Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

•17 161)33 O Rusyada yeni değişiklikler bekleniyor Sovyet «Rus CumhuriyeH» Şurası fevkalâde toplantıya çağınldı Londra 16 (Nafen) Sovyet Tîusyada yeni bazı değişiklikler beklenmektedir Moskova radyosunun büdırdiğine göre, «Sovvet Sosyalist Rus Cumhuriyeti» Surası fevkalâde bir toplantıva çağırurıuşbr. Rusya hududlan dahilinde «cumburiyet» adını taşıyan ?n geniş idarî bölgelerden biri budur. Burada da bazı tasfiye hareketlermin devam etmekte olduğuna dair raporlar alınmıştır. Şimdive kadar bu «cumhuriyetlerden» Azerbavcanda, Gürcistanda, Ukraynada. Moldavyada değişiklikler clmuş. fakat bu bölgeden kat'i lur malumat elde edilraemişti. Sovyet Yüksek Şurası toplantılarını sona erdirıp Malenkov'un siyasetini tanzim ettiğine göre, Beria'cıların temızliklerinin daha da şiddetlendirılrnesine intizar edilmektedır. A B Rusyanm Batılılara gönderdiği yenî nota Bunun, Almanya meselesi ve Dörtler konferansile ilgili olduğu bildirildi Yann rabsh Moskova 16 (A.P.) Rusya bu bahsetmemişlerdir. gün Almanva hakkında Batılüpra notanm verildiğini bildirmeleri bek bir nota vermiştir. Bu nota, iki lenmektedir. hafta kadar evvel Rusvanın Alm?n Batüı elçilikler memurlan bugün ya hakkında bir dörtler topUntısa hafta tatillerini yanda bırakarak yapılmasını kabul etmiş olmpsın notayı tetkik etmek üzere vazifeledan dolayı bir sürpriz yaratmış'nr. rinin başına gitmişlerdir. Nota saBuradaki Birleşik Amerika, İn bahın erken saatlerinde verilmesine giltere ve Fransa büyük elçiliklerirağmen. uzunluğu dolayısile 'ercüne verilen notanm muhtevası açıkme işi öğleye kadar bitirilempmislanmamıştır Büyük elçilikler de ti ve bu yüzden elçilikler tam bir bu hususta hiç bir şey söylememışlerdir. Gazeteler de bu notadan fikir edinememişlerdi. .t»mıımıııımnınınııtmiııımnmnniHlııit!nimıııi!iııımtı»»i r Ruslar, Almanyaya dair Batılılara bir nofa verdi Londra 16 (A.P.) Dış îşleri Bakanlığı bugün yeni bir Ru« notası aldığını bildirmiştir. Bakanhk sözcüsü bu hususta funlan söylemiştir: t Moskovada üç babh devletin, Birleşik Amerika, Ingiltere ve Fraa sanın temsilcilerine verflen Rus notası elimize gelmiş bulunmaktadır. Halen tetkik etmekte olduğumur bu notanın umumî mevzuu Alman yanın birleştirilmesidir.» BİR DAKIKA I sizden I bîzden Biçak taşıma yasağına dair olan cezalar, yeni fcanttnla şiddetlendiruince, fimdi erbabx nif» lerini çak» ile görmeğe bajlamtşlar. Demek çak\ taşimannı da menttmek \Azım. Amn o taman da metelâ ustura çtkacak. Haydi ustura taşvmak da memnu. Bu tefer de şöyle haberler duyacağız: Sevdiği ktzın parmaklannı eline geçirdiği kalemtraşla yontmujtur. Meebur olup onu da ortadan kaldırma tedbirleri alvnca, bir de bakacağvc ki, herifin biri karuının gözlerini tirbuşonla oymuş Velhasil bu bSyle gider, dostlar. Hiç tath cantnt» «fcmoytn.' D. N. NATO Konseyinin yapacağı toplantı Görüşmelere ancak sene sonunda başlanahileceği bildiriliyor Psris 16 (Nafen) Kuzey Atlantik Pakü konseyi toplantısının ekim ayında yapılamıyacağı enlasılmaktadır. Bu toplantılara ancak sene sonunda başlanılması beklenmektedir. İlgiH çe\Telerde belirtildiğine göre, böyle bir tehire sebeb Frvısa ile İtalyada uzun süren kabine buhranlandır. Diğer taraftan NATO üyesi bulunan diğer ddrt memlekette de ya seeimler yapılmış veya yapılacaktır ve bu sebeble de kat'î neticeler alındıktan ve hükumetler belli olduktan sonra NATOnun toplanması mümkün olabilecektir. NATO konseyi bu toplantılannda. 1953 yılı programlarında varılan hedefleri görüşecek ve yeni kararlan da muhtemelen alacaktır. Dinlemiyorîar bayım! ir vapurdan, İskeleye çıkıyorum. Hergün aynl vapurla, aynı iskeley» çıkrvonıın Vapur daha yanaşmadan karava atlavanlardan değiîim; sıramı beklivorum, Vapur doğnı dii» rüst yanastıktan sonra cıkıvorum; ama çıkamıyorum. Cünkü iki kisinia ancak geçebileceği Irtibat ?e<i« dine, kara«iaki yolcular hücum ediyorlar. Girenler çıkanlann çıkmasma mâni oluvor. Son dereee gayrimeden' ve çayrimuBtazam bir hareket. Bnnu yapanlar da hamal cnmal deği'. kılık kıvafetlerine, sek li şemaillerine göre efendiden, hall vakti binaenale^h terbivesl yerinde ohnası lâzım gelen idamlar. Han]; Rus notasına verilecek cevab Fransada bugün Bursa D.P. kongresin*e muhalefele hücum gazeteler çıkmıvacak Bursa 16 (Telefonla) Demokrat Parti il kongresi bugün çalışmalanna devam etti. Bugünkü clurumda söz alan delepeler daha zivade dilekler üzermde konustuıar. Bir Orhanelili delege, iktisadî bakımdan önemi olan bu ilçe volunun vapılacaSı hakkmdaki vaid'erin yerine getirilmediginden şikâyetie milletvekillerine tarizlerde bulundu. Diğer bir delege, idare heyeti seçimine kadtr konerevi takib ef'en milletvekillerinin dilekler faslına BecilmrsiİP <;alonu terketmelerıni doğru bulmadı. Diğer muhtelif hatibler ise :ktidann icraat ve faaliyetinden sitavisle bahsettiler Oldukça hev?<anlı geçen bugünün en hararetli konusmasınn rrvilletvekillerinden Agâh Erozan yaptı. Hatib bu konu?masında iktidar partisince yapılan isleri birer birer saydı. Bu arada günün politikasına temasla «Eski Başbakan Şemseddin Günaltayın Sıvastaki nutkunu. Menderes gelmediği için ben cevablandıracağım» diyerek şiddetli hücumlarda bulun du ve iktidann namuslu ellerde ol duŞunu söyledi. Bundan sonra sırasile milletvekillerinden Sadeddin Karacabey, Selim Ragıb Eroeç ve Hulusi Kbymen konuştular. îşçi haklan mevzuunda konu}mak istiyen merkez ilçe delegelerinden Said Merde söı verilmediğinden, aynı zamanda Iççi Sendikalan Birliği başkanlığını yapan bu zatın idare heyeti arkadaşlarile birlikte istifa ettiği öğrenildi. Paris 16 (R) Fransada >ımumî grev devam etmektedir Grevin devamı iktisadi vaziyeti kötülestırmiş ve umumî hayatı tam manasıle felce uğratmıştır Demiryollan, P. T. T.. Metro, Otobüs ve Air France sendıkalan greve devam kararını vermUlerdlr. Hükîîrnet miinakplâtın temir'ne gayret sarfetmekte ise de bundsn fazla bir fayda temin edilememektedir. Yann Fransada gaıeteler çıknuvscaktır. Kabine bu sabah u*un süren bir toplantıda bulunmuş ise de bir karara vanlamamıştir. SosyalisÜer ve komünistler parlamentonun içtimaa davet edilmesini istemektedirler. Fakat bunun temini için 209 mebusun imzası lâzım gelmektedir. Şimdilik bu rakam temin edilememiştir. Yunanislanda zelzelelerde ölenler Bajtarafı 1 tnct sahıfede 1000 i bulabileceğini söylemiştir. General beş gün devam eden'sarsıntılar neticesinde ölü sayısııun en az 700 olduğunu bildirmiştir. Fakat ölü sayısının bini aşması da mümkündür. Çünkü daha enkaz altından çıkanlmamış cesedler vardır. İçerlerdeki köylerin hepsile h e nüz temas temin edilememiştir. Bunlarda rayiat sayısının ne olduğu tamamen meçhuldür. Teçhizat kifayetsizliği enkazın kaldınlraası işini çok güçleştirmektedir. Şehrin gu tesisleri tamamen harab olmuştur. Atina 16 (A.P.) Atina rasadhanesi son 24 saat içinde iki hafif zelzele daha kaydetmiştir. Bun'ar büyük zelzeleleri takib eden mutad sarsıntılardır. İngilterenin Yunanistana yardımı devam ediy«r Lefkosa 16 (a.a) Yunan adalarındakı zelzele felâketzedelerüv» yardım için İngüiz askerl birliklerl dün bütün gece ışıklar altında çalışrnışlardır. Resml bir tebliğde bildirildiğine göre, her hangi bir talebl karşılamak üzere tngilterenin Orta doğu ordusu Hazır bulunacaktır. Dün Kefaîonyaya 220 İngiliı aikerî mühendisile beraber hareket eden Humphary gemisi aynca çadır ve battaniye de götürmektedir. 27500 battaniye, 125 büyük çadır, 750 küçük çadır 5 bin kifiyi banndıracaktır Aynca mühim miktarda sağlık yardınu yapılmı» bulunmaktadır. Bonn 16 (a.a.) Başvekil Adenauer Yucıan adalannda vuku bulan zelıele fçlâketi münatebetilt Yunanıstan Başvekili Mare|*l Papagos'a aşafıdaki telgrah çekmıştir. «Yunanistan adalan halkından yüz»erce kurban veren zelzele felâketi munasebetiie kendım ve federal hükumet adma teessürlerimi biMırırim » Batı Berlin Belediye Reui ölümle tehdid edildi Berlin, 16 (a.a.) Bati Berlin Belediye Reisi Ernest Reuter, bu sabah Amerikan yüksek komiserliğine aid radyo ista^yonundan yaptığı bir konuşmada, son günlerde kendisini sık sık ölümle tehdid eden mektublar aldığını aciklamis.br. Reuter, bu mektublsnn Amerikan kesimlndeki komüni«t dostları tarafmdan yanlmış olacajhnt bildirmis, fakat tehdidlprin hâlâ yerine getHlmediSini sövlemiştir. tki uçak çarpıştı Londra 16 (a a.) tngiliz hava kuvvetlerinden bildirildiğine Eöre, Momentum adı lle anılan büylik hava manevralanna katilan neteor tipl iki tepkili uçsk kuzev denizi üzerinde çarpışmıştır. Kaza mahalli civannda bulunan bütün gemilere pilotlann araştınlması emredilmiştir. Bilindigi veçhile Yasme adındakl Inglliz yatı bu sabah Havre'ın 45 kilometre kuzeyinde bir ucafpn denlze düstüğünü haber vermişti. Amerikanm Uzakdoğuda takib edeceği yeni askerî tiyaset Waahlngtatı, 16 < M . ) Birleş* Amerika yenl mü|terek Genelkurmay Baskanlannm bu hafta baIinda yüksek kumanda rnevkiin* geçmeleri 11« Amerikanm atratcjik UzakDoğu, Asya ve Pasiflk müdafauının kuvvetleneceği tahmia edilmektedir. Her blrl Asyada hizmet g8rmüs olan bu fahsiyetlerin, Asyada komünist yayılmasını durdurmak için daha müsbet bir asker! plân hazırhyacaklanna şüphe yoktur. Amerikan Kara, Hava ve Deni* Kurmay Başkanlarının hazırlayarak Başkan Eisenhower'e verecekleri raporlar Birleşik Amerika stratejisini tavin edecektir. Okyamısta kasırga Tokyo 16 (a.a.) Bugün saatte 140 mil süratle esen bir kasırga komünist Cin sahillerini altüst ettikten sonra Amerikan adalannı tehdide başlamıştır. İkinci Dünya Harbinin somından beri bu en kuvvetli Okyanus kasıgası Okinawa üzerinden saatte 95 mil süratle geçmiştir. Amerikan B. 29 uçaklannın üssil olan bu şehir henüz fırtınarun teAmerikanm en esrarlı sirinden kurtulamamıştar. Kamboç'ta yeni tethi} Okinawa'daki uçaklar başka usölüm hâdisesi lere nakledilmiş ve sivil ve askerl«r hareketleri N e w Y o r k 16 ( N a f e n ) B u « y ise beton sığmıklara girmişlerdir. Pnom Penh, 16 (a.a.) Cumar Birleşik A m e r i k a t a r i h i n d e v u k u Dün rüzgânn 75 millik süratine tesıyı pazara bağlıyan gece, üç ki b u l a n e n e s r a r l ı S l ü m ü n 23 ü n c ü rağmen şmm olrnesine ve 12 kişinin de ya s e n e i d e v r i y e s i o l a c a k t ı r . B u n d a n , . . . . .1 • , ralanmasına sebebiyet veren yeni 23 sene evvel New York yüksek « E n d e n n h u r m e t l e r i m l e » tethi§ hareketlerine şahid olunmuş mahkemesinin birinci hâkimi Joibaresi yasak edildi tur. seph Forece Crater ortadan yok olTon Lle Sap ırmağı sahilinde bu mujtu. Bir akşam saat dokuzda Berlin, 16 (a.a.) Verilen bir lun an bir dancing'e geceyansı meç işinden çıkıp bir taksiye binen hâ emirle, bundan böyle, Sovyet işgal hul şahıskr tarafmdan 30 kadar kim bir daha görülmemiştir. bölgesinde yazılann ve mektublael bombası atılmıştır. Yaralanan 13 Hâkimin ortadan kayboluşu bir. r m sonunda «hurmetlerimle» ibakışıden ikısi hastaneye kaldınlır sır olarak kalmış ve polisin araş:ır \ resinin kullanılması yasak edilmişken ölmüştür. Yarahların yedisi malanna rağmen ne cesedi, ne de tir. Bu ibare yerine obirlik ve ıulh Fransız, ikisi İsviçrelidir. Bundan bir ipucu bulunabilmiştir. Bir tah için» kelimeleri kullanılacaktır. başka Saigon'daki İsviçre konso mine göre hâkim katledilmistir. Adenauer'in ithamlan loslugu kançıları ile mahallt bir Diğer bir tahmine göre, hâkim haFrankfurt, 16 (a.a.) Hıristiyan muessesenin genel direktörü de te yatından bıküğı için başka bir Demokrat partisinin dün burada cavuze uğranuştır. Diğer taraftan, memlekete gitmiştir. tertib ettiği bir seçim toplantısındı şehir içinde dolaşmakta olan iki Suriye Cumhınr Bajkanmm söz alan Başbakan Adenauer, So§Fransız jandarmasına ateş edılmiş nutku » yal Demokrat partisinden bazı ü o!up bunlardan biri ölmüs,, dığeri yaralanmıştır. Bu hâdiseler üzeriŞam 16 (a.a.) General Çiçfkli yelerin, önümüzdeki leçimleri hane, Kamboç'taki Fransu yüksek bugün, Cumhur Başkanı seçil'liğin zırlamak için Sovyet bölgetlnden komiseri, Saigon'a yapmayı tasar denberl ilk defa olarak, Humus para aldıklannı iddia etmiştir ve bu ladığı seyahati tehir etmiştir. Yük askerî okulunda diploma tevzii mü parayı klmlerin aldığını Sosyal Desek komıser, Başbakan Pennouth nasebetüe, bir nutuk vermiştir. Ge mokrat partisine bildirmeğe hanile görüşecek ve Fransız tebaasmın neral bu nutkunda, Suriyenin sa rım, demiştir. Toplantıdan sonra gazetecilere hi emniyeti için gerekli tedbirlerin a vunma imkânlannın takviyesi lüknmasını sağlamağa çalışacaktır. zumunu belirttikten sonra memle tab eden Adenauer, aynı ithamlan Bu sabah Kamboç kabinesi bir ketin vazıfesinin Arab dünyasının tekrarlamış, bununla beraber Sovtop antı yapmışür. yeniden canlanması için savaşmak yetlerden para alanlarm Sosyal De mokrat partisinden münferid üyeTethiş hareketi faillerinden hiç olduğunu beyan etmiştir. ler olduklarını ve parti merkez kobiri henüz yakalanamamıştır. Yugoslavyaya gidecek mitesinin bu işten haberi olmadıÇok yaşamak için taze ğını, böyle bir harekete ittıla kesMısır askerî heyeti bedince komitenin bahis mevzuu sebze yiyin Kahire, 16 (AJ>.) Cumhur Baş uyeleri derhal parti saflanndan ihAtlantic City «Newjersey> 16 kanlığına yakın çevrelerden bugün rac edeceğinden emin bulunduğu(a a.) Dün burada 103 üncü bilddiriıdığine göre, bir Mısır asnu söylemiştir. doğum gününü kutlıyan Fihppo kerl heyeti yakmda Yugoslavyayı Bu açıklamalan yapmadan evSodaro, daha 120 yaşına kadar ya ziyaret edecek ve bu arada GeneDemokrat ral Necibin bir mesajını Mareşal vel Başbakan, Sosyal çavacağmı söylemiştir. Filjppo, apartisine şiddetle hücum etmif ve ilecinde uzun omürlü ferdlerın çok Tito'ya verecektir. Gene aynı kaynaklarm bildirdik bu muhalif partinin menfi siyaseti olduğunu, büyük annesinin 110 valerine göre, heyet, Yugoslavyada 20 ! yüzünden. bilhassa haricî siyasette şında oldüğünü bildırraiş, çok yaşamak için taze sebze yıyin tavsı gün kalacakür. Fakat ziyaret prog kötü neticelerin doğmasmdan dışelendiğini ileri sürmüştür. ye'ir.de bulunmuştur Aslen Sicıl ramı henüz belli değildir. yalı olan Filippo, «böyle söylüyoPKOF NtMBUS'UN MACEB ALARl! Izmir Fuarı hazırlıklan rurn ama makama, köfte, ve sigaİzmir, 16 (Telefonla) İzmir "H7SJ7 radan asla vazgeçemem. Seneler Fuarına iştirak edecek 15 yabancı denberi tütünü bırakmadım» de devletin paviyon delegeleri taramıştir. fmdan yann İnciraltında bir ak103 yaşındaki ihtiyar, 19 torun, şam yemeği verilecektir. Bu ye26 torun coeuğu ve 15 torun tonı meğe Belediye Reisı, Fuar Müdünuna sahibdir. rü ve Bölge Ticaret Müdürü davetAlmanyanın en yaşlı kazı lidir. Tanışma yemeğinde yabancı Paderborn (Batı Almanya) J6 (a. (elegeler, Fuar idaresile Ticaret a.) Almanvanın en yaşlı kazı Bakanlığı mıimessillerinden, iştirak halen Paderborn'da ikamet etmek formaliteleri hakkında ve kendilete ol an kunduracı Ernst Sanier'ın rinin rastlamakta olduklan gümrük yanında bulunmaJttadır. Kaz 31 ya vesalr zorluklara dair izahat ve yar dıtn talebindc bulunacaklardır. Londra, 16 (a.a.) Dış tgleri Ne yapsmlar! Vapnrda yer Bakanlığı sözcülerinden biri, bu bulmak için! Mazereti de yok. Çüa akşam, üç batıh devletin Rusyanın kü beninı seyaiat ettiŞim saatta eylul ayı sonunda Pariste bir dört Ba?taraft 1 tnct sahifede Baştaraft 1 inci sahijede vapurlar bomboş. Zaten, yolcnîO lü konferansa davet olunması hu «Halk Partisi yaşıyacak ve bır kişi arasında da Fransız polisleri çıkmıvan vapura hüeam eden yenl susunda bir anlaşraaya vardıklan gün gene iktidann mesuliyetlerini vardır. Yerlilerden de ölenler ve yolcularra da sa«T«ı 2030 u çeçmihakkında hiç bir malumatı olmadıyüklenecektir. O zaman bu partinin yaralananlar olmuştur vor. Tabil birblrimize girivonız. ğını beyan etmiştir. Sözcü, bu müne'er yapıp neler yapamıyacağının Marakeş ve Fas şehirlerinde ka İti«lu kakışıyonu. Ben maddeten nasebetle üç batılı devlet temsilciherkes tarafmdan bilinmesinde fay nşıklıklann daha da artmasından tedirgin olmaktan rivade bizim valerinin bu hafta Pariste bir topda vardır. Halk Partisi iktidara ge korkulmaktadır İstiklâl partisi ü pura eirio cıkmavı dahl bihnpdiçilantı yapacaklannı bildirmiştir. Bu Darüşşafaka lisesinin 80 inci ku çerse nüfuz ticareti yapabilecekle yeleri, Sultan lehinde ve El Glaoui miı keyfivetindeTi mustarib oluyotoplantıda, batılılann dörtlü konruluş yıldönümü dün okulda yapı rini, maddî menfaatler sfağlayscak aleyhinde nümayişlere halkı davet rum ve iskelede btı taraklama vnlferans hakkında yaptıklan teklife lan güzel bir törenle kutlanmıştır. lannı umanlar varsa bunlara şim eder beyannameler dağıtmaktAriır cn çatışmasiBi ka^dsızca seyredea Rusyanın 4 ağustos tarihli eevab! Merasime «aat 10 da İstiklâl mar diden haber verelim ki hesablan lar. meMura soruvorumr notasına verilecek kargılık nota Londra, 16 (R.) Fas sultaaı şile başlanmıs, müteakıben en yaş yanlış ve ümldleri yersizdir. Çünkü Kuzum efendim" Biz çıkmadaa, metni hakkında görüşülecektir. lı Darüşşafaka mezunu mekteb hâ Halk Partisi nüfuı ticaretine asla bugün bir beyanname neşrederek yolcnlann vapiıra girrnesine neden müsaade etmiyecektir. Bunu yap amcasının dinî lider olarak teyini tıralannı anlatmıştır. nüsaade edivorsunuz? Daha sonra Darüşşafaka mezunlar mağa kalkanlan ve bunlara yardım hakkında karar alan b a » kabîle Memur büyük bir istlcal ve » edenleri bir hukuk ve kanun devcemiyeti rozetleri tSrende hazır reislerini takbih etmiş ve kendisi rarla: letinde mümkün olabilecek en agır bulunanlara dağıtılmıştır. nin yegâne meşru dinl lider oldu Dinlemiyorl» beyelendl! IAİ müeyyidelerle karsılastıracaktar. Okul korosunun konseri çok beğunu bildirmiştir. drnlemîyorlar. Hem buşünkü bir Karaşi 16 (A.P.) Pakistan BaşEğer bir takun |ahıslardan veya Fas lultanı, beyannamesinde. sev mi? Geçen şrtin birbirlerinl döbakanı Muhammed Ali bugün, Keş ğenibniştir. zumrelerden hrnc almak için Halk Saat 12^0 da yemefe oturulmuş böyle, bir harekete girişilmesinin rüvorlardı. Kimseye lâf anlatanumir ihti'âfı hakkında Hir.distsn Partisinin saflannda duranlar ?eya Başbakanı Nehru ile görüşmelerde ve Darüşşaiakanın ananevt pilivı böyle bir maksadla C. H. P. ye fi bir günah teşkil ettiğini belirttik yonız. yenmiştir. bıı ımraak üzere Yeni De hîve ha*** recekler varsa bunlara da .isber ten sonra, Fransız hükumetinin raket etmiştir. Başbakana eşi ve D15 Yemekten sonra çeşidli spor «;ö« verelim ki hayal kınkhğma uğra bu vaziyete bir çare bulacağı üBlr bfi^k iskele mevdanradi İşleri Bakanı Zafirullah Han ile iki terileri yapılmış, bilhassa mezun yacaklardır. Çünkü C. H. P. hiç bir midini izhar etmiştir. dobnus vapan arabalara halk hümüşavlr refakat etmektedir. larla öğrenciler arasmdaki futbol zaman kin gütmiyecek ve bir C H. Fas hâdiselerinin Mısırdald enm ediyor. Orta yerde flri tan* ve basketbol müsabakalan merak P. iktidan klndarların aletl ohnıyatepkisi sevrüsefer memttnı var. Talnı» Yeni Italyan kabinesi la takib edilmiştir. caktır. Kindarlık küçük lnsanlann Londra, 16 (R.) Kahire Rad muhtelif perdeden düdük çalıyorRoma 16 (a.a.) Yeni kabineyi ve küçük topluluklann harcıdır. yosu bu akşamkl yayımında, Fas lar. Bir araba ortaya geldi ml, fld Mezunlann, ogrencilerin ve kurmağa muvaffak olan Pella beya lerinin, basrn mensuhlannın, bir Mevki hırsını tatmin yolunda Halk meselesini ele almış ve Arab dev taraftald kapılardan karsjıklı yolnatta bulunarak kabinesinin bilhas çok tanınmış jahsiyetin hanr bu Partisi iktidannı bir vasıta olarak letlerini, bu meseleyi bir an evvel en salıyor. Kiıu kfani Iterse o Içerl sa idart işlerle meşgul olacağını ve lunduğu tören saat 16 da sona er kullanabileceklerini uman ve bu Birleçmiş Milletlere arzetmeleri giriyor. Tablî bn arada. kadın. eobu arada evvelâ bütçeyi geçirmeğe miştir. zan lle C. H. P. ye girmiş ve gireenk. flıtivar ve •erbiveH yolcn açîklüzumunu belirtmiştir. çalışacağını söylemiştir. Başhakan cek olanlann da kısmetleri açık olta kalıyor. Bekledim, bekledik. bn Faa hâdiseleri ve Ürdün kabinesinin geçici mahiyetine bilmıyacakbr. Amman, 16 (A.P.) Bu iabah sarflar altrnda arabava bfannek kateneke zeytinyagı, bir hassa işaret etmiştir. Kabine üyeCumhuriyet Halk Partisi manevî ki Ürdün gazeteleri Fas hâdiseleri bil ohnryaeak: çfinkfl ötekl vapiırua leri pazartesi günü yemin edecekuçak kazasmı önledi ve ahlâkî tekâmülünü hızlandıra ni büyük başlıklarla aksettirmişler pebnesl yaklaşıyor, polis* başvnrlerdir. Seul 16 (a.a.) C46 tipi bir cak kötü bazı geleneklerin yıkılma ve tefsirlerinde Merakeş "Daşası dum: Sn arabalan ve yolculan Wr Japonyada bir demiryolu naküye uçağı dün gece Seul hava sında da önderlik edecektir. Bu El Glaoui'yi ihanetle suçlandırarak alanı üzerinde düşme tehlikesine kötü geleneklerden biri de cemiyet Fransanın temperyalist» emirleri inti;ama soksamz da; biz de biakazası maruz kalmışsa da pilot uçağı bir tarafmdan iktidar sahiblerinin bu ne karşı koyan «ultanın tarafını sek! Süt (finİTnryorlar bayna. Tokyo 16 (aa.) Kyoto'nun <rü > b u ç u k ^ ^ n a v a d a tutarak ânza iktidar devam ettiği müddetçe puttutmuşlardır. Nasıl oltır? » neyinde tamir edilmekte olan bir! y a p a n jnjg a ksamını zeytinyağı ile laştmlması ve etrafının bir riyakâr Fransa aynea Glaoui'ye cesaret IHnlemiyorlar bayım! Khn« tünelin ağzında vukua gelen bır işletmek suretile kazayı önlemiştir. lar hâlesile sanlmasıdır. Bir gün . . . lSf anlahrsınra? dinamit infilâkı neticesinde beş Uçağın meydana ineceği sırada gelip bu kötü gelenek kalkacak ve vermekle itham edilroektedir. Bu arada Fas sultanına karsı taBen polisle. poHsta varifesl, 9»ı kişi ölmüs. iki kişi de ağır bir şe ârıza yapması üzerine mürettebat bu millette ileri insan cemiyetleri. kilde yaralanmıştır ileri garbh cemiyetler gibi hizmet kib edilen harekettlb dolayı Fran «Hnlermenln lünnun hakkında müve yolcular paraşütlerini takarak etmiş ve hizmet etmekte olan insan sa elçiliğine protesto telgraflan çe naka«alaT yanrıra. Btr ahpab Wr Futbolda tsveç, Finlandi atl^rnağa hazırlanmışlardır. araba turmnş, beni de aldı; geçHk lan objektif ölçülerle ölçmesini on kilmiştir. Pilot Austin San Rafael. Snzayı gittik. lara hakikl değerlerini vermesini yayı 40 yendi Fasta yenî Mdîseler pidprmek ıcm çeşıdlı çarelere başbilecektir. Bir şahsın, dört sahsın **• Rabat fFas) 16 (a.a.) Fas Paris, 16 (R.) Stockhobn'dan \Tirmus, nihayet uçakta bulunan 300, 400 kişilik parti gruplannı peş Sultanını destekliven 1500 kadar Btr oknvtıciıın bana telefcm ettlı alınan habere göre, bugün İsveç ve bir zeytinyaâı tenekesini uçağın lerinde sürükleyebilmeleri âdetleri mutaassıb Fransız aleyhtan dün Emlnönundea blr taksiye b)nFinlandiya futbol takımîan arasm hidrolik cihazına boşaltması lyi ortadan kalkacaktır. Cumhuriyet gece Marakeş'e girerek iki Fransız mek Istedim. Gideceğlm yeri sordn da yapılan maçı 40 İsveç kazan netice vermiş, uçak tehlikesizce Halk Partisi bu hususta da ouçün polisini ağır »urette yaralami|lar ve öğrenince götürm*k Istemedi. mıştır. meydana inmiştir. ve iktidara geçince bütün siyasi dır. Pol'«e başyurduın. Muvaffak olapartilere ve millete örnek olacakAlınan ilk haberlere göre nüma madım .. T E K M ET İ N tir.» yişçiler arasında yaralanan olma*** mış, fakat polis kordonu bunlann 73 avukatın C. H. P. ye blr Beş «m gto evvel Beledlve fflnnn El Glavi'nin ikametgâhına yaklaşmüracaati nıuayven saatlertnde gürültü edilMill! Selâmet kanunu hükümleri masına mânl olmuştur. (Edib Kemal Ergin) Glavl, Sultandan din! salâhivet memesl hakkmda bir flân verdi.. o gereğince C. H P. liler hakkında lerini almak istemekteydi. Diğer gün bu çündür sehrin hlc blr ye1951 ve 1952 senesi metinlerı satısa arzedilmistir. açılmış olan davalan savunmak ü rinde, hiç bir zaman gürültü eksil» Istanbulda: Hilmi Kitabevi Ankarada: Berkalp Kitabeyi zere, İstanbul Barosuna kayıdlı 73 taraftan öğrenildipne göre Sultan, medL avukat C. H. P. U başkanlığına mü oğlu Prens Abdullah lehine tahtından ferasat etmeğe hazır olduğunu *** racaat etmiştir. bildirmiştir. Sokaklan Iseal etmek yasaktıri Üsküdarda geçende ncn bir paıar yertne çı«'Cıecpkondun cularuı mittngi C. H. P. Üsküdar ilçeslnin tertstanbul Ge«ekondula.nnı GüıeUe«ttr. kan. barsak gibi UZHB ve dar M» tiblediği siyasî toplantı da dün va me Derneginln terüb ettlgl mltlng duıı sokashn bir tara^Tldan girdik.. arapur iskelesi meydanında yapılmış saat 13 te Takslrn meydanında yapıl. ba lle vapura ridecefiı. o güa pamıjtır. Mito*e ağııdan re uaulsüı ela. tır. rak eöylenen «tstıklâU maı»ı U« b»î. zar knruhna günü bnlş. 91* «netı* frenl«H|ijıde sokah pazarcılar bgal Eski Ticaret Bakanı Vedad Dic Ianma5i etrafta menfl btr t*9lr etmîş.. arabanm geri dönmesi mftn» leli, iç siyasetimizin arzettiği dukttn olsaydı, kaeaeaktık. Büyük b b rum üzerinde umumî bir tahlil demek bsjkMiı gecekontfuların »u, yol hnsosaet hava» ve envat törltt hayapmış, tstanbul şehrinin derd ve ve elektr'kten mahnım oldugunu %br. lemiî, «gtcekondm. saktnlerlnin yerle. karet arasında ve başımBa Mr beM ihtiyaclanndan bahsetmiş, valinin rtat h!ç Mr v*kit terketmly«eeklerüil gelmesfaı drye dnalar ederek *« çalışmalannın tatminkâr olmadığı bl'dirmlştir. hengâmed«n kurtuiabildik.. nı söylemiştir. «Test Mnılan» Kartalda dünku C.H,P. siyasî toplantısı Fasta ciddî karışıklıklar Darüşşafaka 80 inci kuruluş yılını kutladı Pakistan Başbakanı Hindisfana gitfi K\M\L\UniIZ Seylânda komünistlerin merkezi basıldı MIUl TUrk T«leb« Birllgl. •&nlver«lt«. ye gîrecek llje meıunlsn için h»zır. lattıih «Ttrt goruları. kitabmı ne»ret. mlstlr. *•* BUROMUZ FUAR müddetince Sayın halkımtsin hlzmetindedlr. Husust FUAR kesldenlıd» FETİH ALTINLARI ve Zengln Para Ikramiy'elerl dağıtılacaktır. Her 150 Liraya bir kura numarası. Kolombiya, (Seylân) 16 (a.a.) Silâhh polis kuvvetleri dün Kolombiya komünist partisi merkezini basarak bir çok üyeyi polis müdürlüğüne getirmij ve sorgulannı yapmıştır. Mülga Duyunu Umumlye Idareel mü. tekaldlerınden, »ilemlrin büjüjü m«. hura M EV LİD tHSAN ERSUîTım TaRKÎiCARETBANKASl 3 EKİM K E Ş 1D maksadile Mıstrdaki bir çok teşkilât dün Libya Kralına v« hükumet mensublarına şu mealde telgraf lar çekmişlerdir: «İslâmiyet ve Arab dünyası adına, emperyalistlere karşı Lıbyada şerefinizi korumanızı sizden istiyoruz.» nıhuna lthaf edllmek tlsere »•fatının kırkmcı günvl olaa 17 a&usto* 1953 bugunM pazarteel günü Ösltıdl naın». nndan tonra Nlfsntajı Tejvikiye C*mi. Mısır, Libyayı lnd* Haeı Hafıı Hura Akkııı 11* diğer hafızlar t»rafwıdan Kur'snı Kerlm ve protesto etti Mevltdi Şerlı olmnacaktır. Arzu eden. Kahlrt, 16 (a.a.) İngilU Lib lertn te?rlflerl rte» ohmur. İşte shndl bunu anyoruz: aıta Emın &llesl ya muahedesini protesto etmek hemserJlerlnı. Polisin. me^urUa, Ba mlsallerm oa, yflı, blıı taneslul hergtin siıe ben defll, hidbde» takdtm ederler. Tfirklyede s»ı «nöyem Bunu »ğTendik. su btr kaç eBe tolan rrasali de hani; Yalan sbylüyorsan! dtyebfleeeklere karşı yanvorum. öğrendlk H! Uf dinliyen yokt Ama bn memlek«in mttramı, haikm istirahatl ve nihavet medenryetin leablan içbı lâf dinletmek lâ ÖLÜM Smekll SJreteıen Aiiy» Günkutun zevd, Topçu Yzb. tlhan. »ğretmen Aydın, Özgen, Ül. kü ve Gdner Gun kutun babalmn. Vefa v» D»ruş»a. faka HSMI beledivenin hattâ valinin lif dfaıletemedill yerde halka söz dinletİT bir adam anyoruz.. geliniz bunu beraber aravalun. Eelîd buluruı. AUahtan ümid kesUmez. B. FELEK TÂLIHINIZ! DENEYINIZ 25.000 ŞimcHden 200 matlk öğretraecle. rlnden ma'.e. B E D R İ İnl bir kalb krlri netıceeınde \efa". et. raijtir. 17/8/95S pazartesi gunü ikmdl naraazı Beyazıd Camtlnd« kılmdıktan sonra Merkezefendl ksbrlBtanına def. nedllecektlr. Çelenk getirümonesl ric* olunur. Günkut al'esl *** Kıymetlt babami! ve sevgili büyuğu. muz. enekli Tapu Sicil Muhafız mu. aviıü 6 yaşında bir çocuk, 8 yaşmda bir çocuğu yumrukla öldürdü EM IZ LtRADIR liralık bir hesab açtınnız. SELANİK BANKASI tzmir, 15 (Telefonla) Bu akşam Bayrakhda acıkh blr hâdiss cereyan etmiîtir. Lokantaa Remzl oğlu" 8 yaşmda Must=fa Yeti^kin adında bir çocuk, Hüseyin Erdoğan İ5mınde 6 yaşmda bir çocukla kovboy oyunu oynarken kavga etmişlerdir. Erdoğsn. sinema hlmlerinda gordüğü gibi kovboyları taklid edeek Mustafarir karn'na bir yum ruk vurmuştur. îlustafa, bu yumATIF UÇELE Hakkın r»hmetlnt kavu^mufHır Cena. rı^un tesirıle vere düsmüş ve ölıe»i İT agusto» pazartesl günu Şehre. müştur Ssvcılık tahkikata elkoymlnl Camünde lklndl namazını mute. muştur. akıb Topkapı CkktlT. GÜNKUT mezarlıgına kaldırıla. Kurmay ELnbaşı Ismaıl Orsy *** Trabıon esrafından Ahmed Çevkl Nemlloğlu kızı Rahmt Dlzdaroelunun eşl Edıbe Kocaçemen. Refl"an. Kenan. Ne\Tad Nemlioğlunun kardeşleri İhrac mallanmızın kontrolu Ankera, 16 (T.H.A ) Ekonomi ve Ticaet Bakanlığı, harice saülan mallarımızın sıkı bır şekilda kontrola tâbi tutulmasını, görülen lüzum üzerine ihrac Iımanlarmdaki kontrolörîuklere tamim etmiştir. Bilumum "Hırac maddelerimizl icine alan bu tamimde, bilhassa, ihrac edilecek çeşidli hububat unlannın üıracından evvel standardijtajyon kootrolun» tâbi tututagn mubtelâ oldupj hsstahVtan kurtu. ıyarak 16 8 953 gunu Hakkın rah. rretlne ulaşmıştır Cenazesl bugın oğle namazını muteakıb Beyazıd Ca. mlir.den alınarak Feriköy meaarlıjı». dakl aüe kabrlne demedüeeektir. rahm«t cyllya. ERİBE DİZDARO6LU bM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog