Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

l«95f Merakh Resimler [ Günütı büyük fennî meselesi | Tabii gazlerin nakli kaça mal olacak? Yazan: Petrol Y. Mühendisi Tevfik Sadnllah 3 YakmŞark petrol sahalarının ğımiz sekılde çahşmamızın |art olher gun alev alev heba edılen ta duğu afikârdır bıt gazını Avrupaya ulastırmanın Iraktan Pa'ise kadar bir boru bır ısruret olduğuna beraberce hattının doşenmesını zsruri kabul kanaat getırmis, azametlı gorunen etmemız sebebı sadece mutfaklabu projenm muhendıslık bakımm rımızda kuılanacagımız vakıtı şımdan maddeten mumkun olabılece dıkınden sekız on mıslı daha ucuğıni de beraberce oğrenmıs durum za eıde ttıtıek »rzu'undan ibaret dayız Fakat acaba muhendısın ba değıldır Tabıi gaz aynı zamanda sarabhrım dedıgı bu ıs halkın ke j mukemmel bır sanayı yakıtı, musesıne eherıslı mıdır' Yoksa, mu | kemmel oır enenı kaynağıdır Buhendısın aya da gıdebılmm dedıgı, gun usarlanan hattan faydalanadediğınin mumkun olab lecegıni cak hur Avrupa memleketlerı sehesablarıle, kıtablarıle isbata ça nede 227 mılyon ton komur kjllalıştıgı bir devırde astan vuzunden nıyor Bu hattan kolaylıkla faydapahalı tasavvurlar mı ortava atıl anabılecek olan Portekız ve îsmaktadır' Daha ilk h&mlede ha>al panyavı ve en nihayet Avrupamn gıbı gonınen beynelmılel bır pro bır parçası savılan Çekoslovakya je\ı zarurl de olsa veya sadece Polonja, Macaustan, hattâ Rufa\dah da olsa tahakkuk ettırpiıl manvayı da bu hesaba katarsak mek ıçın bu suallerı inceden tnce mıktar senede hemen 362 mıhon ' ye tetkık etmek ve iktısadt bak.m tona vukselmektedır Bu mıktar dan sağlam, esaslı ve müsb't bır dahi Amerıkadan ıxi mıslınden netıcej e varabılmek jarttır daha kalabalık olan Avnıpaya, itDaha ev\elce de belırtıldığı üze ralâttan da favdaanmak suretıle, re bedel tahmınl hesablan da Bır ' Amenkanm ancak yuzde 50 ı nisleşık Amerıka rtandardlanna goe | betınde bır ıstıhlâk imkînı sağlaYukarıdaki hessblar ınceden ınceye hesablanm ştır 4000 maktadır kılometrelık boru hartı Içın gerek 1000 kadem nukâbı (28 32 metre h 850 bın ton borunun satın alın mıkâbı) tabıî gazın bonı hattı uması, doşenme mahallme nakh, cunda 96 kuruja mal edıleb lecedojenme masraflan, beheri 5 mil ğını gostermektedır Azamî emnıyon dolardan 15 pompalama utas >et payı ıle bu fıatın 150 lırava yonunun injası, guzergâhta geçıd ulaftığı farzedılse dahi avnı h ı hakkının satın alınması ınute/tr raret kuvvetmi komurden elde en k maıraflar, muhabere, ıjletm» debılnfek için Berlınde 210 kuruj, ve muhendıslık masrafîan da da Brukselde 270 kuruş Mılanoda 525 hıl olmak uzere bırıncı kademenın kurus, Munıhte 198 kuruı Panste janı Kerkukten Parıse tek boıu 195 kuruf sarfetmek lâzımgelmekhattının dosenmesıntn munamm^n tedır tutan 425 mılyon dolardır Ikıncl Dığer taraftan bugunün sentetık kademenin yani mücavir ikıncl kimya sanavıl hıdro karbon esasıb.r boru hattının dosenmefi ise na müstenıddır Halen Amerıkadabırıncı ktdeme ıçın kunılan jan ki sentetık, organık maddeler i s tıytlerden, tesıslerden, umuml r* tıhsalının yüzde kırkı petrol hıdre muteferrık masraflardan faydaıa karbonlarından elde edılmektedır nabılmek mumkun olabılecsgı ve Zıraatte kullanıltn ktmyevl mad>enıden geçıd hakkı odenmıyeceğı deler alkol'er, sentetık kauçuk, ıçın 350 mılvon dolardır Bu çtşid ınfılâk rraddelerı plistıkler haşahesablarda dolar resmt kur uze rat zehirlerı ve bırçok sentetık ne I rınden hesablanacağına gore > u sıcler bu mej andadır Tabı! gazın ' varlak rakamlar 1 dolar • 1 lıra mebzulen mevcudnetı genıs bır , hesabıle bu muazzam gorunen kımva sanavnnı tesvık \ e ldame > projenın Turk lırası karşılığı bı ettırıcı mahı>ettedır rıncı kademe içın 1 •nılvar 275 Bu'un bu hususlar gozönunde | milyon lıra ıkıncı kıdeme ıçın 1 tutulunca tasarlanan projeyı de» | mılvar 50 mılvon lıra, yanı rrman teklemenm hepımız ıçm bır vazıfe 2 m lyar 225 mılvon lıradır Bu olduğunu kabul etmemek eld"e de ' hattan Turkıye Avustuıva, Fran gıldır Şımdi tekrar gerıve donup sa, Almanva Yugoslavva Yuı t projeve bakarsak Afnkanın şimanıstan Ita'ya Ho.anda ve t s v ç r e hnden geçen, Cebeluttank'ı aşarak nın yanı 218 mılyon nuf<ısun ılk Ispanya uzertnden Parıse ula;an ' haralede faydalanabıletriıni goz ıkıncı bır boru hattım gorece*iz I onunde tutarjak nufus ba«ıi'>* isa Proje uzennde çalışan muhendis J bet eden masraf topu f opu on ı' ler, muhtemel sı\asl muşkullerl ıtıbare alarak bu hattı mukabıl bır radan ıbarettır şık olarak teklıf etmektedıı ler TaTabıatıle bovle bır proırnın ta bıatıle bu daha uzun, daha pahalı hakkuku ıçın A\rupa ls lan paıa ve Istanbul Bogazına kıvasen Cetoplamak joluna gıdılmıv eceçı sşı beıuttarıkı Bşmak zaruretı vuzunkâıdır Ilk masıaf uzerıne oorcun den hattın daha uzun mesafe damuay>en bır mı.ddette ıtfasi ıçın ha denn su altında kalmasından gereklı faız bınecek, borc mua> dolavT bakım tutumu daha muşkul >en senelık taksıtlerle odenecek, bır boru hattıdır Butun bunlann bakım, tutum ısletme ıdare ve [ u s t u n d e o l a r a k b l z l duşundurmesi gazı satın alma masıaf'an da top gereken nokta, Turkrvemlzın «na lanaraJc beher metıe mıkâbının hat guzergâhmdan çıkmış olmasımustehlıke kaça ulaştınlabılscegı dır Sırf bu husus gozönunde tutuhesablanacak en nıhajet mus lup bu mahrumuetın ıktısadıvatıtehlık de sarfettığı gaz nısbe*ınde mız uzenndekı tesırleıı hesaSlanırborcun odenmesını saglavflfa^tır sa belkı d ğer memleketlerden ziŞu hale gore tabıî gazın Iraktan vade bızım bu projevı benımsemeParıse kadar nakledılmesının hal mız, tahakkukunu sağlamak uğkın kesesıne goıe el\ er şlı olabıl rjnaa ga\ret sarfetmem z luzuma mesı ıçın, Avrupalının ocağında aş kâr olacaktır Komfulanle mukulland gı gazın beher metre mıkâ kenrnel bır dostluk tesıs edebfmı^ bma halen sun î gaza odedığınden olan Turkıvemızın Yunanistan ve daha az para odemesı lâzımdır Yugoslav\anın da desteğıni saf'aGeıçekten vukarıda belırtılen t e varak projenin tahakkukunu sağferruat gozönunde tutularak va lamak volunda çalıjması tabıl bır 1 pılan hesablar, 500 kılometre k menfaat ıcabıdır kollarla guzergâh dışmdakı menHer halde vazı serımızde behrtleketlere de tevzıat japılması mege gavret ettıgımız vakıi umuhesaba katılmak suretıl» tabıi ga ' mt efkâra ılk baki|U muhal gozın metre mıkobınuı en uzak men rulebı ecek olan bu projenın ga>et lekete teslım fıatı 2,35 kuruştan sağlam muhendıslık esa'lanna ı«ıbarettır Yanı Istanbullunun be tuıad ettıgı vakıâsıdır Bunun dıher me re mıkâbı havagazına ode şında boyle bır projenln tahîkkudığı fıatın or.da bırınden daha az ku muhendı=ın kudretının Ustune bır fıat Buna «dun>anm en sı Ç'kmakta mukadderat bırlığı vapcak alevlı vakıtı» tabıî gazın hava tığını ılân eden hur Avrupada hugazından en az ıkı mıslı daha sı kumet adamlarının bır arava gelip cak olduğunu da ıla\e edetsenız anlajmalaruıa bağlanmaktadır Bun muazzam dedığımız, haval dedığı dan sonra metre mıkâbı ikı kusur mız astarı vuzunden pahalı ola kuruşa, bılemedmız beş kuruşa tabılır dedığımız bu pıojenın tahak bıî gaza rwavu=mak ıçm bekîemekuku ugıunda her gun dua etme mız gereken muddet topu topu uç mızın dua ıle de kalmavıp gucu senecıkten ıbarettır muzun yettıgı kadar, beceıebıldı RESİMLI ROMANIMIZ KATİL PREHS! MAZHAK Ava Çıkan Maliye Bakanı îngiHerenın Maliye Bakanı ve Churchlll'ın hastalığı devam ettiğı muddetçe Basbakan vekili olan Butler bos vakit buldukça tv» çıkmaktadır Bakanın en fazla avluunayı sevdıgi ve güzel bir av koleksıvonuna da sahıb oldugu goylenmektedır Yukarıdakı resımde Mah>e Bakanı Butler avda gorülmektedır Postacılık Yapan Askerler Prado Panste oldurdügü Man Agetan ın muMvherlerını j 'Madrldde bir kuyumcuy» gatmıştı Fakat Ojenl bu »dımıni 'ismini hatırhyamıyordu F»kat Prado'nun eeblnde kuyum| I cunun kııı PuriU'nın resmınl tasıdıgını biüyordu Prado müeevherleri dtfitr flttlı uUbıljntk lçln kuyumcuya kıj I zmı alacagını ihsaı etml^tL Fransada bir müddettenb«ri d«vam etmekte olan poıta isçileri grevi memleket dahilind* telfraf vt mektubların tevzilnl tajjıamile sekteye ujratmııtır Bu durumu düzeltmek Için de hükumet askerleri kullanmaja baslamıstır Yukarıki resımd» postayı tevzi eden askerler torüJüvor Dünya Hâdiselerij Eski Yugoslav KralıPierre iîlâs ederek parasız kaldı Pierre'in karîsınm hududsuz israfı. karşılıksız olarak çekilen çckler, alâyiş içinde geçen yıllardan sonra bugünkü akıbet Bfkl Yugoslavva Kralı Bclncı Pierr» Panste hâtıratını nesretmek uzeredır Pıerre, bu hâtıratın» «29 Yasında bir Adamın Hibratı» iımmi koymustur. Halen Madrıdde bulunan Pıerre, hitırahnın »on fuhnı bitirmek uzeredir Pıerre Madridde sahibi bulunduğu bir malıkânede yalnız ya»atnaktadır Karuı Yunan Prenseılerınden Aleksandra Italyada Venedık şehnnde, daımt bir cünbüf içındedır Pıerre bugün alacakl'iar arajında çırpınmaktadır I» bununla da kalmarruştır Kar|ilık«ız çekler yaz dıgından dolayı takıbıta dahi uğramıştır. tki tenedenberi kan tndın avrılmağa bir türlu kartr verememek tedır Butun ümidVrinl Pierre't bağlamış bulunan Yugoslav krahvetçılerl. büyuk bir hayal kırıklığına u&ramı;lar ve simdı îngllterede bir çıftlık tşletmekte olan kardejı Tomıslav'a bel bağlamışlardır Ganb gel r Fakat eskı Krala karşı açılan mucadelenm ruhu an1 nesı eski Kralıçe ve saır Man'dır Pierre'in tek muhahzı bir kurd köpegidir' 1°47 senesmde Ineıltereden eıksr 1 n Pıerre e muhafır olarak uç pohs ve 12 ^ıvil tah*ı* »dılmıstı Bunlar K'alla bırlıkte Monte Karlo\ a 'gejmi'slerdı Bunlârdan maada Fransız ve Inpılız detektıflen Pıerre ı daımî bir tarassud altmda bulunduruvorlard ı Bugun Madrıdde Pıerre'm tek rm hsfızı bir ku^d kopegınden lbarettır Esasen onun hayatı ıle km•e alâkadar o'mamsktadır O da bu alâkasızhk ıçınde yasamaktadır Tahtını kaybetmis bir kral ıçin bu ha\at çok guç oKa gerek Bu hayat daha zekı bir şah^ı ıcab ettırmpktedır Pıerre gerçı zekıdır, tah»ıllıdir Fakat gev şek ruhludur Kral olmağa bıle namzed bir genc değıldı Yeeâne merakı kımya ve makınecihktlr Havatntn safhalan lnriHersde tah'ilde bulımduju snrsda babası Kr«l Aleksandr JT=r«i1vads kat'edılrnışti Yueoslav taht na çıkanlmak (Jıpr* Belerada eotuıuldu&u urada srîeta çocuk vaîta ıdı Ona çok Haıelı bir hayat surdüruluyord'i Irgılterede mektebde ıken ceb harç lı&ı bıle vetmr ecek raddede ıdı O zamandan borc etmege ahşmıştı Annesı Kralıçe Marı Belgrad 'aravnnda (faırler «anatkârlar arasında kendısıne has bir havat türmekte ıdı Eskı Kral Aleksandr lse iyi bir a*ker ve ıdareci ol" rnakla beıaoer parasını Amenkan, Is\ıçre ve Franca bankalarına yatırmakla me:euldu Pıerre tahta çıkmak utere Belgrada getırıldığı vakıt, henuz 11 yaşında ıdi Dayısı Prens Paul Kral Naıbi tavm edıİTi":tı 1941 senesı mart ajnnda Naıb Pren<= Paul Hıtler ve Mussolını nın tehdıdlerıne bo\un ıe"rek Mıhverle bir munhede imza lanııştı Ikı gun gonra eenc Krsl bir hüktimet darbeEine bajvurarık ruıbl azlederek tahta cıkmiftı Bu hareketınm mukahçle^ıne uj Mmakti hıç eerıktıemıstı Alman tayyanderi Belgrada karşı tnuthış bir aVır vapmı«lardı Yugoslavya İstılly» ııîT»mı»tı Kral Pıerre ancak fki valiz ile Ikı saat îfinde Belgradı ve mem'leketı terke mecbur edılmljtl Yanına bir kısım mucevherat da almi|b Bunlar arasınd» Ru«y» Çarlığına aid mucevherat da vardı Pıerrt, Yunanistan, Fıliitin ve Mıur tarıkıl* Ingıltereve ultpnışü O firada tam 18 yajında idı Bir ara Cambrıdge Unıveısıtesıne gırmi|te d» az sonra buradan çıkarak Ingılu hava orduıun» dahıl olmuş tu *•* O gıralarda Ingıltcr* Başbakanı Churchıllın oğlu Randolph Churchıll, bir çok Ingılız subaylan ile birlikt* uçakla Yugoslavyaya gelmnler ve henuz mareşal'ık pa>esine erışmemif olan ve memleketı Alman \e ItaKan ıstılâcılarından kurtarmaga çalışan Tıto ıle ışblrlığmde bulunmoğa başlamışlar9ı Yugosla\lar o \akn bir taraftan bu dujmanlarla dıger taraftan kızıllarla mucadelede bulunujorlardı Ijte tam o sıralarda Pıerre evlen meğe karar •\ermışti Yunanıstanın o zamanki Kralı Jorj'un kızı Prenses Aleksandra ıle evlenmıjti Hatırlarda olduğu uzere Yunanistan Kralı Jorj ganb bir <urette bir mavmun tarafından ısırılmış ve zehırlenerek kıvranaıak vefat etmıştı Pıerre'm kansı Alck«andra, bugun Ingıuere K^a ıçesı Flısab"*h ın zevcı Edınburg Dukünun hakıkî kuzını ıd Pıerıeın e\lenmesı hoş kar?ılanmamıştı Hatta annesı eskı ana Kralıçe Man dugunde bıle bulunmanıştı A>nı «enenın e\iul aMnda înmltere kendı topraklar nda bulunan Yugoslavların Tıto > a ujmalan m ıstemıştı Muvaffdkıyelten muvaffakıyete koşan Tılo Geneıal Mıhaılovıç ı \e çermeklerıni mağlub etmişti Ge bır numara rumuzu altında tevdı neral tevkif ve muhakemetı sonun etmıştı Katledıldıkten sonra bu numara bır turlu bulunamami|ü da ıdam edılmııtl Pıerre ın rıcalan ve yuksek |ahTıto, Pıerre t bir mıktar tahsuat sıyetlern mudahalelen uzerme Isbaği|lamıştı! vıçre bankaları numarası bılmmıHazineler ıçınde! Bu arada Pıerre reımen tahttan yen bu hazıneyl araştırmağa koferagat ettırılmiftı Bununla bert yulmuşlardı ber gene bir Kral hayatı suruyor ] Fakat hesab bir ha\lı eskı oldudu Wıahıngtonda Bafkan Roosevelt ğundan, onu bulmak kabıl olmatarafından resmen kabul edılmıjtı , mıstt Londrada Dorchester de ıkamet • Bu turetl* muazzam btr arrvet edıyorda. O vakıt mcıyetınde 22 sırlann esırı olarak kalmııtı Isvıçıeve cAvrupanın esrarengiz k jı bulunuyordu Pıerre çok hasu davranıyordu kasası» sıfatı venlmıçtı Bu sıfatın Annesıne bıle para vermıyordu Bu tam manasıle yerınde olduğu anvazıyet kârjısında annesı Ingıltere laşılmıstı Amenkada ıse Aleksanr ın mırası Krahna fikâvet etmıştı Pıerre memleketınden ayn bu bloke edılmifü Çunku bu hesablunan hukumdarlanrv en zengını lar muhtelıf ısımler altında yatırılmıştı idi Pıerre Frangız avukatlarından Pariı metrosu hısıe fenedlennden buyuk bir kumına, Amenka Jean Louıs Aujol'u bu ışın tak bıne da Ohıo da Denver» de bir nakıl va memur etmıştı ^vukat ıkame ettısıtası tefkılâtında baflıca terma ğı dava neücesınde Morgan bankayeye sahıbdı Panste Boıs de Bou sını Alek<;andr m sahıb bulunduihı logne de sta btner Isvıçrede ka \menkan demır\ollî>H kumpan\ ayak sporu yapar, Bafkan Roo«* larırın hısse senedlerıni iadeye veltın kendısıne hedıye ettığı tay hı kum almışn Fakat banka ju Iddıada bulunvare ıle gezer Cadıllac otomobılleri mu^tu Hı«se senedlen Kralın aıle ıık sık dolasırdı. ıle«me mı, \oksa Yugoılav desletlne mı verılmeh' Bu arada kansı terzıhanelere mıl | Bu mesele de bovlece kalmıçtı. \onlar değerınde elbıseler ısmarPıerre ılâncılık \api\or l?rdı 1952 «ene«ınde\ ız Pıerre paraıız Bu tarzda ha\at surmeğe bajla kalmış gıbıvdı Parıste bır kımya dıktan sonra mılvonlan servet ve lâboratuan açmıştı samanı hızla tukenmeğe yuztutBununla beraber kansı ıle beramuştu ber muntazaman Parıs barlanna Bir ara Isvıçreve gıderek babası de\ am edıjordu Aleksandr ın bu memleket bankaNıhayet Bırleşık Amerıka\a ptlarına bıraktıgı kullıjetlı paravı • meğı karar'astırmıstı Orada bu\ uıt • le geçırmek ıstemıştı bır Amenkan otomobıl fiiTnasının Esrarı çozulernı>en servet! reklaTicıl atnı japmağa baş'amıjtı Pıerre I«\ ıçrede bu\uk bır ha Bu arada kansı da venı modeller >al kınkl t,ına utrsmıştı Çunku takdım etmek'e mes,guldu babası paıasım bankalara mahrem Pıerre ıle kansı Wa!dorf otehnde \frı'en bır maskelı baloya ıştırak etmelerı vatandaslarım alevhınde harekets sevketmıştı1 Pıerre aldırmaHı ve reki&mcıhğına devam etti ise de mmsffak* olmadı Boıclar ve ıcra hukumieri arasında vam edıjordu Bu \uzden Pıer'e ile karii nııı arası açıımıştı K* ısı luks havattan, ısraftsn kendını alamıyordu O vskıt borc gırtlağa çıkmiî ve ıcra takıblerı baslamıjtı Kansı Parısın bu^uk bır terzıhanesıne beş mıl>on frank borc u ıdb Parasını alamıycn terzıhane, Aleksandra n n rehır olarak bıraktıpı lfurk'ore elkovmustu Dığer taraftan Pıerre ın bır New York banloisı uzerme kejıde ettıgı 10 000 dolarhk çekın kaifihksız olduğu anı»şı!mıjtı Ksrısı bır avumuFacaat «derek eş>asına koÇek Pıerr* tarafından imza edilrrı,U Aleksandıa nın bunda suçu yoktu *** Bugun Pıerre ıle kansı ayn va{anıaktadıld! Boşanma dav^ı açılmıstır Ecnebı memleKetlerde bu lunan Yugo«lavyalı rahıbler bu mt seleyı ele slmiflardır Şımdı mesele lam bır «rabsaçı hsiını almi|ür Bu arsda Vugosla\>»lı Kral taraftarl«ı buyuk bır hiddet içinde b Bel bağladıklan Pıerre'e kargı ıtl nı H uı (,ılcıiAiın»tır aılık ° iur> ııınıdlfrı lnuıll»ıe<Je bir çiftUk i|letn kardeşl TomUİav'a ve eskı Kraı Naibi ogiu Ingıilz hıva subayı Nikolayt tevcıh »düP"r «ıVı •• ' o l a ^ ^ a !• Hı?ı ı l p r l p Bunun Ü»«rlna polif müdiriyetınde evvelct yapıla/ı blrj (ihbar tctkik edflmege baflandı 1887 mart ayındanberl J1] I meno isminde Madrtdd» oturan bir İspanyol, pohs mudürUüğune mektub üstüne mektub yatarak kentlisıne vkramije v e n / ği takdirde buıüne kadar yaka^nmaTiıs olan bir ka1 jtilı ele vermeil vadedlyordu Polu müdüjlüjunden bu ada] mı cevab dahi vtrllmemiftL Prado'nun dığer metresi Monaet ten Madrıdde katüle] alâkalı bır kuyumcuyu tanıyıp tanımadığı »oruldu Mori«etj bu kuyumeuyu tanıyordu tsmi odasında bultınan bir kftj ğıd parcasımn üzerınd» yanlıydı Hemen odaya ifldildl, t v ] sahlbı odada n« var nt vok vepslnl bir gandıSa tıkmıstı Sandık arandıgı zaman kâjıd bulundu Kuyumdu Glmenes^ 1 Madrıdde, Rodrigo sokağınm 2 numarasLnda oturuvordu. HAİ4NdtkÖLB(M)STUTTGART KOMPLE FABRİKA TESİSATI HaHn und Kolb feılhassa maden v© fah*a janaynn« %\\ Komple Fabnka Tesisatı kurulmısmda dunyaea fanman hakiı bır }ohr«te »anıp+ır Alâkadarlara lekM gondtnlır Maren adlıyesl dava dosyasını Paarlse nakletmağa karar' [verdı Artık Prado ilt alâkalı bütiln davalar aortru hâklmı' [Gıyo'va tevdl edllmiştL Giyo Madrlde gltmege karar verl 'di Madrıd Poüs Müdürü Plta da hakjmle tejrikl maaail f ederek kuyumcu Glmeneı'a gldildi Fakat herii kacmu I Kansı Julıa, istıcvab edıldıkte Kont Kartiyon İsminde biri i Inın kocasına bazı müc«vherler verdiğıni aijyledl MvevhsI Iratı tarif ettığl vakit. bunların Mari Agetan'a aid olduğu^ ) anlaşıldı. ik Bllömum «tely* tezgâhları, avadantık vt jaır takımlar haklcında teklıl ıst«ymıı MEVSİM HASTAUKlARht YA2 ISUAUNİ KARŞI YAVRUMUZU KORUYABILMEK İÇİ/if QW, âui V/TAMM/*t YUZÛf YÜZ SAf ARI UNLAfthu BBSUVİNİ7. bu mucevherler ne olmuştu7 bunların ^Montera gokajmda faızle para veren bırıne s turjlduğunu sodedı Meger faızıe para veren murabahacı] Frangız polisıne ihbar Ukhfınds bulunan adammış H e f ) fın artık eUnde bulunmıvan mucevflerlen tarıi atjnesı vej krokılermı yapması vızerına Mari Agetan'a aid oldukları] kat'ı>etla tebeyyun ettl. (Arkam rmr)' Türkiyede ncşri hakkı yamız '^azeUmizc aiduir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog