniyetle söylemeliyim ki uğradığırn her yerde yalnız C HP. lılerin Arkası Sa 8, Sü 3 te Radyo İlâvesi Yç sahifelerde 16 Mart Sehidlerinin Kemihleri Dün Eyübden Şehidliğe nahlolundu Avrupa Tediye Birliğindeki durumumuz En çok borclu memleketJeT atasında İngiltere ile Türkiye bulunuy» Bonn 18 (T.H.A.) Resmen bil dıııldığıne gore. Almanya, temmu* avı ıçerUınde, Avrupa tediye birlığındeki hesabını, 43,9 mılyon dolar alacakk olarak kapatmışbr. Bu s\ıretle, Almanyanın 1 t«Bmuz 1950 tarihinden 30 temmuz 1953 tarihine kadar Avrupa tediye bırhğınden alacak yekunu 621,2 mılyon dolan bulmuştur. Diğer taraftan. halen Avnıpa tedive bırliğıne en çok borcu olan memleketler arasında Ingilter* ve luıkıye de bulunmaktadır, Dünkü tbrenden bir (örünüs (Yosvst 3 uncti tzmir, 18 (Telefonla) Fuarm açılmasına bir gün kaldığı ıçin Kültur Parktaki paviyon inşaat ve tanŞehrimizde bulunan Ticaret ve bugüne kadar llân edilmemesinden zun faaliyeti de âzamî haddini bulBkonomi Bakanlnfe temsilcileri, fikAyet etmisler. bu halin piyasada muştur. Şimdıden şehre Fuar ha» Sanayi Odası, Ticaret Odası ve bir Arkası S a . 8, S u . lde Arkası Sa. 8, S. 6 da lik mümessillerinin iştirakile dün Tıcaret Odası salonunda gizli bir toplantı yapıhmşbr. Oda çevrelerinden sızan malumata göre bu toplan tı bir gün evvel yapılan toplanünın devamını tejkil etmis ve dün de gene dıs ticaret rejimi hakkında İstanbul tacirlerinın mütalealan tesbit olunmuştur. Fikret hâkim huznrunda Tacirler, dış ticaret rejiminin Milll futbol takmımızın İsviçre seyahati sırasınd» bir hâdise cereyan ettiğini ve kafile başkanı Fikret Kırcanın bavulunda haber verilmemiş 100 dolar bulunduğunu bil dirmiştik. Hâdiseye »avcılıkça elkonmus ve hazırlanan tahkikat evrakı 6 ncı Asliye mahkemesine «evkedilmiştir. Dün başlıyan muhakemede üzöcü bir hâdise cereyan etmiştir. Dün akşam geç vakıt Ferikoyde. Fenerbahce kulübü umumî kaptanı Ruştü Dağlaroğlu adliye kori Ferıkoy Sular Idaresı atelyesı yadorunda davayı beklıyen foto mu nında bir kanalızasyon inşaatında habirlerini resim çekmekten men toprak kayması olmuş ve toprak altında kalan beş ameleden üçu ölve tehdid etmiştir. Sanık içeri girince, foto muha muştür. Hâdise yerine çağırılan Beyoğlu birleri, resim çekmeğe, Rüştü de Mustafa Gergin. Salıh kapıdan gayet galiz kufürler savur itfaıyesi, mağa başlamıştır. Hâdiseye bütün Adaş adındaki ameleleri sağ olagazete muhabirleri ve gahid olarak rak, Hasan Aydoğdu, Ali Erçıçek gelen futbolcular müdahale etmiş ve huviyeti tesbit edilemiyen bir ler, münakaşa önlenmıştir. Muha ameleyi de ölü olarak toprak alkemevi dinlemeğe gelen bütün fut tından çıkarmıştır. Sağ olarak toprak altından çıkdbolcular, Dağlaroğlunun bu harekeünı tasvıb etmedıklerinı söyliye rılan ameleler derhal Beyoğlu Ilk Şukur AUaha. irişallah ju gazeteciler bem uzıuturlai!» sahifemızde) Arkası Sa. S, S. 6 da Yardım Haslanesıne kaldırılmıstır. Ticaret Odasmda dün yapılan gizli toplantı Izntir Fuarı Üç amele dün toprak altında kalarak öldii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog