Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

17 Agus»o«; Kadınların eteklerini kısaltmalı mı? Beynelmilel portreler da onun parmağı görülmüstü. Prens Bastarafı 1 inci »ahifede J mlstlr. Bundan sonra bir fermanla Firus e derece Pehlevl hanedanına buslanndan Zirak Zadeyi de yaka beni başbakanlığa tayin etmiştir. dis bilemekteydi ki, Moskovadaki lamışlardır. Ayaklanmanın elebaşı Şimdi başbakan benim.» Röportajı yapan: Şahab Balcıoğlu General Zahidt üe alâkası alan büyük elçilik binasında temsil et sı Albay Nasıri bunu müteakıb as1 tiği memleketin sahının resmini ker dolu dört kamyon ve lkı zırhlı kaynaklann bildirdikierine göre, dahi burundurmazdı. arabayla Tahrana inmi* ve Genel Şah ile ferman imzalamışlar ve Pehlevî hanedanınm ilk sahı, Rı kurmay Başkanı General Riahi'yi Musaddık bertaraf edildikten sonza Han, 1941 de sürgün edilmis, tevkife teşebbüs etmiştir. Fakat ra radyoda okunmak üzer* bir konuşma hanrlamışhr. Bu fermanGüney Afrıkaya gönderibnış ve Genelkurmay Başkanı bulunamalardan birinde Musaddıkm gayriorada 1944 yılında ölmüştü. 1953 dığmdan ikinci Başkan yakalankanunî bir plebisit yapbrdığı için yılında da oğlu, babasının izmden mıştır. azledildiği bildirilmektedir. Diğer Bu arada Albay Nasıri Başvekil gitmektedir. fermanda General Zahidi'yi MuMusaddık'ın evine de gitmiş ve ' saddıkın yerine Başbakan tayin Iran şehmşahlanndan çoğu, birbirini andıran âkıbetlere uğramış Başvekile verilecek bir mektubu ol ' etmektedir. Radyo konuşmasında lardır. Nasreddin Şah (1847 1896) duğunu iddia ederek içeriye girmeğe ise Şah, Musaddıkı komünizme katledilmıştır, 1896 dan 1906 teşebbüs etmiştir. Fakat Başvekil in meyletmekle itham etmektedir. ya kadar tahtta oturan Mu/affered muhafızlan durumdan şüphelenerek General Zahidî tebliğinde föyle dm şah yatağında ölmüşrür, Meh Nasıri'yı yakalamışlardır. Bu sırada devam etmektedir: med Ali Şah (1906 1909) Ingiliz Genelkurmay Başkanlığının işgal «Başbakan benhn. Şayed Bay sefaretme kaçmıştır, Sultan Ah , edildığini zanneden fisilerin geri Musaddık memleketimizin anayamed Han da 1925 de Avrupaya kaç kısmı da sabahın beşind» esir almış sasina ve kanunlara hürmet etmek mif ve böylelikle Kaçarlar hane olduklan üç şahula beraber Çemi istemiyorsa bu kendisi için fena Etekler hakkında fikirlerini soylivenlerden Necmi Rıza Ahıskan danı sona ermiştir. Bundan sonra ran'dan Tahrana gelmişlerdir. Fa olacaktır. Biz anayasaya ve kanunsağda) İsmail İnsel (solda) kat hükumet darbesi tesebbusü Al lara hürmet eden bir hükumet istiParisli moda kralı Christıan yetler devrı müstesna, insan kıya başlıyan Pehlevî hanedanuıd?n da birincisı sürgün edılmiştir. Bütun bay Nasırfnin tevkifi ile ıçığa çık yoruz. Bu hükumetin halk ile de Dior'un yeniden ortaya attığı (kı fetlerinin tarihini gözden geçirırmış olduğundan bu ikınci gruptaki alâkadar olması lâzımdır. Şimdi Bır muddet evvel Sabiha Gökçenin başkanlığında Amerikaya giden 7 kişilik heyetımiz, dun öğleden sa etek) modasııun akisleri şehri sek, taassublanna saşmamak ka bunlarda, İranı iki tarahndan tı ler de tevkif edilmis ve yakaladık meşru Başbakan benim. Şayed Musonra uçakla dönmüştür. Heyeti memleketimize getiren uçak, Ankaraya inmesi icab ederken motöründ* kıstırmakta olan Rus ve Ingiliz mızde hâlâ devam ediyor. Bu ba bil değıldir. Hâli da vahsller gibi saddık her hangi bir harekette bu vukubulan küçük bir ârıza yüzünden, Yeşilköye inmiştir. iarı şahıslar serbest bırakılmıştır. histe bugüne kadar çıkan bes ya küpeler, bilezikler r« parlak taş menfaat çatışmalan baş rolü oynalunmak isterse bu kanuna aykın Genelkurmay Baskanının Heyet bugün Devlet Havayollannın bir uçağı ile Ankaraya hareket edecektir. Resim, Amerikadan mıştır. Dün de Pehlevî hanedanıusızda tanınmış kadın terzılerınin lara kıymet vermekteyiz. Eteğin, olacaktır» verdiği izahat dönen havacılarımızı göstermektedir, nın son sahı Bağda'da iltica etınıs•¥• }öhretli kadınlanmızın kısa etek ceketin, gömleğin kısahğı, ocunluŞah tarahndan imzalanan ve GeIran Genelkurmay Başkanı Getiı ^ modaa hakkındaki düşüncelerini ğu, bolluğu, darlığı, jakan, paçası neral Riahi verdiği beyanatta hü neral Zahidi'ye gönderilen fermanneşretmiştık. Şimdi de erkekler bence her iklimt, her insan tipine j kumetin dün saat 17 denberi ftsi da şöyle denmektedir: «Ekselâns Feyzullah Zahidi, konuşacaklar. Ne de olsa bütün ve tabil muhite gor» sonsus bir lerin niyetlerinden haberdar olduMemleketin içinde bulunduğu bu lâflann sonunda iş yeni elbise hürriyet içinde değişebilmelidr. ğunu bildirmiştir. Başbakan Muparasınm dayanacak vt zavallı er Moda merkezlerinin bu hürriyet» saddık dün akşam Generalden ge durum, hükumetin tecrübeli ve e Bnstarafı 1 ina sahtfpde 1 hil ellere bırakılmasuıı icab ettirkeklerimiz de kesenin raten açık müdahalesinl hiç bir zaman anlip kendisini görmesini rica etmiş 1 diğinden ve hakkınızda bıldikleri heyeti, bütün azalan, reisi ve umu Baştarafı l tnct sahıfede duran ağzını busbütün acacakla lıyanuyacağım. Bu bakımdan, etir. General, bu davete icabet eml kâtibi ile bu toplantıya Katılnndan, kadınların vefaklr ve c* teklerin kısalığı münakaşasile a için de bir turizm mevzuu oldu derken yolda kendisini tevkif için mizin sizin bu tecrübe, ehliyet ve mışür. Toplantıya iştirak edenler j liyakate sahib olduğunu gösterdi Bajtoraft 1 inci sahifede mühim bir sebebi de Belediye mufakâr kullansa şu hayatl mevzuda kıllann boyu botu mevıuunu bir ğundan Egc Turizm Cemiyetl Genelkurmaya gitmekte olan âsiğinden sizi Başbakanlığa tayin e 1 arasında Türkiye Cumhuriveti Mer Nitekım, Beledıye murakabe teşki rakabe ve teftişlennin sadece sekle mensublan ile gazetecıler meralerle karşılaşmıştır. General Riahi, diyor ve memleketin kalkındınlma kez Bankası idare heveti azasından lâtt daha yuzlerce murakıbla takson sozü bırakmayı biz vazife bil birine kanştırmaktan çekinirira ve simde hazır bulunmuşlardır. aid işlere bağlı kalmasıdır. i Profesör Refii Şükrü Suvla, Banka Başbakanla görüştükten sonra dık. Malum a, idam mahkumuna susmayı tercih ederim.» Hacı namzedlerinin Bülbül da yardımcısı General Kâvi'yi Saada sı ve bugünkü buhranın giderilme l Umum müdur ve muavini, amortis viye edilse dahı, mevcud mevzuatla Bir murakıb, mallan üzerine etlda bır son söz hakkı verılir... (Foto Sabah) müessesesinin sa ğındaki hacı evini kolaylıkla ziya bad sarayına göndermiş, fakat bu si ve hayat seviyesinin yükseltil man ve kredi sandığı umum mudu hiç bır netice alınamıyacağında ket koymıyan bir manavı cezalant k olarak gittık, İstanbul Vall hıbi sanatkâr fotoğrafçılanmızdan butün ilgılıler hemf kırdır;er. mesi ile vazifelendiriyorum. dırab,ıir. Fakat usulunce etıket koret edebilmelerini teminen vasıta general oraya vanr varmaz tevkif •e Beledıye Reısı Fahreddin Kerim Ismail Insel: İmza: Muhammed Riza Pehlevi> rü de hazır bulunuyordu. İlgilılerin belırttiklerine göre ülan tepeye kadar çıkaracak yeni edilmiştir. Bu arada Genelkurmay Ekonomi ve Ticaret Bakanı 7ethi zerinde durulması icab eden husus, yarak ve bir kabzımaldan ald'ğı Bu ferman 13 ağustos 1953 tarihiGökayı makamında bulduk. SeÇelikbaş, toplantıyı açmış, Bakan mevzuatın değıştinlmesı, cezaların fatutava yüzde 30 kâr haddi de ek «Ben ne uzun, ne de kısa bir yol yapılmıştır. Başkanı hükumetin en sadık un ni taşımaktadır. vimlı valımiz gulümsıyerek: lığın görüşünü açıklamış ve bu se artırılması, mustakıl Beledıye mah lıyerek istediğı fıatı taleb eden maMerasimde M Deskuffi Arşiwet surlanndan Dağ Alayı Komutanı etek lehinde konuşacağım. Bu ölZahidî halen 56 yaşmda olup «Bir darbı mesel vardır, dedi. de hazır bulunmus ve Papalık U Albay Mümtazı bütün gerekli ted İkinci Dünya Harbinde iki sene bir ne için hazırlanan projenin înahat kemelerinin teşekkulu ve ceza tat nava hiç bir ceza kesemez. «İşi yok, ip suluyor» derler. Bizde çü ve zevk, kadınına göre değişir. Sınıfının tarifesıne uymıyan verafından Efesin Hıristiyanlarca birleri almak ve şahın muhafız a İngiliz hapisanesinde yatmış olan lannı izah ederek muhtelif kav bıkının daha pratik bir şekie sokulo kadar çok ış var ki, eteğe baka Bugünkü kadınlanmızsa bu husuya mutfaklan pis tutulan bir eğlenedildığini layını nezaret altmda bulundur eski generallerdendir. Bir ara M.ı naklardan yapılan teklif ve temen masıdır. su takdir edecek bir seviyeye gel mukaddes yer telâkki cak halimiz yok. Ancak cemiyette nileri ortaya koymuş ve en ivi neceyenne murakıb ceza zaptı tanzın» belirten bir konuşma yapmıştır. makla vazıfelendirmıştir. Bu emir saddık hükumetinde İç İşleri BaŞimdıki halde, Belediye nızamlaterakki, ihtıyaçlarm artması ve miş bulunuyorlar. Sanat bakımınticeyi elde etmek üzere toplantıya eder. İzmir, 16 (Telefonla) Hazreti üzerine Başbakan Musaddık'ın • kanhğı yapmış, fakat bilâhare siI rma aykırı hareket eden her hangi dan konuşacak olursak, resim çedeğışmesüe muvazi gider. Moda, davet ettiği mütehassıs zevatın e°Fakat tarifesini tasdik ettirmeHe Meryemin mi'raç yortusu münase vıne giden ana caddeye birliklerini yast anlaşmazlık yüzünden ıstifa rüşlerini bildirmelerini istemiştır. | bir müessesenın cezaya çarptınlbir cemiyette sanatkâra ve 1 ada kerken kadının uzun etekli olma5 mükellef lüks bir eğlence yeine. yal Genelkurmayı etmiştir. General Zahidt 1949 da Muhtelif hatiblerin söz almalan ması şöyle cereyan etmektedir. sını tercih ederim Boy resımlerın betile P.T T. idaresi tarafından Vi yerleştiren albay, mına mevıu yaratan geniş bir ilyanada tab'ettirılen 100 000 aded ışgale giden âsilerin bulunduğu Tahran Polis müdürü bulunduğu sonunda yapılan görüşmelerden şu Murakıblann zabıtları ile Beledi nız tasdikli tanfesi bulunmadığı zaham kaynağıdır. Onun dediği de kısa etekli bır kadının boyu da lik bir pul serisi bueün tedavüle dört kamyonu tevkifle içindekileri sıralarda komünistlee göz açtır neticeye vanîmıştır ye nizamlarına aykın hareket ettiği man azamî yüz elli hralık ceza kekısa gorunüyor. Hele o kısa etekli olur » sebılır. çıkarılmıştır. Bueünku pulların ü silâhtan tecrid etmiştir. Bu sırada madığmdan kızıllann İranda en Memleketimiz iki yıldanberi bü anlaşılan her hangi bır müessese îyı ama, bu işde kabak er kadın bır de tombulsa o zaman zerine ilk gun damgası vurulmuş bir jeeple Musaddık'ın evine gele fazla nefret ettikleri bir şahıstır. O eğlence yeri tarife almamakta vük bir kalkınma hamlesi icmdprlir nin, muayj'en bır müddet zarfında keklerın başına patlıyor. Onlar ışıniz var. Hatunu uzun ve zayıf tur. Izmir merkez postanesinde İz rek Başbakanı tevkif teşebbüsünde Tahranda nümayişler ha^ladı Devamlı olarak inşa halinde bu tesbit edilen cezaya ıtıraz hakkı var ısrar ederse her teftış sonunda 150 gostennceye kadar resim üstüne mir içın 3279 seri, Izmırden haric gene paraları sökülecekler. Buna Tahran sokaklannda nümayişler dı r. Bu ceza, muvakkat kapama ve liralık cezaya çarpılır Buna mukabulunan Albay Nasıri de tevkif ehasıl vilâyetler icin 1495 seri olmak ü dılmiştir Bunu müteakıb bu dağ başlamıştır. Mılli cepheciler her an lunmakta ve bilhassa ziraat »ahi ya para cez^sıdır. ne dersinız? Erkeklere para sarfi resim çekmek mecburıyeti bil kendı yaptığı tanfeye dayanasında geniş ölçüde makineleşmekyatından kurtulmak içın verece oluyor. Ben şahsan, görulmeğe de zere cem'an 4874 seri pul satılmıs alayına mensub birlikler Saadabad artan gruplar halinde toplanarak, tedir. Umumî istihsali ve dolaysiTabiatile cezaya çarpılan her mu rak, müşterilerinden istedıği fiatl ğer barağı muhakkak ki kısa e tır. ğmız bır reçete yok mu? kullanarak taleb eder ve hiikmedılecek azam! sarayına giderek oradaki askerî Başbakan Musaddık'ın evine doğ le müstahsil vatandaşm da 'ştira essese itıraz hakkmı tekle gormek isterım. Bacağın göSelçukta. Efeste ve Meryem A bırlığm gerı kalan kısmını siHhtan ru gitmekte ve Başbakanın «yeni ku\rvetini eittikce arttıran ve tcp mahkemeye Bor kahkaha attı: başvurmuştur. İş cezanm bırkaç mislıni bir geced» tAzızım, para, sökülmek için nilecek bir tarafı yoksa o etek na evindeki postanelerde bir gün tecrid etmiş ve saraya yerleşmiş zafer» ini ilân etmektedirler. yekun kalkınmayı intac eden bu mahkemeye intıkal ettikten sonra Kazanabilır. topuklara kadar uzatılsa daha iyi lük satış 3200 seri civarındadır. Bu tır. Dığer taraftan çarşıdaki telefon kazanılır!» Nümayişçilere katılan Tudeci hareketin devamı matlub olduğuna mahkeme karan beklenmektedır. Şehrımizde bu şekilde hareket Validen sonra Emniyet Müdür olur. Çünkü ben, uzun etek dev pul serisi 6 puldan ibaret olup hep hatlarmı kestirmiş olan Albay ler ise Şah aleyhindt haykınnak göre, yeni dış ticaret rejiminin roev Böylece, azamî bırkaç günluk ka eden pek çok otel, gazino, lokatıta birden 250 kurus tutmaktadır. Azmudeh de tevkif edilmiştir. cud şartlar muvacehesinde bu im pama cezasının infazı veya 150 lira ve eğlence yerı vardır. Bunlar Betadırlar. Muavini Ahmed Topaloğlunu bul rinde karşımda oturan güzel baYalnız' bugünkü sarfiyat bütün Hükumet darbesi bekleniyordn duk ve kendısine şehrin âsayişı caklı bir kadının dizkapağını göBüyük sayıda askerî birlikler kânlann tahakkukuna yer verecek lık para cezasının tahsıü aylarca, ledıyenm de malumudur. MurakıbTürkıyede 30 000 civarındadır. HıAkim kalan hükumet darbesi te Başbakanın evine giden yollan bir istikamette işlemesi için eer^kli hattâ senelerce sürüncemede kal lar mevcud m^vzuata nayet mecbakımından kısa etek modasının rememek sıkıntısını çektim ama ristivanlar tarahndan kısa zamanteHbirleri derpiş etmesi icab etmek maktadır. Ve bu yüzdendir ki Be burıyetınde olduklan içın bu gibi şebbüsü Tahranda hayret uyandır kesmişlerdir. bacaklan güzel olmıyan bir kadızararlı olup olmadığını sorduk. da sarfedileceği anlaşılan bu pul tedir. ledıye nizamlarına aykın hareket yerler hakkında hiç bir muamel» mamıştır. Filhakıka müşahidler şaHükumet duruma hâkimdir. «Âsayiş bakımından kısa etek nın kısa etekle arzettiği acıkh serisinin kıymetleneceŞH bildırilDığer taraftan ,ortaya konulacsk eden hiç bir müesseseyi yıldırmak yapamamakta ve Beledıye bu gibi ha sadık askeri unsurlann iktidan Dığer taraftan Tudehciler «Kahmodasımn İstanbul için tehlikeli manzaraya da sahid oldum.ı mektedir. muesseseler karşısında tamamile ele geçırmeğe teşebbüs etmeleri rolsun Şah* diye bağırarak dolaş usul ve formaliteler üzerinde bas kabil olmamaktadır ve zararlı olacağını tahmin etmiDünya hususî yardim teşki'âtı Foto Sabah'tan çıkıp karşısındaMurakabe ve teftişlerden müsbet âciz kalmaktadır. sasiyetle durulan aleniyet, muayni birkaç haftadanberi beklemek maktadırlar yorum, dedi. Çünkü kısa etek ka ki Necmi Rıza kumaş mağazasma başkanı Amerikalı Doktor Carl yenivet ve istikrar unsurlanna ge bır sonuç alınamamasının ıkincı ve Kâıım KİP Numayişçiler tevkif edilen suflını bugünkünden daha cazib kıl girdik. Meşhur ses sanatkânmız Forsetby bugün şehrimize gelmış teydiler. Hattâ komünist gazetelerinden «Şaabast» dün akşam bu bayların kurşuna dızilmelerıni is niş ölçüde yer vermesi ve bilhassa mıyacak ki.. Esasen bu eteğin, dan Necmi Rıza Ahıskana aid olan ve Efesteki merasime işti'ak etmişkaptıkaçtı ticareti önliverek habaa hanımlanTnı» tarahndan iyi mağazadaki hususî dairesinde Nec tir. Amerikalı 300 seri pul almıştır. hükumet darbesinin bütün tefer temektedirler. kikî müesses tacir ve sanayicileri ruatını yayınlamış, elebaşınm AlBundan başka bazı nümayışçiler himaye etmesi ve karaborsa ^ıhnikarşılanmıyacağuu sannediyorum mi Rıza, 2 ağustos akşamı AçıkCarl Forsetby İstsnbula harekebay Nasırî olduğunu bildırmiş ve de yabancı ajanlarına hücumlaHa Sonra bugünkü etek uzunluğuna hava Tiyatrosunda kendi adına tinden evvel şunlan sövlemistir: vetile hareket edenleri bertaraf e «Türkiyeyi 3 sene evvel ziva | darbenin cumartesi gecesi yapıla bulunmaktadırlar. Devlet Radyosu decek yeni ve müessir hüküm'.eri gözlerimiz alısmışü. Bu sebeble tertıblenecek olan gecenin prograret etmistim. Görmekte olduŞıım j cağını da haber vermiştir. Yalnız Paniran partisınin bir tebliğini ya ıhtiva eylemesi kararlaştınlmıştır. kısa eteğm goze hof görüneceğini mı hazırlıklarüe meşguldü. ilerleme hamlesi baş döndürüfü ' gazete bu darbenin teknik sebeb vınlamıştır. Bu tebhğde, Amenkan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi sanmam. Bu sebeble de kısa etek Dedi ki: dür. Gelecekte Türkiyenin askerî [ lerle tehir edildiğini ilâve etmişti generali Schwarzkopf «İran nülle Çelikbaşm riyasetinde yapılan bu Baştarafı 1 ınei sahifede giydi dlye bir kadına saldıracak Baytarafı i tnci sahifede «Kısa bir zaman için de olsa ve iktisadî sahada dünyanın en bü ' Sıyasi müşahidlerin kanaatince tine karsı bir komplo tertiblemek toplantı üç saat kadar sürmüş ve sendikası başkanı Tahir Ersoy; haerkek olmıyacaktır.» simdi Şahın durumu nazikleşmiş maksadile sarayla entrikalar çevır bu esasların tatbikat bakımından vat şartlarının günden güne güç anlasmazlığı bertaraf etmeğe ç*r bu moda tatbik edılecektir. Böy yük ve Ame'ikanın en kuvvtli | İstanbul Radyosu Müdürü kıy lece Christian Dior hem senelerin müttefiki olacacını tahmin edıvo | olup Tahranda daha mühim hâdi mek üzere» İrana gelmiş olmakla tahlil ve tetkiki ve bazı hükümle leştiğini, yükselen ıstihsal lisbe lışmışlardır. metli sanatkârlanmızdan Mesud sıslendırdıği ismini tekrar parlata rum. Türkiye bugün aşılmaz bır selerin husule eelmesi beklenebilir. itham edilmektedir. Birleşik Amerika, şimdilik İngilrin piyasa teamüllerile telifi im tınde emek karşılığınm da verilCemıl de şurüan,söyledi: kaledir. Komünizm önünde böyle kânlannı aramak üzere Türkiye mesi gerektiğini. yüksek hakem terenin gorüşüne uyarak Sovyetcak, hem de frankcıklarını kucakHükumet darbesi teşebbüsüne 8lerin Uzakdoğu konferansına davet Ticaret odalan, Sanayi odalan ve «Bu etek meselesi çıktığın lıyacakür. Ve şimdi tabiî mühim bir kalenin bulunması hür dünya Şahı itham dı karışmış olan albay Hüseyin Ticaret borsalan birliği tarafından kurulunun il hakem kurulu karar edılmesi fikrıni kabul etmiştir. danberi şu meşhur ıhısralan dilime bir hareket başlıyacak, hanımlar için bedeli ödpnemez bir nimettir.» ^annın yerinde olanlannı bıle redİran Dış İşleri Bakanı bu sabah Perveç tevkif edilmiştir. mühlet istenmesi üzerine birliğe bu dettiğini esefle belirtmiştir. İyi haber alan kaynaklara göra, doladım: «Bahterî Emruz» gazetesinde yamodel peşınde, beyler de daha far SON DAKİKA Aynca bir kaç senedenberi saII ve yüksek hakem kurullannın Birleşik Amerika ve müttefikleri yınladığı makalede. Şahın bundan ayda yaşamakta olan İsviçreli Kr imkân verilmiş ve celse tatil nunO gul endâm bir al sale börün la para kazanmanın cefası içmde muştur. kuruluş ve çahşma sistemlerini gös Hındistan meselesinde görüş birliüç ay evvel, memlekete olan biz nest Peron, bundan başka Şahın (fin yürusün. terliyeceklerdir. Fakat şunu da Geçen persembe günü sabahm ^erecek kanunun bir an önce Mec ğine varamamışlardır. metlerinden dolayı kendısine ver nüşaviri ve saray silâh deposunun Ucu gönlum gibi ardınca sürün ilâve edeyira kl, bu moda hiçbir Amerika, Hindistanın çağırılmamiş olduğu madalyayı saraya iade •nüdürü Süleyman Behbudî ile zırh lan cumartesi günü geç vaki+lere ısten cıkması temenisile toplantı sün yürüsün. zaman, n« Türkiyede, n» de Avruadar Türkiye Ticaret Odalan =ona ermiştir sma şiddetle muhaliftir İneiltere v« ettiğini bıldirmektedir. lı tugay kurmay başkanı binV>a$ı Sanayi Odalan ve Ticaret BorsalaGerçekten, benira çocukluğumun panın başka memleketlerinde rubazı Avrupah muttehkleri ise Hin Baştarafı 1 ıncı sahıfede Bakan bu makalesini gayet şid Vezarî de tevkif edilmişlerdir. Tah n Birliği merkezinde fasılasız çalış tunamıyacaktır. Scbebine gelinindınları uzun eteklerini tayıf distanın da davetı üzerinde ısrar bulunulmamıştır. Şah da hiç bir detli bir lisanla kaleme almış olup <anın kuzeyinde bulunan zırhlı ttı malar yapılmıştır. atmektedırler. Bununla beraber parmaklarıle toplayarak gezerler ce: Kadının dizkapagında olan e beyanat vermemıştir. Şahm uçağı Şah hakkmda gayet ağır kelimeier layın komutanı albay Nasnılıah Birleşik Amerikanın yarın Genel âı. Fakat gönlünün o eteklerin ar tek bacaklann lehine bir rol oy hava meydanında muhafaza altına Bu arada, Birlık İdare Heyati, ' Carukun hükumet darbesi teşebkullanmıştır. Bu arada Fatıml bp Kurul toplantısında Hindistanın kon bütün kadrosu ve umumî kâtibi kasmda sürunmesine vakit kalma namıyacakür. Gene yaştaki güzel alınmıs ve yanına kimsenin yaksına dünkü hâdıseler hakkmda ver büsündeki rolünü tesbit için bir feranstan haric bırakılmasım temin dan onlar öylesine kısaldı ki, de bacak, harumlannı aldıklan mıni lalşmasına müsaade edilmemiştir. dıği beyanatta şöyle demıştir tahkikat açılmıştır Söylendiğine ile birlikte Başkan Üzeyr Avunedecek kadar rey toplıyacağona inave likanlılık çağımın baa hâtıralannı mini senelerden sonra güzelligini göre albay tugayını Tahran üzer* duk'un riyasetinde Ekonomi İran Şahı Muhammed Rıza Peh« Şahın dün geceki komplodan mlmaktadır. taşıyan eski fotoğraflan gördükçe ne de olsa kaybeder, Sonra kısa levî ve Kralice Süreyva ne yürütmeyi tasarlamıştır. Genel Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaşla «Beyaz Londra 16 (T.H A.) Sovyet haberdar olmaması imkânsızdır t kurmay başkanlığmdan bildin'di | iki defa ikişer saat süren uzun te Rusya bütün dunya mılletlerinden o kıhklara gülmeden bakamıyo etek, kadınların âdaba uygun şe saray» ismile anılan ve Ilrak hüGüney Korenin itiraa Fatemî aralarmda sivillerin de ğine göre, şimdiye kadar yalnız iki maslar yapmıştır. rum. Şimdi gene kısalacakmif re kilde rahat hareketlerine de mâni kumetinin daima misafirlerıne tah bilhassa Ingiliz dominyonlanndan Seul, 16 (R.a.a.) Güney Kor« bulunduğu 6 ilâ 7 kişilik bir gnı veya üç subay tevkif edilmiştir. Di ya daha da uzayacakmış. Doğnı olur. Fakat tabil bu fikrim, teşhır sis etmekte olduğu küçük köşkDiğer taraftan, başta Ekonomi ve kullıyetli miktarda yemek yağı it Dış İşleri Bakanlığı, Sovyet RusDun tevkif edildiğini ve hükumetin ğer subaylarla erlerin kendilerine te bulunmaktadırİRr. sunu isterseniz pek ilgilenmiyorum. hastalığına müptelâ hanımlar için ya, îngiltere ve Hindistanın topTicaret Bakanlığı Müsteşan Mu hal etmektedir. Köşkün etrafında bulunan po Zahdinin eündeki fermandan nabe verilen emrin mahiyetinden ha'ierÇunkü zaten erkek ve kadın el söylenmis değıldir!» Son ay içinde Rusya, Danimarka, lanacak siyasî konferansa katılmanis Faik Ozansoy, Bakanlık müri olmadığını sövlemistir. dar olmadıklan anlaşılmıştır. EsaHolanda, Avustralya, Yeni Zelan larına itiraz edecektir. bıselermi birçok nisbette tabiata (Erkekler arasındaki anketimize lisler, halkın toplanmasjna mâDiğer taraftan Fatemî saray nazırı sen bunlar hükumet taraftan bir şavirleri Mahmud Seyda ve Cemal ni olmakta ve koşke girenlerin da, İsveç ve Finlandiyadan cem'an eykırı buluyorum. Antik medeni yarın da devam edeceğız). Bu hususta beyanatta bulunu Abdülkasım Amini ile sarayın ileri liklere mukavemet etmemişlsr ve Ziya Hardal ile Dış Ticaret Daırevesıkalarını dikkatle ıncelemekte33 bin ton yağ ithal etmiştir. Hal Guney Kore Dış, işleri Bakanı, hügelen sahsiyetlerinden Süleyman tek bir silâh atılmadan teslim o) si reis muavinleri Sedad Ezdinli ve dirler. buki İkinci Dünya Harbinden evvel kumetinin Kore meselesüıin halll Turhan Hısım ve Dış Ticaret DaiÖğleden sonra Iraktaki Iran Mas Behbudinin tevkif edildiklerini bil muşlardır. Sovyetler yağ ihraeatı yapmaktay için tertib edilecek konferansa yalresi müşavirlerinden Recai Başan lahatgüzan M. Abdullhad Dâra dirmiştir. dılar. Bu hareketm geçenlerde Ma nız Amerika, Kuzey Kore, komüDış İşleri Bakanı Hüseyin Fateda icabeden noktalarda izahat ver lenkor'un ifbasına geçükten sonra koşke gelmistir. Maslahatgüzar, mek ve görüşleri telif eylemek ft halka daha fazla yiyecek maddeai nist Çin ve Güney Korenin iştiraköşkten çıkışında hiç bir beyanat mî Associated Press'e verdiği beyaTrabzon Vilâyetinin Caykara kazasına bağlı Şinek köyün ta bulunmamışür. natta şöyle demiştir: zere «Birlik» İdare Heyetinin top verileceği hususunda verdiği nu kini şart koştuğunu, Sovyet Rusde yapüacak 194.537.41 lira kesıf bedelli sağlık merkezi dok«Şah bir memleket hainl oldulantılanna zaman zaman iştirak tukla alakalı olduğu tahmin edil v=nın. Hindistanın ve diğer devGeneral Zahidi kaçtı letlerin iştiraklerini reddettigini ğunu anladığı için kaçmıştır.» tor evı ve garaj inşaatı 5/8/953 tarihinden itibaren otuz ırün Paris. 16 (R ) Tahrandan amektedir. Bonn 16 (Nafen) Batı Almanya etmişlerdir. bildirmiştir. Meclis feshedildi muddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. Bu hnan bir habere göre, hükumete Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile I Hükumetin bu tebliği okunduk hükumeti kör olan kimselere iş rerism geçici teminatı 10976 87 liradır. Talibler proje kesif sart karsı darbeyi hazırlıyan General Güney Kore Dış İşleri Bakanı, mutalea re rautabakatinl Ekonotan sonra Tahran radyosu, mec'isin mek maksadile 900 kişıyı telefon Türkiy» Ticaret Odalan, Sanayi name ve eksiltme evrakmı Trabzon Bavındırlık Müdürlüğün Zahıdî meçhul bir semte firar etmemuru olarak çalıştıracaktır. Fa Odalan ve Ticaret Borsalan Bir mi ve Ticaret Bakanı arzetmeden Korede askerî birlikleri bulunan feshedildiğini bildirmiştir. Bu hude mesai saatleri icinde görebilirler. Talibler bu isin teknik mıştır. önet bilhassa ithalât kısmının ça 16 devletin konferansa iştırakleriönemindeki bir insaatı ivi bir «urette basardığım ispat eden İranda nivahet meclisi knnıiuvor susta radyoda okunan tebliğde föy kat bunlar ise başlamadan evvel liği arasında meydana gelen bu lişma sistemi etrafında bu işle en nin «bazı karışıklıklar» doğuraca9 aylık bzir talim kursuna devam müstesna işbirliği bütün alâkalıle denilmistir: belgelerile vilâyet makamma müracaatle ihaleden üc eün evgını ileri sürmüştür. Tahran 16 (a.a.) iyi baber a«Bir referandum neticesinde be edeceklerdir. lan cidden mütehassis etmif ve yakın alâkalı olan İstanbul piyasavel alacaklan veterlik beleesini teminat makbuzunu. Tıcaret lan kaynaklardan öğrenıldığine gösmın görüşünü öğrenmek lüzıımuHükumet işlerind» de korlere Odası makbuzu ile isin dcvamı müddetince isbasında daimi re Başbakan Dr. Musaddık impa liren millî arzuya uyarak 17 nci aynca iş verilmesi düşünülmekte memleket iktısadi işlerinin en iyi nu hissetmiştir. meclis feshedilmiştir. 18 inci meclis bir istikamete konulması yolunbir yüksek mühendis muhendis veya insaat fen memuru gö ratorluk ailesinden hiç kimsenin is için seçımler kanununa uygun bir dir. Bu körlerin büyük bir kısmı Bu maksadla Birlik mümessilrevlendıreceklerini belirten noter senedlerini ve bütün belge tirak etmiyeceği bir niyabet meclisi şekilde ve seçim kanunu seçim da ikınci dünya harbinde görierini daki temennilerin tahakkuk etmiş lermi icine alan kapalı zarflarını eksiltme ve ihalenin icra kı teskil etmegi düşünmektedir Bu ireleri esasına göre tashih edildik kaybetmişlerdir ve hepai büyük bir bulunduğun* dair olan kanaatleri leri feümüzdeki salı günü öğleden sonra tstanbul Ticaret Odası takviy» eylemlştir. lınacağı 5/9/953 Cumartesi günü saat 11 den bir saat önce Ba nunla beraber cumhuriyet ilân o ten sonra yapılacaktır.» yekun teskil etmektedir. Bfltün bu gfirüşmelerdc, rejunin salonunda İstanbul Sanayi ve Tiymdırlık Müdihrlügünde toplanacak Komisyon baskanlıgına lunmıyacaktır. Başbakan, Şahın fermam olmamakbuz karsıhğında teslim evlemeleri ılân olunur. esaslan, ortaya konulan sistemler caret Odalan idare heyeıierile Musaddık'ın bevanatı dan da meclisi feshetmiştir. ve çahşma usulleri bahis mevzuu müştereken bir toplantı yaoacakTahran 16 (a.a.) Başbakan Dr Postada vâki gecikmeler ve usule uygun olmıyan zarflar Bir zamanlar, Musaddıktn en Tokyo 16 (T H A ) Korede edilmektedir. Rejimlc beraber mer lardır. Bu toplantıya İzmir Sanayi, kabul edümez. (12750) Musaddık, Şahın uçakla Bağdada kuvvetli müdafilerinden olan GeKızıllann esır bulunan Amerikan iyetc konulacak olan madds lls İzmir Ticaret ve Ankara Ticaret îirmiş olduğunu, fakat kendısine neral Zahidfcbugün verdiği beyanat zencilerinı elde etmek için büyük tahttan feragat ettiğine dair her ta, Musaddıkm evine giden albay Bombay U (Naftn) Bu tene teleri muhtevlyaü, ne umum! top ve Sanayi Odalan idare heyetleri gayretler sarfetmekte olduklan, Nasirinin Şahm bir fermanını gö Ekim ayında Madridde yapılacak lantıda Tt nt d* Birlik görüşme reisleri de davet olunmuşlardır. haneti bir ihbarda bulunmamıs olserbest bırakılan esırlerden öğretürdüğünü söylemiştir. General Za olan beynelmilel cfizzam kongresin lerinde malum bulunmamaktadır. duğunu beyan etaıiştir. Aynca Ekonomi ve Ticaret Ba nilmektedır hidiye göre, bu ferman Musaddıkı d« Hindlstmnı, Kanser arastırm» Mevzuat tasanlannda yalruı liste kanı, Dış Ticaret Dairesi müşavirEsirlerin arasmdan alınarak bir azlediyor ve yerine başbakanlığa merkezi müdürü Dr. Khomlkar lerin adlan ve bu listelerin tâbi o lerinden Recai Başanı bu toplan'ıkenara çekılen zencılerin «AmeriGeneral Zahidiyi tayin ediyordu. temsil edecektır. Beynelmilel cüı lacağı hükümler da müşahid olarak bulunmıya mebahis mevzuu kayı sevmeniz içın hi; bir sebeb Tahranın kuzeyindeki tepelerde zam cemiyeti tarahndan yapılması edilmektedir. mur etmiştir. yovtur Z r* ^i7İjr zencısmız ve îdaremizin Terkos, Elmalı. Kâgıdhane. Manelava »e Feriyapılan bir toplantıda General Za kararlaştmlmif olan kongre, İspanİstanbul toplantılannı müteakıb bu yüzrlen size kötü muamele edlBinaenaleyh yeni rejimde şu veköy tesislerinde bulunan 1080 aded yağ, klorür dö so ve karpit Londra 16 fa.a.) Yasme ?dm hidi. gazetecilerle görüşmüf ve ya hükumetinin himayesinde olaya bu listede yer alacak maddele Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi yorlar. Sızler bızım tarafımıza geç* varillerı satılacaktır. riaki İngılız yatmm bu sabah bil kendilerine fermanın bir de fotoko caktır. Odalan ve Ticaret Borsalan Birlığı melısiniz kı iyi ve vakın biı muaKongreye 60 memleketin temsil rin duyulduğuna dair dolaşan haŞartnamesı bedeli mukabilmde ıdare veznesinden temın i rdığme göre hüvıvetı meçhul bir pisini vermiştir. General Zahidinin tebliğinde şöy cisi iştirak edecektir. Sek'z gün sü berlerın tamamen asılsız olduğu Ekonomi ve Ticaret Bakan'ığı kat'î mele Börmclıs'ni7 » uçak Havre limanının 45 k'lomerre olunabilir. Bu tekhfi kabul etmelen için ken kadar kuzevinde havada infılâk le denmektedin recek olan toplantıda cüzzam hasta ve şahsî tahminlerden ileri bir de görüşünü bildirecektir Bu vaİsteklilerin 200 liralık muvakkat teminatlarıle birlikte 27/ ettıkten sonra denize düşmüştür. ziyet karşısında yeni rejimin neş,r dılerine ev veııleceğı ve Çır.l ka| «Majesteleri anayasanın kendisi lığının muhtelif şekılleri ile ilgili ğer taşımıyacağı aşikârdır. Birlik İdare Heyeti görüşmeleri ve ilânı ancak bayram ertesi kabıl dınlarla evlenebilecekleri soylen8^53 Persembe günü saat 14 t« Idare merkezinde yapüacak Yasme yatı sağ kalanlan araştır 1 ne verdiği salâhiyetlere dayanarak meseleler ve en son sistem tedavi mektedir. sonunda, yeni rejim etrafmdakı olabilecektir. pazarlıkta bâzır bulunmalan» (12924) mak için vak'a mahalline gitmiştir. | Musaddıkı başbakanbktan nzlet usulleri görüşülecektir. Kadınlardan sonra şimdi erkekler konuşuyorlar fran Şahı Mıhammed Rıza Pehlevî (2 nci sahifeden dtvam) İ r a n S a h ı dün » memleketini terketti r Havacılarımız Amerikadan Döndii] Panayakapuln hacı evi dün lörenle açıldı ücarei rejinti bayram ertesi ilân ediliyor 25.000 m ü e s s e s e y e topu toDu 20 murakıb! tşçiler, ücretlerinin arttırılmasını istiyor Birlesmiş Milletler Genel Kurulu bugün toplanıyor fran Şahı Bağdada vardı Ruslar, dünyanın her farafından tereyağı itfial fiHivorlar Trabzon Valiliğinden: Almaıtyada 900 âmâya is verilecek Madridde bir ciiızam kongresi toplanacak Korede kızıllar, zenci Amerikan esirlerini bırakmak istemiyorlar Boş Vari! Satılacak İstanbul Sular ldaresinden: . Havre açığında bir bir uçakkazası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog