Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Agusfos 195% CUMHURiTET v \r BİR DAKİKA: Bir rapor ve bir nota Fransa Fas Sultanına karşı cephe alıyor Umumî Vali, Faslılardan Sultanı dinlememelerini istedi irleşik Araerika BaşkaLondra 17 (a.a.A.P.) Sovyet ' geçirdikten sonra Sovyetlerin Alhükumeti üç batılı büyük devlete manya hakkmdaki siyasetlermde nı Eisenhower tarafuıdün verdiği bir notada, Almanya eskisin» Kiyasen bir değişiklik mev \* •,ıı.ı*| dan dun Kongreye gön Mısır bizden kereste, kuru meyva sulh andlaşmasını müzakere etmek cud olmadığmı bildirmıslerdir. derNen bir raporda, harb tehlikesive rütün akcak. fakat buğdayı üzere, 4 devlet arasmda altı ay zar |ı Resmî , . . . şahsiyetler, Rusyamn Alnin kaybolmadığı, Sovyet «ijase. Paris 17 (RAP) Fransız hü | dinlememesini istemiştir. Kanadadan ithal ediyor fında bir toplantı yapılmasını tektinde sulha meyleden her hangi bir manyayı bırleşurmek gayesını gutFas sultanı yaymladığı bir mekumetinin bir sözcüsü bugün yaplif etmiştir. değişiklik vukua gelrnedıği, Kızılmedığini fakat Sovyetlern haki.:i sajda halktan kendisini destekleKahire 17 (A.P.) Türkiye ile Notada ayrıca, bütün Almanyaya gayelerinin batı Almanya seçımleordunun her an tecavüze girişebi tığı beyanatta «Fastaki durum çok mesini istemiş ve bunun üzerine Mısır arasında geçen cumartesi vahimdir» demiştir. şamil bir hükumetın kurulması ve rınde Başkan Adenauer aleyhindleceği tasrib olunmuş, biıt mületDiğer taraftan alelâcele Parise de Fransız taraftan Marakeş paşası g ü n ü ^ e d ü m v e m u h t e v a s ı b u ler birleşme ve mudafaalarını takyabancı memleketlerin murakabesi bır netıce çıkarmasma çalışarak , \ enı ve müsbet adım çağınlan Fas Umumî Valisi Gene [ EI Glaoui ile bu şahsın «dinî Hder» sabah açıklanan bir anlaşmaya gö< altında olmamak şartile de Al Avrupa savurma anlaşmasmı balral Guillaume da bu gece Başbakan [ ilân ettirdiği sultanın amcası sley re iki memleket ticari münasebetlar atmaya davet edilmişlerdir. manyada serbest seçimler yapılma talamaya çalıştıklannı ileri ile uzunboylu görüşmüştür. Urnumî hinde nümavişler vapılmış ve vu lerinde teati edilen mallann ücrett n k İ d c mektedırler '**~ i y ^ ! ^ ' ^ ^ ^ sı ileri sürülmektedir. Moskovada Malenkov bükumeti Vali Fastan hareketinden önce iki kua gelen kanşıklıklarda da yirmi lerini kendi paralarile ödiyecekler I rozlanır. Insanın: kurulduktan ve samimî olduğunu tebliğ neşretmiş ve halktan sultanı I kişi ölmüştür. Batıdaki kanaate göre, Rusya ye Kusya. bir Doğu Almanva hfyeve bu iş için yabancı döviz kullan Ayol. sen bu işi kabul etmekispata yeltendiği bir barış kamni bir siya5Î manevra çevirmekte ' ~«™»'""iı<ııııııımiHnııımi[ii!iıııııı:ıtnmınıııııııınııııııııııuiimH"H"»« • tini Moskovaya da\ çt etti le bana hizmet etmeyn taahhud etmıyacaklardır. panyasına başladıktan sonra, Batı dir. Bu notanın tek hedefi de, yaBerlin 17 (a.a.) Doğu Alman ' j^sj^dir. Halbuki sen bana çıkıâleminde bazı çevreler Kıerhlin siAnlaşmaya göre plafonu 900,000 kmda Batı Almanvada yapılacak ya haberler ajansımn dun gece clVnrsıın! Hele bir önünü Uikle bag «7vorsun! Hele bir önünü yasetinde iyi niyet emareleri bedolar karşüığı kabul edilen ticari seçimleri baltalamaktır. bildirdiğine göre. Sovyet Dış İşleri < diyeceği geüyor. lirdiği zehabına kapılmışiar ve şu borclar Türk lirası ve Mısır lirası Resmî Amerikan şahsiyetleri Sov Bakanı, doğu Aîmanyanın Mosko k a y ı m Haksız tenkitlere, yersiz şikâyetsırada bü dörtler konferansı yaolarak tediys edilecek ve bu mikyetlerin bu suretle batı Almanya va temsilcisine verdiği bir muhe pıldığı takdirde de bir uzlaşmaya lere dürüst cevablar verilirken, Bombay, 17 (a.a.) Meşhur Kurt tarı geçen para ise dolar veya <rterl devam seçimlerinde Baü blokunun aley tıra ile, Almanya meselesini görüş Ba varılahiiereğini ileri sürmüşlerdi. Carlsen kaptanın 8250 tonluk lin veya iki memleketin müştere^ Bunun üezrinedir ki, Moskova, lanm söylemektedirler. Xnkara 17 (T.H.A.) 1953 hu • Flying Enterprise» şilepi dün ge ken tesbit edecekleri herhangi ya dir. Bu zat yetini 20 ağustosta Moskovaya da zeret bejan ediliyor. nelmilel sahadaki şöhretini izah dbrt dış işleri bakanlannm toplan bubat istihsalinin rekor bir seviye ce burada 7024 tonluk İngiliz Ca bancı bir dövizle ödenecektir. Su mu yok? Şebeke eskidir, y a | Aynı çevreler bu notayı gözden vet etmiştir. malan ve Almanya ile Avusturya de bulunması dolayısile, Toprak nara şilepi ile çarpışmıştır. Anlaşmaya göre Mısır Türkiye için, tngiltere hükumetl tarafından mur yağmamıştır, halk fazla sarşahsan Kraliçe Elizabeth'in taç Ankarada yapılacak kapalı banş andlaşmalannı müzakere et Mahsulleri ^fisince yapılmakta oEnterprise havuza girdiği esnada. ye pamuk, çimento ve iplik satafetmiştir falan!. • , ll ve ilçelerde çocuk meleri teklif olunmuştu. lan mübayaa için evvelce tahsis e orada boş yatmakta olan İngiliz cak ve bunlara mukabil kereste, giyme merasimine davet edildiğini Et mi pahalı? spor salonu söylemek kâfîdir* Malenkov hükumeti geçenlerde dilen 600 mily*on liranın bu işe ki şilepine toslamış ve pruvadan ha kuru meyva ve tütün alacaktır. kütübhaneleri açılacak Mer'a yoktur, koyun kaçınlraışAnkara, 17 (a.a.) 19 Mayıs Batınm bu tekliflerini cevablandır f a y e t e d e m i v e c e g j jisrililer tarafın fifçe hasara uğramıştır. ^ EIGlawi Paşa kendi iddiasına Türkiyenin bundan sonra çimenAnkara, 17 (Anka) Millt Eği rır veya toptancdar trost yapmijbütün dünya ihtilâflannm ı d a n t e s b i t toyu İsrael yerine Mısırdan satın ?öre Arab değildir. Esasen Fasta stadyomu sahası içinde yapılacak tima Bakanlığınca bütün ü ve ilçe , lardır. mış, Ganj nehrinde 40 kişi ~" Geçen kampanyada yapılan bir almağa karar verdiği de açıklan ' bugün Sultana karşı hazırlanmış o kapalı spor salonu ile tenis kulübu lerde birer çocuk kütübhanesi agündeme alınarak ve knmünist ÇiYemiş mi pahalı? boğuldu lan baş kalırma teşebbüsünün asıl binası için Beden Terbiyesi Anka çılması kararlaştırılmış ve bu humaktadır. nin de iştirakile bir konferans top buçuk milyon tonluk mübayaa neKabzunal şunu yapmıştır, maYeni Delhi, 17 (a.a.1 ffind hahareket noktası budur. Bütün Şi ra Böige Müdürlüğü ile Emlâk ve susta gereken hazırlıklara başlanıllanmasını istemişti. Daha o zaman tieesinde müstahsile intikal eden Mısır Kanada buğdayı ithal nav bunu etmi'tir. mali Afrikadaki istiklâl ve avak Kredi Bankası arassndaki kredi ve mıştır. Bilhassa bu kürübhanelerde Sovyet hariciyesinde değişiklik ol para yekunu 415 milyon lira iken berler ajansının bildirdiğine göre, ediyor Tarife mi aksak? bu yıl 2 buçuk milyon ton hubu cumartesi günü Ganj nehri üzerinlanma bareketleri Arab Birliğine inşaat mukavelesi bugün Vilâyette fakir çocukların kendUerine yarımadığı, kötü niyetten yeni idareKahire 17 (a.a.) Son iki yıl Vapurlar eskidir. yolctı artmışyapılan bir topiantıyı müteakıb im bat mübayaa edileceği hesablanmış de Chazipour nahiyesinde bir geyacak kitabları okuyabilmeleri te tır veva günlerden pazardu, nin de ayrılmadığı sarih bir şekilzarfında Nil feyezanlannm yeter dahil memleketlerden, bilhassa Mı zalanmıştır. min edilmiş olacaktır. Şimdılik şeh de anlaşılmıştı. Rusya, Amerikanın ve Ofi'sin emrine 600 milyon lira minin devTİlmesi sonunda 40 kişi sizliği sebebile husule gelen buğ sırdan muzaheret görur. Fransa Lâkin aziz efendilerimiz.. Bir Bu toplantıda Ankara Valisi Ke rimizde Milli Kütübhanede ve İsboğulmuştur. Ancak 15 kişi yiizekabul ermediği şartlan ileri sürü tah«i' ediîmiş bulunmaktaydı. day kıtlığuıa çare bulmak maksa Şimali Afrikayı bn cereyandan sımal Avgün, Beden Terbiyesi Ge tanbulda Beyazid kütübhanesinde şeyde yanılıyorsunuz. 1953 hububat mübayaası evvelce rek sahile çıkmağa muvaffak olyor, dbrtler konferansmı sabote edile Mısır hükumeti ekim ayına yırmak istemekte, bunun için ciddî nel Müdurü Cemal Alpman, EmBir. sizden kusursuz iş istiyonu. diyor ve aynı zamanda Batılılar a vapılan bütön tahminlerin de üs muçtur. kadar 170,000 ton buğday ithali için çalışmalar yapmaktadu. Bu çalış lâk Kredi Bankası Genel Müdürü tecrübe mahiyetinde olmak üzere Siz bize mazeretler beyan ediyortüne çıkmış. ve şimdiye kadar göiki kütübhane açılmıştır. rasında da ihtilâflar yaratmak e274 kırathk bir elmat Kanada ile bir anlaşma akdetmiş malann en mühimmi Fas ve Ce Medeni Berk, Emlâk Kredi Bansunuz. O bizim işimiz değiL. Siza rülmiven bir hızla bir av icinHe meli peşinde koşuyordu. tir. Diğer taraftan hükumet bu se zayird« bulunan halkın Arab ol kası ilgili şube müdurleri, Beden Millî Eğitim Bakanlığı, dığer bü bir müferriş gelir de: 617 bin ton hububat mübayaa ebulundu Dün Sovjet Kusya Batıblara yene az olan pirinci de vesikaya başla madtklannı ispata yarayan gayret Terbiyesi Bölge Müdürü Ziya Ozan tün il ve ilçelerimizde de bu kü Neden şunu şunu yapamadın? dilmiştir. Güniine göre, müstahsile Kimberley, 17 (a.a.) Jagersni notalar göndermiş, bu sefer de ödenen para 15 milyon lira olmak fontein'de Debeers madeninde 274 mağa karar vermiştir. Ayda şahıs lerdir. tlmi tetkikler ve arkeolojik, ve basın mensubları hazır bulun tübhanelerden açılması için bir yö derse siz o mazeretleri kendisine yalnız Almanya barış andlaşması üzere, bu miiddet zarfında çiftc''f ı kuatlık saf bir elmas bulunmuçrur. başına 600 gram pirinc dsğıulacak morfolojik vesikalarla ispata çah muşlardır. netmelik hazırlıyarak alâkahlara söylersbıiz. nı hazırlayacak bir konieransm al 210 rnilvon 1"a gibi muazzam H Kıymeti 50.000 İngiliz lirasından faz tir. tebliğ etmiştir. şılan bir hakikate göre Şimali AfBize bunlartn hepsi maval gibi Emlâk Kredi Bankası tarafından tı ay zarfında toplanmasını iste meblâg intikal ettirilmiş bulunrikadaki Arablar hulefa zamanında ' : ! la tahmin edilen 'bu elmas, 'temizVon Papen'in hâtırah gelir. Biz mazeret dinlemeyiz, Biz Ankara Bölge Müdürlüğüne açılan misrtr maktadır. leme ameliyesi sırasuıda iki Afri Sigam içenlerin ayaklan Ispanyaya kadar gitmis. olan ordu 2 300 000 liralık kredi ile yapılacak Bn son notalar, Sovyet HariciNewYork 17 ( A P ) Bugün iş isteriz iş! nun artıklandır. Arabc* da o zaJ^übavaada görülen bu süratli kah işçi tarafından görülmüştür. bu yeni tesisler 72x52 metre bü hâtıratı üşüyor ~ .„.„ neşredjlen Hitler devrinin |, Bn iş yaptlraadıkça vurnrua. yesıııde bir istikrarsplık mevcud tempo karsı?mda, Toprak Mahsul Bu işçilere kırat başma yarım İnman oralara girmiştir. T yüklüğünde ve her çeşid kapalı sa olduğuna delildir. Kremlinin son leri Ofisi umum müdürlüğü evvel giliz liralık bir prim verilecektir. Halbuki buraların asıl sahibleri lon sporlarına elverişli olacak ve ileri gelen diplomatlanndan Franz Ama siz mazeretlisuıiz, fidzsiniz, Pullman (Birleşik Amerika) 17 von Pap?n, Nümbere hapiskanesin vasıtanız eksiktir. Bunlan âmirleteşebbüsü, 3 hafta sonra yapüarak ce tahsis edilen 600 milyon liranın (a.a.) Washington üniversitesin Kabil adı verilen ve arablıkla a 50 O ki?i istiab edebüecektir. .O Anadolu Ajansı Umum de Amerikah gardiyanlann kendisi rinize, şeflerinize, hulâsa sizi tavin Batı Almanya seçimleri üzerinde vptmiv.>ceeini er^7ÖnünHe tutarak, den Dr. James Elder, senelerHen lâkan olmıyan Şimali Afrika yerMukaveleyi Bölge adına Ankara ne iki defa intıhar imkânlan ver ermiş olanlara anlatır, yakanıa tesir icra etmek emelinden doğ 150 m'lyon liralık yeni bir tahMüdürlüğü beri sigara tiryakileri üzerinde in lilerldir. Eldeki vesikalara göre bu Valisi Kemal Aygun ve Banka adıklerini, bunların zehir ve kama belki kurtanrsınız. Bize, yani balmuştur ve müspet neticeler doğu sisatı, Ekonomi ve Ticaret BakanAnkara 17 (aa.) Anadolu A celemeler yapmaktadu. Kendisi halkın dillerl ayndır. Hattâ, bu dına da Genel Müdür Medeni Berk olduğunu iddia etmektedir. Von Pa ka gelince; biz sizi mazeret anlıtresmen taleb etmiştir. Taracak hiç bir teklifi ihtiva etmedilin yepyeni bir grameri neşredil ve muavini Nazif Böğrün imzalamış Umum Müdürlüğüne tayın i ç sigara içenlerin umumiyetle g pen kitabında bu iki teklifi de red nn diye değil, iş yapsın diye getirmektedir. Fakat şimdiye kadar ba leb prensip itibarile kabul edil J jansı Umum miştir. Adetleri, fizyonomileri, ev lardır. edilen Şerif Arzık bu iabah yeni | so ğuk günlerde ayaklannın öşü lerinin Inşa taraı ve yaşama itiyadmiştir. dettiğini fakat aynı imkânlann in misizdir. Onun için maval dinle» tı tarafından reddedibniş eski provazifesine ba§lami}ür. mesinden şikâyet ettiklerinl, fcutihar eden jeleri ileri sürmekle bu konferansı Almanyada vergiler yüzde lan bambaşkadrr. Cezairde. Fasta nakil vBsıtası Isteriz, hayat pahanu önlemek için de günde içtikleYugoslav Büyük Elçisi toplanmadan neticesiz kalmıya radyolar şimdl bunlann müzikle kuvvetli bir mukabele yapılarak iş Göring'e verilmiş olmasınm muh İ ! İ l l e 70 nisbetinde indirildi ri sigara adedini azaltmak gerekbugünkii hâd şekle sokulmuştur. temel bulunduğur.u ilâve etmekte* «nücadele lsteriz, mahkum etmektedir. Batı, evvelâ memleketimizden aynlıyor tiğini söylemektedir. Dr. Elder'e rinl nesrermekte, halkı bu eski kö Bu olan bitenlerden Fransa hü dir. Daha evvef iki kişi de Göring'e isteriz. asayiş isteriz. temizsükunet yol isBonn, 17 (T.HA.) Neşredilen Batı ve Doğu Almanyada hiır seküne doğru çevirmeğe çalışmaktaAnkara 17 (a.a.) 1949 yıh }U göre, sigara içildiği sırada insanın kumetinin malumatı olması tabiî zehlr temin edildiğine dair hikâye «eriz. isteriz, Isteriz. Çünkü bunla* çünler yapılmasını ve sonra da tek resmî rakamlardan anlaşıldığına bat ayuıdanberi Yugoslavyanın An dır. dir: lâkin bütün bu hâdi'eler nnun ' i i ri ***& veriyor, resim veriyor, Hir hiikumctin kuruhnasnu iste göre, «on yıllar içerisinde Alman kara büyük elçiliğini ifa etmektt derisinin ısı derecesi birkaç dereFas Sultamnı deviraıek istiyen kontrolu altında mıdır? Orası ler anlatmışlardır. Bunlardan biri ce düşer ve bu en fazla ayaklarda daha sonra hikâyesinin uydurma rey veriyoruz. Binamaz özürü dinmek «dirle?. Rusya bunlara e ve yada gelir vergileri tedricl Dir iu olan ekselâns Radovanoviç 19 alerin ilk hedefleri Arab nüfuzu al ru ta\in etmek guçtur; çunkü sonu, olur. olduğunu Itiraf eden bir Avustur lemek için değil! U tek oi. *>ükumet kurulsr"» sonra rerte indirilmiştir. ğustos günü lehrimizden aynlatında bulunan bu adamı bertaraf Fas Sultanı taraftarlarile, aleyhtarya'a gazeteci, diğeri de bir sabun B. FELEK Dr. Elder, fazla «igara iç«ıler etmektir. Rabat sehrinde etrafı da seçimleT .apüsın «Uyor. Filhakika 1946 yılında, yıllık kalan arasında bir silâhlı çatışmaya kalıbı içüıde Görıne'e zehir verdiSovyet notalt M»», cArtık Al zanclan 1500 mark olan kims«Ekselans Radovanoviç, Yugoslav derken maksadmın günde asgarf duvarlarla çevrilmiş ve şehrin u varacak bir hareketin ne şekilde manyadan tazmifcit almmasın ve lerden yüzde 2^ vergi abnırken, I y B V a hareket etmeden önce bir kaç bir paket içenleri işaret ettiğini mumi hayatından aynlmış 6000 nü inkişaf edeceği tahmin edilemer. ğini söyliyen SS Generali Er.ch Lülcs pastanesi mensublanvon Dem Bahçelevsky'dir. ılâve etmektedir. işgal masraflan asgari hadde indi 1 haziran 1953 ten itibaren bu I gün tstanbulda kalacaktır. fuslu bir kasabanm içindekl sara Himaye hükumetleri böyle silâh nın durusmalan Ekselan* Radovanoviç Belgrada rilsin» şeklindeki eümleler, Krem meblâğdan hiç bir yergi tarh«dilymda yaşıyan Sultanın. komüniz kullanmak şuurunun halk nezdinde Fenerbahçenin Ingilterede New York tersanesind« Ankara, 17 (Telefonla) Sıhlinin ezel! iki yüzlii diplomsisln memektedir. Diğer taraftan 194« avdetinde Yugoslav Hariciye Bami okşıyan "oğlunun tesiri altında doğmasını hoş görmezler. yapacağı maçlar bir infilak hiyedeki Lüks pastanesi mensubladen aynlmadığına misallerdlr. Çün yılında 3 bin marklık yıllık gelir kanhğında mühim bir vazife deoluşu da kendisine karşı hazırlanOnun içindir ki Fas hâdiselerinin Bristol (İngiltere) 17 (AP.) rının duruşmalarma bugün suçustü kü, senelerdenberi Doğn Almanya d«a yüzd* 10 vergi aluıırken, 1 ruhdt tdecektir. New York, 17 (a.a.) Bu sabah mış olan ayaklanmaya zahir sebeb kan dokülmeden halledilecegini Kızılordu tarafından bosaltıhnıt, haziran 1953 den itibaren bu verNew York limanında bulunan A gibi gösterilmektedir. tahmin etmekteyiz. Bu, Fas Sulta Turkiye Lig şampiyonlarmdan Fe mahkemesınde başlanmıştar. DavaHava Harb Okulu, ük nerbahçe gelecek ay Ingilterede bir nın sebebi, sanıklaruı pastaneyi ka fabrikalan sökülerek Rusyaya ta gi yüzd* t,7 y« indlrilmiştir. Bunmerikan askeri tersanesinde bir inEsasen bu hâdise yeni değildir. nımn mutlaka tahtında kalması mamezunlannı 30 ağustosta filak vuku bulmuştur ve arkasın bk <hal'» mazbatası haziran başla nasına gelmediği gibi düşmesi ma futbol turnuvasma başhyacaktır. paüp mühürlemeğe gelen zabıta juımış, sömürübnüştiir. Sovyet is dan bayka S bin marklık yıllık ge1 ^ . ^«. s . . u . " " Î " " ""•• ı Fenerbahçe bu arada 13 ekimde u memurlarına karşı gelmeleridir. 3 gal bölgesinde işçlerin kütl« halin lirden »lınan yüzde 27,3 vergi, yüz dan yangm çıkmıştır. 5 bahriyeli nnda imza edilmiş ve Fransız yük nasına da eelmer:s fakat muhakk^k . . . . . . . ... , verecek n de isyan etmelerinin esaa Mbebl de d« 10^ ye, 9 bin marklık gelirden enkaz altında kalmıştır. Maddi ha sek komiseruğine verurniştir. On olan şudur ki Sultanın nüfuzu artık ?'' ™ kurnenj! en kuvveth takım müessesede yapılan tahlüler netiEskişehir, 17 (Anka) Şehrimiz sar önemli değildir. Ateş çabuk dan sonra Sultanın bunu red için 1 fil'en izale edilmiştir. larmdan Brıstol Cıty ile bir maç | cesinde dondurmakrda kolibasil'.ebu olmamış mıdır? alınan yüzde 37,2 vergi de 1*5,2 ye yapacaktır. Fenerbahçenin karşıla inin mevcud olduğu görülmüşrü. Rusya, Almanya hakkında kötü indirilmiştir. Bu guretle Batı Al de açılmış olan Hava Harb Okulu bastırılmıştır. yaphğı her zayıf teşebbüse daha CLMHLRIYET şacağı diğer takımlar arasında ikinci j rBunun üzerine pastanenin 15 gün niyetlcrini aşikâr bir surette orta manyada 1946 danberi bütün ver ilk mezunlannı bu yıl 30 ağustosta kümede Luton ve birinci kümede kapatılmasına karar verilmis. ve ya atacak her bangi bir konferan giler vasatî olarak yüzde 70 ni» verecektir. Aynı gün yapılacak bir Manchester City de bulunmaktadır. j hâdise bu sırada çıkmıstır. sa, seçimlerden evvel yanaşrnak betinde indirilmiş bulunmaktadır. merasimle gene havacılanmıza diplomalan ve Hava Harb Okulu alayı niyetinde olmadığmı bir kere daha Dükkânm sahibi Osman Nuri Ua Sanders serbest bırakıldı na da »ancak verilecektir. i, yolda ispat etmiştir. Bütün emeli, Alavukatı Rifat Önür, müstahdemlerÖğrenildiğine göre, merasimde Budapeşte, 17 (A.P.) 1950 yımanyanm birleşmesini arzu edlolarak bulundu Genelkurmay Başkanı Nuri Yalında casusluk suçu ile 13 yıl hap . m u h a s e b e c i M u z a f f e r E I â g ö z , g 3 r . yormuş gibi görünerek, bu memlese mahkum edilmiş bulunan İngi son Tahsin, Halid ve kasiyer Taltzmir 17 (T.H.A.) Dört aydan mut, mülkl erkân, bir çok yüksek kette de, Fransada ve Italyada liz iş adamı Edgar Sanders, Macar mevcud istikrarsız durumu yara beri Burdur ve Antalya civarında rütbeli asker! şahıs ve basuı menya sanıklar arasındadır. Cumhur Başkanlığı tarafından aftacak zemini hazırlamak, üç hafta halka dehşet salan Burdurlu Sü.ey subları bulunacaktır. sonraki seçimlere bu yolda tesrr man Bayer admdaKi jaki, evvelki fedılmiştir. Dış İşleri Bakanlığının ı. Rifat Önürün ,avukat olrnası do., A J İ İ . T I , J ınebolu liman inşaatı icra etmektir. ,. , r , . . • e J • »i ı lavısıle Adalet Bakanlıgından a.ıgün şose üzerinde kafası ezilmiş ve Ömer Sami COŞAR vücudü parçalanmi} bir jekilde yılbaşına kadar bitirilecek bır teblıgıne gore, Sanders. Maca I " . . . ... , . . . , , f , . ,., . . . I ... .. talıkan rıstandan hudud, harıcı. edıLnıştır. ı, nacak . ızne ... , davanın . umumî , bulunmuştur. Beş aydanberi birçok Ankara, 17 (Anka) AldJğımız . , . ,. . ' kasiyer Talyanın ayrıca Türkljâ» hukumlere tabı olması kararlaşrrış, Habeş İmparatoru köyleri basan ve 810 cana kıyan m?lumata göre, şimdiye kadar 7 Aynı da tahliye gene casusluktan 4 • zamanda edilmiştir. hakarette bulunduğu da iddia edilyan bu azılı şakinin gene bır soygun milyon 280 bin lira sarfedilen îneemeline nail oldu yıla mahkum edilmiş olan bir İtal diğinden suçu ağır cezalı görülerek Sanders'in karısı geçenlerde Maculuk sırasmda öldürüldüğü sanıl bolu liman inşaatınm yılbaşında biAddisababa, 17 (a.a.) Habeş car Cumhur Başkamna, kocasının onun muhakemesinin de umum! hü maktadır. İçinde, baştanbaşa bu sahifede gördüğünüz resimler tirilmesine çahşılmaktadır. 180 met İmparatoru Haile Selassie'nin bukümlere tâbi olması uyeun görülaffı için bir istida vermişti. gibi nefis reaimlerle dolu, dört renkli nefia kapajı ile, gün bir erkek torunu olmuş ve bu Kaynana gelin kavgasında re uzunluğunda bir dalgakırana, müş ve saruklardan Behçetle Tahlsmafl Rüştü Aksal mesud hâdise 21 pare top atımı damad intihara teşebbüs etti 100 metre uzunluğunda bir rıhtıgene dört renkli iki tablo ilâvesile çıktı.. sin hakkında mahkemece tevkif ka ma sahib olacak olan İnebolu li£e tes'id" edilmiştir. rarı verilmiştir. Şahidlerin dinlenavukatlığa başladı İzmir, 17 (TflA.) Şehrimiz mesi için duruşma başka bir güne Saray çevrelerinden bildirildiği Gaziler caddesinde oturan Kenan manına 3000 tonluk iki gemi ve yük Ankara 17 (Telefonla) Eski kalmış tır. ne göre, tmparator, bir erkek to Obüs, kansı ile annesinin kavga sek tonajlı 2025 aded motör yanaşabilecektir. Maliye Bakanı ve C. H. P. Genel runa malik olmayı çoktanberi şid etmesinden müteessir olarak başını İdare Kurulu üyeler'nden İsmaıl detle arzulamakta idi. camlara vurmak suretile intihara Amerikada yol kazalannda ME V L İD Pıüştü Aksal stajını tamamlıyarak 30 büyük tahife içinde çok nefis fotoğrailar, sahnede, Yeni torun imparatorun «ı bü teşebbüs etmiş ve ağır surette yaavukatlığa başlamıştır. Alle büyüğümüz ölenler beyaz perdede »eyTettiğiniz artistlerin konuları yük oğlu veliahd Asfa Wassen'in ralanmıştır. Kenan Obüsün yaraİBRAHİM İRFAN YILDIZ'ın New York 17 (Nafen) Birleoğludur. landığım gören kaynana ile gelin, 5 nüfuslu bir aüe ayda 421 lira (Z«yyan zade) kavgalannı bırakmışlar ve yaralt şik Amerikada yol kazalanna dair ile geçinebiliyor! Tıb Fakültesi öğrencilerinvefatının S ürıcu senel devriyesl dola. enteresan istatistikler neşredilmişgenci hastaneye kaldırmışlardır. tstanbul Ticaret Odası tarafından her yı:ile 19 ağustc* çarşamba günu fcğla . den biri bıçaklanA Başından ağır surette yaralanan tir. Bu istatistiklere göre, Ametiay 3£> ınlanmakta olan geçjn cr.dek. naıcazırdar sonra Ruîtempaşa Camıın. Bugün alacağınız bir «CENNET» ile fevkalâde nefis lerlnde temmuz ayına a;d ol&nı neşte. de okunacak Mevlıde akraba ve dost. Ankara, 17 (Telefonla) Şeh i Kenanın durumu vahim olup, tah kada 52.800.000 motörlü taşıt vasıbir albüm ve meraklı bir kitab kazanabilirsiniz. tası vardır. Geçen sene ise buniarlarının ve arzu edenlerın tesriflerini dılmıştir. rimizde Tıb Fakültesi öğrencilerin kikata devam edilmektedir. Buna göre. 938 senesl temrouz ayı 100 rıca ederiz. dan üçte biri herhangi bir yol kaden birinin bıçaklanmasile neticelekabul edildiğı takdirde 953 temmuz YıMıı allesl Ege lisan kolejine zasile alâkalı olarak takibe uğra | nen bir hâdise olmuştur. Ordu doaymda bes nufuslu btr atlenı» geçın. mıştır. O sene zarfında yol Sazamesi icin 421.06 llraya lhtiyac vardır. natım tamir atölyesinde çalışan celbedilecek profesörler ÖLÜM lannda 38.000 kişi ölmüştür. Yara953 haziran ayına nlsbetle temmuz Nurol Kırklar, eski bır mesele yüİzmir, 17 (Telefonla) Eski Sağ lananlann sayısı ise 900.000 dir. Mu?a Akçaylı ve Mesud Englzllleirin avmda (% 06j bir ucuzluk muîahede zünden araları açık bulunan Tıb lık Bakanlarından Dr. Behçet Uz Ingilterede, yol kazalarını önlemek i bujuk karde;!erı. Kemal ve Cemal Ak. ed.lmıştir. Fakültesi öğrencilerinden Ergunla bugün uçakla İsviçreye hareket et için yeni tedbirler alınmaktadır. Fakat pahalılığı geçen yılların tem. çayiının babası yolda ksrşılaşınca ağız kavgasına miştir. Doktorun bu seyahati, Bor Hükumetin projesi 42 milyon stermu2 ayına ald rakamlarla mukayese ABBAS AKÇAYLI Gene kızlar, gene kadınlar! Kened'hrse 952 yılı temmuz ayına naza. tutuşmuşlar, münakaşanın büyü novadaki Ege lisan kolejine lü linlik bir tahsisatla alâkalıdır. Faran ^ 4 ve 950 temmuz ayına nazaran 16 8 ^53 te Erzurumda vefat di fotoğrafımzdan sadece gözlerimesi sonunda Nurol Kırklar, bıça zumlu yabancı profesörlerin celbi kat bu para yalnız demiryollannda Tanrıdan rahmet dilerız. ce 8 arbni;tır. ğını çekerek Ergunu sırtmdan ağır ile alâkahdır. İsviçreli terbiyeciler emniycti sağlamağa mahsustur. nizi keserek bize gSnderiniz. Açısurette yaralamıştır. Kaçarken ya den başka Oxford Üniversitesinden Yollarda emniyeti arttırmak icin lan büyük müsabakada <ıen güzel göz kraliçesi> olabilirsiniz. kalanan Nurol acalete teslim edil de bir kaç öğretmenin angaje e de 3 milyon sterlin sarfedilecektir. rniştir. dilmesi mukarrerdir. İngiliz yollar federasdyonu ise bu tahsisaü az görmüş ve hükumete başvurarak bunun arttırılmasmı | istemiştir. Bu federasyon üyeleri, Baştanbaşa en güzel resimler. en güzel yazılarla dolu en güzel demiryollarmm kara yollarına termeemua 50 Kuruştur. cih edilmekte olduğunu söylemeklstanbul Şubesinde tedir. j£3> Yürkiye Mısır ticareti Anlayışa göre Bazı pcfc tantanah öğünmelertmiz vardır. Cemal Refik arkadaşımız Akşam'daki fıkrasına, geçen gün, şöyle böbürtülü bir cümle oturtmuştu: nMedeni bir memlekette yaşıyoruz.» Ne medenisi, birader? Suyu yok, yolu yok, gazı yok, elektriği yok, temizUği yok, hastanesi yok, oteli yok, valhcısıl hiç birşeyi «yok» olan bir memlekete medenî denir mi? Yok eğer medeniyeti hâlâ *tek dişi kalmış canavar» şeklinde anltyorgofc, bak o zaman olur. Bal gibi medeniyiz! D. N. Rusyaıtm yeni bir siyasi manevrası Moskovanın, Almanyaya dair notası Batıda bu şekilde tefsir ediliypr Biz m\ı\\\$ değiiiz! azete'er bir takım tenkidler yapıyorlar. Bu >azılar halkın isteklerini İmlâsa eden satırlardır. içinde haklm, haksızı olabilir. Haksızlara derhal cevab verilıvor. Hattâ bu cevablarda biraz da hiddet izhar ediliyor. Milletle hukumet arasındaki durum kokün* doğru takib edilirse iş görenlerin, nıillet hizmetinde birer eck oldukbinaenaleyh ona tam hizmet e h n e k l e m ü k e lİef bulunduklan ha, ^ ^ ç ^^ istemez varüır. Halberakisdir. En küçü| ^ J J e n b ü y ü ğ ü n e kadar salâjalâhiyetsiz herkes kendin» Hububat mübayaası için yeni fahsisat isfendi Kaptan Carlsen'in gemisi çarpışlı Fas Meselesi Güzel Kadmlar Mağazini CENNET Bugün Çıktı PLÂJLARDAN GÜZELLER Parasız kitab ve albiim Kimin gözleri güzel? CENNET, güzel kadınlar cennetidir TÜRK TİCARET B\\RASI Yeni tesis edilen PROF NtMBUS'UN MACEBALARI: KİRALIK CELİK KASALARIMIZ Kıymetli evrak ve mücevheratınızın en emin muhafızıdır. Yıll'k ieart 10 liradan başlar. TÜRK TİCARET BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog