Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

İT Ağnstos 10İ5İ CTJalH T.IKİ31CT INSAAT ILÂNI BALIK SANAYİİ KALKINMA T. A. O. dfln Marmara adasmda yaptırılacak fabrika binası. Lojmanlar ve iskele inşaatı eksiltme ilânı 1 Anonim ortaklığımızm Marmara adası nahiye merkezinde yaptıracaSı konserve fabrikası ve müstemilâtı, betonarme iskele ve loimanların inşaatı kapalı zarf usulü Ue ve birim fiat esası üzerlnden eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaat için sirketimiz tarafmdan verilecek malzeme. eksiltme dosyasmın hususî şartnamesinde yazılıdır. 3 Bu işin tahmin edüen bedeli 647.510.29 liradır. 4 Muvakkat teminat miktarı 48 583.27 liradır. 5 Eksiltme evrakı 50.00 lira mukabilinde Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğünden (Anadolu Sigorta Han, Rıhtım caddesi. Galata, İstanbul) adresinden temin edilebilir. 6 Eksiltmeye katılacak olan isteklilerin bu ism teknik öneminde bir isi iyi bir surette basardigını ve mali durumunun bu isi belirtilen müddet zarfmda tamamlamaya veter oldugunu ispata yarar belge veya belgelerl teklif zarflarına ilâve etmeleri şarttır. 7 Eksiltme 28 ağustos. 1953 Cuma eiinü saat 16 da Türkiye Sınal Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmİ3 olarak. eksiltmenin acılma saatinden bir saat °weline kadar. sıra numarah makbuz mukabilinde. ek=ütmeyi yapacak komlsyon başkanlığma verilecektir. Tekliflerin saat 16 ya kadar yetişmek üzere iadeli taah"nüdlü mektub seklinde gönderilmesi de caizdir. Postada vâki olabilecek gecikmeler nazarı itibare ahnmaz. 9 Anonim ortakhğımız. eksiltme neticesini yukarıdaki tarihten en geç 7 gün sonra alâkalılara bildirecektir. 10 Anonim ortakhğımız, ihaleyl yapıp yapmamakta serbest olduğv gibl. İhaleyl en az fiat verene yaptırmak G/<//(/om çk/em/yom. I Taşd çö/d/m ^fp/d/c//m <//re/cten Gu/?â/r/m ne. 100 gram ekmekte 270 kalori vardır. Halbuki 10 adet yani 100 gram ARI BlSKÜlSlNDE 4 7 0 kalori oldugunu unutmayınız. Yaşdmat mum/lmmumây y& u/nrume.^Ld 7a tnel asra an bOjrtt T B A sporaa Mtt* haBode ja> yılnuisıchr. Bunn n a a n ttfb&ra aiao tsviçre saatçıhğı bay ve bayao sporca gwıçuği» karaiterine uyaa h » •usl bir saat yaratnusftn, KALORİ • Hayat • Sıhhat • Enerjidir. Devlet Üretme Çiîtlikleri Umum Müdürlüğünden: Ceylânpmar Devlet Üretme Çiftli|lnde 105961 80 lira muhammen bedelli ve 6 548 09 lira muvakkat teminath muhtelif insaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. Eksiltmesi 24/8/953 Pazartesi 8ünü saat 16*da Atatürk Bulvan 261 numarah umum müdürlük binasmda vapılacaktır. Dosyası umum müdürlükte, yapı işleri basmühendisliginde mahallinde. Ceylânpmar devlet üretme ciftliginde jtörülebilir. Taliblerin 953 vılı Ticaret Odası vesikalarile blrllkte bu ise benzer 80.000 liralık bir injaatı muvaffakıyetle ikmal ettiklerine dair resml dalrelerden alınmıs ehllyet veslkasmı dllekcelerine eklemek suretile ve üc KÜn evvellne kadar umum Ellerinde mall tarih ve maliye arşivinl al&kalandıran döktiman, vemüdürlüge müracaat ederek istirak vesikası almalan ve teklif saik. evrakı nakdiye ve ç»s.idli madenl meskükât bulunanlar, bunları mektublarını usulüne göre vaktinde vermeleri llân olunur. cumartesi, pazar günleri haric Darphane ve Damga Matbaasma getir(12538) dlkleri takdirde bahsi geçen tarihî kıymeü haiz malzeme, takdir edilecek kıymet üzerinden satın almacaktır. (12850) • ÎECHN35 «Jakurör «• ı/ıooo mfllmetreye k v dar ayartaaabfttr. Tfcmîoî aattnaırjrBttk m «a^Iaaadır, octu v Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Aviıeden bahsedildiği zaman Avizecilik Lideri ŞİMŞEK MAĞAZASI Büyiik Çapta Emlâk almak. satmak için Yorulmadan. Üzülmeden, "Aldanmadan Orhan Dincel Emlâk İşleri Bürosu Sizin de isteklerlnizi yerine getirlr. Bilhassa Taksim, Maçka ve Şişlide kaloriferll ve tam konforlu apartıman dairelerinin alım ve satımmı başarılı bir ihtisasla temin etmektedir. Adres: Karaköy otobüs durağı Demlrbağ han No. 18 Tel: 40304 (Şubesi ve şeriki yoktur) c HUSUSÎ SATIŞ * Yazhk ve kışlık Amerikan elbiseleri 18 Ağustos saat 8 den 20 ye kadar Erenler Apt. No. 1. Eytam Cad. No. 15 HARBİYE Herkesin hatırma gellr ve ŞİMŞEK ismi duyulduğu zaman Tarihte birincilik Çeşıdde birincilik Kajitede birincilik olduğundan herkes emindir. ŞİMŞEK Mağazası sayın müşterilerine önümüzdeki hafta içerisinde fevkalâde bir avize. aplik, avak lâmbası, modern fener V.S. çeşidi takdim edecektir. ŞİMŞEK Mağazasını ziyaret sizi esir edecektir. Galata Bankalar Cad. Osmanlı Bankası karşısında No. 44 Erkek kol »aatl, çdlk, ntak 1 ,«„ Erkek kol saati, çeük, ortaıUn saoiyell Erkek k 3 saati, kaplama, afak saniyeH <İ Erkek kol saati, kaplama, ortadan saniyeB Kadın kol saati, ç'elik, mtistatfl Kadın kol saati, kaplama. yuvartak, o ı t » dan sanjyell Kadın kol saati, kaplaıım, mostmtO Cep saati. fantazt TOPTAN SAITŞ YERlı OMEG A ve TISSOT Saat Deposu Istanbul, Bahçekapı, Kutlu Han, Kat 2 4 İstanbul 1. ci İcra Memurluğundanî 953 1305 P. T. T. îşletme Umum Müdürîüğünden: 17/10'953 tarihinden itibaren iktisadî devlet teşekkülü haline gelecek olan İdaremizin, forme memura olan ihtiyacı dolayısile lise ve yüksek mekteb mezunlarından Iktisadt devlet teşekküllerinde çahşmış şef ve memur alınacakür. Bu evsafı haiz isteklilerin Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (11888) ifangın Söndürme Cihazı Alınacak Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1 Türkkuşu ihtiyacı için kapalı zart usulile 25 aded 15 libre veya 6 kilogramlık ve 2 aded 100 libre veya 60 kilogramlık Co2 karbon dioksit gazile işler yanfnn söndürme cihazı satın alınacaktır. 2 Muhammen bedelı 9000 lira, geçicl teminatı 675 Irradır. • •: • 3 thale, 24 ağustoı 953 Pazartesi günü saat 15 t« Türk Hava Kurumu G«nel Merkeı binasmda yapılacaktır. 4 İstekliler şartnameleri görmek için Ankarada T.H. K. Genel Merkezine, İstanbulda T.H.K. Subesine müracaat etmelidırler. 5 Postada vâkl olacak gecikmeler kabul edilmeı. 6 Kurum, lhaleyi yapıp yapmamakta lerbesttlr. (12404) Satılık Apartıman Daireleri Taksimde, Tallmhanenin en merkezî veri olan Lâmartin caddesinin tramvay yoluna yakın kısmında güneşli; aydınlık; sicak su ve kaloriferli bir apartımanın 4 er odalı dıireleri 40.000 lira, 3 er odalı daireleri de 30000 liradan, mirasın tasfiyesi dolayısile acele satıhktır. Beyoğlu Posta Kutusu 2201 numaraya mektubla müracaat. I İSTANBUL BELEDİYESİ IIANLARI | "Bina tamiri ve çamaşır yıkama işi yaptırılacak ve kereste alınacak 1 Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi binasmda lüzumlu tâdil ve ilâvenin 13597.95 lira keşfi çevresinde yaptırılraası ilk teminatı 1019.85 liıadır. Şartnamesi ve fennî ehliyet kâğıdı Belediye Fen İşleri MüJürlüğünden alınacakür. 2 Üsküdar Tephirhanesinde iki oda ilâvesi ile diğer nevakısın .ikmali İs,inin9005.29 lira keşfi çevresinde yaptırılması ilk teminatı 675.40 liradır. Şartnamesi ve fennî ehliyet kSğıdı Belediye Fen İşleri Mudürluğünden alınacaktır. 3 Zeyneb Kâmil Doğumevinin 70.000 parça tahmin olunan çamaşırlarınm 953 malî yıh içinde yıkanıp ütülenmesi işinin 5183.95 lira muhammen bedel çevresinde yaptırılması ilk teminatı 388.80 liradır. Şartnamesi Belediye Levazım Müdürlüğünden alınacaktır. 4 Belediye Fen İşleri Müciürlüğü İnşaat Şubesi için lüzumu olan 21.400 metreküp kerestenin 4943 40 lira tahmin bedeli çevresinde sstın alınması ilk teminatı 370.76 liradır. Şartnamesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Keşif veya tahmin bedelleri ile ilk tem'natlan yukarıda yazılı işler 27 ağustos 953 perşembe günü saat 1? te Divanyolunda Belediye *Merkez binasmda müteşekkil Daimî Enciımende ayrı ayrı açık eksiltme suretile ihale edileceklerdir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veva mektubu, 953 yıh ticsret odası vesik'sı, tamirat için fennî ehliyet kâğıdı, nüfus hüviyet cüzdanı ve çamaşır vl'araa işi için gartnamesinde yazılı hükümlere göre alınacak bslçe ile > ırlikte ihale günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmaları lâzımdır. (12148) Birlnci derecede Ipotekle temin edilmls borcdan dolayı satılmasına karar verilen; Beyoğlu Kasımpaşa Kadı Mehmed mahallesi Arda sokağında en eski 13 mükerrer, eskl 23, yeni v« U) 23 kaju, 1409 a.da 25 parsel No. lı Saraylı Şuhî Kadın vakfından icareli evin evsafı: Çift kanadlı ahşab kapıdan girilen zemlni kare mpzaik döşeîl antreden ahşab kapı3»n geçilen hol üzerine iki oda, holdeki kapıdan gecilen zemlni kare mozaik döşeli koridor üzerine fayans lavabolu hamam ve mermer taşlı helâ ve zemini kare mozaik döşeli maltız ocaklı eviyell mutfaktan geçilen, «rkadaki sahanlıktan çimento basamaklarla bahceye lnillr. Arkadaki odanın altı bodrum olup bir göz kömürlüktür. Bahçede Oç meyva ve gül fidanlan vardır. Zemin kattaH antreden mozaik merdlvenlerle binanın Ostüne çıkılmaktadır. Buranm zemini I beton olup etrafı duvar korkulukludur. Blnanm durumu: Üzerine bir kat daha ln?asına müsald, bir katlı ve tam kârgir olup elekfrik ve terkos tesisata mevcudur. Yüz ölçüsü Kadastro tesbitine g3re 149 M2 olup 55 M2 si binadır. Kıymeti Arsa ve binanın tamamı 11.230 on bir bin iki yüz otuz liradır. Tapu kaydmda 26 parsel üzerine 1.50 M2 sahasında tecavüzü oîduğu yazıh olup sol yan cephede tecavüz mevcuddur. İşbu gayrimenkule ald arttırma şartnamesi 19'8'953 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dalremizde sçık bulundurulacaktır. Birlnci açık arttırması 8/9/953 salı günü saat 14 ten 15 e kadar İst. îcra Daireleri satış salonunda yapılarak teklif edilen en yüksek bedel, muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edilemezse arttırma on gün uzatılarak 18/9/953 cuma günü aynı saatte ve yerde yapılacak ikinci açık arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Arttırmaya iştlrak edereklerin muhammen kıymetinin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmelerl lâzımdır. İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sa j hiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilân tarihinden on beş gün içinde evrakı müsbitelerile Dairemize bildirmeleri; aksl halde hakları tapucla kayıdlı olrr.ıyanların paranın paylaştırılmasmdan haric. kalacaklan; arttırmaya iştirak edenlerin şartnameyi okumu? ve münr'enc^tını tamamei kabul ve arttırmayı terkedenlerin keffiyed etmi} addolunacaklan, tellâliye v» ihale karar puüarile vakıf taviz bedelinin ahcıya aid bulunduğu ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 953'1305 sayıb dosyaya müracaatleri ilân olunur. (12935) i** Operatör Üroloft idrar ve İNŞAAT İLÂNI îşçi Sisfortaları Kurumu Satmalma Bürosu Başkanhğından: 1 İstanbulda Bakırköy ve Eyüb Dispanserlerinde ik mal inşaatı yaptırılacaktır. 2 tşin keşif tutarı 106891.54 liradır. 3 Bu işe aid geçicl teminat 6594,58 liradır. 4 Eksiltme 24 ağustos Pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Galata Veli Alemdar Hanmda Satmalma Bürosundaki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 Bu ise aid İnsaat dosvası 10 lira bedeli mukabilinde İstanbul Şubesi veznesinden satın almabilir. 6 Eksiltmeye j?irebilmek için kat'î kabulü 1/1/1940 tarihinden evvel yapılmıs işler için 40.000 lira. kat'î kabulü bu tarihten sonra vapılmış isler için 80.000 liralık mümasil bir işi bir sözleşme mevzuu olarak muvaffakıyetle. bitirmiş olmak veva bu miktarların iki misli tutarındaki bir inşaatı denetlemiş bulunmak şarttır. 7 Teklif zarfları ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma teslim edilmiş veya bu saate kadar mezkur Komisyonda bulunacak gekllde posta ile Rönderilmis olması lâzımdır. 8 Kurum. ihaleyi yapıp yapmamakta ve diledigine yapmakta serbesttir. (12624) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden: Toprak Komisyonlan için harita teknik memura y«ti?tlrmek üzere Ankarada açılan (Toprak ve İskân Işferi) kursuna bu yd 45 öğrenci alınacaktır. Kursa, lise mezunlarfle 947 • 950 yıllan Orman Okullan mezunlan müsabaka imtihanile alınacaktır. Taliblerin askerliğini yapmif bulunmalan ve 30 yaşından yukan olmamalan arttırMüsabaka imtihanında muvaffak olanlardan yonetmelikte yanlı olduğu veçhile üç yü mecburl hizmet» tâbi olduklanna dair kefaletU noterlikçe tasdikli taahhüd senedüe heyeti nhhiyo raponı alınacaktır. Kurs yatılıdır. Müddeti blr yıldır. Bu müddet zarfında öğrencilera (275) kuruş yevmiye verilir. KurrUn mezun olanlar barem kanunuaa göre emsallerine nazaran bir üst derec* 25 llr« mtafla tayin edilirler ve ayrıca Komisyonlarda çaliftıklan müddetç* ikarnet yevmlyesi ödenir. i Müsabaka tmtihanı 31 Ağuatos 1953 Pasarted günü n a t 14 U Ankarada Keçiören yolu üzerinds eski Ziratt mektebl binasmda yapılacakür. | İsteklilerin okul diplomac; nüfua r» askerllk tarhiı tazkir«lerinin tasdikli ömeği ilt doğruluk kftğıdı v üç aded fotograflan iliştirümiş bir dilekçe ile 29/8/953 tarihine kadar müracaatta bulunmalan ilân olunur. (12536) Dr. KEMAL ÇAGLAR Tenasül Hastalıklan Mütehassısı. Beyoğlu. Galatasaray. Konak karşısı. Suterazi Kartal So. Çahş Apt. 41436 saat 10 17 LONDRADA: İngilizce ve baska lisan öğreniniz. London Schools of English; 2021 Princes St. Hanover Square: London W. I. Bütün imtihanlara hazırhk: bütün sene açık kurglara istenildigi zaman başlanabilir. Operatör Doktor • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASININ AKTİF H E S A P L A R KASA VE MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR SENETLER CÜZDANI ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI BORÇLU CARÎ HESAPLAR İPOTEK MUKABİLt İKRAZAT : %5 faizli meskenler karşılığı %7 faizli ikrazat MUHTELİF BORÇLULAR İŞTİRAKLERİMİZ SABİT KTYMETLER SAİR AKTİFLER 60841 T65.97 123.592.239,73 "• * 8.038.915,65 2.684.500, 5.414.420,11 8.810.528.71 Memur Aramvor Adanada mühim bir ticarî müessesenin. iyi ingilizce ve fransızca ile ihracat ve ithalâta aid bilumum muamelelerden anlıvan iki memura ıhtivacı bulunmaktadır. Taliblerin kısa hal tercümelerile vazifeye kabul edildikleri takdirde istivecekleri sartları Adana Posta Kutusu No. 3 adrps'np bildirmeleri rica olunur. 30/6/1953 tarihli umumî T. L. 943.580,63 13.532.419.89 3.915.786,52 6.353.426,58 2.744.465,59 25.063.438,17 184 433.405.70 vaziyeti PASİF T. L. 100.000.000, 5050.916,43 881.254,16 2.643.762,53 1.525.899.74 2.467.164,10 17.857.150,30 106.517.570,28 51.020.045,81 55.497.524,47 54 310,44 526.334,67 17.987.886,77 9.07Û.000, 2.403.554,56 261.934 887,55 HESAPLAR S E R MA Y E İHTİYAT AKÇELERİ : İleride vukuu muh. zarar kar?ı. Kanunî Ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar KARŞILIKLAR TAAHHÜTLERİMÎZ MEVDUAT VE CARÎ HESAPLAR : Tasarruf Mevduatı Sair Mevduat Devlet Konservafuarı Müdürlüğünden: 1953 1954 ders yılı için İstanbulda ve Ankarada yapılacak giriş fnavlarının bölüm ve tarihleri aşağıda gösterilmiştir Giriş sartları ]349 yılı 548 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Okullardan, Mıllî Eğitim Müdürlüğünden ve memurluklardan ve Devlet Konser\ otuarı Müdürlüğünden istenebilir. Müracaatler en geç ağustos sonuna kadar D. Konservatuarına yapılmış olmalıdır. Kabul sınavları İstanbulda Galatasaray Lisesinde saat 10.00 da, Ankarada D. Konservatuannda saat 9.30 da başlar. SINAV GÜNLEBİ istanbulda 2 Eylul 1953 Saat 10 Kompozisyon, Piyano, Harj» 10 3 > Opera ve şan 10 4 > Bale 5 > 10 Yaylı Sazlar 10 7 > Nefesli ve Vurma Sazlar 10 8 > Tiyatro Ankarada: 14 Evlul 1953 Saat 9.30 Piyano ve Harp 15 . . 9.30 Yayh Sazlar 16 . . 9.30 Bale 17 » . 9.30 Tivatro 18 . > 9.30 Nefesli ve Vurma Sazİar 19 > » 9.30 Kompozisyon 21 > » 9.30 Opera ve şan. (10852) ZİYAEDDİN MAKTAY Kulak, Burıın, Boğaz (Agız; Diş) hastalıklan mütehassısı Cağaloglu Saglık Müdürlügü karsısmda Kardesler Apt. m^m Telefon: 23197 ^m KAYIB rirmKnl» «ld tstanbul Kamblyo MüdürlüğüntJ«n vtrllml» 14/ 12/1947 tarth ve 897« numtnlı Kam. blyo müsasdnlnl zayl etml? olduğu. muzdan hükmü kalmadığını beyan ve bulunduğu takdirde Galata Tüncl cad. desi 28 No. lı mağazaımza getlrllmesl rlca olunur. Getlrenln müesıesemizce memnun edllecegl arzolımur. A. Kalinlko» ve Blraderlert TEDİYE EMİRLERİ TALEP OLUNMAMIS, KTYMETLER MUHTELİF ALACAKLILAR HÂMİLİNE AİT %5 FAİZLİ 948 TAHVİLLERtMİZ SAİR PASİFLER Y E K ÛN NAZIM HESAPLAR ı Clrolarımız Kefaletlerimiz Sair Nazım Hesaplar Y E K Û N 261.934.887,55 V BO.975.000, 14.759.577,12 132.778.696,93 198.513.274,05 , , MÜSTAMEL ELBİSE Amerikan mali ithal edilerek toptan satısa arzedilmiştir. Eminönü Tahmis So. No. 20 Sükrü Kahvecioglu • ^ Tel: 21064 İ ^ B NAZIM HESAPLAR 198.513.274,05 Y E K ÛN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog