Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

f T.C. ZIRAAT BANKASE GENEL uenç uaının 7 âaa tldlt Yuzunuz çamaşır değildir 20 inci asruı ^ büyük vasfı sporoa kCtle halinde yayılmcsıdır. Bunu nazan itibara alan îsviçre saatçıbğı bay ve bayan sporcu gençliğin karakterine uyan hususi bir saat yaratmıştır. çamaşır, bulaşık ve evin sair temizlik işlerinde büyük bir yardımcıdır. Fakat cildinizirt sabunu Kremli PURO'dur. PURO, sizi daha genç, daha cazip ve daha güzel yapar * TfCHNOS ı dakikür ve 1/1000 milimetreye ka. dar ayarlanabüir. 1 Bankamıza müsabaka ile liizumu kadar müfettis adayı alınacaktır. 2 Müsabakaya girebilmek için: A) Türk olmak, B) Memurlar yönetmeliğinin tesbit ettiği genel vasıflara malik olmak. C) Yaşı otuzdan yukarı olmamak. D) Yabancı ile evli bulunmamak, E) Hukuk, İktisad. Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veyahud Millî Ejjitim Vekâletince musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinin birinden mezun bulunmak, F) Herhangi hizmet taahhüdü altında olmamak, G) Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itibarüe mesleğe alınmasına mâni bir hali bulunmadığı anlaşılmak gerektir. H) Müsabaka neticesinde müsavi şartlar karsısında sınay programına dahil yabancı dillerden birindeki vükuf derecesi üstün olan, bunda müsavat halinde müteaddid yabancı dili bildiği anlaşılan talib tercih olunur. Bunda da müsavat hâsıl olursa veya her ikisi birden fazla lisan bilmezlerse istekliler muhasebe grupundan yeni bir denemeye tâbi tutuJurlar. Bu denemede gösterilen muvaffakıyet derecesi tercihe esastır. î) tki defa kazanmamıs olan istekli, bir daha müsabakaya giremez. I) Müfettis adayları idare ve teftiş işlerine alıştırılmak ve her birinde kalacakları müddet bu ihtiyaca yetecek surette teftis heyeti başkanının teklüi ile genel müdürlükçe tayin olunmak üzere genel müdürlük servijlerinde, şube ve ajanslarda ve müfettis refakatlerinde üç senelık fiill bir staj devresi geçirirler. Staj devresini bu suretle geçirenlerden müfettişlik yapabilecek liyakîtte oldukları teftis heyeti başkanı tarafmdan tasdik edilen adavlar müfettişlik ehliyet sınavına girmek. mecb'iriyetindedirler. Smavda muvaffak olanlar münhal mufettişliklere kıdem veya sınavdaki muvaffakıyet derecesi sırasile tayin olunurlar. Müfettişlik yapacak üyakatte oldukları tasdik edilmeyen veyahud müfetti? smavını kazanamıyan adaylar kabiliyetleriQe ve memurlar yönetmeliğinin genel hükümlerine göre sabit vazifelere nakil veva banka ile alâkaları katedilir. 3 Yazılı müsabaka sınavları, 9. 10 ve 11 kasım 1953 tarihlerinde Ankarada Genel Müdürlükte ve İstanbulda Galatadakl subemizde yspılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir sınava tâbi tutulacaklardır. 4 Müfettiş adaylarına 3659 sayılı kanuna göre alabileceği aylığın azamî miktarı verilir. 5 İsteklilerin 1 kasım 1953 tarihine kadar Ankarada teftiş heyeti baskanlığına bir dilekçe ile müracaat ederek imtihana nerede girrreklerini bıldirmeleri ve. A) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında memurluk istiyenlere mahsuj beyanname (bu matbua bankalanmızdan alınabilir), B) Bankanın göstereceği tabibden alınmış sağlık raporu. C) Tahsil diploması. D) 6 y 9 cm. eb'adında 4 aded kartonsuz fotoğraf, E) Nüfus tezkeresi. F) Askerlik durumunu gösteren belge. G) Hüsnühal varakası tevdi etmeleri gerektir. (Bu vesikalar İstanbul veva İzmir Ziraat Bankası vasıtasile de tevdi edilebilir.) 6 Sınav programı ile sair sartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizden elde edilebilir. ^ (11882) MÖDÖRLÜĞÜNDEN: Son Yenilıkler Satışa Arzedildi COŞKUN KARDEŞLER Halimenin Samanlıktır Sarayı Yemenim Yemenim. HURİSER İÇLİSES ve MELÂHAT GÖKÇ£L 17948 Sevgime Kalbime İnan (Gazellı) Bülbül Güle Ah Eder BAYAN NERİMAN 17949 Maya Bir Felekzedeyim Gönlünden geçenleri anladım Merhum HAFIZ BURHAN SESYILMAZ 17951 Yüzüm sen hatıram şen meclisım gulşen İnleyen Ahım (Gazel) MUCİP ARCIMAN 17944 Zalim Sana Ne Yaptım Evlenmeyin erkekler Naylon kızlar çıkaçak Halk şairi Kayserili ADNAN TtİRKÖZÜ 17945 Fındık Fıstık On Paralık Yirmi Paralık Gazelhan ŞADAN ADANALI 17946 Bu dünyanın dört bucağı köhne Bir mtyhanedir (Rast Gazel) Gül Doldurdum Sepete COLUMBİA PLÂK ŞİRKETİ ^ * TECHNO} antinuuıyetik ve sağlamdır. * TtCHNOS uçuz ve rekabetsizdir Erkek ko! saatt, çelik, ofak «aniyetf Erkek kol saati, çelik, ortadan saniyell Erkek knl saati, kaplama, ufak saniyell Erkek kol saati, kaplama. ortadan saniyell Kadın kol saati, çelik, müstatU Kadın kol saati, kaplama, yuvarlak, ortadan saniyeli Kadın kol saati, kaplama, mustatil Ccp saati, fantazi TOPTAN SATIŞ YERt: OMEGA ve TISSOT Saat Deposo lstanbul, Bahçekapı, Kuthı Han, Kat 1 TUVALET SABÜNU 100 Ankara Tıb Fakiîltesi Dekanlığjndan: Fakültemizin Mataerya Medika, göz, biyo kimya. cildiye, hijyen servislerile hastanemizin çamasırhane ve mutfağında kapalı zarf usulü fle onarma yaptırılacaktır. 2 Bu işin tahmint keşif bedeli 55.928 lira 24 kurus olup geçici teminatı 4046 lira 41 kuruştur. 3 Bu işe aid fennl ve idarî şartname, mukavele projesl, kesif ve diğer evrak hergün mesai saatlerinde Fakillte Hesab İsleri Bürosunda görülebilir. 4 Eksiltme 28 ağust» 953 Cuma günü saat 11 de Tıb Fakültesi bması içerisinde toplanacak Satınalma Komisyonu önünde yapılacaktır. 5 Isteklilerin meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası böyle b:r isi yapabileceklerine dair Millî Eğitim Vekâleti Yapı İsleri Dairesinden alacakları belge, teminat makbuzu ve teklif mektublarını havî kapah zarflarını, 2490 sayılı kanunun tarifme uysun olarak hazırlayıp. ihale günü ihale saatinden bir saat önce Satınalma Komisyonu Baskanlığına vermeleri ilân olun'ir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmiyecektir. (11979) 1 Keşif bedeli 28 302 37 lira olan vukarıda vazılı i» 26 1 Yassıada Topçu Okulundan aşa*ıda atış saatlerile a n vt a?ustos 1953 Çarşamba eünü saat 10 da pazarlığa vazedile, rulleri yanh saha içinde 24 şubat . 2 mart, 2430 Mart, 2830 Nısan cektir. Pazarlığa Istlrak ederek mfiteahhidlerin: , 2730 Mayıs. 2628 Haziran; 2221 Temmuz ve 1822 Ağustos 953 gün2 Bir defada 25000 liralık buehemmiyette bir ln«%atı 2 Atışlar için hududlandırümıs bulunan saha tehlikeU ol • Dasa'rı île' îkrhal e!fı8in«> veya denetlediöine veya sevk ve fdare r duğundaa, atıs günleri belirll saatlerde deniz ve hava vasıtalannın ettiSine ve insaat'n k / ' i kabulünü vaotırd'.Sma dair resmj daiv&ya m^esseseîerden alirlmıs bir belye ve mezkur saha dahilinde bulundurulmamBİanru (994) 3 İnsaatm başmdan sonuna kadar bütün fennl mes'uliAtış sahası: Atıs saatleri: veti ve işlerin sevk ve idaresini deruhde edecek bir yüksek raiiA Arz : 40 • 51* 45" + Ögledetî evvel : 09 0 0 1 2 00 Tül : 28" 59' 40" + Öğltden sonra : 1330 1630 hendis. mühendis veva vüksek mimar istihdam edecegine d.air Noterl'kten musaddak bir taahhüdname. B Arz : 40* 40' 45" + (Eğer müteahhid bu evsafi haiz ise işin mes'uliyet ve idaTul : 29* 00* 00" + resini taahhüd edebilir. Bu takd'rde dahi Noterlikten musaddak C Arz : 40° 45' 30" + bir ta^hhüdname vermesi lâzımdır.) Tul : 28' 48' 30" + Bir dilekçeye rapten eksiltme gününden en geç beş gün evveMne kadar idareve müracaatle yeterlik belgesi alması şarttır. tstanbul Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanlığından: Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlerle yukarıda yazılı Kulübümüzün mutad yıllık kongresmin ilk toplantısı 29 vesaiki vermeven ve evvelce idaremize is varjarak bu meypnda ağustos 1953 Cumartesi günü saat 14.30 da. 4 üncü Vakıl işlerini sürüneemede bırakan ve idareve müskülât göstermis olan hanında, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda yamüteahhidlere veterlik belgesi verilmez. pılacaktır. Bu toplantıda ekseriyet temin edilemediği 4 Muvakkat temirıat 2.122.68 lira olup bu ise aid sartnatakdirde kongre, ayni yer ve saatte toplanmak üzere 5 meler Dahill Satınalma Servisinden 150 kuruş mukabilinde teEylul 1953 tarihine bırakılacaktır. Sayın üyelerin teşrifdarik edilebilir. (12686) lfiri rica olunur. Gündem: Kongre divanmm seçilmesi. idare heyeti ve murakıblar raporlarının okunarak idare heyetinin ibrası, MMM^H^naBM Diiekier. Uçaksavar Top. atışları hakkında Deniz Eğitim Komıılanlıjnndan: Şişli Otobüs Garajmda Yıkama ve yaqlama yerine ilâve yaptırılacaktır 1 Eksiltmeye konulan iş Elmah sağlık merkezı doktor evi ve ; garaj inşaatıdır. j 2 Keşif rutarı 137.546 73 liradır. 3 Inşaat 954 yılında tamamlanıp 953 vılında av»ns imalât va j ikrazat için 80.000 lirası verilıp mütebakı kaian jarn 9î4 vılında odenecektir. " j 4 Eksiltme 31/8'953 pazartesi günü sa^t 11 de Antalv3 Bavın" < j dırlık Mudürlüğünde yapılacaktır. 5 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı keçıl evralcı Antalya Baj yındırlık Müdürlüğünde gorülebilıı 1 6 Eksiltmeye girebilmek için usulüne gore 81Ü2 34 lira. geçici ] teminat vermek lâzımdır. ' 7 İsteklilerin Antalya Bayındırlık Müdürlügünden tatil gunleri • haric eksiltme gününden 3 gün evveline kadar müracaatle ehliyet veJ sikası almaları ve bu. işin teknik öneminde bir kalemde 80.000 liralık { işi yaptığına veya idare ve denetlediğine dair vesika ibraz etmeleri lâzımdır. ' : 8 İsteklilerin teklif mektublarını 31/8'953 pazartesi günü saat . 10 a kadar Antalya Bavındırlık Müdürlüğünde eksiltme komisyonu baskanlığına vermeleri lâzımdır Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. (12651) Atıtalya Valiliğinden 1 A d an a Elektrik Işletme Müessesesinden 1 Muessesemiz elektrik santralı binasına yapılacak ilâvei inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Tahminî bedeli (116.693.25) yüz on altı bin altı yüz doksan üç lira yirrai beş kuruş olup geçici teminaü (7084.65) lirîdır. 3 Eksiltme 27/8 953 perşembe günü saat (11) de Müessese Müdürlüğü ihale komisyonunda ^apıîacaktır. 4 Bu 15e aid eksiltme şartnamesi her gün Müessese Ticaret Servisrnde görülebîlir. 5 İsteklilerin hazırhyacakları kapalı zarflarını, teklif mektubu, Müessesemiz veznesine yatırnuş, oldukları teminat makbuzu, veya banka teminat mektubu, meslek ve sanatlarını gösterir 953 yılı ticaret odası vesikası ve böyle bir İ51 yapabileceğini tevsike yarar diğer vesikaları havi olduğu halde tesbit edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon baskanlığına vermeleri. (Bu saatten sonra gelen zarflar ve postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.) 6 Müessesemiz arttırma ve eksiltme kanununa tftbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İ.E.T.T. İşletmelerinden: Yapı İlaııı 1 Eksiltmeye konulan iş: Van Vilâyeti özalp ilcesinde ye1 Teşkilâtımızda kullamlmak tizere 250 aded COi (Karbon Diniden yaptırılacak A tip cezaevi inşaatıdır. Keşif bedeli 50.000 oksit) gazile çalışan sulu yangın söndürme cihazı satın alınacaktır. liradır. 2 Bu iş için hazırlanmış olan şartname, İstanbul, Beşiktaştaki 2 Eksiltme 28/8/953 Cumartesi günü saat 10 da Van Afyon Malzeme İşletmemizden, Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Cumhurivet Müddeiumumiliginde eksiltme komisyonunca kapa Müdürlügünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 1 Eksiltmeğe konulan ls: Ankara Temyiz Mahkemesi iı zarf usulü ile yapılacaktır. binasında yaptırılacak muhtelif tanjirat işidir. Ankarada, Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür Ku3 Talibler teklifleri ile birlikte, teklif fiatlanıun % 7^ u nisbe3 Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıdlar Van Cum tinde teminat vermek mecburiyetindedir. 2 Keşif bedeli 50078.73 liradır. , rumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu merkezinde çalıs.mak üzere müsabaka ile bir tsekreterdaktilo» alınacaktır. 3 Eksiltme 3.9,253 Perşembe günü saat 16 da Bayındır huriyet Müddeiumumiliği kaleminde mesai saatleri dahilinde 4 Teklifler en geç 16 '9 '1953 çarşamba günü saat 15.00 e kadar Namzedlerin fransızca veya ingilizce bilmeleri ve bu dillık Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu her gün görülebilir. Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğüne verilmiş veya o gün ve saatte 4 Eksiltmeğe girebilmek için usulüne göre 3750 liralık bulunacak şekilde postalanmış olacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul lerden birinde emniyet ve süratle yazı yazabilmeleri şarttır. VeOdasmda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. muvakkat teminat vermeleri ve eksiltme sartnamesi gereğince edilmez. rilecek ayhk ücret dört yüz» liradır. Müsabaka imtihanı Anka3 Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı evrak Yapı ve 1953 yılı Ticaret Odası vesikası ve ikametgâh belgesi ibraz etrada komisyon merkezinde, 5 eylul 1953 günü saat 10 da yapıİmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 5 Ofîs, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya lacaktır. Taliblerin en geç ağustos sonuna kadar hal tercümedilediğine yapmakta t^marr.en serbesttir. (12839) 4 Eksiltmeğe girebilmek iein isteklilerin 3750.39 liralık mesi lâzımdır. 5 tsteklîlerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şartlerini gösterir bir yazı ile aşağıdaki adrese müracastleri: muvakkat teminat vermeleri ve eksiltme sartnamesi gereğince tır. özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 6 tsteklilerin bu işin teknik öneminde tek bir isi başar5 lsteklilerin aercek tek kişi veya tüzelkişi olması şartmıg olduklarma dair beleelerini ibraz suretile ihale gününden tır. Özel ve tescil edilmemiş ortaklav kabul edilmez. Atatürk Bulvan, No. 273, Daire 4.Ankara 6 İsteklilerin bu isin teknik öneminde bir işi iyi bir su tatil eünleri hariç en az üc gün evvel Bavmdırlık Müdürlüğüne rette basardığını veya idare ye denetlediğini isoata yarar vesaik müracaatle alacaklan veterlik belgesile birlikte ihale güjıü ve lerile birlikte Yapı ve İmar İsleri Reisliğine müracaat ederek bu saatinde' komisvona teklif mektublarını vermiş olacaklardır. Bankamız topluluğu İçin satın alınacak bilumum mal7 Postada hâsıl olacak gecikmelerden mes'uliyet kabul için eksiltmesine girebilmek icin ehliyet vesikası almaları icab zemelerin cins. eb'ad ve evsafile teklif verme îart ve müd°dilmîyecektir • (12747) eder. detleri hakkmdaki malumat müessesemizln giris kısmm7 istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mekdakl ilân tahtasına ve Galatada Sümerbank tstanbul şubesinln holüne Usteler asılmak ve hergün Ekonomi. Mü1 K .yseri Su Işleri 32 nci Sube Müdürlüğü bölgesınde bulunan tublarile birlikte zarflara kovmaları ve zarfın arkasma yapıştınakasa ve İstanbul Postası gazetelerinde siparişin ehemAvanosun taşkından korunması 2 nci kısım isi olup tahmin edilen keşif rılacak mumun para ile olmamak üzere mühür veva imza ile iyice kaoatmaları ve ekfiltme günü saat 15 e kadar makbuz mumiyetine göre de diğer günlük gazetelerde yaymlanmak bedelı hat bırimleri esası üzerinden (290 166) liradır. kabilinde komisvon reisliğine vermeleri. suretile alâkadarlara duyurulmaktadır. 2 Eksiltme 28'8'953 tarihine rastlıyan cuma günü saat (11) de Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (12833) Alım esas şartlarımıza dair fazla bilgi edinmek istiyen Ankarada Su İşleri Reısliği binası içinde toplanacak olan sü eksiltme 1 İzmir Yaprak Tütün Bakımevinde mevcud azalır çoğafirmaların bu yayınlarımızla yakinen alâkalanmaları ve konisyonu odasında, kapah zarf usulile yapılacaktır. lır 12 000 kilo Jüt kınnap parcaları pazarhk suretile satılacaktır. mübayaa mevzuu bakımmflan tereddüdü mucib husus3 İstekliler, eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasansuu; özel tek»• T E P E B A Ş I " « 2 Pazarlığı 28/8/953 Cuma günü saat 14.30 da Kabataşları müessesemizden sormalarmı rica ederiz. nik şartlaşma, fiat birımlerı ve keşif cetvelinı, bayındırlık işlen genel m ta Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılaKAPALI SALONU çar'namesi ve su işleri umumî fennî şartnamesinı ve bu işe aid evrak Üsküdar kazasına baglı Alemcaktır. ile projeleri (14.51) lira karşılığında Sn İsleri Reishğinden alabilirler. Her türlü toplantı. çay, dar kovü içerisinde Cumhurivet 3 Şartnameleri hergün Komisyonumuzda, Gazianteb ve 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilenn Vekâlete karşı (15.356.64) Tevdanmda 20 ağustos Bavranisan. düğün ve sünnet düİzmir Tekel Basmüdürlüklerinde. mallar da bulundukları yerde lirclık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu nun birinci Persembe sünü saat ğünü icin emrinizdedir. Bu ve Ahırkapı Y T. Bakımevinde görülebilir. nan diğer bir işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 13 te büvük va&lı pehlivan güsalon her gün pastane 5ek4 îdare. kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir itbata yarar beigelerile birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az resleri yapılacaktır. linde de calısmaktadır. GöSağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından Ankara Do5 İsteklilerin 495 liralık ilk teminat makbuları vesair (tatil günleri haric) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine mürüşmek icin her gün 42690a kanunl vesikalarile birlikte belirli gün ve saatte Komisvonumu ğum ve Çocuk Bakımevinde açılan Ebe Okulunun birinci sınıfıGüreşler, kıran kırana olup r?c atle bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları • • telefon edilebilir. m za müracaatleri ilân olunur. (12683) na veni ders yılı için öğrenci alınacaktır. venismeden para yoktur. Bu \ e bu belgeyi göstermeleri şarttır. Okul, parasız ve yatılı olup tahsil müddeti üç senedir. Ll• * * Mekli, bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kisi olması sürese bütün pehlivanlar istirak se derecesindedir. Öğrencilerin iaseleri. elbis^eri ve her türlü edecektir. (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edümez ) ihtiyacları okulca temin edilir. Mv'tfaç talebeye ayriea yardım 5 İsteklilerin teklif mektub:arını 2 nci maddede yazılı saatten bir Başa 80 lira. basaltı 50 lira. yapılabilir. İhale s=at öncesine kadar Su İs.leri Reislığine makbuz karşılığında vermeleri Büvük orta 35 lira. Kücük orta Taliblerin yasları on altıdan a=ağı ve virmi b?stf>n vrıkan Saati Tarihi M.Teminatı C in s 1 Miktarı Günü 25 lira. Deste 15 lira. 10 olrramak, nisanh. nikâhlı veva evli bulunmampk ?irtları ile 18/9/953 Kazan sakızı 7500 TL. Postsda olan gecikmeler ,kabul edilmez. (11983) 8000 Kg. Cuma Ayrıca 21 ağustos 953 Cuma 10 asagıda* vazılı belgeleri Ankara Dotumevi Bastabibliğinde «O1860 Metre 244 TL. 31/8/953 Pazartesi sünü saat 8 de avni verde bü Çelik halat kul Müdürlügüne» göndermeleri lâzımdır. batarvük sünnet düğünü de vapıla A Dilekçe. 159 TL. 31/8'953 14 yası plâğı. 8 Takım Pazartesi caktır. B Tım te=ekküllü bir hastaneden alınnvs sp?1ik rarora 1 Cins ve miktarları yukarıda vazılı malzemeler mevcud sartnamelerine 2öre pazTİık suC. Nüfus kâğıdı aslı Kayseri ve Civarı Elektrik T.A. Şirketinden: •».'e satın alınacaktır. D Ortaokul diploTiası veya tasdikli aslı 2 Pazarhkları hizalarında vazılı günlerde Kabatasta Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Elektrik İşletmesinde ve şebekede çakşmıs tecrübeli E Doğruluk kâğıdı (polisten almacak) Komisyonunda vap^acaktır bir vüksek elektrik mühendisi alın?c?.ktır. İsteklilerin Oahiliye Miıteha«sısı F 6 v / 4.5 boyund? 4 aded fotoğraf 3 Şartnameleri her gün Komisyonumuzda görülebilir. şimdiye kadar çalıstıkları yerlerle. dıplomaları ve hüviMuavpne 171? Bpşıktas • O Okula kabul edTenler a\rıca yüki°nme senedi vere4 İdare kısmen veva tamamen veya kısım, kısım. ayrı. ayrı taliblere ihale etmekte servet cüzdanları suretlerile 1 kıt'a fotoğraflarını eöncter Ortabahçe No 12 Iel H439.S ceklp^ir. besttir. meleri ve istemis oldukları avlık ücreti de bildirmeleri Ev: Valikonağı Cad No 33 Müracaat müddeti 20 9.953 gününe v=.dardır Dersler ekim 5 îsteklilerin ilk teminat makbuzları vesair kanunl vesikalarile birlikte belirli tarih gün ilân olunur. Başaran Apt kat 1. Tel 83G84 | | I ve saatlerde Komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. (12682) 953 ayının iptidasmda başlıyacak ve günü ayrıca bildirilecektir. UNESCO TÜRKİYE MİLLİ I Baymdırlık Vekâletinden: KOMİSYONUNDAN: Yapı İşleri İlânı Yan Gıtmhuriyet RKiiddeiumumiliğinden: 250 aded karbondioksid gazile çalışan sulu yangın söndürme cihazı satın alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügünden: UNESCO Tiirkiye Millî Komisyonu, Bayııtdırlık Vekâletinden: Eksiltmeye Konulan Iş Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlügünden: | Tekel Genel Müdürlüğü İlânları | Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Pehlivan Güreşi Ankara Dcğum ve Cocuk Bakımevi Ebe Okulu Müdürlügünden: Satınalma Komisyonu Başkanlıgın dan: Bir Yüksek Flekfrîk MüJ^ndisi Aranyor f i 0r. R« Ferit Pir ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog