Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

/18 195S POJt YENİ ESERLER Arnavudkoyunden imzası cıahfuı bir okuytıcumuz yazıyor: • Kuruçjra» II* Anuvndkörtt arasın. da sahitde oturmaktavız. Karşımızda blr aydanbri takalar ve gemiler sahile bağ. lanmi) ve bıırası blr gemi Umirhanesi haline fetirıimiştir Sabahtan akşama kadar rad\o sesleri, femiler ra^pa edil. diğinrirn cekiç darheleri yüninden dal. Meşhur Yunanlı yüzücü Kavak ma gurııltu ıçinde>iz. Dlğer taraftan gcml miirettebatı «ahilden geçen kadın, lardaıı denize girdikten sonra 28 Pazar giinüne kadar devam edecek olan müsabakalara «Karaballama» denen bir haşere her laman 1,5 2 kıziara italef llsanda ve ııyftınsuzz ha> saat vüzdü ve YaJova açıklannda reketlerde bulunmaktadırlar. bugfün Süvari Binicilik Okulunda başlanacak Sahile mihon kilo zeytin veren 400 ljin ağacı mahvetti jemilrrın bağlanmamasl icin tram\ay teşebbüsünden vazgeçti direğlne de bir levha ası1mı;tır Gemi. kul stlanna eöre düzenlenecektir.) 1953 İsianbul Konkuripiklerine Anadolukavağı Yalova arasm lerin sahile hağlanması dolayısile sahil suları daima mazut tabakastle örtulıl, 23 ağurtos pazarbueün Süvari Okulunun AvazaSadaki 40 millik mesafeyi >"üzmek halk denlze girememekte, diğer taraf. Saat 16 da Kücük parkur Cher üzere cumartesi günü saat 16 da daki manejinde başlanılacaktir. Patan eptmüerdfn atılan her rurlu sliprun. ı s r eününe kadar devam edecek ırktan atlarla sivil ve amatör bü Anadoluka\ağından denize gıren Uılerle sahil dolmaktadlr. E^kiden sa. olan bu yansmalara en tanınrruş tün binici'ere aeıkrır. En çok vük meşhur Yuniın vuzücüsü Zasson hıhmlıdc köy balıkçıları voli çevirlr, bini'ilerimiz istirak edeceklerdir. >;eklik 1 10 en fazla genislik 2 rnet Zirganos 28 saat 3'üzdükten ""onra balık avlarlardı. Gemilerden dolayı bu. na da imkân kalmadı. ; TıTusabaka'arm lk eününün pro redir. Biri :dubl oluo 12 engelIHir. Yalovaya bir kaç mıl' kala teşebl'ukarıda arzeltieım muhtelif sebebDerecp!end ri!mesi B baremine cö büsünden gr=mı su seki'dedir: vazgeçmeğe mecbur ler dola.nsilt sahilin zemllerden ta. re japılacaktır.} Saat 8 de: Süvari Okuluna 1951 kalmıçhr. Dalgal: bir havada deni mamlie tmızlenmesi ve tekerrurune Müteakıben: Orta parkur (barai ze giren Zirganos Büyükadayı geç manl olmak için koy Emnlyet Ba;komi. yı'mda ahnmıs olan konkur atlaişin hdır. Mpmleketirr.izde yetUmis ver tikten sonra denizin büsbütün şid serinln vazirelendirilmesl ve bu te. nrn mahsus dre«aj var>=ması. muntazaman kontrol ettirilmesinin Birliklerden pelecek blr senelik li ve yabancı kan tasıvan atlarla detlenmesine rağmen uzun müddet minine delâletinlzi rica eedrim » yüzmüş, fakat Yalovaya yaklaşüğı Emirjânda üç aydır su gcemi atlara mahsus basit dresaj bütün biniciîere açıktır. En çok yüksek'ik 1.30 en fazla genislik 3 sırada antrenörünün gördüğü lüalamıyan bir köşk denetleme yansı. metredir. Biri dııbl ve biri tribl ol19 aSustos çarşsmba îstirahat. mak üzere 12 manialıdır. Beraberlık zum üzerine bilkin vaziyette deEmigânda Burhaneddin Karaoyvad nizden çıkan'.mı^tır. yazıyor: 20 agustos perçembe: halinde birindlik için 4 sınk mâni • Cumhuriyet» ln •Okuvucularl» baj. Zirganos müteakıben HeybeliaSaat 14 30 da: Ordu atı dresaj üstünde birincl tura kadar •jsraj daya gçtirilerek tedavi altma ilm baja sulunıında (Şehlrde su almıvanyanşmaa. lara) baslıjcı altındakl Belediye N'eşrl. vapılır. İkinci turda derecelendiril«İşsizlikle mücadele» mıstır. Yunan yüzücüsü dün ken yat Miidıırluğünün bir yazısını okudum 21 a&ustos cuma: • me kronometre ile olacaktır.) disıle görüşen bir arkadaşımıza, ve fuldüm. Ssat 8 00 de: Ordu atı mukavemet Milletleraraıı Çalısma Teşkıiâtı ya. 12 00 Memleketten lelâm 1215 Bundan sonra büyük parkur siddetli dalgalar yüzünden tesebEmirgan Keslane sokak 3? numaıalı yıniarmdan ılşsızıikle Mucade'et adlı Memlekete se'âm 12 30 Askerın yansı. Chandikaplıdir. Yabancı kan tasıvan büsünün yanm kaldığmı ve ilk fır merhum Husameddin Paşa koşııne de eser Iş ve Işçi Bu'ma Kurumu Genel Utedığl havalar. okujan j'.e.âha; Pars 22 a|u'tos eumartesl: tam 3 a>dır su gclmemektedir Mura. Mudurlıığu tarafından tercume eîtlrıle. 13.00 Haberler 13 15 Hava; mu. atlarla bütün binirilere acıktır. En Tirilye'den bir förünü? Saat Ifi da: Ktiçük parkur <Tıer cok yükseklik 1 40. en fazla geruş satta bu işe tekrar teşebbüs ede raatlcrimizi «vvela Emirgândaki su tev. rek tab ve neşrolunmujtur. zik'erı (Pl ) 13 30 Oğle Gezetesı ceğini söylemistir. Tirilye, (Hususî) Dalgalann | genıs bir nimrenln sefalet ve ızbr zi memurandan haşiıyarak Boşıktaş de. ırktan s*larla sivil ve amatör bini lik 4 mptredir Biri dub!. biri * ibl Işsızl ğın mahlyet ve şumulu ve Işsiz. 13 45 Şen parçalar (Pl.) 14 00 Ka. posuna, oradan da Sular Idare^i Mudur l!k:e mücadele başhklan altında ikı panıs. bir kuş kanadı gibi yumuşak dar j raba duşmesine sebeb olmuîtıır. cllere mabsus yanşma En çok vük olmak üzere 12 manialıdır. BeraVekili Kerım Beye kadar \ardırdık belerile okşadığı Marmara sahılleTiriJyede balıkçılık en iptidal •eklik 110 en çok eenlslik 2 met berelik halinde bırincilik için 4 sıYunan millî takım oyuncu Hem de telefon veya mektubla dcjil, ana kısma ayrılan kıtabda Ijslzlık 16 58 Açılıg ve program 17,00 Dans sıgortası. Işsız.ere ucret tecıyesi. Işsiz. rınde, sahile amud ıki yüksek teusullerle vapılır redir Biri dubl olmak üzere 12 ma nk man! flzerinden üçüncü tura blzzat kendilrrlnl makamlarında ziya. liğe karjı Milietlerarası mücadele. muh. muzlgi (Pl ) 17.30 Incesaz (UsşaK lanndan Sulis, son nlah.) Tirilyede biraz balıkçılık da var» ret elmek sııretile bu derdımlıi anlattık. tellf rrem'ekellerin bu husııstakı kanu. fatlıj 18 10 Şarkılar, okuyanlar. L1. penin yeşılükleri içinde kurulmus kadar bara] yap'lır. Üçüncü hırda Suyun bıze haftada bır gece dahl \eril. ni mevzuatı, aiınan, ahnacak olan ve vıye Hekımcı. Necdet Yazar 18 00 kuçük, sevımli bir nahiye mer , dır. Her sahil jehrinde olduğu gibi, zelzelelerde yaralandı Ordu ah rmJsabakasınm üeün derecPİendirilme kronometre i'e omfrsine kanaat edeceğımizi arzcttik Fa. ahrması gereken tedbırler aalâhiyetl: Muzık (Pl ) 19.00 Haber er 19 15 1 laeaktır. ) efî ffünfl stlama yansması. burada da balıkçılık en iptıdaî u» Atma, 17 (T.H.A.) Yunan a kat maale^ef >ukarıda da arzettigtın kalemler ve otortteier tarafından yazıl. Tarıh'en blr yaprak 19 20 Turk. ler kezi vardır: Tirilye: Müteakıben: Orta psrkur Oısn18 Ilâ 23 agustos eünleri arasında dalarında vuku bulan son zelzele gibt uç ajdır sıısuz kaldıj:ımı»dan başka mıs bulunmaktadır. Butun kıtabcılar. oku>an Nureddin Çamiıdag 19 45 Bütün korulukiannı, yeşilin bin sullerle yap:lmaktadır. Bunlardan «Ükaphdir. Memieketimizde vetis sehrimizde vapılacak bu müsaba ler sırasında, Zant adasında bu her halde daha kısa kadar su alamıya. da bulurur, tEt:jenlere 1250; kuruç mu. Radyo ile ıngıllzce 20 00 Dini ve ah. bir çeşıdını sınesinde masseden başka önemli bir gelir membaı olTniş verll ve yabaneı kan taşıvan kalan müteakıb 69 evlul sün'eri lunan Olimpıyakos futbol takımmın eagız zannedıjorum Başta ihti>ar an. kabijnde Ankarada Tş ve İjçı Bulma lâkı konu^ma 20.10 Saz eserleri m:van Tırilyenin, bu branşlarda j nem nllmak U7ere lıcpımiz \llaha dua Kurumj Genel Mudtırluğu tarafından 20 15 Rad. 0 Gazetest 20.30 Şarkılar, zeytin, dut, ceviz ve çam ağaçla•tlarla bütün binicilere sçiktır. En fzmirde. 1120 pylul eünleri Anka milli oyuncularından Sulis, yıkıncku\an Se\.m Çağlajan 2100 Tem. rının golge'.endirdiği bu şırın na kalkmabilmesi için, halkı koope.aederek jasnıur bcklcmcktev iz pista !le de gonderıüf. çok yükseklik 1 30 en çok eenişl'k rada ve 2628 evlul eünleri de Atılar arasında sağ bacağından yasıl 22 00 Konu^ma 22.15 Şarkılar. ckuyanaîı Fık^et Uğurlu. Abduhah hiye, hayatiyetini deııızden alan, tifleşmeğe teşvik etmek, hattâ ön8 metredir. Biri dubl ve biri tribl danpda Ordu Atı müsabaaklan >a rah olarak bulunmuş ve Pauas has O7iran 22 45 Haberler 23.00 Ka. | deniz kadar hareketa, martılar ayak olmak lâzımdır. olmak üzere 12 maniahdır. Bu mü pılacaktır. tanesine kaldırılmıştır. Tırilyenin iktısadi bünyeslnd», panış. i kadar çahşkan ve neşeli bir haik eabakava okulun yerli ve vabancı Sehrimizde vapılacak müsabaka' kutlesıne malıktir. Bu gayretli bulunduğu yer dolayısile yol da kan taşıyan atlarile kıtalardan ce larda bilhassa hevnelmiM varıs eTEŞEKKÜR len atlar ei~ehi!Her. Hendikap. kipimizin de katılaca&ı 2223 <t5ustopluluk, içinde yaşadıklan Tirıl çok mühim bir rol oynayabüir. Bu yol Mudanyadan başlayıp, TirilyeKıymeth buj uğumuz ve »evgill ba. kıt;>'ardan selen atlann lehinedir.) tos taih^erine rastlıyan parkur J yeyi her gıin biraz daha güzelleşye kadar sahile hem kuşbakışı, tıem eünleri için saat 13 ten 20 ye kadar bamız BüyBk parkur (nandikarjVdiT. tirmek, her gün bir parça daha de muvazi olarak gelen, buradan <?• ATIF UÇELE'nin Yabancı kan taşıyan trüriin ^tlarla Tak'İTi AvazaSa arasında Belel've ılerı gotunnek ıçın, çalışkanlıkta Bursa Karacabey şosesine çıkan. butün biniciîere açıktır. En çok otobüsleri servis vapacaklardır. Ay e!lm vefatı munasebetile acımiza ljti. bırbırierı'.e yarış eden Nahiye Mu 31 Km. lik bir yoldur. Bu yol, 1 2 3 4 ( 7 5 8 raK buyuk yakınlık gbstererek yükseklik 140 en çok genislik 4 nca Halk otobüsleri de mutad ser blzı eden ve eden akraba ve dostları. r dürü Fıkri Ağaoğlu ve Belediye motörlü vasıtlann muntazaman çatesellı metredfr. Biri dubl, biri tribl olmak vislerine devam edecekle dir. Mü mızla Yedıkule Iplik. Mensucat Santral Reisi Hasan Pehlıvanın etrafında, hşabileceği şekilde ıslah edildiğl üzere 12 manialıdır. Handikapı osabakalarda duhuliye yoktur. ve Sılâhdaraga Elektrik fabr.kaları men tam bır gonul birhği ile toplanmıs takdirde, halen Bursaya uğravarak sjblarına derin mlnnet ve tejekkjrleri. lar, elele, omuz omuza vermışler Mudanya iskelesine ulaşan Balıkenuzi arzederiz. Vçcle. Oray. Vergln ve Yaxman dır. Son ikı üç yılın belediye faa 'ir. M. Kemalpaşa, Manyas, KaracaÜniversiteleraran spor Karakucak grup ai eleri lıyetı, ortaya konan müsbet eSer bey kamyon ve otobüsleri 7080 karşılaşmalan birincilikleri lerle meydandadır. Km. lik bir vol ve bir zaman t a Sevglü babRtn emekll Kurmay Albay Dortmund (Almanya) 17 (A. Ankara, 17 (a.a.) Beden TerNufusu az, geliri çok dar olan sarrufu İle. Tirilyevl bir translt P.) Burada sekiz gündenberi de biyesi Umum Müdürlüğünden aldı Ali Rcnzi Berkızin hastalığı mudde. tlnce yakın alâka ve ıhtımamını esır. Belediye, ilk ış olarak özel idare merkezi yaparak Mudanyaya varvam eden dünya üniversitelerarası ğımız malumata göre, 2223 ağus gemıyen munterem hocam Ord. Prof. mış olacaktır. Bu mevzuda makiden satın aldıği buyuk bir binayı spor karşıiaşma'.an dün gece sona tos 1953 cumartesi ve pazar günne, lâstik. benzin v» bunlann lcsb Dr. SEDAD TAVAra 1 tamır ett.rmiş, evvelce her dairesi ettirdiği ddviz tasarrufunu da u ermistir. leri Balıkesirde •Kurddereli». Ço ve her an başında bulunan kıymetll Dr. bir başka mağazada bulunan hu nutmamak lâzımdır. Hele MudanUmuml tasnife göre müsabakala rumda .Koca Yusuf», Denizilde Fi Umran Soylemeze. cenazesıne asker! Soldan sa&a: kumet teşkilâtını bir araya topla yaya bir de araba vapuru seferi ;H* ra iştirak eden 22 memleket üni liz Nuru'.lah., Edirnede .Kara Ah kıt'a gondermek suretıle teessurumuze 1 Ilımad beslemek 2 Kızgm ı:t!rak eden Merkeı Komutan'ığına. duzeltme âlelınin a'tından .\enl çıkmıç | mıştır. Böylece Tirilye, tabii gü das îdılirse. bu hattaki mürıakaversite takımlarından Almanya 17 med« adlarına izafeten altın He landarma bandosuna. cenazede hazır durumda, •lâtıfe. nin >ansı. 3 Bır zelhklerile mutenasıb zarif bir lât bblümsüz ve aktarmas'ız İstanmer karakucak grup birincilikleri bulunan meslek «rkadaçiarma. mekrub birınciiikle başta gelmektedir. erkek adı. 4 Barsaklar (e«ki usu) ve telgrtfia teessurümuzu paylajan kıy. yapılacaktır. İtalya 11 ve Anantin 7 birincilik çofrull. Batl AnadollırrıLzda bır kasaba hukumet konağı kazanrruş, bunun bula kadaı uzamış alacaktır. meıll dostlarımıza, tejekkurumun lbl*. 5 Çevrilince madenden ;p olur, za. kıra bedeli de Belediye bütçesinin elde etmi}lerdir. Bu müsabakalarda derece alacak ğına »ayın gazetenlzln tavassutunu rica Turistik bir şeVılr olmak iddlasmman Taman ayağırmza gelip bezan tep. hatırı sayılır gelirlerı arasına gir da bulunan Bursanın, Mudanyaya Derece alan di£er memleketler güreşçiler 29. 30 ağusto» tarihlerin ederlm. miş olduğumuz şeyler (eski usul ço. Oğlu Dr. Adnan Berklz de Ankarada yapılacak Türkıye kakadar asfaltla gelen yolunun, gre üniversite takımları şunlardiK ğuP. 6 Isçlnln sarfederek ha.atmı mi|tır. : rakucak güreş bırincılıklerine ıgtikazandıgının jarısı, yalancı onu Tan. İngiltere 6 birincilik Eskıden, kurumuş çiçekleri, bo Bursanın b .r plâj ve sayfiye veri KIŞIN AYAZINDA rıdan korkmadan gınde kaç defa eder zulmuş tarhları ile perışan bir ha olan Tirilyeye tahammül edi'mel rak edeceklerdir. Yugoslavya 4 birincilik İLÂN 7 Çevrlünce emer )n nazik ve Japonya 3 birincilik zarifi olur, evlâd makıne.i. 8 Boy le gelen Ataturk parkı, hassas bir derecede bozuk gitmesi cidden acıGalatasarayın mehtab Kurban Bayramı münajebetile bns (Dı\an Eiebıvalında). itina ve ıhtimam netıcesinde, tan nacak bir baldir. Bu yol gerek TlBrezilya I birincilik Osmanlı Bankasının Galata Merkegezisi Yukarıdan aga£ı>a: İspsnya 2 birincilik zım ve ıslah edılerek Ebedî Şefe rilyenin, gerekse yukanda bellrttizi Ue Yenicami, Beyoğlu, Şijli, 1 Elbiselerlmıze Tiu«a]lat hajareier âimiz kesif bir nüfus bölgesinin eGalatasaray kulübu, 22 agustot eu Kadıkoy, Yemi} ve Çemberlitaş Belçika 2 birincilik fçojrun. 2 Kurrard.i yutsmr.mak. ' lâyık bir hüviyete bürünmüş. konomik havatı üzerinde varjacağl 3 Genişllk. blr çes'.d hükumdarm martesi gecesi (Bavramın üçüncü Şubeleri 20, 21, 22 oğustos perşemİsviçre 1 birincilik yansı 4 Bır edatın tersi a<,K de. Tırılve, bir yıldanberi elektriğe büyük tesiri ileililerin dikkat naşünü) Marma'ac'a bır mehtab ge be, cuma, cumartesi günleri kapalı Saar v t Luks«mburf U m blnizlerde suya dujen baiıklsıa bo\ !e fc[r kavuşmuştur. Her gece, denize zarına sunmayı bir vazife sayarız. de rincilik. şey olur 5 Mns<ra:ık o'arak kullanı7İsi tertib etmiştir. bulunacakür. Ian. 6 Çevrillnce venıleme ısi pırıl pınl yıldızlar serpen elektrik, Tirilyede bir zeytincilik balıkçılık olur. 7 Karısı veya krcası melun bu şirın nahiyeye daha medenî, enstitiisü kurulahilir (ıki kelimeı. 8 Çevrilince bevaz daha sevimli bir gösteriş vermiş. olur. tersi kanaat getırrr.e ve aldatılmış Tirilye. vilâvetin en büyük okul Şimdi, Tirılyeyi tam ortasından şekllde inanma olur. iki bolen dererin, nahiyenin a binalanndan birine maliktir. Bu^ 1 na caddesini teşki eden beton ör gün böyle bir binayı yapmağa beltüsü elektriklerle gündüz gibidir. ki bir milyon yetm'Z 1907 de baş» ZIEILIZIEILIEH • Yazın, fazla güneşte durmak» AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 21 ağustos Cuma aksamı (Bayramın ikinci jfünü) ısat Bu beton yolun, topraklık olan iki j layrp 1909 da bittiçi sdyienen bu J1.15 t« üstad Münir Nureddin Hamiyet Yüceses Muallfi Gökçay Sabit« Gülertan miitevellit baş ağnlannı yanı pek yakında parkelenecek ve binada simdive kadar her nevi yaman Şükran Özer Ahmed Üstün Lutfi Güneri Kemal Gürses idaresinde koderhal teskin eder. tılı, yatısiî mektebler tecrübe pdilüzeri de ağaçlandırılacakmış. ro Sadi Yaver Ataman ve korosunun fahriyen iştirakile, biletler Dram Tiyatrosunda miş, en sonunda ilk okulda karar • Bayanlann muayyen zamansatılmaktadır. Duhuliye 250 kuruştur. Tırilyenin su derdi de artık ma ve sebat kıl'.nmıştır Bu koca binalardaki »ancılarında başarı ziye kanşmak »iızeredir. 1500 met nın 300350 mevcudlu bir ilkokul ile kullanılır. re mesafede bulunan Polotanya su olarak kullanı'.masuıda ısrar edüYENİ SINEMA MEVSİMİNI E YHİDİAİHİİA yunun demir borularla tazyikli mesi kanaatimizce gunahtır. h u olarak getirılmesine çahşılmjkta muazzam binadan aynı zamanda EİMÜIMAİLİ dır. Keza, bir sayfıye evi ka>iar ba=ka şeküde favdalanma\T düsünİİNİEİLİAİILEİV zarıf olan Mezbaha binası, etrafı mek, şüphesiz çok yerinde bir habeyaz duvarlar, yağlı boya par reket olacaktır. Meselâ, bu binada, Şehir Tiyatrosundan: maklıklarla çevrili asrî mezarlık Be bütün Marmara bölgesine şamil bir Çahşmalarımız bajlamıştır. Haber lediye faaliyetinin diğer kısımlarını (Zeytincilik Balıkçılık) enstitüalamıjan sanatkâr ve tekn.syenierin 19 8 953 çarşamba gunu saat 10 dan teşkıl etmektedır. Gene Beledive, sü pekâlâ kuru'.abilir. Esa<!en, T itibaren Tıyatroda hazır bjlunmaları şimdıden 30 u aşan motörlü vssıta bövle bır enstitü elzemdir ve arrica oiımur. mraa bölgesinin müstakbel kalkmlann akaryakıtlan için oir Sinemalan PERŞEMBE Matinelerden İtibaren öa*ajı va y»y»ıı ne yaptırmağı ihmal etmemiş, u ması böyle bir enstitünün kuru'ma LÂLE FİLM'in en güzel gaheserl. Ba^tanbasa renkli sı ile gerçekleştirilebilir. CumhıınyM MatbaaeMıK vc mumî bir garaj inşasına lâzımgeGctneattk lurk Aıumtm Jırkefl Tirilvenin sikâyetçi oldufu mevkoymayı Cağaioilu üalkem nkak «0 30/41 len tahsisatı bütçesıne Sahioien unutmamış. Elektrik, su, rr.ezba zulardan biri de Bursadaki Emlâk JOHN PAYNE RHONDA FLEMİNG NA2IME NAU1 re ÇOCUKLARJ ha, garaj elbette Beledivenin ge Kredi Bankası ile Mudanyadaki di 4 saat ara ile günde 3 adet alînabilir. (Eagle And The Hawk) Filmi ile açılıyor. ğer bankalann buraya kredi verTan tnerım trien utart lirlerini arttıracak ve elbette bu Mttul MUdür memesidir. Bunu Tirilyenin iman ve çahşkan Belediye, gemşliyen imCEVAD KEHMJ BAŞKUT ticsrt hayatı bakırrundan lüzumlu kânları nisbetinde daha faydalı o görenler elbette haklıdır. Umuvo«CUMHÜRtYET» in Teirikası: B O Bilmıyorum. Arabayı kullanı mak icab edecek, madam. S12Ü1 ne rakü, asansore koştu, düğmeye baruz ki bu mevzu üzerinde ehemmi Bir saate kadar dönerim, de lacaktır. yapmak niyetrnde olduğunuzu bil san üniformalı garsona: yordu.. Durdurdu... di. Belediye çalışmalannı bir tara yetle duracak makamlar bulunaMeyhanecinin kansı devam etti: miyorum. Haber verümesi icab eden Kocam sokağa çıktı mı? diye *** fa bırakarak simdi gelelim bu gü caktır. İçeri girince bizden, ayakyo akrabası var mı? sordu. Hulâsa, yukandsrberi bellrttigiPaulette: Sizi beklettığım İçin af dıle zel nahiyenin, seneler senesi süıüp lunun nerede olduğunu sordu. Zannetmem. Görmedim. miz ihtivaclar, Tiri'yeyi kalkındırim. Kocamın da hazır bulunması duran başlıca büyük derdlerıne: Babasına haber vermeli, dec:. Albert Grindorg'un, hemen heGeni} holden hep koşa soşa geç ru istiyordum. Isim, adres, telefon nuraarası İstenirse bir yerin daha doğrusu racak, refaha kaviışturacak olan men Madam Donadieu'nün küçük ti; memurlar dönüp ona bakıyorbazı yerlerin kalkmması refaha bir zincirin ayn ayn halkalarını te? Claude'la beraber Henri Ma»tm verdi. Martine o kadar üşüj'ordu ki, Size de yann sabaha kadar lardı. Albert Grindorge'un kapısı vizon kavuşturulması o kadar büyük kıl etmektedır Nıhayet bunların hiç mantosunu çıkarmamştı. İazan: GEOBGES SIMENON Çeviren: HAMOİ VAROGLl) bir yatak verebilıriz. İs'ırahate ıh önünden geçerken, bir sarsıldı, an Philippe komiserin karşısına o külfetleri icabettırmez. Basit fa biri de öyîe yapılamıyacak Kadar eüç değildir. Yeter ki ilgilfer, Paulette'i, ripolin boyalı bir bek tıyacınız var gibi göriL.jyor. Fenerin pili hemen hemen tüken kimse gibi yaklaştı. cak o zaman, onun ölmüş olduğu turdu, ayak ayak üstüne attı, Lir kat ehemmiyetli bir kaç noktaya (Bizim bir Tirilyemiz de vardır» Evet, isUrahate iht yacı vardı. nu hatırladı, yüzünü bir daha gö sigara yaktı. el koymak her şeye kâii geiir. Timişti. Bahçeye çıkınca iniltüeri da Hasta mısın, Albert? Doktor leme ocasına oturtmuşlardı. Bu desinler. Aslmda Tirilye, taşıdığı odada birkaç peyke :Ie bir elektrik Evıne donmek ıstemiyordu Dok remiyeceklerini düşündü. rilyenin de böyledır. ha belirli şekilde işîttiler. Hiç süp çağırayım mı? hususiyetlerile kendi kendine ir.ki Sen bizi yalnız bıraksan, Mar | tor, elinde olmadan yan gözle onu heye mahal yoktu. Adam hasta idi. Meyhanecinin karısmın sonra radyatöründen başka bir şey yokMeselâ Tirilye bir zeytincilik şafa muktedirdir. Ancak, bu inki Philippe! tine, fazla sınirlisin. Bahçenin nihayetinde, sağda, kü dan dediği gibi, Paulette. aklma tu. Beş dakıkada b r. bir hastaba süzüyordu. Sonra asistam olan k:za Kocası henüz oradaydı. Martine Sonra yalan sdyledi. Koıkunc memleketidir. Zeytin ;ılursa Tiril çafı hızlandırmak devlete düşen bir mesin yanmda, meyhanecinin ka tamamile sahib bir insana benze kıcı kadm gelıp hastadan haber ge donü}or. Lsaru halle: onu görüyordu. £lile ona dokunu şekild» yalan söyledi, alelâde bir ye guler olmazsa kan ağlnr. Zirait vazıfedir. Acaib bir kadın. diyordu. tiriyor. ona sualler soruyordu. rısının dediği gibi, salaştan bir miyordu. teşkilâtının, vaktinde ;;erekli tedN'ecmi AKSOP Albert'.n öldüğü haber verildiği yordu. şey söylüyormuş gibi komısere: baraka vardı;" barakanm içinde de En son ne yemişti, bılmiyor Pau'.ette döndü. sordu: zaman, Paulette gıdip onu gormek Karımı mazur görjn, gebedir, birleri almaması yüzün.l?n tkara Eve gelmen lâzTm. Poüsten likli bir tahta. bir tele takılı gazete Cıvarda doktor var mı? TEŞEKKÜR dedi. Kendisine verdığimz haber ballama» denen bir haşare, her z»parçalan vardı. Paulette ııslu uslu cevab veriyor, istemedi. Kendisine, içinde bir has geldiler. Kadm, doktor aramağa çıktı. Mey Bir muddettir tedavlde bulımduğum man 1,5 2 milyon kilo zeytia vetane yatağı bulunan küçük bir onu çok heyecanlandırmış. Grindorge yere yuvarlanmış, kıv haneci, arabacmın yardımile, Grin en küçük teferruata vanncaya kaPhilippe Martine i tesk'n ettl. Hasekl hastanesl haricıye «ervlsinde, oda vermış'.erdi. Şımdi karyolanın ranıyor, inlıyordu. Asıl ben özür dilerim. Bu me ren 400 bin ağacıraahvetıojş,Timuztarib oldıı^um safrakesesl ve içeri. dorge'un sımsıkı kapanan dudakla dar hatır.amağa çalışıyordu. Geldilerae ne çıkar? Bu ha ıır kenarında oturuyordu. Biraz sonra, Neniz var? Hasta mısınız? sele çok çapraşık, çünkü alâk.ırîar rilyeyi de 1,5 2 milyDn liradan sınde 270 kusur taşı bulunan bu illet. ... Sonra peynir yedi, onun arrından ağzına çok sert bir alkollü ne? 'en beni amelivat İle kurtaran aayıa Meyhanecinin kansı. her ihtimale ieki akttı. kasmdan da bahçenin armudundarr bir şey yemek isteyip ıstemediğinı lar Pariste oturduklan halde hâ mahrum bırakmıştır. Bu 1.5 2 Opcratör (Hocaı Daha haberin yok mu? sormağa geldikleri zaman, onu uyu karşı geriden geliyordu. yedı... dıse Arpajon'da vukua gelmiş. Ci milyon, Tirilyenin topyekun geciPaulette: AVNİ AKSELe Grindorge öımjş, biliyorum Eve getirsene, Eugene! Otomobil kapalı çarşımn karşıs:n muş buldular. Bana da verin, dedi. nayet, şayed ışın içinde bir cinayet mi demektir. Bunun içmdır ki bu 'oasuz nrnnet ve lukrsnlarıml iunar. Bundan ne çıkar? *** Eve jetirmek bır şey değildi, aBir hasır iskemlede oturuyor, da kalmıstı. Meyhaneci komıser varsa, Orleans ormanında iijlenmış. yıl, Tirilyeye ağlama \ılı o'mu^tur. Ven değerlı a'istarjarı Bay Cavid. Hü. Kadın müşterisini dıkiz aynasınma adam, etrafı kirletecekti. Al hastanın her inleyişinde yerinden kâtıbine meseleyi haber vermışti. Martine başını salladı. Kocası Şu âna kadar okuduğum şçy bir İşte böyle basit bir tedbir husu s^Nin ve H'ssnuye ve sefkatli hemşlr» bert'i bulundufu vazivetten ayıran, sıçrıyordu. Kâtib khr.iğe geldi, malumat iste dan seyreden şofbr, arabasına anti nın sükunetine inanmıyordu. Bo tek jandarma raporundan ıbaret sunda gösterilen ihmal, hem m'llî hanırnlara teşekkurlerimı bildlrmeyi biff vazife bılirim. arabacı oldu. Omuzlarmdan tııttu, İçki öyle sertti ki az kaldı ku di. doktor:a kısa bir konuşmadan ka bir mai almış olduğunu düşü yuna: Sİ2 dün akşama kadar Grındor^e bir servetin hebq olmasma. Yem de ' Zehra Tar.yell bacakları j'erde surüne sürüne eve sacaktı. Disarıda telâslı ayak ses sonra. içi jandarma komutanlığına nüyordu. Vizon kürkün aralığm Gel! diyordu. larla beraber olduğunuz için... dan sedefi pembemsı rob dö şambrı kadar götürdü, mutfktan geeırdı. leri duvukhı, sonra mevhanpcinin büdirmeğe karar verdi. Polisin benden malumat alPhilippe: Nereye kovavırr'" div* sordu. karısı ireri gird . Pesi«ıa FPIPTI Paulette, elleri dizleri üzerinde, gormüştu Gene kadın, mıitemadı mağa ihtiyacı varsa o buraya gei Bizimle btrlikte Nazır Poven öne dcğru eğıüyor. çanki bu Kahveyt. Orada bir pevke var. gene bir doktor hn=tanın etrafınrta bakışbrı aabıt, kendısininkin^en sin. meret de vardı, dedi. Fakat Oıin.iorgp, peykeden düş isjkın sa«km dörnlii Nihavetbaşka hiç bir göîge bulunmıyan suretle tekerleklerl daha hulı dbnAdanarta santiyede çalı$mak üzere lngüizce bllir daktflo Evet KendismJen saat on bır Fakat Martine öyle blr sesle mü tü: büârdonun ürtüne yerleştirdıler. Hastayı derhal klmıge nak bekleme salonunda hâıâ oturuyor dürduğune inaruyordu. ve stenodaktılo aranmaktadır. Talib olanların en kısa zatemadıyen (Gel!) diyordu kı gıtiçin randevu aldım. Kansına haber verdiler, içeri gel letmek daha doeru clur, dedi. Bu du. Tek duşüncesi, gideceği yere manda Bahçekapıda Garanti Handa 3 üncü katta S10 nuKomiser laatıne baktı. di Benzi sapsarı idi, korkan bir hal nasıi bajiadı? ZajMiederim bir tahkikat aç vaktile varmaktı. Taksiyi orada bı meğe mecbur oldu. Giderken de maraya müracaatleri rica olunur. Caron'a: (Arkası rar) , 1953 İstanbul konkuripikleri Zirganos'un teşebbiisii akim kaldı Kuruçeşme İle Araavudköy arasındaki sahile ba|lanan t/emilerden şikiyet tnsan haklan RADYO Ankara Ürıiveriite*t Sıya»ai BılgiİK Fakultesı doçenüerinden Bahrl Savcı. Bugünkü program j nm Insan hakları (K»nunillk yolu İle f korunması) hakkında blr kitabı, F». kulte yayınlarından 32 ncisl olarak ya. tSTANBUL yınlanmıştır. 12 57 Acılış ve program 1S.00 Ha. Yazar bu «erinde. İnsan haklan me. 13.15 Turkuler ıPl.) 13.30 selesıni bır genel kadro lçınde ortaya ber'.er müzlği <P\.) 13.« Şarkılar, Dans ko\muşîur. okuyan. Rıza Rıt 14.20 Öğle konseri Gerçekten. türlü hâkimlyet imtiyaz. (Pl.) 14.45 Şarkılar (Pl.) 15.00 larını kullanan devlet organları ve oto. Kapanıs. rlteleri karşısmda taaınması. korun. • ması gereken serbestlıklerl vardır. Bun. 18 00 Açılış ve dan» muzıği (Pl.) lar.insan haklanm teşkll eder. Fakat. beşeri şahsijetın butun aosye. 18.20 Terblyeye daır; konuşan Kâzım tece korunması gereken bu haklan, biz. Namı Duru 18.30 Memjeket havaları zat teşrl organı ile. icra organı tara. ses ve saz bir'.iğı, ıdare eden. Sadı fından bovuna îhlâl edilmek teh'ıkesı Yaver Atarr.an 19 00 Haberler 19 15 ile de karjı karşıyadır. Işte yazar bu I'.ham Gencer kentetlnden dans ve caz eserinde, İnsan haklarını, batıll mede. muziği 19 35 Hepimızın saati 19 45 niyetm mı.dir, fikir ve muesseselerin. Şarkılar. okuyan. Şukran Ozer 20 15 den biri o'arak ortaja kojduktan aonra. Radyo Gazetesi 20.30 Kısa şehır ha. bu hakların. hem pariâmento. hem de berleri 20 35 KLçuk orkeitra, idare hukumet tarafından. hangı fliller ile ! eden Orhan Borar 21.00 Radyo er. kekler faslı 21.30 Şarkılar, okuyan ve nasıl ıhlâl edilmek tehlıkesine ugra. Ekrem Kongar 22 00 Şıır dunyamız dığını gostenyor, bu inlâllere karsı, konuşan: Behçet Kemal Çağiar 22.10 batılî medenıjet dunyasında ve yurdu. Pıyano dunvasında gezmtıler; çalan muzda nasıl karşı gellndi|inl, genel Cemal Reşld Rey 22.30 Şarkılar, hatları ile açık'.ıyor. okuyan. Selma Köprulu 22 45 Ha. Butün bu hususlarla ilgilenecek blMm berler 23.00 Karr.b'.yo . Borsa ve adamları ile, sl>aset raeselesi uzennde programlar 23.07 Dans znuzigi (Pl.) objektıf bir tarzda durmak latiyen ay. 23 30 Caz saatı <P1 > 23 45 Bale dır.lara ve polUıkacıîara bu eserl tav. sahnelerınden ıPl.j 24 00 Kapanıs. ANKARA slye eder.z. Eser, Mllli Eğîtim Bakan. 7 28 Açılıs ve progıam 7.31 Vals lıgı yayınevlerinde ve Ankarada Çan. kaya, Istanbuida Cıhan Kıtabevınde polka \e pasodobleler (Pl ) 7.45 Ha. berler 8.00 Turkuler (P!.l 8 30 bulunur. Operet parçalan (Pl ) 9.00 Kapanıs. Bu yıl Tirilye için ağlama yılı oldu BULMACA 1 1 1 1 » • 1 1 1 H •1 JLI 1 1 » 1 !• 1 1 • 1 II 1 11 1 1 1 1 III 1 1 191 l« «1 1 1 1 GRİPİN f a y d a 11 d sssssssssssssssss Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz KLMNLİ Yazın sıcağında Bestekâr NEBAHAT ÜNER Gecesi 1İKİ1İA/NİAİAİI YİEİMİLİE»»İR A|MİEİ«İDlfİB|A L â1e A r Elhamra Meksika Ihtilali GRiPi ^ " • M ' l II M . I IİI I . I • ^ ^ ^ Memur Aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog