Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CITMHTTRİYFT Kadınların eteklerini kısaltmalı mı? Bojtarafı 1 inci sahıfede | yelerinden bazılan cumhuriyet ilânında ısrar etmektedirler. Fakat Musaddık'ın şimdilik böyle bir değişiklik yapılmasına taraftar o!«Hacı namzedi» kisvesi alünda madığı ve bir «niyabet meclisi» giden Ruslann mektebierde hazırladığı bildirilmektedir. Bu yetişmiş propagandacılar niyabet meclisinde reisin gene olduğu bildiriliyor Başbakan olacağı da zannedilnıekBerlin 17 (TH.A.) Doğudan' tedir. Batı Berline gelen haberlerde, Hac «Başbakan benim» diyen ca giden Sovyet müslümanlanndan general anuuyor müteşekkıl kafile hakkında dikkaTahran Radyosu bu sabah Gete değer bazı açıklamalar yapılneral Zahidı'ye hitab ederek kenmaktadır. disini 24 saat zarfında askerî maBuna göre, \rabistana giden Sovkamlara müracaate davet ebniştir. yet «Hacı namzedleri» kaülesi en Röportajı yapan: Şahab Balcıoğiu Radyo bundan başka hudud karamuktedir komünist ajanlarmdan kollarına General Zahidiyi, memParisli kadın modacısı Chri=tian Ben de bu yolda bir cevab vere muteşekkildir. Bunlann çoğu huleketi terke teşebbüs ettiği takdirDior"un ortaya attığı (kısa etek) mo ceğim: Kısa eteğe taraftanm. U susî casus mekteblerinde tahsil de, tevkif etmelerini emretmiştir. ' görmüş olup, aynca mükemmelen \ dasının akıslerı butun dunyada ve zun eteğe d e y taraftanm. Sağlık Diğer taraftan öğrenildiğine gömemleketimizde devanı ediyor. Biz (ve yalnız sağlık) bakımından düj arabca öğrenmişlerdir. «İranın Başbakanı benim» diyen re, General Zahidi, kendisini BaşI Diğer taraftan eksensi din aleyhbu mevzuda 6 gündenberi şehrimi şünerek eteksizliğe de taraftar olGeneral Zahidî bakanhğa getırecek olan hükuI tan teşekküllere dahıl bulunan bu Eİn taTiTTimı; kadın terzilen, mej madığımı ilâve eriebilirim.» lerinde Şahın mevcud fotograflan »net darbesi teşebbüsünün akim ajanlann çoğu namaz kılmasını hur kadınlan ve isim yapmış er Dr. Ata Topaloflnnnn düşünceleri bilmedıkleri için, kendılerine alelâkaldığını öğrenince, Irak'a kaç kaldınlmıştır. Umumî müesseselerkeklerüe konuşuyoruz Kadınlar Profesör Pıccard, hususi surette hazırladığı «Trieste» adındakı dalma vasıtası ile Kapri adası açıkAşağı Gureba hastanesi operatocele namaz dersleri verilmiştir, mak maksadile, Tahranm 40 ki de de artık Sahm resimleri görülve kadın terzüerinin fikirlerini be rü Ata Topaloğlu da şunlan söyIannda tecrübelerine başlamı? bulunmaktadır. Yukandaki resirade. profesöriin kullandığı tBathysphere» memektedir. Parlamento meydanın100.000 hacı toplandı lometre uzağında bulunduğu malirtükten sonra dündenberi de er ledi: admdaki dalma âleti görülmektedir. da müteveffa Şah Rıza Pehlevinin Mekke 17 (Nafen) Mekkede keklerırruzın duşuncelerini neşretProfesör bununla 3000 metr* derinliğe inebileceğini ve Akdenizin dibinde neler olduğunu tesbit ede halden Abadan istikametine git hevkelini söken Tude'ciler şımdl «Kendine güvenen, kısa etek 100 000 müslümanın toplanmış olmıştir. General Zahidi bu hudud Şahın diğer bir parktaki heykelini meğe ba=!adık giysin. Pek mutaassub değilim ama duğu bıldirilmektedir. Bunlar 19 bileceğini tahmin etmektedir. bölgesinı gayet ıyi bildiğinden, alı sökmeğe çalışmaktadırlar. Ali Muhiddin Hanbekirin • uzunca bir etek benim daha fazla ağustosta Arafata çıkmağa başlıyanan bütün sıkı tedbirlere raijmen düşünceleri boşuma eidiyor » Vilâyetlerden alınan haber'erd» caklardır. hududu kolayca aşması mümkun Şah taraftarlannm herhangi bir Ali Muhiddin Hacıbekirin tatlı Münîr Hayri Eğelinhı düsüneeleri dür. lakumunu yiyip tatlı tatlı konuşufaaliyette bulunduklannı gösteren Bugünlerde yeni bir fllm çeviryoruz. Diyor ki: meye başlamış olan rejisör Münir Kendisini «İranın hakikî başba bir malümat yoktur. Hükumet dar «Kısa etefe taraftanm. Çün Hayri ESeliyi stüHvoda îiyaret etkanı» addetmekte olan General besi teşebbüsünün akim kaldığı ve kü bır değışikliği ifade ediyor. tik O da şunlan söyledi: Zahidiyi yakalamak için memleket Sahm memleketten aynldığı haberi her tarafta memnunluk hattâ reBoyuna uzun etek de biraz mono «Modaeılar moda defişimmi çapında araştırma yapılmaktadır. vinc toluğa kaçıyor. Sonra da « j kadmlara şöyle izah ederlen «ErTüfek ve maüineli tüfeklerle mü | ' e karşılanmış gibi görünmekbe fendım, şimdı bu vesile ile insan | kekler esas itftarile degiştirici bir van ecehhez polis ve askerî kuvvctler : t e d i r " R e s m î Ba*tarah 1 inri tahifeâe gözune bir riyafet fırsatı açılmış ruh taşırlar. E8er değiştirilmek isdildiğine göre, hükumete bu sabah General Zahidinin 21 temmuzda sıatom taarruzuna karşı ihtivatı daohıyor. Aman kısa etek raodasına temivorsanız kendiniz değişiniz» binlerce tebrik telgrafı gelmiştir. ğmdığı Parlamentodan çıkarak gızdokunmavın, devam etsin. Esasen Kâşani'nm beyanatı Bütün mesele bu psikoloiik esasa vet etmekte ve hür milletlerin aslenmış bulunduğu Tahranın şımakendını 'bilen kadın, bacaklan o davanır Yani dava, bir kadını. za kerî, sivasî ve iktisadî bütün cepBağdad 17 (Nafen) Burada bllindekı tepeleri araştırmaktadırlar. tişar etmekte olan bir gazeteyo kadar eüzel değilse. onu kapayacak man zaman, makiyaidan renge ka helerde komüni"^ tehlike'ine karşı Zahidinin elınde kendisini Baş verdıği bevanatta İranm dınî hderi yollan gene bılır Bacağı güzel o dar yapılan değişikliklerle miite kovmalan gerektiğini belirtmektebakan tayin eden Şahın bir karaı Ayetullah Kâşanî, Musaddık ıdarelan kadınsa, eteğini açabildiği ka addid kadın haline ^okmaktır Bize dir dar açsm'» namesi bulunmaktadır. sinde hürriyet olmadığını, hükugelince, memleketimiz için kı^a e Türkiye ve YnnsnUtana yapılan vardım Yeni tevkifler j m e t i n basuıı ve radvoyu kontrol Çiinkfl, Prof. Tevfik Remrinin düşünceleri tek meselesi mühimdir Bunu müteakıb raporunda OrtaBugün Tahranda yeni tevkifler a lt,nda tuttuğunu sövlemiş ve reTanınmış doktorlanmızdan Ord. muayyen bir nesiHen önceki haicra edılmıştır. Tevkif edılen şahıs ferandumun da sahte olduğunu Prof. Operatör Tevfik Remzi Ka nımlanmizın bacaklan pek rrvun rîojunun eüvenliŞi meselesine telar şunlardır: Eski Genelkurmay kaydetmistir. Yainz ankbk, "i^s pden Ra=kan Eiseiho\ver Amtzancıgilin Syle bir kütübhanesi var tazam degıldir rîkanm 19*53 haziran ayına nadar Ayetullah Kâşanî. taraftarlan ile Başkanı Yardımcısı General Geriç, ki, orada aradığı kitabı bulana mü muhakkak ki vücud güzelligi terYunani'îtan Türkive ve İrana 600 eski Polis Müdürü General Keyha birlikte Musaddık hükumeti tarakâfat verilse yeridir. Kıymetli he bivesinde mühim rol ovnar Nitemilvon doian a^an bir askerî malkim, insanlann yan çıpiak doUştık kimimiz şöyle konuştu: ni, Suvari Komutanı Albay Mansur fından hazırlanacak yeni secımlerl zeme yardı.^inda bulunulduğunu «Bir eski hatıramı anlatayım: lan Yunan medeniveti de^rinie hatırlatmakts^ır. Bu vıhn ilk arfc ve Ramsarda Şahı nezaret altında boykot edeceğini de bildirmiştir. İran şahının kardeşleri Halsn Ankarada bulunan bir eski vücud eüzelliği bir şahikaya eriş ayı zarfmHa bu memleketlere 150 bulundurmakla gorevli Albay Kaspolis himayesinde aziz dostum vaktile akrabalanndan miştir. Bu sebebie ben îaman za milvon dolarlık malzeme teslim e raı T> birinin evinde büyük şairımiz Ab man bövle muhHif acıklıklan hay dilmi«rir Yunan ordusu ivi tsüm Tahran 17 (a.a.) İran Şahmm durumdan istifade Musaddık'ın. dülhak Hâmidi görüyor. Kendisi ra yoranm MaBmpfih biz ne ister fförmüş yekpare hir kuvvtt hal'ni ederek bütun muhaliflenni hapset üç erkek kardeşi polis himavesi al17 yaşmda bir ?enc çocuktur. Şa sek sövliveiim Biz kadınların esiri almıîtır Simd'Vi halde Yunanista DENIZ ÜZERİNDE BİB M1SIRCI DÜKKÂNI Sonbahar ve kış aylannda köşebaşlaruu ^atan kesta tirdiğı bildirilmektedir. Bu arada bna alınmış ve niyabet meclisi top Irin önunde mahcub oluyor, dili ı oldusumuz kadar onlar da Parism ns tepkili uçaklar teslim ediimek neciler, yazın yerlerini mısırcılara, kestane mangalları buyük nıisır kazanlanna terkeder. lanıp hsklannda bir karar verılinBir sandalcı da. mısır saücııığını gezici hale sokmuş, sandahna bır ocak, upuzun bir boru; büyük bir Başbakanın en kuvvetli duşmanla ceye kadar saraydan aynlmaktan tutuluyor. Konuşuvorlar. Açıhvor. ı esiridirler. Beyhude münakaşa e tedir TürVive de artık modem teç nndan mebus Muzaffer Başhayi de kazan yerleştirmiş, habire İstanoul lımanını dolaşı yor ve gemılerdekı yolculara, rıhtımlardaki mayolu O esnada gazetelerde kadmlann divonız » menolunmuslardır. hizata sahfb. hareket kahiiîveti genclere mısır satıyor. Iyi akıl, değil mı? tevkif edilmiştir. örtünmesi ve çarşaf hakkında mü I Ciinevt GSkcenin dii'îiincelcri gavet viik=ek bir orduva malık olYalnız dün tevkif olunan Saray nakaşalar varmış. Arkadaşım bü [ O sırada vammızda olan Devlet mustur Baskan Eisenhower bunu Nazın Abul Hüseyin Aminî bugün yük şaire soruyor: «Kadmın ör Tivarrosunun kivmetü arti'tlerin müteakıb raporunda Koredeki Türk tahliye edilmiştır. Nazır şöyle detünmesi hakkında ne düşünüvor den Cüneyt Gökçer de şöyle ko hıeavınm muhariblik vasıfl^nndan BnştaraU I tnr> sahıfede <> mıştir: «Bu ışde masum olduğum sunuz > Alimane bir oevab bekler | nuştu: sitsvisi» bah'etmektedir. Nihavet, «Tahrandaki hâdiseler, tam anlaşılmış bulunmaktadır s ken Hâmidane bir cevabla karşımutedil bir Amerikan vardımı samanasile bir (hükumet darbesi) «Şah geri dönmiyecektir» laşıyor. Şair, zarif sakalmı düzel !1 «rBacaklan eüzel olan kadmlsr ve«inr'e İran ordusunun dıırumu addedılmemelidir.» BaştaTafı 1 tncı saHıtcde kısa etek givebilirler ama bu etek, İran Dış îşleri Bakanı Hüseyin tiyor, monoklunu yerleştirivor ve da umıımivet itibarile ıslah edildiğ' İran Şahı. geçen hafta MusaddıKomisyon başkanı bundan sonra, çirkin bacaklı kadmlara kat'iyyen Fatimî. verdiği beyanatta, Şah mem ğın ba=kanhğı bırakm^sı ve yerine cevab veriyor: «Oğlum ben kadmbelirtilmektedir Baştaraîı 1 ıncı sahıfede heyet mensublarınm Heybeliada ve şpvanı tavsive d^Sildir » leketıne ihanet ettiğıni anladı ve General Zahidinin tayin olunması lann çıplak gezmesine taraftanm's Sovyet tehdidi Yassıadadakı donanma üslerini zisırada, Korler mektebinde tetkikMuhiddin Sndakın düçiinceleri onun için kaçtı, demiş ve şunlan hususunda emirler verdığini soyBunu müt»akıb «gittikçe artan lerde bulunmuş ve suçlu çocuklar .Arkadaşımı ter basmış, baygınlık yaretlerine temasla, Yassıadada tstanbul konservatuar knrosu ilâve etmıştir: lemiştir. İran Şahma göre, MusadSovvet tehdidinin» uzun bir tahli problemile meşgul ohnuştur Amegeçirmij. sefi ve tanınmış viyolonsel üstadı Cumhur Başkanı Celâl Bayarla ta< Haın şah, memlekete bir da dık sarayı öyle sıkı bir muhafaza lini vapan fiaskan Ei<:enrıower söy rikalı mütehassıs şehrimizde YılMuhiddin Sadak da: nışmaktan büyük bir memnuniyet altında bulundurmuştur ki, $ah ha dönmiyecektir.» «Bacak eüzelligi ekseriv<»rte le demektedir: «Birlesik Amerika, dızdaki Sağırlar Okulunda öğretduyduklarını soylemiştir. anayasa gereğince kendısine verilDiğer taraftan Dış İşleri Sovvet Rusyanın sivasî ve askerî olsavdı, zaten ffüzel bacak diye Komısj onun çahşmalarına gelin menler ve diğer alâkalılar için açımiş salâhiyetleri dahi kullanamavüzünden aynca bir sınıf avrılmazdı, dedi. bakımlardan "avıiması ce: Üç gun devam eden toplanu Bahteremruz gazetesınde yazdığı mıştır. lan semınerleri idare etmektedir. ciddî bir şekilde tehdid edilmekbır makalede de şunlan kaydetSu halde pürüzsüz bacaklar azınl^rda slınan kararlar 15 Evtulde Kendısi bırkaç gün evvel Ağaçlıda Zannedıldiğine göre, î ' a n Şahı Ist Borrasımn 17/8'1953 flatlan lıktadir Tahiî bu bakımdan bizim tedir. Bu tehdidin azaldıgı \eva Strassbourg'da toplanacak olan A mıştir: geçenlerde faahyete geçen modern Açılıj Kapanıı «Saray İranda hürriyet dâvaîi ile eşi Kraliçe Süreyya Bagdadda cin'i lâtifin hiç kusuru yok ya (!), yakm b i ' istikbalde az^lacaŞmı çocuk ıslahevmı de zıyaret etmiş1 Sterlln 184. J 8 « sambieye sunulacaktır. Asamble na hızmet edenlere daima karşı uzun zaman kalmıyacakiar ve yane de olsa bacaSı öbüründen bir gösteren hic bir müsbet delil mev100 Dolar 280J0 280 30 • tır. Prof. Beier dün kendisile göcud değıldır » nin tasvibi üzerine, Dış tşleri Ba koymuştur. Ben şahtan ecnebi taz kında Avrfpaya eideceklerdir. 100 Fransız trangı 0.80 0.80. I parça az eüzel olan hanımlarımız rüşen bir arkadaşımıza Ağaçhdaki İranın Iraka ihtan Bes hedef kanlan Komitesi âza memleketle yıkı karşısında cesur davranması100 Uret 44.89 44.8e j vardır. Bu sebeble o hanımlanmız İran Dış İşleri Bakanı bugün Irak Bunu mütea cıb Ba^kan karsıbklı ıslahevı hakkında şunlan söy!eMiş100 bviçre rrancı «4.03 64.83 rin kararlannı Asambleye bi'dire nı beklemezdım. Fakat onun bu kısa etek giverken dikkat etsin'er. SÜvenlik Droeramı icin şu beş he tır: 100 Florın 73 68 40 ,3 63 40 hükumetine de ihtarda bulumıuş ceklerdir. derece korkak ve karakterden mah ve Şahın orada olması yüzünden Ama siz bana ku^ursuz süzellikte dpfi sıralamaktadır: 100 Belcıks trmncı 5 «0 5 80 « Yaşı 18 den aşağı H) çocu100 Drahml 93.34 13.34 bir bacak gösterın ben onun ete 1 Hıir dünvanin muhtac olduKomi«von başkanı Mr Hvde'in rum olduğunu da tahmin etmez fiki dost memleket arasında müğun bulunduğu bu ıslahevınden son 100 Çekoalo. Kur. 38.88.87 38.88.87 ğini. Dior'un dediginden de 12 tu sivssî kuvvete. ekonomîk eelişverdiği izahata göre, şehrimızdekj dım. Şahın, milletimizin çirişmış nasebetleri bozacak» hâdiseîere fırMekki Keskin l(M> U \ ^ Kur :»4 1.İ .>0 t, 11 .VI derece müsbet intıbalarla ayrıldım. santim fazlaya kaldırayım'» Bir müddettenberı Istanbul Be toplantılarda bılhassa 15 âza devlet olduğu mücadelenin prensıplermi sat verilmiveceğini ümid ettığini meve ula«fmak ve demokratık cer Azılı bırer serseri olarak buraya ESHAM v« TAHVOJİT E3crem Reşid Revin düsünreieri ceve dahiünde bunu idame ettirlediye Reis Muaviniiğine vekâlet arasında vızelerın kaldınlması nıe yıkacağını ve yabancılarla anlaşa Bağdada gonderdıği bir nota ile gelen çocuklann kısa zamanda ısIstanbul Radyosunun temsil kı mek. rak milletin gösterdiği fedakârlık bildirmiştir. 7 FAİZLJ TAHVTLLER etmekte bulunan Eminönü Kayma selesi üzerinde durulmuştur. lah olarak nasıl faydalı bırer insan + sım şefi muharrir Ekrem Reşid İran sahının temaslan 2 BiHeşik Amerika ve nü+ e haline kamı Mekki Keskin, bu vazifeye Halen yalnız 7 devlet vizeyi kaldır lan ayak altına alacağını ^annetSıvas . Erzurum 1 21.00 geldığini memnuniyetle Rey 4e şunlan söyledi: fikleri icin. totaliter tecavüze karşı asaleten tayin olunmuştur. Emin m l ş bulunmaktadır. Ahnanya 1 mezdim. Babası ve aılesi 35 yıl Bağdad 17 (A P.) İran Şahının Sıvas . Erzurum 2.7 21 45 «Güzel bacaklar için etek U müessir bir savunma kuvvçti kur müşahede ettım. Burada Ameri onü Kaymakamlığında başarılı me j temmuzdan itibaren vize formali boyunca İran milletini soyduktan bugün ıki Irak parlamento lıderine 1941 Demlryolu I 24 00 1341 Demıryolu U 22 90 zunluğu dizkapaklanna kadar çı mak ve avnı zamanda askerî cav kadaki (Boy's TOWTI) ve muazzam saisile tamlan Mekki Keskine yeni sonra şahuı artık ne istediğıni an hâlâ memleketıne ddnmek ümdin1941 Demiryolu m 23 00 | kabilir. Çirkin bacaklardaysa etek, retlerle müşterek iktisadî imkân çocuk ıslahevlerinden daha müte vazifesinde de muvaffakıyetler di telerine son vermiştir. Fransız de lıyamıyorum. de olduğunu soyledıği bildirilmekMUU Müd&fma I 23.50 legesi M Pinton Türkiye ile Frankâmıl ıslah usullerı tatbık edılmek lerız. lar arasında phenk temin etmek. topuğa kadar insin'> M1U1 Mudalaa H 23 00 Fatımı yazısına şöyle devam et tedir. Sahın konuştuğu bu iki şahsa arasında vizelerin kaldınlması (Bu mevzuda son yazıyı yann 3 Hür dünva milletlerinin, a tedır siyet Mebusan Meclisi Reisi Fadıl Milll Mudafaa m 23.00 mektedir: için lâzımgelen temaslarda buluMes'uliyet hissi aşılanan sabık zamf potansiyellerini sağlamalan Cemah ile Avan Meclıs Reısi MuMülî Mudafaa IV 23.40 okuyacaksmız.) «İranın vannı yoğunu çaldınız, Ziraat Bankaıı I 22 20 maksaHile. eayretlerini arttırmak. serseri ve suçlu çocuklar kendi ahammed Sadırdır. Bu iki şahsiyet nacağını soylemiştir. Turk delegesi yağma ettinız 30 yıl bovunca Iran Şahı kalmakta olduğu resmî misaZlraat Bankasl 112 50 4 Sivas!. askerî ve iktisadî ralarında kurduklan teşkilâtla, her Osman Kapanî vizelerin kaldırılda hiç bir aile masun kalmadı. Ökte zia, » FAIZU TAHVILLEB böiae topluluklan sağlamak mak ışlerıni başaracak ve her müşkulması mevzuunda Türkiyenin bütün zel mallan da çaldınız. Yol kes=n sadi^ sarfedilen gayretleri arttır lerinı yenecek kadar olgunluk gösâza devletlerle her zaman istişare eşkıyalar gibi hareket ettinız. Ve yaret etmişlerdir Aynı zamanda 109 50 1941 Demtryolu VI mak. Irak dinî Uderi Avetullah Sahrastermektedirler. Suç işlıyen çocukKalkınma I 110 00 Paris 17 (R.) Bugün öğleden ye hazır olduğunu açıklamıştır. sanki tertiblediğiniz darbeden u teni de Sahı zivaret etmıştır. Şah 5 Bans icin teşebbüsü Jaima lar bile arkadaşları tarafından ceKalkınma n 110 35 sonra Beyruttan ahnan fakat teyıVıze ve pasaport formalıtelermin zak kalmak istiyormuş gibi Hazer b u ş a h s , v e t l e r e Musaddık'kanuna Kalkımna m 110 35 elde bulunHurmak. zalandınlmaktadır. Islahevinı ter dine imkân bulunmıyan bir haber 1948 isükrazı I 110 35 kaldırılmasını müteakıb, gümrük denizi kıyılanna çekildımz.» j jyjı e t t i ğj ;,.;„ General Feyzullah 1954 profframı ( Bajtarofı 1 inci sahıfede ketmek çocuklar içuı serbest ol Suriye Cumhur Başkanı General 1948 istikran II 110 35 Makalede «Yılana benzıyen ya Zahidıvi Başbakan tayin ettığini Bunu müteakıb karşılıkh güven duğu halde, çocuklann hiç biri Çiçeklinin katledildiğini bildirmiş formalıtelerinın, ddvız güçlükleri1949 istikrazı 112.35 shinsky'nin propaganda yaomak lık proersmının 1954 yılmdaki faakışıkh bir adam» diye tarif o'vnrn soylemiştir. buradan aynlmak istememektedir. ve İran hâdiselerini takib eden bu nin ve otomobille seyahat edenle»„ S r A İ Z U TABT^LLEB teşebbüslerine mâni olmıya çahştı livetleri hakkında izahat veren Haber alındığma göre yann Şah re gösterilecek kolaylıklann esash şahtan bahisle şöyle denilmekteBurayı terkeden birkaç kişi ise haber heyecan uyandırmıştı. ğı anlaşılmaktadır. Bunun'a be Başkan, Asya ve Pasifik bö'gesıne ve Kraliçe İranhlar için mukaddes 1938 ikramlyell 22 75 surette ele alınacağını bildiren dir: tekrar dönmüşlerdir. Bu tip birçok Fakat geç vakit Suriye radyosu 1941 M. M. I 23 90 raber Wishınsky'nin toplantıda na vardimın arrtırılaraeını. 1953 te menfur ve hicab bır yer olan Kerbelâyı ziyaret ede«Mülevves, ıslahevlerınin memleket i bu haberüı tamamile hayal mahsu : Mr. Hyde, aynca kollektif passprogramm yüzde 73 ünden favda çocuk fkr. D e n i r y o l u V 111 00 sıl bir taktik kullanacağı eilinmeverici bir saray son on senedenfceıi çeklerdir. Ikr. 1941 Demlryohı V 111 00 lanan A\Turıanın hissesinin vüzde nizde kurulması muhakkak kı, lü olduğunu açıklamıştır. Suriye portla seyahat meselesi üzerinde de mektedir. İngiliz Büyük Elçiliğinin sahabe İran Şahı Bağdadda kalacak mı? 1951 tahvili 106 60 50 ye ineceği, Asvanın hissesinin binlerce çocuğu cemiyete kazandı Cumhur Başkanı da bu haberin ne durulduğunu sozlenne Uâve etBağdad 17 (a.a.) Irak Dış İştinde bulunmakta idi o Ztraat Bankası m 102 10 • Rusya bu toplantıda Kore siya ise yüzde 14 ten yüzde 37 ye çıka racaktır.» reden çıktığma şaşmış, gazetecilere miştir. Aza memleketler bütün bu leri Bakanlığma mensub bir Zırat Bankası IV 101 90 • Tahranda nümayişler sî konferansmda bir yer eld» ede cajinı belirtmektedir. «görüyorsunuz ki hayattayım> de çahşmalan tasvıb ettikleri takdirZiraat Bartcaaı V 102 0 0 * Şahın fırarından sonra Tahranda memur bugün verdiği bir demecde ceğinden emin görünmektedir. miştir. de seyahat engelleri ortadan kalk durum nisbeten sakindir. Sokak İran Sahının Irakta ne kadar kalaFAİZLİ TAHVtLLER Tabiatile Rusyanın bu konferanSuikasd haberinin Beyrutta kim mış olacaktır. larda zırhlı vasıtalar devriye gez cağı hakkında henüz hiç bir karar sa iştirak etmesi için Kuzey Kore 107 00 1949 tahvıli ler tarafından ve ne maksadla ormektedir. Dün akşam bir çok genc verilmemiş olduğunu soylemiştir. ile Kızıl Çinin bu arzuyu ızhar ettaya atıldığı araştınlmaktadır. ler şehrin sinemalannı dolaşarak BuHün öğleden sonra İran Şahının Banka EDsseleri ve Maden Sbketlerl meleri lâzımdır. Bastarafı 1 tncı sahrjede film başlamadan evvel mutaden Bağdsdı terkedeceği rıvayeti ık Baştarafı 1 incı sahtjede mışsa da ha/a mevdanına koşan T C. Merkez Bankaaı 242.00 Mr. Pearson Genel Kuruldsn ral İatrides'in tahminlerine göre, Hindistanda bir nehir taştı, çahnmakta olan imparatorluk marGarantt Bank. 117.50 hakkında muhtelif noktai nazarlar basm muhabirleri boş yere zahrr.et müzakerelerde yalnız Kore konzelzelede ölenlerin sayısı 600 dür. şının kat'iyyen çalınmamasını ve Oblıgasyon And. 154 00 ıleri sürmüşlerdir. ettıklerini anlamakta gecikmemişbüyük kayıb var 800 yaralıya cerrahî müdahalede bu feransma iştirak edecekler mesekralla kraliçenin resimlerinin indiYam ve Kredl Bank. 16 00 İstanbul tacirleri, dış ticaret reLahey, 17 (A P.) Fransız hü rilmesini sinema sahiblerine ten lerdir. Iş Bankası 40.00 leşi üzerinde durmasını istemiş ve jimmin tesbit olunan esaslarına bir lunulması gerekecektir. Bu yaraMadras 17 (a.a) Hindistanm kumeti milletlerarası Adalet Diva bih etmişlerdir. Yapı Kredi Bank. 114.40 Dığer taraftan Iraktaki İran r^as«Ümid ediyorum ki bunu sür'atle, çok noktadan ıtiraz etmektedirler. lıların 400 ü halen Patrasta tedavi A5I&0 Çımento 43.00 edilmektedır Diğer taraftan tahmtn Doğu sahıllermden geçen Godavarı nına müracaat ederek Lübnan hüBaşkentin sokaklannda Şah a lahatşüzannın bu sabah Irak Dış asgari münakaşa ve âzamî anlayış Şark Değırmenleri 34 50 Bakanlık müşavirleri, ileri sürünehrinin taşmasıle binlerce aile evİşleri Bakanlığı müsteşarı ile bir Osmanlı B. 82 00 ve iyi niyetle başaracagız» demiş len hususları toplu halde Ticaret edildiğine gore, 30 bin aile evsiz lern.den kaçmak mecbunyetınde kumetinin Beyrut Elektrik şirketi leyhtarı nümayişler devam etmekkalmıştır. Bunlann evlerinin inşası % 60 H l s e Anu. 87.00 hakkında tek taraflı kararlar ala tedir. Binlerce nümayişçi, «Saha mulâkat yaptığı öğremlmiştir. Bu tir. Bundan başka Pearson 60 âza ve Ekonomi Bakanlığma aksettireT. Ticaret Bankası 605 için 60 milyon dolar, diğer gerekli kalmıştır Sığınacak yerleri olmıyan rak 1948 andlaşmasını ihlâl ettiği ölüm, hanedana son verin . » diye gomşme sonunda hiç bır teblıg neş sı olan Siyasî Komitenin yarın sa ceklerini bildırmişlerdir. eşyalar için de 20 mi^'on dolar sar feîâketzedeler panığe uğramışlardır. için şikâyette bulunmuştur. Beyrut barğnşarak sokak ve caddelerde redılmemışür. Irsn Sahı ile eşınm PAR1S BOBSASI ALTTN FtATl Ayrıca. dünkü toplantıda, tacirlebah derhal müzakerelere başlamainsan ve hayvan kaybı hakkında ikametme tahsis edılmiş olan beyaz fetmek lâzım gelecektır. dolaşmışlardır. rin sınıflandırılması meselesi de gö sını da tavsiye etmiştır. köşk hâlâ polisin muhafazası alşimdilik bir tahmmde bulunulma Elektrik Şüketi bir Fransız mües482 000 Fr. Başbakan Musaddıkı tutan (1) kılo altın Bu arada dolaşan nvaystlere pc rüşülmuştür. Tacilrerin sermayelemaktadır. Fakat maddî zarann on sesesidir. Fransanm iddiasına göre ler, süngü takmış bırliklerın tutmıış tındadır Hudud muhafaza teskilâFransız işçi birliği, 398 Fr. <1) Dolar binlerce sterlıne yükseldiğı saml 1948 Fransız Lübnan anlaşması olduklan caddeler boyunca «Mu tma, yolcularm hüvıyetlerini 'yica re Syngman Rhee. Hındistan işti rı esas tutularak beş smıfa ayrılması için vapılan tetkikler müsbet hükumetin teklif ini reddetti maktadır. gereğmce Fransız şirketlerine ve saddık zafer kazandm nidalarile tesbit etmeleri ve bu suretle SLKBbST PIÎASADA DOVIZLEB rak ettığı takdırde Güney tCorenin netice verdiğınden, durumun bir an Paris, 17 (a.a.) Işçi birliği icra Sular altında kalan bo'gelerin rilecek imtiyazlarda yapılacak de geçmişlerdir. aleyhinde hisler besliven kötü nikonferansı boykot edeceğinı 3 A önce bir yönetmelikle kafîleşmesi Tursisch Accont 1425.1450 komitesi bugün hükumetin işçi diğer şehirlerle irt.batı tamamen ğişıklikler iki tarafın anlaşmasile Sterlın efektlf 1325.1350 Parlamento meydanında bu sa yetli kimselerin İrandan Iraka girmerikaya bildirmıştir. Fakat t u için hemen çalışmalara başlanacakgrevıne son verilmesi hususundaki kesilmıştır. Taias «terlin 1850.1858 vukubulmalıdır. Lübnan hükume bah yeni hâdiseler vukua gelmiş ve mesine mâni olunması hususunda haber teyid edılmemiştır. Güney tır. teklifini reddederek Başbakan LaTakas dolar Amerlkan 695.700 sıkı emirler verilmiştir. tınce kontrol altma alınmış olan bu polis, müteveffa Şah Rıza PehleviKore Dış İşleri Bakanı Pyun hüDo'.ar N. W. 542.544 Dış ticaret rejiminin hangi ta niel'e bir mektub göndermeğe kaYeni Lübnan kabinesi İran Şahı Muhammed Rıza Pehtsv.çre 127.128 şirket ile Lübnan arasında 1951 nin heykelini yerinden söktükten kumetinin bu mesele hakkındaki rihte ilân edileceği hususunda Ba rar vermiştir. sonra yere atıp parçalamak istiyen levi ve Kraliçe Süreyya yann müsBeyrut, 17 (a.a.) Yeni Lübnan ka j denberi bir ihtilâf mevcuddur. durumunun malum olduğunu sdy kanlık temsilcilerıne sorulan s»alBirlik mensubu bir memur, ReuSAKRAFI.ARDA ALTtN nümayişçileri dağıtmak maksadi'.e lüman İranlılarca mukaddes bi* liyerek kaçamak bır cevab vermış leri temsilciler cevabsız bırakmışlar ter ajansı muhabirine, hükumetin binesi Abdullah Yafi tarafından ku , Fransızlann bu hususta müzake havaya ateş etmek ve taarruza geç mahal olarak kabul edilen KerbeRejad 50 30 tır. Geçenlerde Syngman Rhee üe ve bır tahmin dahı yürütemiyecek teklifini açıklıyamıyacağuu söyle rulmuştur. Yafi kabinede başbakan | r e teşebbüsleri neticesız kaldığın mek mecbunyetınde kalmıştır. Bu lâyı ziyaret edeceklerdir. Salâhiyetli Cur'hunjet 45 25 lıktan ba?ka dahilıye, Mıllî Savun | d a n şim^ haklannın korunması arada 10 kişi yaralanmıştır. Ekse ] kaynaklar Şah ile Kraliçenin Kermiştir. muzakerelerde bulunmuş olan Dış lerini soylemışlerdir. Ingılız 54.75 bakanlığını da ' l ç i n A d a l e t D i v a m n a ş i k â y e t t e buSanılriığına göre yeni dış ticaret Bır Italyan köyünde kütle ma ve istihbarat Gulaen 44.45 işleri Bakanı Yardımcısı V7alter risi milliyetçi partilere mensub o belâda iki gun kalacaklannı bildir» deruhte etmektedir. Dığer bakan Kuıçe 6.77 Robertson da boyle bır haber duy reiımı 20 ağustosta Ticaret ve Elunmaktadır. lan ve savıları bir kaç yüzü aşan mişlerdır. lıklar şöyle dağıtırmıştır. KALIN BEŞtBtRLtKLEH halinde zehirlenme Şah ve Kralice hususî uçaklariit bu niıınayişçüer yenıden civar somadığını söylemiştır. Pearson'un konomı Bakanı tarafından İzmir Hesad 3SS0O.39OO0 Topkapıda yangın Fuarınm açılışı sırasında ilân eDış işleri. Alfred Nakkaş, NaRoma, 17 (a.a.) Roma civarınkaklarda toplanmağa başlamışlar , Iraka iltica ett kle^indenberi Baği meseleyi dogrudan doğruja sıyasî Hamjd 34400.34500 dılecektır. daki Geranon köyünün hemen he fıa: Gabrıel Murr, Adalet: Beşır Topkapıda Kılıse sokağında dün dır Şımdiki Sahm şehır bahçele dad civarınHaki re<=mî mısafırler» Aza. 32400.32600 komısyona havale etmesıne ve müŞehrımızde yapılmakta olan top men bütun ahalısi bozulmuş don Iouar, Iktısad ve Sosyal Işler: Ra g e c e bir yangın olmuş ve ıkı ah rüıden bırinde bulunan heykeli tahsis edilen beyaz koşkte ıkamel S»a; 15 te tesbit edlldl. zakerelere yarın sabah başlanması lantılara bugün de aynı zevatın (*) Isaretllleı Boraada muaroel» durmadan zehirlenmiştır. Şımdiye şid Karame, Malıye: Pıerre Edde. ş a b ev yanmıştır. Itfaiyenin vak halk tarafından indırilerek parça etmektedirler. Kendilerini yanlıa nı istemesıne kimse itıraz görerüerdtr. ıD H A ) ajana ıştirakile Ticaret Odasında devam kadar 128 kişi hastaneye nalkedil Zıraat ve Sıhhiye: Kâzım Elkalı, tinde müdahalesi sayesinde yangı lanmıştır. Irak Krah Faysal ile diğer ileri ge« tir. edüecekttr. mij bulunmaktadır. nın etraia sırayeti önlenmi$tir. Eğıtim: Nikolas Salem, i Bu sabah bütün hükumet daire len şahsiyetler ziyaret etmiştir. Erkekler umumiyetle kısa eteğe taraftar Rusya hacca ajanlar gönderiyor Akdenizin Dibinde ki Araştırmalar ı 18 Atustos 19"3 İran Sahı tahtmdan » vazgeçmiyor Tevfik Remzi, Hacı Bekir, Muhiddin Sadak ve diğer tamnmış slmaların düşünceleri Eisenhower'e göre harb tehlikesi azalmadı Prof. M, Beier'in çocuk Mekki Keskin, Belediye Yize ve pasaport işleri kolaylaştırılacak ıslahhanesi hakkında Reis muaviniiğine asalelen tayin edildi demeci Şahın demeci BORSA Birlesmiş Millefler Genel Kurulu toplandı Aslı olmıyan bir suikasd haberî Ticaret Odasında diinkü topianh Yunanislandaki felâketin bilânçosu Fransa Lübnanı şikâyel ediyor ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog