Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CFMlHTtlYFT . AgmtoS 1953 DÜNYA HÂDİSELERİ Çanakkale davasını herhalde taI ise yalancı bilirkişinin cezası da ö Etin pahalı olması dolayısile bu kib ediyorsunuzdur Bütün milletin sene Kurban Bayrammda sehrimilümdür. Her memlekette beyaz ;ehire j gencler Marihuana ile ilk evvel bu hattâ dünyamn alâkasmı çeken bu ze fazla kurban gelmiyeceği zanne**• karşı alınan sıkı tedbirlere; yapan. I toplantılarda temas etmektedirler. diliyordu. Halbuki bunun aksine oCezalann ağırlığina rağmen 17 muhakeme sonunda Türk adliyesiBütün bu tedbirlere rağmen biiirkullarian ve satanlarla mücadele ' Böyle yerler birer zehir yuvasıdır. nin parlak bir imtihan vereceşinlarak dün İstanbula mühim mikgiinde 93 eroin satıcısı ve kişi gene tarafsız kalamamış olade sarîedilen büyük eayretlere r?ğ Üniversitelik genc kızlar veya erden şüphe etmiyonız. tarda koyun gelmiştir. 50 lira ile müptelâsı yakalandı bilir. Hattâ iyi niyetle hareket etmen, bunu iş edinenlerin veya ip kekler buralara bir defa düştü mü 100 lira arasmda satılmakta olan Dumlupınar Naboland çarpışAlâkalıların beraberlerinde ge I lerce memuriyetin menfaat ve icab seler dahi yanılmış, ilme ve fenne kurbanlar üzerinde henüz hararetli etrafları teşvik ve telkinlerle sanletüâya götürenlerin önü alınamamış 1 ağustos 1953 tarihinden 17 ması hakkında yaptırılan tetk'kler tirdikleri bilirkişilerin dinlenmesi lanna halel vereceği beyan olunan aykın mütalea vermiş olabilirler. tır. Bu yolda beynelmilel an'.aşma rak iptilâya sürüklenmekte ve Maağustosa kadar şehrimizde 93 u sonunda bili'kişiler farkh neti'^? mecburiyeti hakkında kanunda sa devlet memurlan da çekinmeğe Tarafsız ve mütehassıs kimselerin bir satış yoktur. Fazla koyun gellara müstenid koruyucu teşekküller rihuana siganlannı bir gün eroin mesinin et piyasasma tesir edeceği lere varmışlar, iki taraf avukatları aynı mevzuda zıd raporlar verdikiğneftrile değiştirmektedirler. Ye yuşturucu madde müptelâsı ve da kendi alayhli'rine rapor vcren rshat yoktur. AJTU hükmü ıhtiva mecburdurlar. le mahallî kanunlarm desteklediği sanılıyor. leri hergün görülmektedif. Kanun adliyeye eden Almanyada nazariyat ve tat 3) Bilirkişinin reddi. Rey ve müemniyet ekio'eri 'şbirliği halinde ni ve bilinmiven bir şey, nasıl te imalâtçısı yakalanarak bilirkişilerin mütalealannı çüriitbunun da çaresini düşünmüştür. Bu Diğer taraftan. dün fstanbul Böldirler. Hereün beyaz zehir imalci cessüsümüzü kamçılar da merak sevekdilmiştir. Şüpheliler üzerin meğe çalışmışiardır. Yüzbaşı S.ibri bikat, mecburiyet olmadığı merke taleası hâkimin hükmü üzermde çare ?udur: Mahkemeleri, biiirkişi ge Ticaret Müdürlüğünde Beledilerini meydana çıkaranlann, srdı ettiğimiz bir şeyi görmek için çır de yapılan aramalar ve uyuşturu Celebioğlunun avukathn, Rees"in zindedir. Bizde de nazariyat bu müessir olabilecek olan bilirkişinin mütalealarile bağlamamak. Mahke ye Iktisad Müdürünün ve Borsa arkası kesilmiyen gizli teşekküller pınırsak, şayed bu tadılacak bir cu madde imalâthanelerine yapı İngiliz olmadığını, sadece İnciliz yoldadır. Tahkikat malum defildir. hâkim gibi tarafsız olması lâzımdır. nesne ise ağzımıza götürmek ister lan müteaddid baskmlarda da 115 tabiiyetinde olduğunu, ehliyeti bu Bu maddenin tatbik edildiğini hiç Bunu temin için hâkim gibi tilir meler, bütün deliller gibi biiirkişi Komiserinin istirakile bir toplantı peşinde vürüdüklerini gazetelerin işitmedik. Hukukçu okuvjculanmız kisinin de reddi kabul olunmuştur. mütalealarını da serbestçe takdir yapılarak etin daha ucuza satılagünlük havadislerinden öğreniyo sek ve üstelik etrafımızı alanlar gram eroin, 5 kilo 221 gram afyon lunmadığm', tarafsız harcket etmebu bilmediğinüz şey hakkında kış ve 3 kilo 970 gram esrar ele geçi Hiğini, Profesor Ata Nutkunun ve arasmda bilen varsa ve bizi aydınla Biiirkişi faraza suçtan zarar görmüş ederler. İşin takdire bırakılması, bilmesi imkânları araştırılmış, buruz. Yeni yürürlüğe giren bir kakeyfe bırakılması demek değildir. nun temini için mutavassıtlann ortırlarsa minnettar oluruz. olabiür, sanık ile veya mağdur ile nunla mem'eketimizde açılan he kırtıeı methiyelerde bulunursa ona rilerek musadere edilmiştir. iki sivil arkadaşının îsveç şirketiMahkeme mütaleayı niçin katul tadan ka]fiınlması hususunda bazı karşı dayanılmaz bir arzu duyarız. aralannda muayyen bir akrabalık yaz zehir kampanyası ve bu nrada *** Alâkalılar uyuşturucu madde ne varanm?k icin bu şekiMe rppor etmedieini açıklamak mecburiye düşünceler tesbit edilmiştir. Onun gibi bu çaylı toplantılara işbulunabilir. Bu hallerde kanun koverdiklerini söylememişlerdir. Bına imal ve istimal edenlere verilecek tindedir. Fakat itiraf etmek iâzımtirak eden genclerde tahrik ve teş kullanan ve imal edenlerle yapıl mukabi] kap'an Lorer'zon'un avuKanun, bilirkişilerin doğru mü \TICU bilirkisinin nihayet bir insan cezalann arttınlması. müalelenin viklerle Marihuana sigaralanna makta olan mücadelenin daha da katlan da alevhlerine rapor veren talea beyan etmelerini sağlıyacak olması hasebile hislerine kapılabi dır ki hâkimin biiirkişi mütaleasışiddet ve süratinde yeni gelişmeler Valinin profesörlere çay karşı aynı arzu ve merak uyandı hızlandınlacağını bildirmektedirler. lerin bitaraf hareket etmediklerni, tedbirleri de ihmal etmemi$tir. Bu leceğinden korkmus ve târaflara nı kolavca reddetmesi mümkün de kaydedecek ve mücadele vasıtala nlmaktadır. ziyafeti ğildir. Hâkim, kanaat getirmek için Bu cümleden olmak üzere, has yüzbaşıyı mesuliyetten kurtarnak tedbirleri şöylrre sayabiliriz: red hakkını tanımıştır. Bilirikişiler, rını müessir kılacaktır. Vall ve 1) Çekinme imkânı. Bilirkisilik tsrafs'zlıkla'inı şüpheve düşür3cek ekseriva baska bilirkişilere başvu Ünivreslte Belediye Relsl Prof Göksy, taneden yeni çıkan sabıkalı Mraas rektörlerl lle dekanlarma ve Bilindiği gibi beyaz zehire mebBaşlangıc böyle olduğuna göre H.UI bovle bır rapor tanzım ettıkle , Jij,.ı v • .• • uc rur. Bilirkişilerin raporları hakkın. .... . , .. T, j gıbı ıçtımaı bır vazıfe sebeblerin bulunması halinde de profesörlerlne dün saat 17 de Büyıık. de olan ham maddeler doğu memle sihirli âleme artık grrilmiş demek Gabrieloğlunun gece geç vakitler rını. ıddıa etmıslerdır. Bu d<ın.n de şahıdhk s N daki münakaşalarda hâkimin bu dere fidanlığında blr çay ziyafeti ver. ketlerinde cıkmakta. Çin denizin tir. Ondan çıkmak, yakayı kurtar de eroin sattığı tesbit edilmiştir. Türk basınmı da alâkadar etn<s, dir. Fakat kanun şahidlerden fark rpddedilebilir. Bu sebebler kanunda raporlara ne dereceye kadar itimsd miştir. den bu yana bütün bir şark âlemi mak, rüyadan sıyrılıp uyanıklığa Yapılan takib neticesinde Minas, «Cumhuriyetn bir başmakalesinde lı olarak bilirkişilerin makbul se birer birer gösterilmiş edilebileceği hususunda kanaatini Ulvi Yenal Ankaraya gitti arka sokaklannda işin prensipini ele alarak «Devtrtm beblerle de çekinmeleri imkâmnı B'lirki=inin tar?fsızhğından şüphe nin ihrac metaı ba'.inde satılmakta kavuşmak bir daha nasib olmuyor. Osmanbeyin Denlzcilik Bankası Umum Mudfir dır. Gizli yollardan batıya geçiş, Tecrübe edenlerin ifadelerine göre eroin satarken suçüstü yak^lanmıj alâkadar olduğu davada m"munm tanımışbr. Bu hüküm, bilirkişiliği ettrpcek berhangi bir vazivet red meydana getirmekte müessir olurMuavlni Ulvl Yenal, Bankaya atd mev. bilhassa haıfcıi takib eden yıllarda Marihuana sigarası bildiğimiz si ve üzerinde bulunan üç fişek ve bilirkişilik etmesine müsaade et kaideten mecburi olmaktan çıkar | s e > , e b { o l a bilecektir. Makul oian, lar. Hâkimin başka bilirkişiye mii nılarda hükurr.et makamlarlle temasta Hv<=tır. M f h Ma?rrafih mütalea b bevanı m ü t a ] e a bevanmdan önce bilirkişi racaat etmesinin kanunen menedill hızlanmıştır. Batıda Amerikan or garalara benzer. tçimi güzeldir. In bir Kiyük paket eroin musadere meli midi'» sualini ortaya at^rak bulunmak üzere Ankaraya gltmlştir. r ^^n]n red^edjhrıesidir. Maamafih mu mesi, hâkimin delilleri serbestce dusunda görülen iptilâ salsınının sanı evvelâ çakır keyif yapar. İç edilmiştir. Minas Gabrieloğlu ve buna «Bütiin kanunlan. ida î ta ile resmen vazifelendirilmiş Trabzon sürat postasına tekrar bizzat Amerikan halkını hedef tu tikçe sarhoşluğu artünr ve nihayet ona bu eroinleri veren Yenisehirli mimleri ve tatb'katile memurlarının kimseler gibi istisnaen bilirkişilifi ; talea bevanından sonra da reddi de takdir salâhiyetini takyid eder. Bu baslanıyor sebebledir ki adlî tıb müessesesi tar şekilde yayıldığını son defa başdöndürücü bir zevke müncer San Bahaeddin adalete teslim o kendi aleyhine hareket etmsine kabule mecbur olanlar da vardır. kanun kabul etmiştir. mevcud «müessese Denlz Hatları İ^letmeainln hamladıgı 4) Yemin. Biiirkişi, mütaleasını kanununda npsredi'en istatistikler göstermiştir. olur. Tiryakilik devam ettiği müd lunmuşlardır. razı olmadığmı gösteren devlet, Kanun, bilirkişiliğin mecburî olduprogram gereglnce, Trabzon eürat se. hükumetin her rıe su r etle olursa 8u hallerde dahi, şu veva bu sebeb söylempden veya raporunu vernıe meclisinin karannm nihaî olması» ferlerine tekrar başlanacaktı. 21 ağus. Bugün Amer'kada beyaz zehire detçe bu zevkin azaldığı görülür. olsun alâkadar bulunduğu bir ihle doimı söylemiyeceğinden korku den önce «bitarafane ve tamamen hükmünü, vicdanî delil sistemine tostakl seferden ltıbaren de Hopa sürat alısanlann adedi havli kabank ye Şu halde yapılacak iş ilk zamanki Devlet Bakam bugün geliyor ; aykın bulmaktayız. Bu kanundaki postaları Slnoba ugratılmıyacaktır. kunlan bulmaktadır. Müptelâtann sğız tadını buldurabilmek ve o sar Devlet Bakanı Celâl Yardımcı bu. tilâfta memurun bi!ir'' «i, hskem lan kimse'eri bilirkişılik etneğe ilim ve fenne muvafık olarak reyibu istisna dışında, kanunlarımız hoşluğu bir daha yaşıyabilmektir. Bu posta'.ar bundan sonra Hmanımıza yıldan yıla artmış olmasında harb gün sehrtrr.ize gelecek ve burada bu. olmasına müsaade etmemelidirj mecbur tutmamış. onlara çekinme ,n i beyan» edecesine yemin eder. çarşamba günleri saat 21 30 da gelecek hakkını vermiştir. Çekinme hakkı 5) Alenî münakaşa. Bilirkişilerin bilirkişilerin seçilmeleri, doğru mü ve cuma gUnlerl saat 10 da Hopaya mu. sonu hâdiselerinin rolüne işaret e Bunun için de daha müessir çare lunduğu müddetçe bazı tetkikler ya. cevabını vermiştir. talea beyan etmeleri mevzuunda Bu vesile ile biz de ceza muha olanlar, sanığın nişanlısı, kan veya mütaleaları durusmada alenen .ııü«îilivor. Amerikanm Almanyada lut lere başvurmak lâzımdır. Miktarı pacaktır. esash hükümler koymuştur. Me tevecclhen hareket edecektlr. tuSu işgal ordusu, Avrupava ffünev arttırmaktan hattâ zerk surpti'e Bu yıl Hukuk Fakültesine 600, kemeleri usulü kanunumuzun bilir kocası, muayyen der^celere kadar nakaşa ediür. Mütalealannm mü murlann hükumetin alâkau oldu Galata köprüsü tamir edilecek o rüya âlemine tekrar varmaktan kişiliee müteallik hüküm'erini izah j akraba ve hısımlan ve sanıkla a nakaşa mevzuu olacağını düşünen limanlanndan sokulan bevaz zeİktisada 500 öğrcnci alınacak r ğu işlerde bilirkişiik yapamamalan Galata kBprüsünün alt dubalarm. başka çıkar yol yoktur ve böylece Istanbul Üniversıtesi fakültelerine ve sorulan suali cevablandırına »alarında evlâdlık bağı bulunanlar bili kişiler, hakikate aykın müta yolunda bir hüküm ilâvesine kana m blrl tamir edileceğl lçin ayın 26 ve hirin alıcısı haline petirilmistir. Marihuana sigarasile başlıyan ipti 1953 . 1954 ders yılında alınacak Ule ğa çalışacağız. lea bevan etmekten çekinirler. dır. Bi'hassa genc bünvelpre yöneKi'en 27 slnde denlz nakll vasıtaları köprünun atimizce ihtiyac yoktur. lâ gene Marihuana iğnesinden geç be miktarının 15 eylule kadar tesbit 6) Bilirkişilerin kasden hakikat yalnız blr gözünden lallyecektlr. 2) Çekinme mecburiyeti. Kanun zehirli oklann. Amenkan genc'iğ'*** tikten sonra eroin enjeksiyonunda edilerek Rektörhığe bıldirllmesi Isten. doğru söylemeği temin maksadile hilâfına mütalea beyan etmeleri ni can evinden vurmağa çahştıaını karar kılar. miştir. Dun akşama kadar Rektörlüğe Yeşilköy hava meydanı hekbnli^l Geza davası, bir kimsenin suclu (1) Son çıkan Adlî Tıb MüesseHukuk Fakültesi 600. Iktısad Fakültesi bazı hallerde çekinme mecburiyeti bir suçtur. Bu suçun basit feklinin sövlivenler parlamentonun son top İstanbul Mllll Egittm Müdürlügü S?1. olduğu hakkındaki bir iddiaya dakoymuştur. Meselâ bir ölüyü son cezası üç aydan üç seneye kadar sesi kanununda «bi'irkişr» tabiri lık müfettlslerinden Dr. Dundar Kutîu lantılannda gürültülü münakaşaBu nevi zehirlerin t n şiddetlisi 500 talebe alabileceğini bildlrmiştir. Istanbul Universitesi imtihan hazır yanır ve bu iddianm ispat ve teyid hastalığı zananmda tedavi etmiş hapistir. Muayyen hallerde ceza kullamlmış olması, eski kanunlar Yeşilköy yeni hav» meydanı hekimliği. lara yol açmışlardır. eroindir. Eroin beyaz renkli, mor lıklsrına da başlamış bulunmaktadır. edilmesi için açılır. Kazaî makamne naklen tayin edllmiştlr. Amerika şimdi bumın üzerinde fin ihtıva eden bi tozdur. Tadı ol Lisan imtıhanlarma eylül ayının U. lar bu iddianm varid olup olmadı olan hekim otopsi yapmaktan me ağırlatılır. Faraza yalan beyanat daki «ehli hibre», «ehli vukuf» taMacar millî bayramı kafa yormakla meşeuHür Parla dukça ekşidir Marihuana müpte çuncü haftasmda başlanacak ve halen pını tayin lçin hakikati araştınrhr. nedilmiştir. Biiirkişi olarak din üzerine sanık ölüm cezasma jarp birlerinin cbilirkişi» olarak değijdevam eden yaz lısan kurları 12 eylul. Macaristanın İlk Kralı olan ^zent. lı lenmeleri mensub olduklan daire tınlmış ve ceza da infaz olunmuş tirildiğini göstermektedir. mento müzakerelerinde «millî da lâlan tedavi edilebildiği halde pro de nihayete erecektir. Lisan lmtihanı B"i arastırmada kıın"n' n v""'ıIstvan Milll bayramı münasebetile 20 va» adı verilen bevaz zehir salgı inmanlar için kurtuluş yoktur. h^rcları 8 eylule kadar ödenecektlr. İm. lara delil denir. Biiirkişi (1) miitaagustos 1953 perşembe gunü saat 10 da Şehir Ratlan vapurlarına Akbaba kö\ü halla elektrik Taşlıtarlaya 2 çeşme daha nınm önüne gecmek için türlü ça Gramı 15200 lira arasındadır. Bu ;ihanlar yazıh ve sozlü olarak yapıla. lealan, delillerin bir çeşidini teşkil Ayazpasada, Sarayarkası Sacre.Coeıır telefon konulacak istiyor yapıbyor reler tavsiye edilmiştir. Alâkalılara hesaba göre kilosu aşağı yukan cak, test şeklınde olan yazılıları kaza. eder. Katollk killsMİnde btr ruhanl âyin ya. namıyan talebeler »özluye giremiyecekBeykoz Akbaba köyünden bir heyet Şehlr Htlarında çalışan Suvat ve Clev Rami Taşlıtarlada oturan vatanda^la. pöre bu mill! meselenin içyüzü şu 20.000 lirayı bu.maktadır. tir. Hakikatin meydaıia çıkarılması nn Vllâyet, Belediye ve Sular idaresine dün labah Valiyl zlyaret ederek kbyle. vapurlarının radarla techizl hakkında pılacaktır. Aylnden «onra Hür Macar. dur: ırAmerikan gencliğini tehdid Amerikada bir ignelik eroinin 50 Fakülte lmtlhanları ise 1 ekimde bazan ilim ve fen sahasında müte yaptıkları muracaatler mahallinde tet. rlne elektrik verllmesinl ve otobüs ls. verilen karar tatbik sahasına konmuş 1ar ve Macaristanın dostları tstiklâl caddeslnde. Lüksemburg apartımanınd» edpn iki türlü zebir, var: Bun'ar dolara çıktığı söyleniyor. îlk başlı başlıyacak ve bu lmtihanların harcları hassıs kimssleıe başvurmağı icab kık edilerek mevcud 5 çeşmenln lhti. letilmesini taleb etmişlerdir. ve clhazın montejına baslanmıştır. Bu Vall ilgllllere, köyün elektrik lhtlya. 1| Bnümüzdekl hafta içlnde tamamla. No. 1 de tstanbul Macarlar Cemlyeü dan biri 4«Marihuana» denilen yaniar için fiat daha düşüktür. Bu eylül içınde yatırılmış olacaktır. ettirir. İşte bilirkisiler, bu mütehas yaca kâfl gelmiyeceğl gorülmüş, bu Hayriyesl merkezinde toplanacaklardır. yeşil zehirdir ki gene hoşhaştan nun sebebini alâkalılar yeni müş Iktisad Fakültesine meşhur bir sıs kimselerdir. Bilirkişilerin »eçil havallye 2 çesme daha yapılmasına ka. cının glderilmesl hususunda emlr ver nacak ve bu suretle iki vapnM* slsll C. H. P. Gcnclik kolunun balosu rar verilmiştlr. Bütçenin fevkalâde mas. miş, Emniyet « ncı Şube Müdürünü havalarda da lslemesl mümkün olatak. cıkanhr ve esrar sibi si^ara ile içi teri bulmakta görüyorlar. Bir defa Amerikalı profesör çağınldı mesi ve sayısmın tayini salâhiye raflar kısmından ayrılan para İle çeş. Akbaba köyüne pazar günleri otobus tır. C. H. P. Genclik kolu tarafmdar» lir. Diâeri. birinciden daha tesirli ve müşteri kapana kıstınldıktan sonİktısad Fakültesi Profesorler Kurulu tini kanun kaideten hâkime ver meler kısa bir zamanda inşa ettlrlle. isletilmesl lsi İle vazifelendlrmistlr. Dlğer taraftan, Şehtr Hatları gemllerl tertib edilen b«!o 21 ağustos cuma gecesi tahrib edicidir. Bu, eroin dediğimiz ra iş satıcının insafına kalmışbr. dün »aat 15 de toplanarak Fakülte me. miştir. Tetkikin taalluk ettiği i'.tı cektlr. İle lskelelerinden bazılarına telefon taat 21 den ltıbaren Bebek Belediye Saman yüklü bir motör konuSması kararlaştırılarak lüzumu bthçtelnde verllecektlr. Balonun guzel b»vaz zehirden başka bir şey degil Malını istediği fiata sürebilir. Da selelerl üzerinde gorüşmüş ve bazı ka sasın erbabı olan herkes biiirkişi Itııhan hasta bir çocuk, çalıştığı yanarak battı rarlar almıştır. kadar telefon slparlş edilmiştir. Yetiştl. geçmesi Wln her türlil tedbir »lınmış. hası Tan • Zehir ticareti öyle ayar Bu arada, Amerika Mercer Üniversl. olrrıilir. Hâkim bunlgnn arasmdaR dir. Dün sabah erken saatlerde Kadîkfly. Tildijl "takaird* seV*e somın» kaBar bu tır. hanı yakmağa terebbüs etti YPSİİ ile beyazm zehirleme bakı lanmıştır ki her müşteri yeni müş tesl İktısad Fakültesi Dekanı Prof. Vic. istediklerini seçebiîir. Ancak istis Beyazıdda Şekerci sokağında 1 aayılı araba vapuru iskelesl dvarına gelen cıhazlar gemilere moote edilmif ola. mmdan birbirini tamamladıklan, teriler bulmağa mecburdur. Çünkü tor Heck'in önümüzdeki ders yılı için naî bazı hallerde, tetkikatm" muay Cezalr hanının Ikincl katında, berber Silivrl llmanına bağlı Ahmed Aksoy caktır. Fakulteye daveti kararlaşmıştır. yen kimselpfe "Vâüfı'ıir^asf^bul Abdullah" Kilıca ald dükkSnm esigine idaresfndefcl Mman • yüklil Ulaf pıotö. yesile alısamn mutlaka bir gün~ be alışyerişte simsarlık hakkı büyük 8 kîşi kumar oynarken Profesör rol oynar. Simsarm gıdası satıcının yapmıs ve 9 yıl üniversitede hocalık edilmiştir. Bunlara resmî biiirkişi gazyağı dökulroek " Surettle yakılmak ründe, ekıe»bomsuüun luzmasj neti. 31 Ağustos İ953 Pa1941 1946 yıllarında Ame. yazda karar kılacağı çeşidli vakasuçüstü yakalandı ıstendiği anlaşılmıştır. Yapılan tahki. cesi samanlar tutuşmuş. yangın çık. elindedir. Onu ister verir ister ver rika Dış İ=leri İktısad Muşaviri olarak denilir. Meselâ adlî tabibler resmî larla ispat edümiştir. kat neticesinde. hadise failinln aynı mıtşır. Alevler kısa zamanda bütun sa. Kasımpaşada Mescid sokağında 19 zartesi akşam:na kadar çalışmıj. bilâhare Mercer Ünlversitesi. bilirkişilerdendir. Hâkimler, biiir hanın 3 numaralı daireslndekl berberin manlara siyaret etmis, yetlşen kara ve Yesil zehir Marihuanayı kullanumaralı evdekl bekâr odalarında otu. ne geçmls, dekan olmustur. kişi tayin ederlerken elbet sadece çırağı Ali Co;kun olduğu tesbit edümiş, denlz itfaiyelerlnin bütün gayretlne rağ. ran Rizeli Hüseyin Öksuz, Ali Osman nanlar önünde sonunda eroin iptl Terbiyesi zor çocuklar için bir Profesör, Amerika hükümerlnln ya. ihtisasa bakmazlar, onlann tar^sız Ali yakalanarak Savcılığa verilmiştlr. men motdr tamamen yanmıs ve bat. Yorgut. İsmail Aydoğan, Hasan Sabrl lâsına gitmektedirler. Sigaraıun bancl memleketlerde vazlfe gören hoca. Ruhan hasta ve sarall olan Ali Coş. mıştır. kurs açıldı Oflu Tahsin lara tahsis ettiği burstan faydalanacak. kalabilecek bir kimse olmasmı da kun. bundan evvel iki defa daha hanı Insanca kayıb yokur. Tahklkata baj. Buyuran, Reşid Yıldırım. ve Trabzonlu verdiği keyif, zamanla azaldığı içto Bektaş. Muzaffer Çoruhlu araştınrlar. Şu veya bu sebeble yakmaga tesebbus etmiştl Terbiyesl zor, problemli çocuklar İçin tır. lanmıçtır. daha şiddetlisine !h*iyae duymakRel» Coruhlu aclı sahısların kumar dün taat 10 da Yıldıı Sağır ve Dilsiz. Yugoskv havacılan Vilâyetie lehte veya aleyhte tesir altında kroynadıkları tesbit olunmuştur. Dün tadırlar. Kısacası Marihuanaya kar ler Okulur.da bir kur« açılmıstır. labileceğinden korkulan kimsenin saat 13 sularında polis tarafından ya. ' Şehrltmzde bulunan Yugoslav «ivıl şı bir aksiyon kabiliyetinl kaybebiiirkişi seçilmemesi lâzımdır. Bu münasebetle okulda yapılan tö. pılan baskmda kumarbazlar suçüstu den vücud, tattığı zevki daha kuv rende, Mİ1I1 Egltim Müdürü Muhlddln ve askerl havacılarından müteşekkil bir yakalanmışlar ve kumar oynadıkları 2 heyet, refakatlerlnde Tıırk Hava Kuru. Kanunumuz biiirkişi tayin salSvetlisinde anyor. deste lskambil kâğıdı musadere edil. Akdik kısa bir konujm» yıparak kur. mu başkanı olduğu halde dun sabah ıesab acacak sayın müstemlstlr. Kumarbazlar çabuk davranıp İşte eroine sçılan yol boylece 5un öneralnl belirtmlştlr. Daha »onra Vilayette Vall ve Beledlye Helsi Prof. hiyetini kaideten hâkime vermiştir ılerimizj 200.000. liralık paraları masanın üzerinden ka'.dırmış. dedik. Bu kaidenin istisnalari varbaslamış olur. Yani ağız tadı, en kur» faallyetlerlnl organize eden Ame. Gökayı ziyaret etm'.slerdir. lar, polisin tesbitine imkân vermemış. rlkalı Prof. Beier, kursun gayelerlnl ımuml ikramiye plânından dır, Meselâ hazırlık tahkikatında jeksiyon tarikile ve daha müessir anlatmıstır. 15 gün devam edecek olan B e s. I n c 1 Vali yapılmakta olan yollan lerdir. geciktirilmesinde mazarrat bulunan aydalanacakları gibi aynı bir şekilde kana nakledilmektedir. ktırs İlk lkl gün nazarî ve dlğer günler Sanıklar yakalanarak Adliyeye teslim teftiş etti hallerde savcılar da biiirkişi seceamanda amell olarak çalıjacaktır. edilmislerdlr. Bir defa eroin iğnelerine ahşıldık Vali ve Belediye Reis! dün sabah. bilmektedirler. Gene meselâ son Beğenilen hediyelerimi? tan ve her şeys rağmen zevkin evinşa halindeki Kadıköy Muhürdar yol. tahkikatta taraflarm biiirkişi taÜstçavuş luyaietile ameleleri cibalâsma erişildikten sonra ondan ları İle asfalt kap'.anacak olan Beyoğlu vermekte devam edolandırmak isti>en iki ÖLÜM İstiklâl caddeslndekl çalışmalan teftlj yin etmesine de kanun imkân verbir daha kurtuluş çaresi yoktur. deceğimizi bildiririz. Şark Merkez Ecza deposu lahlblerin. ederek llgtlere gereken emirlerl ver. miştir. sabıkalı yakalandı Bu vaziyette artık her türlü mü den Eczacı Hasan Dermanın annesl, mistir. Bakırköy Mehmudbey nahlyeslnden Son tahkikat safhasında sanık bicadele vasıtası netice vermez olur Mehmed Şençamın ablası ve Eczacı Vali, yolların bir an evvel yapılarak lirkisi daveti hakkında duruşmadan Mercanlı Tuğla ocağına gelen Ayancıklı Yapılan incelemeler eroin müpte Belkla Dermanın kayınvalldesl seyrüseferin aksarraması hususunu te. Ali Çetiner ve arkadaşı Kureli Osman Ç e k 11 i 5 Son para yatırım tarihl lâlarının aneak yüzde ikisinde mfımin İle de Emniyet 6 ncı Şube Müdurii en aşağı beş gün önce mahkemc Gök adlı iki dolandırıcı, üstçavuş kıya FATMA DERMAN reisine bir isida verir. Talebi kabul Orhan Eyuboğlunu vazifelendirmiştir. fetine burunerek amelelerden harac cadelenin sifalı tesirlerinl hesaba 31 Ağustos Pazartesi 24 Ağustos Pazartesi Allahın rahmetlne kavu$mu;tur. Cena. olunmazsa doğrudan doğruya davet almak lsterken jandarmnlar tarafmdfı" katmıştır. Diğerlerinde ise en çok zesl 18/8/953 tarlhlne rastlıyan bu. Fınncılar fabrika kuruyor yakalanmışlar, adalete teslim edilmiş. , beş senelik bir tahammül devresi giınkü salı günü Beyazıd Camllnde öğle Fırıneılar Cemiyeti başkanı, bir kısım ettirebilir. Önce istida yermeden de lerdir. ne girilmiş ve bundan sonra gene namazı kılındıktan sonrm Edlmekapı fırınların bırleserek bir ekmek fabri. duruşmava kendisile birlikte getikası tes'.sl için sirket kurduklannı ve rebilir. Doğrudan doğruva divrt Çocuk düşürmek istiye^ genc ;ehidllğlne kaldınlacaktır. hastalığın nüksetmekte olduğu rnfidiğer fırıncılarm da aynı arzuda ol. ettirilen bilirkişilerin dinlenmesi NUshası 15 kuruştur bir kadın öldü şahede edilmiştir. Demek oluyor duklarını Vllâyete bildirmiştir. mecburidir. Sutlucede Bademlik sokak 24 numa. Abone şeraiti ki Marihuana ile bashyan ve eroin Türkiye Haric ME V L İ D rada oturan Guldare Kuçukol isimll ile nihayet bulan bir zehir iptilâsı Lira Kr. Lira Kr. Zahlre tüccarından merhum AĞUSTOS 18 ZİLHİCCE 8 genc bir kadın, çocuk düşürmek içın Senelik 42 00 81.00 gayrikabili şifa bir hastahk ve kökonu komşunun ta\"siyesile aktardan SAİD ÇETİNALP'ın Alö aylık 22 50 43 50 S A L tHA künden kazınması imkânsız bir ] bazı maddeler almış ve bir kocakarı Oç aylık ruhuna tthaf edîlmek üzere vefatının 12 00 24 00 § ve â ilâcı imal ederek lçmiştır. Blr muddet illettir. Blr aylık birincl renesl olan 19 ağustos 1953 çar. 4 50 9 00 sonra sancılar içlnde kıvranan Güldane •J O RÎFAT ARIBAL Amerikada gencliğin yeşil zehire şarnba günü öğle namazını müteakıb D t KKAT derhal Hasekl hastaneslne kaldırılmış. Mevlld okunacağından kendisinl seven. Evlendiler. V. karşı gösterdiğl düşkünlüğün se lerin ve arzu edenlerin teşrifi rlca 5.13 12.18 16.06119.04 20.46 3.20 sa da kurtarılamıyarak ölmuştür. Gazetemlze gonderılen evrak v« yazılar Pasabahçe, 17 ağustos 1953 Hâdiseye Saveılıkça el konmus ve neşredllsin edlimesln iade olunmaz, bebini, bir takım çaylı toplantılarda olunur. E. ] 10.08' 5.13 9.02 12.00 1.41' 8.15 ' Tel: 24533 24534 tahkikata baglanmıjtır. tlânlardan mesullyet kabul edilmez. anyanlar vardır. Bunlara göre Salme ve kızı Selmin Çetlnalp A»ne?ikada yeşil ve beyaz zehir iptilâsı büyük Eroincüerle eıtdişe uyandınyor mücadele =haberleri Biiirkişi mütaleaları Yazan: Doçant 1 HUKUKI MESELELER 1 £t Eiatı nasıl düsürülebilir Dün Ticaret Müdürlüğünde yapılan bir toplantıda, mutavassıtlann ortadan kaldınlması hususu görüşüldii Dr. Nurullak Kunter GALATA SÜBEMİZDE DOĞUBANK* 25 Bahçeli Ev Yeri Keşidesi TÎRKİYT: KREDÎ Her 100 liraya 1 kur'a numarası CUNHURİYET [klndl Cümhurıyçt TEFRİKASI BEYAZ KÖŞRTE 18 Ağustos 953 salı Beyim, bu bir maceradır. Sonu gelmez. Bize manda lâzımdır, Kâmran hanım, kardeşlerinin fikirlerini istihfaf ederdi. Onlara, nun ve neşeli idiler. Evvelâ mübahaseler umumî olur, havalardan, sıcaklardan, şuradan manda. Amerika mandası. yarını düşünmiyen zavallılar nazarile bakardı. Melihaya diyecegi yoktu. Nıhuyet o, çocuksuzdu. İhtiyarlığmda kocasının bir tekaüd maaşma buradan lâf açarlardı. Sonra kadınlar terzilerden, modalardan bahsetKüçük kızın gözleri önüne sabahları bahçenin karşısmdaki yolkalıp sefil olmayı gözüne almışsa, buna kimse karışmazdı. Fakat Ragıb meğe başlarlardı. dan bir ihtiyarın sürdüğü mandalar gelirdi. Ağızları köpüklü kocabeyle karısının düşüncesizliğine akıl erdirilemezdi. Erkekler, kendi aralarında konuşurlardı. man, siyah hayvanlar... İstiklâl harbinin yeni başladığı, mütarekenin karanlık günlerinO. Feyzanın da âtisini pek karanlık görüyordu. Fakir, pek de güzel Ragıb bey münakaşaya girmez, alaylı bir tebsssümle onlan dindeydi. Memleket meseleleri yakıcı mevzulardı. Ve görüşmeler, müna lemekle iktifa ederdi. sayılmıyan bir kız hay:ttan ne bekliyebilirdi? Ve Kâmran hanım, gözlerınin önunde canlanan istıkbal tablosunu kaşâlı, hararetli oluyordu. Ferruh enişte, kainbiraderinin bir iki tasvibkâr baş EEİlamasından zalim bir neşe ile seyre dalardı. Bir tarafta kendi kızları Perranla Neclâ Feyza, babasının yanında oturmuş, onlan dinlerdi: cür'et slarsk: kraliçeler gibi ömür sürerlerken, öbür tarafta sefil kardeş çocukları. Dayısı ile eniştesi birlik; Kâzım bey onlara kafa tutuyor. Zatıâlinizin bu husustaki fikri de böyle değil midir? Son miras kırıntıları da bitip tükendikten sonra ne olacağını merak Küçük kız babasına daha ziyade yaklaşırdı. Adetâ: cBen seninle Diyince, o: ettiği Ragıb beyin cıhz ve ştmank oğlu Reşidle, ileride yaşıyabilmek müttefikim. Söylediklerini anlamıyorum. Fakat hakh olduğuna emi Benim fikrim artık bu bahisleri kapatıp kahvelerünizi bahçede için hayatım kazanmaktan başka ç>esi olmıyan Mihribanm kızı Feyza. nim. Onlara karşı yalnız değilsin. Biz de iki kişiyiz.» demek isterdi. içmektir, diye cevab verirdi. IV Ferruh enişte gözlüğünü düzelterek: Bununla da, onlan kendisile bir tutup, onlarla münakaşa etmeğe Feyzanın babası Kâzım bey haftada bir, cuma günleri kızını gör Monşer, derdi; monşer, millet yeni bir harbden çıkmış, yorgun, tenezzül etmediğini anbtmak isterrii. Çünkü R?gıb bey, ancak bir nameğe, K?lamışa giderdi. fakirdir... zırla, bir sefirle, bir ecnebi ile veya zengin bir ac.smla fikir teatisine Çocuk onu bahçe kapısındsn karşılar, elini öperdi. Kâzım bey de cHarb» kelimesi Feyzaya babasının kolundaki derin yara izini harazı olurdu. onun yar.ağını okşıyarak: i'Nasılsın bakalım?» derdi. tırlatırdı. Oraya bir kurşun girmiş. Ama doktorlar çıkarmışlar. KurKâzım bey, onun bu kendini beğenmis, hâkim tavrhrına sinirleBirbirlerine çok düşkün olmEİarına rağmen aralarında garib bir sun nasıl bir §ey? Kalemlerin içindeki gibi mi? Sonra, sandık odasının çekineenlik vardı: İkisi de muhabbet gösterilerinden kaçınırlardı. bir köşesinde duran acaib şeyleri düşünürdü: Bir kılıç (düşmanların nerek susardı. Yemek, soğuk bir hiva içinde sona ererdi. Babasının geldiği günler. küçük kız, içinde büyük bir emniyet ve kafasını kesmek için.) Bir matra (bununla ne yaparlar? İçine su koKâmran hanım, başının sğrıdığını söyler. odasm?. çıkardı. rah'tlık duyarak. çok mesud olurdu. yarlar.) Bu, kalpak. Şu da kabalak. Hayır kalabak değil, kabalak. Meliha teyze ile Feriha hanım ken^i aralarmda, gene esvabdan, Öğleyin bütün aile yemek odasında toplanırlardı. Birden küçük kız daldığı hayallerden uyanırdı: Babası heyecanla kumaştan, dedikodulardan bahsederlerdi. Sofranın basında, her zamanki koltuğunda pürazamet, Ragıb bey. yerinde doğruluyor. Gözlerinde kıvılcımlar yanıyor. Konuşuyor, koErkekler bahçede, havuz başınia otururlardı. Kar='sında Feriha yenge. nuşuyor... Sanki alnında bir güneş doğmuştur. O zaman R^gıb bey konuşmağa baş..irdı. Münakaşadan hoşlanKâmran han'm, ekseriyetle surat asarak somurturdu. Zaten onun Çocuk hayran hayran ona bakardı. Oh! Feyza muhakkak ki bir rnazdı. Fakat anlatmağa bByılırdı. Uzun hikâyeleri vardı: «Bır gün hemen daima canı sıkılmiş. çatık bir hali vardı. Ya kocasından mek şeyler an'.ardı. Çünkü. akşamları. eteklikli İngiliz askerleri o tuhaf Tevfik Paşa ile beraber yemek yerken ... veya .Parisıe Comte de Y. tub almamış, ya Feriha hanımın bir sözüne alınmış, ya çocuklannm mızıkalarile köşkün kapısının önünden geçerlerken, Perranla Neclânın in konnfinda mis3fir bulur.duğum sıralrd? • diye baslardı. iyi yemek yemediğine üzülmüş. Madmazel Sophie'ye kızmış, veya yaptığı gibi onlan seyretmez, içeriye kaçardı. Ferruh enişte, krinbiradprinin dostlrrın'n şa'şaalı isimleri karşımutfak masrafım fazla bulmuştu. Bir canlı şikâyet ve hoşnudsuzluk Kâzım bey: sında, sandalyasında daha fazla büzülerek, saygı dolu bir tavırla onu gibi idi. Mustafa Kemal... derdi. dinlerdi. Meliha teyze ile Ferruh enişte ise her zaman hayatlarından memFerruh enişte istihfafla onun sözünü keserdk (Arktısı vaı) No Kâmran hanım kalabalık bir kafi'.e halinde tâ Adanadan kalkıp hava tebdiline gelirdi. Meliha ile kocası Ferruh bey akıllarma estikçe yalıda bir iki hafta kahrlar, sonra tekrar kendi apartımanlarına dönprlerdi. Mihribanm kızı Feyzanın da senenin bir iki aymı annesinin ailesi yanında geçirmesi bir âdet halini aimıştı. Oturduğu evin bu suretle istilâ edilmesine, Ragıb beyin karısı Feriha hanım, için için kızıp isyan ediyordu. Lâkin sesini çıkaramazdı. Köskü vaktile Reşid beyj hareminin namına yaptırmıştı. Orası Faika hnımefendinin malı idi. Kızları, torunları, annelerine misafir gelıyorlardı. Mutfak masrafım da orada kaldığı müddetçe Kâmran hanım iistüne alırdı. Artık ne diyebilirdi? Feriha yenge. hmcını, küçük görümcesi Melihanm taşkm hareketlerini, neşesini. Kâmran hanımın miskince hasısliklerini tenkid edip arksbrmdan dedikodu yapmakla alırdı. Onlardan gizlemeğe mecbur kaldığı hislerini. ancak Mihribanın kın Feyzaya ksrşı açığa vurmsktan korkmazdı. Öyle ya! Bu küçük. himayesiz, annesiı çocuktan mı çekinecekti?! Hem de, Rgıb bev ailesinin veliahdi, kıymetli biricik oğlu Reşidin kaprislerine boyun ığecek kadar â?i olan bu eocuktan Biivük serveti. Kâmran hanıma aile arasmda hususî bir mevki vermişti. Ragıb bey, onun karşısınc.a m'ğrur t3vırlarını kayhederdi. Me] a, boyuna ablasının kocasını çocuklarını pohpohlar, bövlece onun gÖ7üne girmeğe çalışır nihavet bu gayretl=rinin mükâfatını ufak tefek hedheler suretinde almağa muvaff k olurdu. Fakat, gerek Ragıb bey. gerek Meiha hanım ablalar^nın yaşayışını beeenmezler. hasisliğile eğlenırler , bu muazzam servet kendilerinde olsa nasıl debdebe ite hayat süreceklerini hesablayıp hayaller kurarlardı. (msak ş DOĞUBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog