Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Dünvada basts aelen Ameriksn PH1LCO Buz Dolabları Gelmiştir. Türkiye Umum Mümessili: PHİLCO TÜRK Ltd. Ort. Beyoğlu. Hamalbası 10. İngiliz sefareti karşısmda NEA AGORA yanında Telefon: 44256 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADT Dünyaca tanınmış ALMAN 29 oncü yıl sayı: 10.436 felgra! »t mekhıb adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbu) No. 246 : Umuml Santral Numarası : 24298. Vas Işlen : 24299 Matbaa. 24290 Sah 18 Açustos 1953 İran Şahı Tahtından Vazge Şahın resimlerî dün Irandaki resmî dairelerden kaldırıldı, babasının heykelleri yıkılıyor "• s<i^Sfe^,tJrw> >^^!^9%!ŞgsS'«w»*«8İSs*Y?' 1 V'* İran şehirlerinde yeni rejim için dün yapılan hararetli hazırlıklar Musaddık, bütün muhaliflerini tevkif ettirdi, fakat elindeki fermana dayanarak "Başvekil benim,, diyen General Zahidi bulunamadı Sahın demeci İran hükumeti, Iraka bir nota gönderdi Bağdad 17 (Nafen) Buıada bulunan İran Şahı Mehmed^Pehlevi, tahttan feragat etmek niyetmle olmadığını açıklamıştır. İran Şahı, memleketile alâkasını kesmek ,=temediğini söylemiş ve İran halkının tahta sadakatinden emin oldujı'nu da ilâve etmiştir. İran Şahı. tahta çıktığı gündenberi vazifclerinde hiç bir zaman kusur etmediğini kaydetmiş ve şunları ilâve eylemiştir. Arknm Sn K. Sü * de Eisenhower'e göre harb tehlikesi azalmadı Yeni yardım programını açıklıyan Bakan, Avrupaya daha az, Asyaya daha fazla *~ tahsisat ayrıldığını s&yledi • • ^ ^ » Washüıeton 17 (R.a.a.) Başkan Eisenhower, bueün konşreye Amerikan yardım plânları hakkında sunduğıı altı ayhk raporunda, Sovyet Rusyanın her an harb çıkarebilecek vaziyeHe olduğunu belirtmiş ve bu sebeble de Amerikan yardımına devam edilmesi ;âzım "eldiğini söylemiştir. Başkan Eisenhower, Rusyanın elinde 175 tümen asker, 20.000 ilk hat uçağı, sayısı 350 yi geçen mndern denizaltılar bulunduğunu kaydettikten sonra hür milletleri tedbirli davranmağa davet etmektedir. Başkan, Ruslann muhtemel bir Arkasr S 6. Sü. 3 de Tahıandan dün eece gelen rf'imleıdcn: Sara.v subay mııın elınden kurtarılan Dı.ş İsleri Bakatu Fatemi, Genelkurmay Başkanlığında başından ^eçenler hakkında izahat verirken Tahrandan dün gece gelen resimlerden: Başbaknn MıısaridıK a Karşı >» p'lan hııkumet darbesi akamelc uğratıldıktan sonra, Tahıandaki polıs merkez binısı etrafında toplanan ordu tanklaruıdan bazılan. Fas Meselesi u günlerde Fasta, Fas Sultanı aleyhine bir ayaklanma vardır. Bu haberlere, haberi veren veya nakledenlerin ilâve ettikleri mütalealara göre Fransa tmraftan olan bazı paşalar bu hareketin başındadırlar ve kendi taraftarlannın tazyikı ile Fa» Sultanını tahtından çekilmeğe icbar edeceklerdir. Fasta hükumet. orada bir himaye idaresi tesis etmiş olan Fransanın elindedir. Bu memlekette şer1!. meselelerle âmme hizmetleri ayn cüeıdedir. Mutlak hükumet »ervislerini Fransızların tayin ertiği kinıseler idare ederler. Ziraat, ticaret. sanayi, iktisadi işler, belediye, münakalât, muhabere, maliye gibi esash devlet vazifelerine Sultanın müdahalesi yoktur. Yanl miilkî idarcye müdahil değildir. Daha ziyade şer'î dediğimiz işlerin memurlannı tayin eder, hükümlerini tasdik eyler. Fasta, türkçeden ne suretle bu memlekete geldiği tayin edilemiyeıı «paşa» nnvanını haiz olan kimseler, Rabat, Merakeş. Fas, Kazablanka gibi büyük şehirlerin v«lileıidir: fakat bu valilerin yanıbaşlarında «mıntaka şefi» denilen ve asıl idari salâhiyeti haiı birer Fransız yiiksek memuru vardır. Paşalar, kendi vilâyetlerinin bir nevi dinî şefidirler. Protokolda itibarlan yüksektir. Sultan bunlann Sultanıdır. İşte Fas Sultanını istenıivonlerin basında bu paşalann en nüfuylnsu dünyaca tanınmış 85 yaşındaki Glawî Paşa bulunmakta Tahran, 17 (R. A.P. a.a.) Bu akşam verilen bir habere göre, Musaddık ile taraftarları toplantı halindedirler ve yaknda «rejim değişikliği» ile ilgili bir ha , berin verilraes muhtemel göıül.ıifk tedfr. Halen Millî Cephe partisi ü Arkast Sa. 6. Sü. '/ de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı Kore konferansına katılacak devletler için reye müracaat ediliyor NewYork, 17 (A.P.) Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Kanada Dış İşleri Bakanı Lester Pearson bugün Genel Kuru'.ıın \ususî Kore toplantısmı açmış ve delegelerden âzami iyi niyet istemiştir. Pearson'un bu talebile Wi Aslı olmıyan bir suikasd haberi Suriye Cumhur Başkanı Çiçeklinin katledildiğine dair haherker Şamda bizzat Çiçekli tarafından tekzib edildi Vize ve pasaport işleri kolaylaştırılacak Tahrandan dün gece gelen ıcsimlerden: Memleketten kaçmadan evvel Avrupa Konseyi Komisyon üyeleri dün bir basın toplanhsı İran Şahı tarafından General yaparak Istanbuldaki çalışmalan etrafında izahat verdiler Zahidi'nin Başbakanlığa getirilHiğini bildiren Avrupa Konseyi İstişare Meclisi | fermanın fotokopisi nin hukuk işleri tâli komisyonu mensublan dün saat 15 te Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yaparak komisyonun şehrimizdeki çalışmalan hakkında izahat vermişlerdir. Mr. Montgomery Hyde'in başkanlık ettiği bu toplantıda Danimarka deleegsi M. Lan . nung, İrlanda delegesi Mr. Crosbie, > Alman delegesi M. Edert de hazır j j Ankara, 17 (Telefonla) 30 A bulunmuştur. Arkast Sa. 6. Sü. 2 de Tîcaret Odasında dttnkü toplantı Toplantıda, hazırlanmakta olan Dün Ticaret Odasında, Sanayi Odası temsilcilerinin, Bakanlık mü dış ticaret rejiminin esasları etrave şavirlerinin, Oda idare heyeti üye fında görüşülmüştür. Ticaret temsilcileri esaslar lerinin Uürakile mühim bir top Sanayi Odası Arkası Sa. 6. SiL 3 te lantı yapılmıstır. General Çiçekli haberler yalan Ordu terfi listesiııe dair PLÂJ HIKS1Z1 Yervant Kınayan isminde bir şahıs, plâjlardakl kabinelerde hırsızhk yaparken yakalanmıştır. Yukanda resmi görülen Yervant, şimdiye kadar 25 kabine soymuştur. (Yazısı 6 nc» sahijemizde) ğustosta neşredilecek oian ordu terfi listesi henüz Genelkurmay Başkanlığında hazırlanmaktadır. Daha Bakanlığa dahi tevdi edilmemiş olan bu liste hakkında bazı gazetelerde çıkan havadislerin sadece tahmin ve temenni mahsulü olduğu alikalı makamlarca belirtiltniştir. f Panayakapuludaki Dini Nerâsim CUMHURİYET Avrupa konseyi komisyonunun Türkiyede ilk defa olarak toplandığını tebarüz ettirmekle söze ba§layan İngiliz delegesi Mr. Montgomery Hyde, Türkiyede gerek halk, gerek alâkalı makamlar tarafından gösterilen azamî alâka ve kolaylıklara teşekkür etmiştir. Mr. Hayde'a göre, Türkiye. Avrupa caMillî Savunma Bakanı da bu miası içindeki vazife ve mesuliyetmünasebetle yaptığı beyanatta, he lerini gayet iyi anladığını ispat etnüz Bakanlığa gelmiyen ve daha miştir. Arfcasi Sa 6. SiL 6 da sonra Bakanlar Kurulu ve Cumhur Başkanımn tasdlkından geçmesi ge reken bir liste muhteviyatma dair haberlerin sıhhat derecesi hakkıncU müsbet bir şey söylemek imkânınm mevcud olmadığını kay• etmiştir. 1 Yunanistandaki felâketin bilânçosu 600 ölü. 800 yarah var. 30.000 a ile cvsiz, zarar 80 milyon dolar Atina, 17 (a.a.) Zelzele felâketzedelerine yapılacak yardımın Mr. Montgomery Hyde. dün Gajete koordinasyonile görevli olan Genedlec Cemiyetinde izahat verirken Arkast Sa. 6. Su. 4 te Arkası Sa. 3. Sü. 5 t ı Doğnda mağara insanları Ucak, olomobil ve gazete görmemiş olan vatandaşlar Yazan: YAŞAR KEMAL Memleketimizdeki bir Amerikalınıtı küstahlığı Ankara 17 (Telefonla) Ankarada çıkmakta olan «Yeni Politika» mecmuası Karayollan Umum Müdürlüğiinde çalışan Amerikab bir uzmanm neşrettiği ingilizce bir broşürde, Türk kadını ve Türkiye polisi hakkında küstahça ifadelerde bulunduğunu yazmıştır. Hâdise dolayısile ilgili makamlar harekete geçmış bulunmaktadırlar. Amerikalı nın bu hareketi uraumi bir tiksinti uyandırmış ve Birleşik Devletler Bü yük Elçiliği de hariciyemize teessürlerini bildirmiştirBroşürün müstear bir isimle çıkanldığı anlaşılmaktadır. Alâkalı Yukarıdakı resıntde maksnlar tar^fınHan gerekli takıb here de geçılmışür. Prof. M. Beier'in cocuk ıslahhanesi hakkında demeci Profesör Amerikadaki ıslahhanelerle bu müesseselerden alman neticeleri izah etti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seminerler idare etmek üzere memleketimize davet edilen Indiana Üniversitesi psikoloji profesöıü ve İndiana Psikoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Detton C. Beier Ankaradaki tetkik ve temaslarıru tamamlıyarak şehrimize gelmiştir. Suçlu, gayri tabil ve hârika çocuklar üzerinde ihtısas sahibi bulunan bu zat, aynca 1950 de Pariste toplanan akıl hastalıklan ve 1951 de Meksika şehrinde toplanan Milletlerarası Akıl Hastalıklan Kongresinde Amerikayı temsil etmiştir. Mr. Beier Ankarada bulunduğu i::HS:KS;ş ! s=:=S:!S r V<M Bu şayanı dikkat röportaja bir kaç güne kadar başlıyacağız. Panayakafuludaki Meryemma Evinde dini bir tören yapıldıgını bddırmişük. merasime i«tirak eden katolik ziyaretgüerden bir kıanı gdrülmektedir. Arkast Sa. 6, Sü. 4 4*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog