Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

fn CUJTHUKrTET v Merakh Resimler J SEYAHAT NOTLARI J 1 İspanyaya bu yaz başlayan turist akım KATİL PRENS! Yazan: Samih Nafiz Tansu Yazan: P. GORDEAOTC RESIMLİ ROMANIMIZ C ' O 1 Çevlren: MAZHAR KÜNT j Avrupanın batısmda kendi sı nesine henüz malik değiliz. Gencle nırları içinde yaşıyan İspanya, bu rin eğlenmesine mahsus 3 bin kişi a l a n bü yıl müthiş bir seyyah hücumuna y^ salonlar var. Burada 40. | maruz bulunuyor. Gelenlerin ço 50 bilârdo masası, bir ona yakın pin ğu Amerikalı zenginler, Fransız pbn masası, patinaj yapmaja :iiU: turistlerdir. Amerikalı zenginler said saha, demir çuo.ık'aıa abstıbermutad, Avrupanın her yerinde nlmış karşıhkh on birer tahta sporcudan mürekkeb bir takım rraolduğu gibi sadece para yemegi ve salar var ki bunlarla karşıiıklı bu vesile Ue yeni bir memtaket futbol oynanılıyor. Velhasıl gencgörmeği, onun güzelliklerini bul ler bu salonlarda eğleniyor, hem magı düşünüyor. Fransızlara ge kızlar da buralara devam edivor. lince, onlar bu yıl, belkfc,de yalnız Sonra, Madriddeki bir şehrin or ! İspanyaya hücum ediyor. Sanşın, esmer Fransız kızları, bacak!a'.ını tasında bizim Ankaradaki Genclik kaldırmaktan âciz şişman annele parkındaki havuz kadar muhteşem bir göl var. Kayıklarla burada gerini sürükîiyerek sokakiarda do'aziliyor. Şehirde çok büyük iki park ' şıyor. Genc mektebi delikanhlar var. Buniara park demekten ziyade veya bütün bir aile, babası, anneoıman demeii. fakat çiçek tarhları, si ve henüz arabada dolaştırıia heykellerile pek zengin, Madridde Madrid Poli« Müdürü Pita murabahacıya Kont Kasti cak bir yaşta küçük çocuklarile 40 bin kişi alan boğa güreşlerine fyon'u ne münasebetle tanıdığını sordu. îsmi Jimeno olan beraber. Pirenelerden inerek, SÜI mahsus bir Arena ve yüz bin kişi'murabahacı. cevaben Kontun Rarısı hemşerisi olduğunu, ki tarıhî bir istilâ gibi, İspanyaya nin oturabileceği bir stadyom mevfonun vasıtasile tanıstıklarını büdirdi. Bunun üzerine Pogiriyor, S. Sebastien plâilanndan. cud. Sonra seyyahları getiren pek Barselon giVu muazzam bir ticaret zengin sarayları, ve dünyanın en ! İis Müdürü Pita ve Fransıı sorgu hakimi Giyo, hemen Doşehrınden geçerek, Madrid'de top büyük ressamlannın eserlerile süslores'in evine gittiler. Zavalh kadın henüz 36 yasında ollanıyor, sarayları, müzeleri, sanat lü Prado resim müzesi var. Burada duğu halde sefalet ve ıztırabdan 60 yasında görünüyordu. galerilerini bitip tükenmiyen bir Veiskes, Murillo. Rubens ve Goia Kajtiyon parasını yemij, evini «atmıstı. Sonra bir gün gesabırla geziyor, ellerinde kitablar, muhteşem ve göz ksmaştırıcı eserle lip kendisine bir i£ne ve bir yüzük hediye etoniıti. Bunrile kendilerine tahsis edilmiş ayrı fotoğraflar, notiarlâ, her tablonun | ların da Mari Agetan'a aid oldukları &nltsıldı. karşısında dakikalarca durarak, salonlarda saltanat sürüyorlar. Ayhakikaten bütün bir insanlığa mu rıca Ispanyada bulunmuş İtalyan ve j azzam bir ziyafet sayılan " Prado j Alman. Fransız sanatkârlarla, IsIngilterede Manchester istasyonuna yakın bir yerde bir Birleşik Amerikanm Ticaret Bakanhğında kullanılmakta müzesinin eserlerini, büyük bir panyanın yetiştirdiği ikinci dereceyolcu treninin kazaya ujradıgını ve vagonlarından birinin de olan otomatik nüfus sayımı makineleri sayesinde 160 milyoköprüden nehire uçtuğunu bildirmiştik. hayranhkla seyrediyor, sonra Es deki ressamlar diğer salonlarda gös terilmektedir. Yukarıdaki resimde, nehre yuvarlanan vagonun hali gö nuncu vatandasın kim olduğu tesbit edilebilmiştir. corial sarayının ihtişamına, MadEvet, folklör. kültür ve sanat barülmektedir. rid'deki kral sarayının göz VanriHŞkımından elbette Milâddan hemen Brooklyn'deki bir hastanede dünyaya gelen ve yuPprVa \ Bu kazada 10 kişi ölmüs ve birçok kimseler de yaralantırıcı zenginliğine karşı diyecek tek sonra kurulmuş Madrid ile, ancak mıjlardır. Tren, fazla kalabahk olmadığından ölü sayısı yük ki resimde görülen cocuk; dünyaya aeldigi anda Birlegik Ameşey bulamıyor, bundan sonra da Türk inkılâbından sonra gelişmiş sek olmamıştır. rikanın nüfusu 160 milyonu bulmuştur. Taledo gibi bombardımınlarrlan Ankarayı mukayese etmek mümdelik deşik olmuş bir şehrin, Al kün değildir. Fakat nüfusu bir bucazar adı verilen vaktile büyük, çuk müyonu geçen Madridin güşimdi bir harabe olan sarayını ve rültülü hali, kalabahk sokakları ile, şehrin 12 nci asırda inşasma haş Ankaranın kendi iç bünyesine gölanıp her asır biri ilâve edilerek mülü mütevazi, fakat şirin sessizlimeydana getirilen dünyanın sa ği de birer mukayese ölçüsü olayılı katedralını, onun içinde ya'nız bilir. Bundan sonra İspanyayı memleKristof Kolomb'un Amerikadan aetirdiği altından inşa edilmiş. üç ket olarak bizim Anadolu yaylasınmetre yükseklikte kilise şam lanı dan ayırd etmeğe imkân yoktur. Zavalh kadın kocasmın bu beklenmedik hediyesîni' nı. şaşkın ve perişan müşahede e lladridden hangi istikamete giderhatırhyarak Rözlerl yasarıyordu. Kastiyon. ona cok eza* derek İspanyanm dığer şehirieri seniz gidiniz, görülen manzara bir r ve cefa etmisti. Bir gün kadını arabaya blndirmia ve bir ne koşuyor. Sevil, Cordo, Geıaııa bozkır ve pek az mamur bir yayla ta bu meyanda bulunuyor. Bura manzarasıdır. Bütün İspanya 30 uçurumun kenarından geçerken beygirleri kırbacladjktan' milyona ancak varıyor. Memlekedada gördüfü ve hâiâ bir türlü sonra yere aüamıstı. Bereket ki hayvanlardan biri kapak1 tin satıh ölçüsü ise bizimkinden linmiyen, ortadan kalJınlamıyan fazladır. Dağlar, taşlar boştur. Şelanmıs vc araba uçuruma dUsmekten kurtulmustu. muhteşem Arab meden;yet'ni, hirler pek eskidir. Hâlâ dar sokaktakdir ve hayranhkla uzun, uzırn lar, eski kiremidler, fakir bir halk tetkik ediyof. Oradan bir kısmı bu kasabalarda görülüyor. Bilfarz artık bazı günler 40 dere.ı>ya yak eski hükumet merkezi tarihî bir şeIaşan muazzam bir sıcağın buns 1 hir olan Toledo'yu bizim herhangi tıcı harareti karşısınria şözü tarıh bir Anadolu vilâyet merkezinden ve sanatı görmekten vazşeçtrek, hiç de üstün tutrr.ağa imkân bula, tabiate, «eıinliğe kaşuyor, mazsınız. görebildiklerimde hiç bir bir kısmı, Valansia, Aliean*e şe hususiyet yoktur. hirlerinin enfes Madrid ve Barselon, sanki İspanFransıı ıınemacılığı buhr»n geni atıyor. Yahud bir Fransız mac yanm bütün servetini kendilerine çirmektedir. Hoüyvraod, televizyoçekmiş gibidirler. Cenubdaki şehirmazelinin dediği gibi: nun rekabetinden şikâyet tderken. Biraz da tanhten sanattan lerin de fakir olacağını zannediyoFransız sinemaları ve prodüktörleri uzak, başımızı dinlendiı mek ıcin, rum. Henüz gitmediğim, görmedide sermayesizlikten bahsediyorlar. Maiorca adalarının, en sakin ve ğim, şimal şehirîerinde belki biraz Bundan dört sene evvel bir Fr»n aız filmi 300.000 Türk lirasına h«sevimli şehri Palma'ya gidıyoıuz. modern yenilikler vardır. Uçte birini gördüğüm İspanya gösteriyor zırlanabiliyordu. Şimdf* Ue «n az İspanya bizi tahmınızdrı fi7İa ki. seyyahları çeken bu memleketin yarım müyon Türk liraıına ihtiyac yordu ve bunalttı, orada denize gine havasıcır, ne suyudur, ne de son hissedilmektedir. 1948 lenesinde bü ıecçk ve dinleneceğiz! derece katolık, yabancıya karşı hiç tün film için sarfedilen par» bugün Nıhayet buradan snnra kafile de sıcak ve yakın olmıyan ciddi Hâkim Giyo, artık mesele hakkında kanaat edlnmişti. yalnız baş artiste verilmektedir. ler, deniz, kara veya daha zen?in İspanyol karakteridir. Mutlaka seMari Agetan'm mücevherlerini çalan ve bu kadını öldüBir taraftan maliyet fiatının neleri hava yollarile Tnem'ckeren yahat etmeyi içtimai bir itiyad haI ren Prado idi. Fakat Giyo bu hususta kesin bir delil elde( redeys» iki misli artmıj olması, dine dönüyorlar. Bu sey/ah ine getirmiş Avrupanın, İspanyaya ğer taraftan seyirci sayısının da etmek istiyordu. Öyle bir delil ki Prado, inkâr yoluna saj nuı sebeblerini araştırmak, Tür akını, yeni bir memleket görmekdüşmesi Fransız linemacılığı için pamasın. Bunu temin etmek maksadile hâkim Prado'yu] kiye ile İspanyayı, uıristSk nok ten, ve bugünkü hayat şartları içintehlikeli bir durum yaratmıştır. Ge I tadan karşılaştırmak hevesinden de Avrupanın en ucuz bir memle) vaktile Mari Agetan'ın arkadası olan ve jimdi ölmek üzeçen sene sinemalara 360 milyon kendimi alamadım. Filvaki Bar ketinde bir kaç tatil gün veya haffiriş kaydedildiği istatistüderden I re bulunan bir kadınm bası ucuna gotürdü. Ne yazık ki] selon İstanbula, Madrid Ankara tasını geçirmekten, ucuz eşya sasnlaşılıyor. Halbuki aşağı yukarı I çan çekişen kadm Prado'yu tanıyamadL ya benziyor. Çünkü birinde deniz tın alıp, yurduna dönmekten doğan aynı nüfusa sahib İtalyada, bir yılgüzelliği, diğerinde yav'a hususi bir ruh haleti vardır. Günlük yekda kaydedilen giri$ miktarı 700 mil yeti var. Fakat Barselon asla sev nasak hayattan bıkmış, bunalmış yonu geçmiştir. Fransız Meclisinde, »inemacıhk sanayiine yardım için gili îstanbul olamaz. B'i mevsım olan çalışan insanlar, hele dimağkabul edilen bir kanun tasarısı ile de hararet derecesi 38 dan aşağı arile bütün yıl mesaiye mecbur olinema biletlerine zam yapılmaktadüşmiyen bu şehirde '!en;zden zi anlar, mutlak bir dinlenmek, atdeğiştirmek ihtiyacı dır ki, ilgililer bu yüzden sinemaya yade halkın akşamlan vakit ge mosferlerini karşısında, İspanyayı tercih ediyorgidenlerin daha da azalacağını ve çirmek üzere gittiği Tipitabo deni'ar. General Franco'nun memleketi bunun belki de sir.ema sanayiinin len ve 45 dakika sürsn bir finiküseyyahlara. esrar dolu bir muhit daha kara günler görmesine yol aler ile çıkılan çok yükseK tıir teolarak görünüyor. Halbuki bu baçacağını söylüyorlar. pe var. Buradan Barselon, insanın kımdan hiç bir enteresan tarafı Şimdiki halde Fransız jinemacılık ayakîarının altına serılmış bir hah yok. İspanya mazidenberi yürüdü•anayü bir tek isim üzcrinde durugibidir. Şehrin ihtişamı, yol'aıı ğü yolda gidiyor. Her şeyden evvel yor diyebiliriz: Fernandel! nın hendesî güzelliği, şatMarı, sa son derece dindar, o kadar ki soBu komik artist tarafmdan hazırraylan, katedrallan görülüyor. kaklarda çok açık saçık gezen, »eylanmış olan Don Camillio admdaki Catalonia devletinin bu iki milyon yah olarak memlekete giren Franson h'lm, Fransada en fazla seyirci nüfuslu merkezi, filvaki bu tepe sız kızlarına sasıyor, Fransayı ahtoplıyan film olmuştur ve bunun den çok güzel görünuyor. Yalruz 'âkan düşmüş zavalh bir memleket bir rekor kırması beklenmektedir. addediyor. Plâjlarda Bikini bu tepede ne var.fiğlencsler.âöFernandel en fazla para kazanan Film başına 300.000 Türk lirası alan Fernandel eski filmlerinden birinde mayo nen tahta beygirler, havava yük memnu, kadınlar pantalon giyemez. Fransız artistidir. Halen kendisine yaşar, onun sayesinde ha den hiç birine bir fi!mde tek başı selen ve bir çark etrafında devir Şort da Tspanyollar için pek doğru film başına 300.000 Türk lirası ve Bu komik :artistin kotası, Don Ca 'I. gesinde 1,..,., .:iı: r:l ^.I!J:I.» .... I. C;~J; :„T,,i<, Fakat Mari Agetan'ı katletmekle itham olunan Prado,' rilmektedir. Prodüktörler, senar millio filmi gösterildikten sonra yaunı kazamrdı. Şimdi ise, Luis na rol almak müsaadesi verilme yapan vagonlar, cocuk lan, genc görülmüyor. Lâübalilik yok. Her kellesinin mevzuubahs olduğunu artık anlamıstı. Onun' yo yazalan onun peşini bırakma birden 250.000 Türk lirasından 300 Mariano'nun kotasını aşacağından mekte, bu tehlikeyi hiç bir prodük leri eğlendiren bir Luna park, tirafta biraz da sıkıcı bir ciddiyet için de kendini kurtarmak maksadile elinelen eeleni yamaktadırlar. Çünkü Fernandel'in, bine fırlamıştır ve daha da yüksel ve Fernandel'in gerisinde ikinci tör göze ^imamaktadır. Bunun için sonra birkaç gazino ve eüzel bir hüküm sürüyor. Yalnız Madrid, ge pıyordu. Artık Mari'nin mücevharlerini eline gecirdiğini' onlardan biri ile çalışmayı kabul mesi bir zaman meSelesidir. Bir se me\ kii işgal erieceftnden bahsedi de Danielle Darrieux'ün rol aldığı bahçe, işte bu kadar. Barselonun •eleri biraz daha insana yakınlaşıbir filmde yanına behemehal Char denizi. hiç bir zaman Florya A J /or. Madridin kadmları çok güzel, hazırlayıp liyor. etmesi bu çahsın zengin olacağıns naryo yazan eserini inkâr etmiyerek, bunları İrun ile Madrid arasmda seyahat | 4 Michel Morgan: Film başına ies Boyer veya o çapta diğer bir dalar ve bütün An3doîj sahil'eri • e giyinmesini de biliyorlar. Geniş bir .sened t:r. Bu hususta Fransız Fernandel'irı karşısına çıkmamaktaeden sarhos bir yolcunun cantasından caldığını soyluartiste verilmekte, böylelikle de kaldırımlara serpiştirilmiş hasır kol gazetelerinden biri şöyle demekte dır, o, Fernandel'in tasvibine. lut İS40.000 Türk lirası. ni Modadan Pendiğe kadar sürliyordu. tuklara yaslanan yorgun turistler 5 Gerard Philippe: Film başı ekip takviye olunmaktadır. funa mazhar olduktan sonra arsit«Kr: yen plâjlarla mukayese bile eüiieFransız hükumetinın, sinema saiçin. Madrid kadınları gözlere çete göre senaryosunu kaleme al na 140.000 Türk lirası. Dün kimsenin suratına bakmez. Hele İstanbulun en sı'ak kilmiş bir ziyafetten başka bir şey 6 Pierre Fresnay: Film başma nayiini ihmal ettiğinden şikâyetçi maktadır. madığı, sinema kapıcısınm dahi yüz mevsimde bile serin olan Boğa değil. bu da olmasa, ucuzluk da bugörünenler, İtalyada durumun bam Fernandel konturat imzaladığı 100.000 Türk lirası. vermediği bu prodüktör. Fernandel' Bunlann etrafında eski yıldızlar başka olduğunu, orada hükumetin ziçisi, hele yaz akşamlanmn. ınfh lunmasa, yazm ortasında Avrupanın in onunla çalışacağı, bir film çe zaman, prodüktörüne geniş ölçüpek sönük kahyorlar. Bu kota lis bu sanayii kolladığmı belirtmekte tablı gecelerinin çamlaıla öıtüıü batısmda bu esrar ülkesi zanr.edivireceği öğrenildiği anda, «günün de külfet de yükler. Meselâ bacaadalarındaki âştklar yolu, her ta len İspanyanm çekilecek tarafı bennağının da behemehal filmde rolü tesinde yer alamıyanlar arssında ve Başbakanı, filmciliği ihmal et: adamı> olmaktadır. Artık herkes şu isimlere rastlanıyor: Danielle mekle suçlandırmaktadırlâr. On rafında bir başka güzellik, b ı cace yok galiba!. bu prodüktörün peşindedir. İstedi olması, ona da yüksek yevmiye ve Darrieux, Charles Boyer; Ecwige lar, Romanın gösterdiği kolaylıklar na yakınhk olan ve kıvmetmi ssla ği kadar borç alabilir! Fernandel'in rilmesi, bütün massrifin filmi haİstanbulu Barse Adliye doktorundan, bir at ölüFeuillera. Jean Pierre Aumont, bütün Amerikan artistlerini bile o bilmediğimiz, baı rolü oynıyacağı bir filmi çe zırlıyanlara aid olması, sene zardiyorkr. Ted londan değil, şimdıye kadar go."Michel Simon, Viviane Romance, raya çekmiştir sünun muayenesi istenmiş! virecek adama borc verilmez de | { m u a iaüUtdn de onlar tarahndan bir almmadiğı takdirde ya <Fer düğüm her şehirden üstün tutar. xean Marais... kime verilir? jsayfiyede ;emini vesaire... Birkaç gün «vvel Beyazıd kırmkolu. ; 2 Luis Marisno: Şarkıları ile Fernandel'in, Martine Carol'ün Luis nandel'siz film» yapılamıyacak ve Ankara ile Madrid' n mukayese na müracaat eden bir ırabacı. »tının Fakat şu sırada Fernandel'i yadaha çok söiıret yaprrnş o!an bu Mariano'nun fiatları durmadan yük ya Fransız sinemacılık sanayii öle sinde, bizim hiç de deŞerini he öldüğiinü bildirmiş ve hayvanm gömü. kalamak kotay oimuyor. Çünkü koselirken bunlarınki ise devamlı bir cektir. sablayamadığımız Anknr?da. in lebilmesi için iâzım gelen muamelenin mik artist 1955 yılı son ayına ka artist de film başına 250.000 Türk yapılmasını istemiştlr. Karakol başko. surette düşmektedir. Bu artistlerHâmi S. sana samimi ve sıcak Dir aile ha m.serli^i alâkası dolayıslle muracaatı dar angajmanlar almış bulunmtk lirası »Imaktadır. yatınm, hususiyeti içincJe zevk a Veteriner Müdürlüğüne havale etoıiştir. tadır ve empre?aryosu teklif geti3 Martine Carol: Bu artistin Veteriner Müdürlüğü işl bir an önce Geçeıı hafta liınanınıızdan Heııdeğe yuvarlanan kanıyonun rayacak olanlara hitab eden b?r renlere «1956 veya 1957 yılı için ne kotası süratle yükselmektedir. Şimsevimlilik var. Köşkler, ssy'iye neticelendirmek için evrakı acele olarak yapılan ihracat dersiniz. diye hitab etmektedır. diki halde ona film başına 200.000 şoförü öldü çcen hafta içinde İstanbul limanın. ÜEküdara geln.ekte olan şofnr Halil evleri gibi bahçelerinin içinde, eğ Adli Ubibliğe sevketmiştir. Fernandel'in önünde halen 1955 Türk lir351 verilmektedir. fakat buAdalet dnktorlarından Lutfl Tuncay, Idaresindr ve Vakıflara aid 297 plâka yılı için gayet dolgun fiatlı 14 tek nun pek yskında 250.000 i bula dan ihrac fdiiecek mallar İçin 125 numarah su kmyonu, Kırazderc mev. lenmesini bilcn, vaktini iyi lıctab gel«ı evrakta «olen atın acele muaye. menşe' {ahadetn<ınıe5: verilmiştir. cağı da tahmin edıliyor. Empresarlif de durmakladır. Muhtelif mcmleketlere irac edılccek künde asfaltın sag tarsfınriaki hendege layan için. Anktira hiç rip ler.a dc nesi ile neticenin bildirilmesi» kaydını Prado, Ö.jeni'nin hâkime söylediklerindcn henüz ha ; • Frsnsız sinemacılığı o hale gel yosu, Martin» Carol'a teklif geti bu mallann deg«ıt 2.982.270 llrayı bui. j devrilmijtir. Yarilı olarak kamyondan ğıl. Madrid'de insan elin n yarat govünce gaşırıp kalmıs'ır. beri yoktu. 27 hazıran günü Prado. hâkırnm daıresinde rıkırılıp hattıneye kaldırılan tofbr tığı bir ıhtijam var. Muazzaıp cad Adliye ve tıp tarihimizde ilk de(& mi?tır ki, bir filmin tutulması, pro renlere: >Bu hafta bu işi tamamla maktüdır. olarak resmi bir datre tarafmdan dcls. metresile karjılasmıstı ve ifadesini tekrar etti. Prado, . v, , , , ™ , , Mecidiyeköyü eecekondularında Hahl. bir muddet sonr» ölmüştür. düktörün, senaryo yazarının ve bu metresinin sozlermi sonuna kadar dinliyerek: ıSenden v Hadıse hakkmd& uhkıktta ba;lan. deler, yeraltı trenleri, yerüstü ı^e torlara hayvan muay«ne«l teklif eden yazı üzerine Adli t»bibllk. bu ijin bir J J yangın » İşte çalışan diğer şahısların para ka mağafazla isterim demekte Turk haşidli nakil vasıtalan ile hayat sürmıştır. rası bakm. yoksa 10.000 ve hI bunu beklemezdim Öjeni, dedi, ben sana son d/rece em) baytara yaptırılmasını Veteriner Hü. zanalıilmeleri için baş artistin •ko kikaten iş. bir hafta sonıaya kalınatli, pratik bir Varnkt^r tnşıyoı dürlüğüne bildirıniştir. Diin sabah Mecidiyeköydeki Karkıı. niyet ettiğim halde sen nasıl oluyor da bana böyle mua ) i Eyübde bir camiin çatısı tası yüksek» arlistieıden biri ol oa da bu parâyı taleb etmektaJîr. t.u mevkiiııtJekl gec*kondularda ya. undüzleri hararetten yanan bir fmele ediyorsun?» Fakat hâkimin bir işareti üzerine bu sekısmen yandı Mahallebi fiatları depo ;cKiiiideki bsr»K»ıarOa bir ması »atttır. Bu kota hakkınd» gu Martine Carol: "Caiuline Cherie« ) fer Muriset. Içeri girdi. Ee'edlye IkUsad Müdürluğ:i tarafın. yangın çıtanıj. Vell Giirel* aid ssman, SyUbde Bahnrıye caddeslnde ŞahiııV maîumat verilmektedir: admdaki film ile birden parlamış Bahtlyars a'.d ftrgü ve Bogos'ü aid p«. lan Camllnln çatısı. bitljlndeki yağ şehir, gece bir sürü rt;lencelt>nle, < tian gündcr.len memLclann huzunle (Arkası rmt') Yalnjz dün mahallebicüer çesni tutmuslardır. i 1 Fernandel: Bu artist film ba ve yükselmiştir. Halbuki ondan ev çevr» dspolan Umamtn yandıktan fabrikasından sıçrıyan klvllcımlarla tu. sakinlerini dinlendirıvcr. un n tic ' « l n « « ö r « mahallebi fi.t. I tusmus. kısmen yandıktan sonra yetl. varyete vapılan büyük tivatrolar j * ™ sonra itfaiy* tartfindan gına 300.000 Türk lirası almaktadır. vel bu arlut, Luis Marıanonun göllarıcla zam yapılıp vapılmıyacağı bak. I jen itıaiye uuradndan londjrulmuşlur. Türkiyede neşri hakkı yalnız'gazetemize aiddir. tür. ki bunlardan maalesef bir tek U | kıncia bir karara varılacaktır. Nehire Uçan Vagon Amerikanın 160 milyonuncu vatandaşı Meraklı Bahisler Fransız sinemacılığının ıçıne duştugu krız Bir yandan seyirci azalırken diğer taraftan 4 5 sene evvelki bir filmin bütün masrafı demek olan bir parayı şimdi yalnız başartiste vermek lâzım geliyor, sinemacılar telâş içinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog