Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

KOVmÜ REMİZLERİ^DÎ^ f " 0IRI SEVGİVESADAKAT vK •Emlak ve arazı almak satBmak ıstıvenlere Lutfı Kurt emlâk ıslerı burosu sehrın en guzel semtlerınde satılık apartıman ve arsalar vardır Icptek ıslerı de takıb olunur Alım ve satım ıslerını basarılı bır ıhtısas ıle temın eder Adres Karakov Palas ıramvay duragı Bankalar (ıan No 60 Tel 44891 Buro 85914 Ev Mde ve barsak sancıhrik Uhdllere farşt kulhmbr Siştsi IOKRŞ MÜSTAMEL ELBISE Amenkan malı ıthal edılerek toptan satısa arzedılmıştır Emınonu Tahmıs So No 20 | Sukru Kahvecıoglu Tel 21064 M B NANESON \ ILAN. Muessesemızın mes ul mu hasıbı Munır Okman ın gorulen luzum uzerıne muessesemızle alâkasının kesılmıs oldugu A an olunur KURT Kıremıt Tuğla ve Ates Tugla §•• Fabrkası Pendık • D O K T O R ^m* RAFLI KSPI ve TEREYA6 K İ H SYARLI MUHAFAZA MEDİNE MEHMEDOGLU Avrupa seyahatı dolavısıle hastalarını 19 ağustostan 8 evlule kadar kabul edemıvecektır KURULUİU ?TP/S MEMUR ARANIYOR 1. 7f>m/x vp tabıî ; M I { S. Huhtelif devrefi PMlar, ça/msst3. Sgç/am v*> kuJ/ıunşb n/masj Almanca ve fransızca tıcarî muhaberata hakkıle vâkıf daktılografı bılen bır memura ıhtıvac vardır Talıblerın kısa hal tercumelerını ve ısteklerını bıldırır bır vazı ıle 993 numarah Istanbul posta kutusu adresme muracaatİ ^ H ^ ^ H B a M B H M lerı rıca olunur • ^ ^ ^ • ^ • • • • B HER TURLU SOĞUIMAHHIİYACINI KARŞILIYAN BUZ DOLABI ^ 4 / «DEFROST» (BUZ ERİTMEYİ) OTOMATİK OLARAK VE HİÇ SU AKITMADAN YAPAR fa GARKARD. Ptkap/an bumühim mexıyefleri ha/zeAr Afyon Defterdarliğindan: 1 Açık eksıltmeye konulan iş «19528ı lıra 91 kuruş muhammen keşıf bedellı Afyon merkez hukumet bınasınm onarımıdır. 2 Muvakkat temınat «1464» lıra 70 kuruştur 3 Muvakkat ıhale 24/8 953 pazartesı gunu saat on beşte Defterdarlıkta toplanacak komısyonca yapılacaktır 4 Buna aıd keşıf kâğıdlarıle sozleşmeler vesair şeraıte aıd evrak her gun mesaı saatien ıçuıde Mülî Emlâk Servısinde gorulebılır 5 Isteklılerın en çok 19'8/953 tarıhıne kadar Bayındırlık Mudurluğu muracaatle ehlıjet vesıkası almaları lâzımdır. (11872) BUZ DOLABİNI SAGLAMLlGl VE ZARİFLİÖİ İ(İN TERCİH EDINİZ. MUHTELlF MODELLERİMİZ MEVCUTTUR. ODEON MAGAZALARI BEYOĞLU SİRKECİ KADIKÖY istıklâl Cad No 75 Tel: 4 5 3 5 7 Hamıdıye Cad No 16 Tel: 2 8 2 0 1 Kadıkoy Palas No 5 Tel: 6 1 9 9 f SATILIK FABRİKA BİNASI Kurtuluş, Bavır sokak No 62/68 de venı vazıyette boş teshm 200 M2 uzerınde 2 kat kârgır fabrıka bınası satılıktır Gormek çın muracaat Telefon 41296 YEMI ÇIKAN PİLÂKLAR HERSES TICARET EVINDE satılmaktadır Muradıye Cad No 33 Sırkecı • • ^ Tel 26318 Adana Belediyesi Başkanlıgından 1 49 000 00 lıra keşıf bedellı ve 3675 00 lıra muvakkat temınatlı 42 No lı Obalar cadde^ının parkelenmesı ışına ı«teklı çıkmaaıgından 28 7 953 tarıhınden ıtıbaren bır ay muddetle ve pazarlık suretıle ıhalesı yapılacaktır 2 Ihaleve gırebıleceklerın geçıcı temınatı vatırdıklanna daır makbuz, yeterlık belgesı vesair evrakla bırlıkte encumen gunlerı olan salı ve cuma gunlen saat 11 de Belediye Başkanlıgına muracaat etmelen. 3 Bu 15e aıd keşıf evrakları mesaı saatlerı dahılınde her gun Fen Işlen Mudurlugunde gorulebılır (12789) BAYRAM ÇIKOLATALARINIZI Nefıs ve taze olarak Bekci Vergisi MükelleHerine Sarıyer Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden: As. Veteriner Okuluna Öğrenci Alınacak Turk vatandaşı ve Turkıye Cumhunvetı bağlısı olup tam donemlı lıse\ı pek ıvı veva ıyı derece ıle bıtırmiş bulunan ve \a$ı en az 18 ve en çok 22 (1 temmuzda 22 yasma gırmemıs bulunmak) ve vucudunun gelışmesı orduda ve her ıkhmde faal Bekçı vergısınden borçlu mukelleflerın hazıran 953 ayı sogoreve elverısh bulunan ve ahlâk, tavır ve secıve bakımından nuna kadar olan borçlarını gosterır lıste her mahallenın muh kotu halı bulunmıyan ısteklılerın asağıda yazılı belgelerle bırlıkte dılekçelerını 15 eylul 953 ten 22 ekım 953 akşamına kadar tarlık odasma asılmıştırmuracaatlerı Savın vatandaşların bu lıstelerı tetkıkle borçlarını azamî 15 Dılekçe nufus tezkeresı aslı lıse dıploması aslı ası kağıdı gun arfında tahsıldarlara veva ka\makamhk bekcı burosuna zabıtadan almmıs IM hal kagıdı (muhtarlıktan alman kabul edıloaemelerı aksı halde tah»ıh emval kanunu ve 6183 savılı kanun mez) Tam tesekkullu As Hast mn musbet raporu kendısının gereğmce haczen tahsılı cıhetıne gıdılecegı teblığ yerıne kaım \uklenme senedı 6 aded 6V9 \esıka fotoğrafı olmak uzere sayın vatandaşlara duyurulur (13024) Okulda evrakı tam olmıvan «eçıme gıremez (2523 127001 * G 0 L D EN Çıkolata fabrıkasının Satıs mağazalarından tem.n edebıl rsmız GOLDEN SATIŞ MERKEZI Istanbul Tahmıs sokak 2 3 Kurukahvecı Ihsan Efendı yanında GOLDEN BEYOĞLU MAĞAZASI Yenıçarsı 24 2 (Panamerıkan vanında) GOLDEN TADLAN MAĞAZASI Pangaltı Halaskargazı numara 152 GOLDEN ÇIKOLATA FABRIKASI Kurtuluş Aza* Sok numara 34 40 SAHİBİNİN SESİ PLÂKLARINDA Ne 2S75 PERİHAN ALTINOAĞ SÖZERİ YOıOm »en Hatıram »en Gcçtı ömrun Nevbaharı No 2574 ATAKAN MUALLİ MUKAOOER AŞKIN 9161 bır hatıra l$tc llkbahar a$tı güller 257S OZER geldı Bulbul 6 » u A$kı c«kenler bılır NT"2572 CELAL İNCE Hasrel Beklıyeceğım Çiftçiler.,, ve sizler icin GOMLEKLERİ VAİMA TtnCİH BVİLİR FOTOGRAFIN FAYDASI T En son model n l t ı j , \eııı j nnı suratlp o^renfbılır [jn\ l = f tnpra^ınm »prıaıını \e <ı ıstıh«alını bır Lat daha arttırır . daha \37\3 kımsp\p dsha bol gula teının eder \e kendı ış hacmını genı^letır. Sonny: devlet ıslerı maorıf ttp ve ıhm sahasındaltı tatbıkatı foto^rafçılık, stzın ve mnhıtınızm ıstı/adesı ıçın çalışnıaktodır riLctaj çeşitlerimizı gormeden kışlıklnnruzı almaıjıntz! TRIKOTAJLAPIN TOPTAN SATIŞ Y£/?l \arpuccular Çarsılı Han 49/56 ^^.* *~ " ISTANBUL ^^^ No 2571 A L I CA N Pencereden kar gelıyor Armuttan kayacağım No CELAL Sulukule 2573 ŞAHIN r l KAYIB 66516 saMİı besanname\p aıd B 22 47 savılı 3/ ~ 3^3 ftuıİLi \e (4280) lıralık avnıvat makbuzu kavboldu Yenısı alınacagından eskısının hukmu yoktur Genel Ihracat, Ithalat ve 5anayı T A Ş. V ÇEŞAR SAHİBİNİN SESİ " e ORTAKLARI Utıkl^l C*)d 302 B»yoğlu • Istanbul F e n e r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog