Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

C l 'MHTTRTTET *v 1535b ZENGİN İKRAMİYELİ SATIŞ PROGRAMIMIZI TAKDİM EDİYORUZ K1RALIK MAGAZÂ ve ALTIŞAR ODALI KATLAR BANKA. ACENTA ve TİCARETHANEYE gayet elverisli GALATANIN en mutena yerinde MAĞAZA. DEPO ve her katta aJtışar odah KALORİFERLÎ. ASANSÖRLÜ daireler kirahktır. Müracaat: Telefon: 44698 v» 32 den 75. Bahkesir Valiliğinden Aşağıda isimleri, keşif bedelleri ve geçici teminatları yazılı köy okullarının onarımı i^ açık eksilhne luretile ihaleyt çıkartılmış bulunmaktadır 1 İşin ihalesi 1 eylul 953 lalı günü saat 15 te İl Daiml Komisyonunda yapılacakbr. | 2 İsteklilerin yukarıdı belli edilen güı» ve saatte geçici teminat | makbuzu, ticaret odası vesikası ve ihale gününden en az üç gün evvel | Valiliğe müracaatle Bayındırhk Müdürlüğünden alacaklan ehliyet vesikasile tl Daim! Komisyonunda hazır bulunmaları, keşif evraklarının h«r u m a n içın Mılli Eğitim Müdürlüğünde görülebıleceği ilân olunur. i Keşif bedeli İiçesi Balya ilçesi Okulun adı Lira K. Orhanlar köyü Ok. 16682 11 Geçici teminab Lira K. 1252 00 En yükşek randımanlı bataryalar. Kars îli Daimî Komisyon Başkanlığından: OXIVOL Akümülatörleri SAN SEBASTIAN • Spain Apartado 152 (Telegr. : "Oxivol") 70 m/m kutrunda galvanize cdilmis 3157 metre su borusu slınacaktır. Muhammen bedeli 29991 lira 50 kurus OİUD gecicı teminatı 2250 liradır. Ihalesı 24 8 953 pazartesi aünü saat 15 te Daimî Komisyon kaleminde acık eksiltme suretile yaoılacaktır. Keşif evrakı komisyon kalemmde her gün görülebilir. İstanbul ve Ankarada da Bayındırhk Müdürlüklennde eörülebilir. İsteklilerin kanunî belaelerile birlikte aynı eünde müracaat etmeleri ilân olunur. (12583) Memurlarınızın emrine ÂV kÖpeğl m İ vermek? As. Veteriner Okuluna Öğrenci almacak Törk vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti bağlısı olup tam dönemli liseyi pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş bulunan ve ya?ı en az 18 ve en çok 22 (1 temmuzda 22 yaşma ginnemiş bulunmak) ve vücudünün gelişmesi orduda ve her iklimde faal göreve elverisli bulunan ve ahlâk, tavır ve seciye bakımmdan kötü hali bulunmıyan isteklilerin aşağıda yazılı belgelerle birlikte dilekçelerini 15 eylul 953 ten 22 eylul 953 akşamına kadar müracaatleri. Dilekçe, nüfus tezkeresi aslı. lise diploması aslı. aşı kâğıdı, zabıtadan alınmış iyi ha] kâğıdı (muhtarlıktan ahnan kabul edilmez). Tam teşekküllü As. Hasf. nin müsbet raporu, kendisinin yüklenme senedi, 6 aded 6x9 vesika fotografı. Okulda evrakı tara olmıyan seçime giremez. (2523 12700) Hesap Işleriyle uğraşan memurlannızın bir saatlık çahşması size, kaça mâl oluyor ? Hesap makineleri şeritlerindeki hatâlan buîmak için memurlannızın ernrine av köpeği vermeği.' düşünemezsiniz ?" Muhasebe hesaplanna boguldukça ve vakıt kaybettikçe memurlarınız o nisbete işgal edilraiş olur. BütüA boDİar masraf demektir. B T H ÇAMAŞIR MAKİNESİ •n kısa lamondo ve •n az bır zahmetle ailtnin büfün çamafirını OTOMATİK olarak yıkar ve sıkar. BÜYÜK KAZAN ELEKTRİKLİ SIKMA TERTİBATI OTOMATİK SU BOŞALTMA TERTİBATI OOLMAKAIİMLERI Toptan Satış Yeri: A B E N İ KIRTASIYE EVÎ Postahane Cad. 49 Kullananlann asabını ve paranızı korumak için yeni FACTA toplama makinelerini terqh ediniz. FACTA ile müspet ve «fir'atli nedceler temin edilir. Dünyaca meşhur FACİT tnakioelerinin esaslan Ozerine imâl edilmiş olan FACTA. çok alçak iki stralı klâvyede çalışan ele gayet rahat bir ımkân verir. Rakkam tuşlannın iki sıra halinde tertiplenmiş olmaa elin bütfin pannaklannı kullantnayı mümkün kılar, tuşlar daha kolay vurulur. Tuşlan arimaya lüzum yoktur, parmaklar onlan hemen bulur. Tuş adedi asgariye indirilmiş olup sol elinizle temas sistemine göre çalışabilirsiniz. Sağ el not almak gibi işler için serbest kalır. A K Ü M Ü L Â T Ö R L E R İ ve DAHA VERİMLI DAYANIKLIDIR. Sol elle hesaplarken »ag elle yazabilirsİDu Türkiye Umum Distribütörü î KŞK \ LTD. ŞTİ. Demirbağ Han kat 3 P K 1643 GalataTel: 40261 BRITISH THOHSON HOUSTON FACTA DÜNYACA MEŞHUR FACİT MAKÎNUElH GİBİ İKİ SIRA KIÂVYELİDİ* İSVEÇ MAMULÂTIOIR MÜMESSİIİ TÜRKİYEDE ELİ BURLA ve Ortakları Galato, istanbul Telefon : 44766 FJ 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog