Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

POff RADYO Serbest güreş kupa miisabakalan f Bugünkü progTam İSTANBUL 1J.5T Açllif v» progr»m 13.00 Ha. berler 13.15 Türlcül«r (Pl.) 13.S0 Küçük BJ1» kons«ri (Pl.) 1S« Ş«r. kllar; okuytnlır: Suzan Köktürk, Ül. k«r Akman 14.20 Danj ve eax mii. zljl (PI.) 14.45 Şarkıl» (Pl.) 15.00 Kapanıs. İstaıtbul atletizm birinci.ikleri sona erdi Dün yapılan müsabakalara lisansları noksan bircok atletler giremediler j İstanbul Gürej Ajanlıjuıın tertiblediği serbest gürej kupa müıabakaları dün neticelenmistir. Vefa kuiübü salonunda yapılan müsabakaların neticeleri jöyledir: Disk arma: Istanbul atletizm birincilikleri 52 kilo: 1 Yılmaz Oktay F B . 37.36 dün Fenerbahçe stadında yapüan 1 Ali Oflugil (Dz. Gücü) 2 Andonis Plastos BS. 32.45 müsabıkalarla sona erdi. Yarışma2 Hüsnü Özdoğan (Kajımpaja) 3 Ercar» Örki F.B. 31.03. Urı oldukça kalabahk bir seyirci 3 Turgud Adakaya (Sümerspor) Üç adım atlama: kütlesi takib etti. Müsabakalara 57 kilo: 1 Yorgi Driças BS. 12.79 başlamadan evvel atletlerden niza1 İsmet Tosun (Güreı) 2 Abdülkadir Günyaz BJİC. f Kremli mi lisans aranması sebebile bir çok 2 Yaşar Yılmaz (Kasımpaja) tarunmış atletler müsabakalara iş 11,38. 3 .Sabahaddin İnal (Dz. Gücü) 10,000 metre: tirak edemediler Hattâ Fenerbah62 kilo: çeli Mustafa Batman Ankaradan i 1 Yaşar Öye K.Gücü 33.35.2/10 1 Emnıllah Kuloğlu (K. Paşa) geldiği halde lisansı vizesiz oldu I 2 Salâhaddin Yıldız BJ.K. 2 Kemaî Güloğlu (BJ.K.) ğundan müsabakalara alınm 11. J 4018.4/10. Istanbuldı Tuvalet Sabunu 3 Hüseyin Yener (Sümerıpor) Dün alınan teknik neticeler jun400 metre: perakend» 67 kiîo: Urdır: 1 Ferhad Banş F.B. 53.5'10 satıj flatı 1 Burhan Pandül (Ünlversit») 2 Aydın Tunah B.JK. 53.9 '10 Clrid atm*: 2 Kadir Akat (Kasımpaja) 3 Ahmed Sezer GS. 54.6/10. 1 Nuri Çetln Yüce (T.B.) 52,06 3 Kâzım Ayvaz (Güreş) (Ferhad önde bulunan Ahmpd 2 Kayhan Bahadır (F.B) 39,26 73 kilo: 3 Ernea Rucieria (Kurtuluş) Sezeri 150 de yakaladı ve atladı. TEMİZLER, BESLER VE KORUR 1 Ziya Doğan (Kara Gücü) Aydm son düzlükte Ferhada kor33.58. 2 Mithat Baytal (Sümanpor) kulu anlar geçirttiyse de geçmeye 1500 metre: Bol köpüklü • Nefis kokulu 3 rbrahim Önder (B.J.K.) muvaffak olamadı.) 1 1 Turhan Göker F.B. 412.5 /10 79 kilo: 3000 metre steple: 2 P. LambridU B.S. 4J7.4/10 1 Hüseyin Yener (Sümerspor) 1 Osman Coşgul F.B. 9.38.5/10 S A. Perniçi BS. 4.31.6/10. 2 Emin Rençber (Anadolu) 2 tlhami Koç K. Gücü 10.13. (KofU ağır bir tempo üe başladı 3 Hasan Pijkin (Dz. Gücü) (Osman koşuyu baş.tan sona kave baftan aona kadar Turhan gö87 kilo: dar götürdü ve rahatça kazandı.) tiırdü.) 1 Haydar Zafer (Kasımpaaa) 4x100 bayrak: Sınkla «tlama: 2 Sabri Peksen (Sümerspor) 1 Beyoğluspor takımı 46.210 Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır. 1 Münir Köseoğlu Ferdi 3,25 3 Ferid Özbay (Dı. Gücü) (SupW, Lambridis, l>riçaı, Yort Kenan Çulpan B.JK. 3,25 Ağır: danidis) S Beydun Hanaoy TS 105 1 Süleyman Baş.timur (K. Pj.) 2 Beşikta» takımı 27.1/10. MO metre: 2 Sadeddin Dalaylı (D. Spor) (Abdülkadir, Murad, Aydm, Ze1 Muzaffer Selvi F.B. 22.8/103 îsmet Aktan (Üniversite) ki). t T. Yordanidis B.S. 23. Puan tasnifinde Kasımpasa birin3 Fenerbahçe takımı 47.5/10 S Murad Erein B.J.K. 234/10. ci, Sümerspor ikind, Dz. Gücü ü(Ferhan, Ercan, Osman, Muzaf çüncü olmuslardır. (Muzaffer aon metrelere kadar yanındakileri kontrol ederek kojtu. fer). Müsabakanın en güzel gürej yaİkl gün devam eden İstanbul at pan çiftinden K. Güloğlu (BJJC.) Haflf bir arttırma ile ipi göğüsledi. KofU esnasında rüzgârm sürati 3,5 letizm şampiyonasında umuml pu ile T. Koçark (Altınay) ve müsavan durumu sudur: metre idl.) 63 puvan bakaların centilmen güreşçisi olan 1 Fenerbahçe 110 metre engelli: 50 Saddeddin Dalaylı (D. Spor) mü1 İşletmemizin Sirked Edirns hattı teşkillt lstasyonlanna aid 2 Beyoğluspor 1 Hakan Epw G.S. 15J5/1O 45 sabakalarda en muvaffak olan gümuhtelif oin» çamaşırlann yıkattırılması vt ütülenmesi l»i açık ek3 Beşiktas 2 Yüksel Özemre BJ.K. 17.2/10 20 resçi Yaşar Yılmaz (K. Paja) birer siltme usulile ihaleye konulmuştur. 4 Galatasaray S Kenan Çulpan BJ.K. 20.5/10 16 2 Bu işin muhammen fiatı 4459.00 lira v» muvakkat teminah da 5 Karagücü (Hakan musabakayı rahatça ka334 lira 43 kunıstur. 6 Kurtuluş jandı. Kenan puvan almak için Ömer Besim 3 Bu işe aid şartnam» ve mukavel* projesi her gün komisyon koftu.) kaleminde görülebilir. Amerikan atletlerinin 4 Açık eksiltme 29/8/953 tarihinde cumartesi günü saat 10JO da tngilterede futbol mevsimi Dortmund, 16 (a..a) Dün bu Haydarpaşada 1 ind İîletme Müdürlüğü komisyonunda yapılacağmdan Avrupadaki miisabakalan başlarken rada yapılan milletlerarası b u taliblerin muayyen olan vakitte muvakkat tmninat makbuzlarile koStockholm, 16 (T.H.A.) Ame ketbol maçında Lüksemburg, tranı misvonda bulunmaları ilân olunur. Londra, 16 (Nafen) İngilterede (12817) başlamıı olan futbol mevsiminin ö riksh atletler grup grup Avrupayı 7856 mağlub etmiştir. nümüzdeki günlerde,birden canlan istilâ etmis, vaziyettedirler. Bu aDlğer taraftan kızlar arasmda yaması beklenmektedir. Bir çok ku rada yapılan müsabakalar esnasın pılan 80 metre sürat koşusunu Yulübler «19531954 futbol mevsiminin da Mel Whitfield 1000 metrt diin goslav Babovio 11.7 il» kazanmnen kuvvetli takımı» unvanını daha ya rekorunu ikinci defa kırmağa tır. şimdiden benimsemektedirler. Bun ; teşebbüs etmişse de gene bunda Erkeklerarası yükıek atlamada Şişli ile Osmanbey arasmda tramvay caddesine tam 25 lar arasındaki mücadele ancak ö ' muvaffak olamamıştır. Geçen ekim Belçikah Delellan 1.90 ile 1 incl, metre yakınlıkta; 21 metre cepheli; 370 M2 »aha üzerine beton nümüzdeki haftalarda başlıyacaktır. aymda 2.21.1 le genc Çek atleti Japon Yukio keza 1.90 ile 2 nci, olarak inşa edilmi? gara] 125.000 liraya acele satılıktır. Depo ve Bu devre sampiyon olacağını ilân Stanislas Jung%virth'e aid bulunan Japon Takehiko 1.85 ile 3 üncü, otomobil acentalannın servis istasyonu için çok elverişlidir. eden kulüblerin başma Liverpool bu rekoru kırmağa teşebbüs e ^n Yugoslav Nicemic 1.85 ile 4 üncü Mektubla Beyoğlu Posta Kutusu 2272 No ya müracaat. gelmektedir. Şimdi bu kuîübün me meşhur Amerikalı atlet Mel Whit ve Mısır Şafi 1.85 ile 5 inci olmusnejeri Don Welsh'dir. Bu menejer field bu mesafenin eski rekordmeni lardır. sayesinde altı sene evvel Charlton j olan fsvecli Aberg'i maglub etmeFutbol turnuvası finalindc YuAtletik kupayı kazanmı?tı. sine rağmen ancak 2.21.4 gibi bir goslavya takımı, Ispanyayı 31 mağ 19391945 harbinde Don Welsh, ıderece yeparak dünya rekorun» lub ederek şampiyon olmuştur. Takımlar ju dereceleri almışlarorduda komandolan yetiştirmekte bir salise yaMaşabilmiştir. Aberg"6188 sayıh bina yapımını tesvik ve izinsiz yapılan binalar ve onlarm dayanıklı olmalarını jim in derecesl ise 2.21.7. üçüncü gelen dır: 1 Yugoslavya, hakkmdak: kanuna pöre istek'.ilere arsa tevzi edilecektir. nastikle temin eylemekteydi. Şimdi d:ğer Amerikalı B. Drummond ise 2 Ispany», Bu tevziattan istifa^e etrnph için aşağıdaki belgelerle ve aynı sistemin Liverpool kulübünde 2.26.6 dır. 3 Almanya, fTösterilen müddet içinde Belediyemize müracaat edümesi lâ de tatbik edildigi görülmektedir. Diğer müsabakalarda 1SO0 met4 İsviçra, zımdır. Bu yeni antrenmanda bilhassa reyi Wes Santie (Amerika) 1.50.3 5 Mısır, 1 Dilekçe: yürümeğe ve koşmaŞa büyük ele kazanmı, iknciliâi İsveçli Tage 6 Japonya, 2 İsteklilerin beledlye smırlan İçinde en az İki yıldanhemrr.iyet verilmektedir. Don Welsh 7 Belçika, berl ikamet etmekte bulunduguna dair mahallesi muhtarlığmLiverpool oyuncularım mevsimden Ekfeldt 1.51. le »lmıştır. 8 Saar, dan alınmıs ilmühaber. evvel hazırlık esnasmda günde 11 Herekede yapılan yelken 9 Lüksemburfc 3 Kendisinin veya eşinln veya resid olmıyan çocıığukilometre yürütmüş ve koşturmuş10 Hollanda. nun Kartal Belediye hududları dahilinde ev yapmaSa müsaid tur. Bunlardan her btri evvelâ 360 yarışlan arsası bulunmadığma veya bir evin yarıdan faziası hissesinin metre yürüyor ve sonra da aynı Kopenbag'taki deniz Kocaeli bolgesinin daveti üzerisahibi olmadıgma dair Kartal Tapu Sicil Muhafızlıgından ahnmesafeyi koşuyordu. ne Herekede yapılan yelken yanşyarışlan mıj bir belge. E»ki bir bisikletle 300 lan kalabalık bir seyirci kütlesi ta4 Kanunen 3 üncü ilânın neşredileceği tarth olan 31/ Kopenhağ. 16 (a.a.) Kopenrafmdan alâka ile takib edilmi?, hag'ta yapılmakta olan kürek s.am 8/953 güniinden itibaren bir ay iç.inde müracaat edilmesi. kilometrelik seyahat 5 Evvelee mülga 5228 sayıh kanuna göre verilmiş ve 4 Londra, 16 (Nafen) Alfred yanşlar pirap, jarpi, dragos suııf piyonasmda Çekoslovakya, dört tek ve Rusya da iki tekte Avrupa sam üncü maddede gostertlen tarihten önce verileeek düekceler lan üzerinde yapılmıştır. Nuttal isminde 23 yaşmda bir bihükümsüzdür. Sayın halkımıza ilân olunur. (12799) piyonu olmuş'.ardır. •iklet meraklısı, Edinburgh'tan Alınan neticeler şunlardın Yorkshire'a kadar olan 300 kilotki genc, Caddebostanından Pirap sınıfı: metrelik mesafeyi gayet eskl tip Müsabakaya 8 tekne iştirak etKmalıya yiizdü bir bîslkletle yedi günde kat'etmiş miştir. Birinci Oktay, Binar ekipi İki genc dun sabah Caddebostatir. Alfred Nuttal bu seyahati bi (Î.Y.K.). ikinci Umur, Tuncer ekinından denize girerek Kınalıadaya slkletçiler turing kulübünün 75 inci pl (İ.Y.K.), üçüncü Alâeddin, Ca kadar yüznrüşlerdir. Ümid Hoşpör tanei devriyesini kutlamak maksafer ekipi (H Spor). mesafeyi 1 saat 57 dakikada; Is1 Vekâletimizce yeniden açılacak saglık merkezleri ihdilt yapnu| ve bisikleti de kulübün Şarpiler: mail Narinoğlu 2 saat 3 dakikada tiyacı için (15) on bes aded 220 volt cereyanla isler 7 ayak müzeslnden temin etmiştir. boyunda buz dolabı kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır. Müsabakaya be? tekn» Iştirak et katetmişlerdir. Franta yüzme şampiyonası miştir. 2 Bu işin tahmin edilen bedeli (20.250) lira olup ilk teminatı (1518) lira (75) kuruştur. ME V L İ D MarseÜlt, 16 (T.H.A.) Dün ve | Birinci Nihad, Adfl (Dertaee) 3 Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alıbugün devam eden Fransa yüzme ' îkinci Bülend. Hamza (tzmit) Kıymetll «anemiz nabilir. jamplyonasının 100 metr» »erbe« Üçüncü Riza, Hilmi (Hereke). ŞAHİNDE SÜNGEThı 4 Eksiltme 7 eylul 953 pazartesi günü saat 11.30 da Vefinall fevkaladt heyecanb geçmisDragos sınıfı tekneler: Biamünün yedincl »enel derrlyeslne kâlette toplanacak Sahnalma Komisyonunda yapalacaktır. tiz. Birinci Deınlr, Eti, Caier «kipl tesadüf «den 18 agustos aah günü Hğ\c 5 Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun Dün kcndi serisinde 59 saniye Ue (Î.Y.K.) namazından aonra Beylerbeyi Camii Şerifinde Hafız Hasan Akkus, Esad 2,3 ve 32 nci maddelerinde yazılı sartlar dairesinde hazırlıyabirinci gelen rekordmen Alex Jany, tkinci Behzad, Rfisam, Nüzhet Gerede ve Zekl Altın tarafmdan oku. cakları kapalı rarflarını eksiltme saştinden bir saat evvel makbugün finalde yenilmiştir. Eminante nacak Mevlid ve Hatim duasına arzu 59 la birinci, A. Jany 59.2/10 la ekipi (ÎY.K.). eden dinda|larımızın te#r'.flerini ric» buz mukabilinde komisyon baskanhğma vermeleri. Yarışlan müteakıb derece alan ederit. 6 Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyecegi ilân ikinci, Bozon da üçüncü olmuglarj lara kupalar verilmiştir. Sünfet allcsl olunur. (12872) dır. Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından PURO 1 CİLDİNİZİN MUHTAÇ OLDUĞU lira GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR 18.00 Açıli| r* tCrküler; y Arlre T&ıera 18.U tnglltxc« der» 18.50 Şarkılar; okuy&n: trfan Dofruste 19.00 Hal»r!er 19.15 Saz ««rleri 19,30 Daru müıigl 'Pl.) 19.45 MU. ıik (Pl.) 2000 Sar eserlerl 20.15 Radyo Gazetesl 20 30 Kıaa j*h!r h«. berlerl 20.35 Şarkıiar; okuyan: Ha. mlyet Yücese» 21.00 Haftabajı ko. nujma»ı 21.10 Mürik (Pl.) 21.15 Radyo haftası 21.30 Tin» Milyu (Sopranoi 21.4J Spor hasbıhallerl 22.00 Şarkılar; okuyan* Akile Artun »230 Haftanın besteklrı (Pl.) 22.45 Hiberler 13.00 Kambiyo . Bor. n v* programlar 23.07 Dans v» ca» müı'.ğl (Pl.) 2S.20 Dinleyid lstek. lerl 24.00 Kapanıı. ANKARA 7.28 Açıhs v* program T.sl Harry Horllck orkMtrası çalıyor (Pl.) T.45 Haberler 8.00 Çfşldll melodiler (Pl.) 9.00 Kap&nıj, GRİPİN FAYDALIDIR! Soğuk algınlığmdan mütevellit bütün ağrılara Baş, karşı diş, başart ve ile kullanılır. adate sinir ağrılarını hal teskin eder. Mideyi bozmaz, kalbl der İ SANCILARN PURO 1100 Memleketten •*!Sm 12 10 Memlrttte «*l»ra 12.20 Ttlrk Kahra. mıniıjı 12 30 Şarkıiar: okuyan: Sadt Hojse» 13 00 Haberler 13.15 Haflf J"r»nsıı »»rkıları (Pl.) 13.30 Öğle Gazetesl 13.45 Dai havaları ıPl.) 14.00 Kapanıa. böbrekleri yormaz. K I N I NL Çamaşır Yıkattırılacak T.C. Devlet Demiryolları Haydarpaşa Işletmesi Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 18.5* Açılıj v* program 17.00 M'J. zlk (Pl.) 17.30 Şarkıiar; okuyan: Be. hlj« Aluor 18.00 Serbeat «aat 18.15 Müzik (Pl.) 18.30 Şarkılar: okuyan: Müıehher Gliyer 19.00 Ha. berler 19 15 Tarihten bir yaprak 19.20 Sinema orgu ile müzik (Pl.) 19.30 Köyiin saati (Yurddan sesler ls. tlrakile) 20.15 Radyo C.aze'es! 20 30 Müzlk (Pl.l 21.15 Konuşma 21 30 Klâsik Türk müziSl korosu: ldare eden: Rufen Kam 22 00 Serbest u a t 22 15 Dans müziji (Pl.) 22.45 Ha. berler 23.00 Konuşma 23.05 Ka. psuuı. GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. Milletierarası üniversîfeler spor bayramı M U « BULMACA 1 Temel Maîzemesi Naklettirilecek Ankara Yo'îar 4. Bölge Müdürlüğünden. 1 Ankra Esenboğa yolu Klm. 12000 ilâ 21000 arasında 38800 ton temel maîzemesi nakii isi kapalı zarf eksiîtmesl suretile ihaleye konmuştur. 2 İşin muhammen bedeli 84.758.40 lira olup muvakkat teminatı 5.487.92 liradır. 3 İhale 26/8/953 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada Ettik yolu Yollar 4. Bölâe Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Bu işe aid sartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde bülgemiz malzeme âmirliği servisinde görülebilir. 5 Kapalı zarflar saat 14 e kadar rr.akbuz mukabilinde herkesin eiinde bulunan şeylerle mühürlenrniyerek Komisyon başkanlığına verilmelidir. 6 2490 sayılı kanun ahkâmına uyularak müracaat olunması (12530) 2 3 4 6 7 8 Satılık Kelepir Garaj 1 1 1 1 1 1 1! 1 1 BI0İ 1 • 1 1 1 1 1 1 fll 1 1 1 I 1*1 1 ıı • ı :• ae Kartal Belediyesinden: Soldan sağa: 1 Batl Yunan adalarım »Itüıt eden felaket. 2 Çifte valideli (ikl kellmei. Kayseri ve Civarı Elektrik T.A. Şlrketinden: S Mesela «balık oltasına «olucan tak!. manasına bir emir. 4 Çevrilin. Elektrik îşletmesinde ve çebekede çalışmıs tecrübell ce >barsaklar» olur (eskt urul çoğıj!ı, bir yüksek elektrik mühendisi alınacaktır. îsteklilerln. ajır ve pahalı ipek kuma? (eskl terlmi. şimdiye kadar çalıstıkları yerlerle. diplomaları ve hüvl5 İçlndeki ruyu çurajmdan bura. yet cüzdanlan suretlerile 1 kıt'a fotograflarını Könd«r ıından akıun kab hallne gelrr.ek. t Ter<il bir kadın adıdır. 7 Tenbih meleri ve istemis oldukları aylık ücreti de bildirmelerl edatı. kırmızının bir çe?idi. 8 Çev. ilân olunur. rilinfe kimseden glzli oln.ıyarak yapı. lan hareketln tasviri haline cellr. fen. dikalarm işçilere yaptırmaku olduk. lanndan. Vakarıdan ajagıya: 1 Fazla. 2 Çlftçlnln yaptığı bir 1 Milli Saraylar Müdürlüğü Ihtiyacı için pajarlık «ur«işl yapamıyan. 3 Parça parça (bir ke!:mer!in tekrarı). 4 Ef=anev1 peh. tile «14» ton Rumeli mangal kömürü satm alınacaktır. Hvanın pederi. harika çocjk m'jslklçi. 2 Almacak kömürün nakliyesile beraber muhammen naMmızın birl. 5 Pek fazla Sdi (İki bedeli c2380 liradır. 0 kellmei. 6 Nota, vücudünü ortadan 3 Pazarhk 18 ağustos 953 salı günü saat 15 t« Dolmakaldırma hareketi. 7 Yabancı, bir harfin okunu^u, bir edatm kısaltılmışı. bahçe Millî Saraylar Müdürlüğünde yapılacaktır. 8 Tersl «beyaz bal ljçisl» dir (ikl 4 Sartname Müdürlük kaleminde görülebilir. kelime >. 5 Pazarlığa girecek oîanların «178» lira 50 kurujlulc 1 2 S mal sandığı makbuzu ile belirli gün ve saatte komisyona mü6 7 8 racaatleri ilan olunur. (12732) Bir Yüksek Elekirik Mühendisi Aranıyor Milli Saraylar Müdürlüğünden: Buz Dolabı Satm Alınacaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden: GJRİEİVİLİEİRİS AJILLJEIAJDLLII RİAİİ İFİMİAİZİA IİYİNİ1 I V İ I I S PİEİYİKİİ1İKİÎ §İT|A«|ÖİZİİL İAİÇİAİRİB 30.000 ton maden kömürü nakil ve tahliyesi İ. E. T. T. İŞLETMELERİNDEN: 1 Muhammen bedelleri 22.500 den 43.000. lira olan on beser bin tcv maden kömürünün Unkapanmdan Yedikuleye ve Kadıköyünden Kurbağahdereye kamyonlarla nakli işile. muhammen bedeli 45.000. lira o.lan bu körnürlerin Yedikule ve Kurbağahderede tahliyeleri isi 19 8/953 Carsamba günü saat 10.30 da pazarlıkla bir veya tahliye ve nakliye ayrı I ayrı müteahhidlere ihale edilecektir. YİEİlJZİÜİHlUİL Ba«aı> ve yaybiı Cumhurtyet Matbaacılık vt Ceaeltcı'.ik Türk Anmım Sirketî Cağaloğlu Haikrv% sokak No JO/41 Sahlnlen I 2 Muvakkat teminat tahliye için 3.375., nakliyelerin N'AZIME NAD1 ve ÇOC't'KIJVKI beheri için 1.687,50 liradır. lan i*irrtn\ ft'ten Idort ed«x • n l l MiiĞuı 3 Şartnameler Metrohan Levazımından tahliyenln 223, ATIF SARAB nakliyelerin 112 ser kurus mukabilinde verilmektedir. (12587) Hizmetkâr da aynı şeyi §oyledi. Birazdan gidip gireceğim. Dsha evvel size bir iki sual soracağım. Oturunuı. Martine kendisi de oturdu. Çok soluk pembe, rob dö jambn, onu olduğundan daha uzun boylu gösteriyordu. Dün, Orleans ormanmda bir av partisine iştirak ettinızdi, zannederim, değil mi? Martine sakin değildi, sakm g5zükmek için kendini zorluyordu. Keiimeler yüzüne çakıl ta;ı gibi çarpıyordu. O da, bu keiimeler daha telâffuz edilmeden evvel onları yakalamak için ileri atılmak istiyordu. Fakat komiser gene de aldandı. Yavaş sesle: Mösyö Albert Grindorge dün öğleden sonra, Arpajon'da oir klinikte vefat etti, dedi. Martine'in bütün bunları önceden tahmin etmiş, keşfetmiş olması mümkün müydü? İşittiklerirıe hiç şaşmıyordu. Üst tarannı işitmek istiyordu. Onu da bildiğine yemin edeceği geliyordu. Çok fena şartlar içinde, zehirlenerek öldü. Jandarma komutanlıgı, facianın tafsilâtmı bize bu sabah verdi, sonra . Martine ayağa kalkü: Müsaade buyurur muaunuz? Ric» ederlm. Bir otomat gibi odasına girdi, sabahhğııun üstüne bir manto geçirdi. Tesadüf, bu manto vizon mantosu idi. Sessizce sokak kapısma doğru yürüdü, sokağa çıkınca bir taksi aradı, bindi: Champes Elyee'ye, dedi. *** Hâdiâe tam Arpajon'daki kapau çarşının önünde olmuştu. Albert, i bir kaç dakikadanberi sıkıntılı idi. Arabayı, civarda başka kahvehane i göremediği için, küçük bir koltuk I meyhanenin karşısında durdurmus tu. Karısma: Bir dakika ineceğim, dedi. İsmmak için bir şey içmek ister misin? Paulette, başile, hayı.r iîareti verdi. Albert meyhaneye girdi. İçecek hiç bir şey ısmarlamadan: Ayakyolu nerede? diye sordu. Bshçenin nihayetinde, sağda. Ama karanhktır, etrafımzı görebilecek misiniz, acaba? Kümesi geçer geçmez crada. Bulundukhrı yer ne köydü, ne şehir. Adamcağızhrın bahçe dedikleri şey bir nevi zerzevat bahçesiydi, boş şişelerle. sandıklarla. nçılarla dolu idi; aralarında tavuklar dolaşıyordu. Bahçe tarafından hiç ses gelmeyince, meyhanerinin karısı: Buldu, dedi. Meyhaneci de, çlnko kaph genls tezgâht abanarak, bir yük araba «CDMHURÎY1ÎT» ta Tebrikası: 7 3 Dediğini yaprruj, Philippe'ln Bnunde diz çökmüştü. Ellerini bitiftirmiş. karşısmda duruyor, lâkırdı söyliyemiyor, daha fazla konuşrnağa kudret bulamıyordu. Vazan: GEORGES SİMENON Çeviren: HAMDİ VAROĞLL Söyle! Yüzüme bakmağa devam et. Martine nefsini yenmefe muvaffak olmuçtu, segi pürüzsüz çıkıyordu, bakışları delici idi. Philippe oturuyordu, o ayakta idi. Yalnır. boyunun bütün uzunluğu ile değil, tavularına ve sözlerine kattığı müsamaha ile de Philipp'ee hâkimdi. Dinle! Hem bana yalan söyleme, Philippe! İkiraiz adına, aşkımız adına, oğlun adına sendeu soruyorum. Philippe, bana söyliyecek bir şeyin yok mu? Sesi çok melâili çıkıyordu. Kocasından avnrmadığı ateşli bakışları, onun ağzmdan bir itiraf koparmak istiyor gibiydi. Daha vakit var, Philippe! Düşün! Sana La Roohelledekı odarru hatırlarmıyonım. Paris*e geçirdıŞımız ilk haftalan da hatırlatmıyorum. Sana soruyorum. diı çökerek soruyorum, Philippe! Bana hiç bir diyeceğin yok muT Aparturıana girince evvelâ kend: odasın» gitti. Saçlannı düzeltti, yüzüne biraz pudra sürdü. Philippe »slonda kalmaştı. Martine or»ya gitti. Tereddüdle, onun etrafmda dolaştı, onunla meşgul değibniş gibi yaptı, sonra birdenbire: Philippe! diye seslendi. Phiiippe bir meemuayı okayormuş gibi yapıyordu. Fakat okumadığını Martine görüyordu, hattâ kocasının kendisinden daha fazla değilse bile hiç olmazsa ajTiı derecede endişeli oldugunu büiyordu. Philippe: İşitiyor musun? Philıppe içini çekti: Ne var? Grindorgelar daha dönraediier Philippe'ln yüzfinO tetkik ediyordu Fakat o. başıru kaldırdı, Martine'ic yüzüne «ükunetle baktı. Mereden bilhorsun? Telefon ettim. Nıçln telefon ettlnT Hiç, Hizmetçi çıktı. Pbillppel Phiiippe başmı öteye çevirıneğe yeltendi, fakat orada durdukça, Otuz yaşmda oldugunu düşünüMartine'in bakışlaruıdaki cazibe yordu. Henüz büyük i$ler başaraden kendini kurtaramadı. Ayağa bileceğini hissediyordu. kalkmağa mecbur oldu, kapıya kaBunu düşiinürken, uyudu. Yokdar yürüdü. kansma arkası donik luğa benziyen, rüjasız bir uykuya konuştu, daha doğrusu ne söylerli dalmıştı. ğini pek de bilemeden, bir şeyler Martine sabahın dördüne, besigeveledi: ne kadar uykusuz kaldı, iki defa, Sana söyliyecek ne »özüm o yalınayak, kocssuını kapısma kalabilir? Galiba sen deli oluycrsun dar geldi. Yürüdüğü, kapıdan çıktığı halSıçrayarak uyandığı zaman orde. Martine elân diz çökmüş vazi tahk ağarmıştı, fırtma da aıtmştı. yette duruyordu. Philippe odasına Heyecanla doğruldu, bir gün evgirdi. kansuıın ancak o zarnsn velki bütün hâtıralaruıı bir an yerden kalktığuu işitti, son bir ü içinde bir araya toplamağa çalıştı. mid hamlesile kendiaine doğru atı Zili çaldı, oda hizmetçisini çajırdı. lacağını sezdi, anahtarı kilidde çe Rosel Saat kaç? Mösyö gitti virdi. mi? Evet, madarn. Saat dokuz. Martine anladı, yan yolda durdu, Martine muhtasar bir tuvalet o da kendi odasına girdi. Philippe, mihanikî bir itina Ue yaptı, odasından çıktı, Philippe'in gece tuvaletini yaptıktan sonra, odasına girdi. Rob dö şambr yatabir bardağın içine altrruş damla ğın üstüne atıhnıstı, boks eldivenuyku ilâcı akıttı. Yatağına otıııdu, leri bir tabure üstünde duruyordu, ilâcın tesirini bekliyerek bir gaze banyodaki mavimtrak sabunlu su te açtı Biraz evvel salonda yaptı henüz uıka. ğı gibi, gene yalnu bakıysT, okuOemek kl, Philipp«, Pedrettl C« muyoıdu. Aklı tamamil* ı.asjınd» h«r «^TTifnH gibi den yapmi|tı. idi, zek&sı, eşyanın gSzle görül Bu müsahede Mırtine'i tetkln etti, mez çıkmtılnnru •ydınlatan bazı fakat bu boks dersinde jene de. çiy ıjıklar gibi parlaktı. Kendisini, içinde ölgün bir ışık yanan. hAlâ bir parça sahtiyan kokulu odasında, güzel, siyan saçlarile, colgun ve mat yüzile görüyordu. bir gayri tabiî lik görüyordu. Kocara saat lekizde dalma yazıhanesindedir. Bu gelen zat sizi görrnek için ısrar ediyor, madarn. Metrdotel bir kart vizit uzatıj'ordu, hali de normal değildi. Yck sa Martine kendi her şeyi ters görmeğe mi başlamıştı. Ne olursa olsun. o sabah, öteki sabahlara benzemiyordu, apartımanın aydınhğı bile, metrdotel bile öyleydi. Adam, karşısında her zamankinden daha dik djruyor gibi geliyordu. Martine kaıv bir göı attı: «Andre Lucas> «Zabıtai Adliye Şube Komiseri» Nerede? Bekleme salonunda Dirakbm. Salona ahn. Martine'in arkasmda sabahlık vardı. Ama bunun ehemmiyeti yoktu. Yalnız, oğlunu henüz görmediğirü düşünüyordu. Çocuğun odasuıa girdi. Oğlu orada, çıplak, banyo yapıyordu. Martine salona girdiği zaman, kendisi < farkına varmadan kiU bar bir hanımefendi tavrı takınmıştı. Komiser, bir çok özürler diledi. Önc» mfljyö Dargens'ı görmek iattdim, d»di. Sokaga çıktıjını tby lediler. Kocam daima saat teklzde y«nhaneslndedir. cısı ile başlamı; olduğu sohbete devam etti: Kendisine de söyledirn ya, meyhaneciyiz diye boyunı biz mi kadeh tokuşturacağız? Bir kere onun için oy verdik, ama... Meyhane üç tane masadan, bir kaç iskemleden, duvarlarca asılı taş basması resimlerden, bir köşede duran bir bilârdodan ibaretti. Dinle, Eugene... Ne var? Bir lniltl duyar gfbl aluyorum. Üçu de kuiak kabarttılar. Hej^canlanmışlardı. Galiba öyle... Adama fenalık gelrr.l} olmasm? Zaten otorr.obi.li bir kadmla erkeğin, meyhane k;p;sında dunnaları bir fevkâiâdelikti. Bir gidip baksanî Biraz dsha dur bakalım. Meyhsneci tekrar lâkırdıya başhyacağı sırada karısı: Sesleniyor divorum sana! dedi. Sis düdüğü giti kasvetle ak?eden bu biteviye feryada seslenme denilebilir miyâi? Ne dıiruyorsun? Meyhaneci, arabacıyaj Benirnle berab«r gellr tnUtnî diye lordu. Ceb fenerinl al. '4rkası w )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog