Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Jep fener Ampullan 25 ve 3,5 volfluk lOadethk ambalajda JOCKEY AVRUPAMALI umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADİ INFUNK Abdülkatfir Me Katırcıoğlu^lıan.: LambaJı ALMAM 29 ancu jnl sayı: 10.435 wm <nektub adresl Cumhurlyet tstanbul Poata Kutusu Utanbul No 246 I«l«fonl*ı ı CJmuml Saotral Numaras . 24298. Yas Islen: 24299 Matbaa. «290 Pazartesi 17 Â^ustos 1953 Iran Sahı Dün Memleketini Terketti Şahın taraftarı subayların hazırladıkları hükumet darbesi akim kaldı ve bunların ekserisi tevkif edfldiler Tahranda Şah aleyhinde nümayişler oluyor ve yeni hâdiseler bekleniyor Muhammed Rıza Pehlevî, hükumet darbesi teşebbüsünden önce bir fermanla Musaddıkı azil ve yerine Gnl. Zahidiyi tayîn ettî. Bu general şimdi «Basbakan benim)) diyor Tahran radyosn Meclisin feshedildigini büdirdi Tahran 16 (A P Nafen a a ) Bueun Musaddık hökurnetı bir tebhğ neşretmış Saray subavlarınm bir hükumet darbesı yaptıklarını bunun akamete uğratıldığını bıldırmıştır Bu tebhğ neşredıldıkten kısa bir muddet sonra da Hazer denızı kıvılannda dmlenmekte olan tran Şahı ve eşı dort motorlfi hu•us! uçaklan ıle Bağdada kaçtnışlardır Hııkâmet darbesi nasıl hanrtandı? Musaddık hukumetı tarafından neşredılen teb ığe gore, gece yarı•indan az once Tahran banlıyosünde Çemıran'da Sadabad yazhk sarayında bulunan Şahın muhafız alayma mensub bırlikler Dış Işlen Vekılı Huseyın Fatımı nın bu cıvardakı evıne gıtmişler ve Dış Işlen Vekılıni el* geçırerek sarava hap»etmışlerdır. Bu a^kerler Çaıişma Vekılı Alernl Ile M llî cephe me Arkon Sa 6. Sü. 4 te CLMHl'R BAŞKAM FLORYAD\ Bır kaç gunden ierı şenıımızu nu uısı vun nu U^^A.U V^C *L tn'<u dun Flonadakı Denız Koşkunde ıstırahat etmış ve b raz derjıze dr gırmıştır Yukarıdakı resim. Bayan denızden çıktütan sonra Mechs Beşkanı Refık Koraltan ıle konuşurıten gostermektedır SONJJAKÎK^ İran Şahı Bağdada Ticaret rejimi bayram ertesi ilan ediliyor Yarın İstanbul Ticaret Odasında mühim bir toplantı yapılacak; listelerde yer alacak maddelerin duyulduğuna dair haberler asılsız Ankara 16 (a a) 1953 1 = 4 91 mevsımı dıa tacaret rejnnı hazırlıklanna hifta ıcınde de devam olunmuştur Ekonomı ve Ticaret Bakanı Fethı Çelıkb~sın Havetı uzeıme Bakanlıkta secen çnrsarnbi gumı saat 15 te buvuk bır toplantı tertıb edılmış ve rcumın esaslan hakkında umumi goruş» meler vapılmıştır ' Bu muhım loplantıda Ekonomı ve Tıcaıet ıle Malıve Bskanlikları a a kalı erkânı, başta mtı^te^a'ları o»dueu halde ver almışlarHır Turkıye Ticaret odalaıı Sanayi odaları ve Ticaret boı^aları ıdare Arkası i a b Su b da •MMtrnı ik 'ı Dta •Minleketinl tcrkedea Iran Şenınşahı, bır ask<ri geçıd resmınde Fasta ciddı karisıklıklar 4 Fransıt p«1id öldürüidfi, Mr kısmı da yaralandı Pans 16 (Nafen) Buraya gelen haberlere göre, Fas «ehirlerınd» karisıklıklar penışlemektedır Marakeş Paşası H Glaoui ıle taraftarlannm şımdıki sultanın amcasını «dınf lıder» ılân etmeleri üzennt Sultan taraftarlan Marakeş Paşagmın aarayına doğru yurümüşler ve karşılanna çıkan Fransız oolısı ıle çarpıçmıslardır Bir çok kımselerın olduşhı ve varalandığı bıldırilmektedır Olenler arasında 4 Fsneıx polı«i de vardır Yaralanan 15 Arkası Sa 4, Sü. 7 de Yunanistanda zelzelelerden ölenler Ölu sajnsının bmi gecmcsinden korkulu> or Argostohon, 16 (A P ) Zelzele elâketzedelerıne yardıra kuvvetlerı komutanı General Dımıtrıo^ latrıdes, Kefalonya Zakınthos M Ithaca adalarında olu sayısınır Arkast Sa. 3, Su 1 de Bağdad, 16 (a a ) Iran Şahı Muhammed Rıza Pehle\î, şahsi uçağı ıle ânl olarak bu sabah Tahrandan Bağdada gelmıştır Şahın janında karısı Kralıçe Sureyya bulunmaktadır Uçaktan bu ıkısınden bajka^^tons* jnmedıgı v±vı uşagı bızzat ^ahın ıdare etmış oldugu anlaşılmaktadır Az sonra Irak Kral sara\ ma ,ıd bıı ntnmoHıl hava meydanına gelerek Şah ıle Kralıçevı alıp ık^mct edccckleıı kuçuk şatoya goturmuştur Şımdıje kaaar resmi çevrelerde bu hususta herhanpı bır yorumda Arkası S 6 Su 3 de I vardı Hukumete karsı darbcM hazırln an General Zahıdı kaçü 80 inci kurulus yılını kutiadı Dun okulda bir toren ^apıldı ve an'ane\î pılâ\ venildi Işçi bırlıkleri temsilcilerının d unku toplantısuıdan bir gorunüş Darüssafaka Panayakapulu hacı evi dün törenîc açıldı Birleşmiş Milletler BAGOAFL Gnl. Necib bugütı hacca gidiyor Bu mönasebetle İbnissuud ve Pakistan Umumi Valisile siyasî temaslarda bulnnacağı bildiriliy»r Kahire, 16 (AJP) Mısır Cumhurbaşkanı General Necıb, Hac farızasını yerine getirmek içın yann ucakla Mekkeye hareket edecektır Bu zıyaretten bılısüfade General Necıbın Suudî Arabıstan Kralı Ibnı Suud ve gene Hac farızasını yerine getırmekte olan Pakistan uraumt vahsı Gularn Muahmmed Ue muhım sıyasi goruşmeler yapacağı siya^i kaynaklardan büdırılmektedır. General Necıb, Suudî Arabıstanda kalacagı dort gun ıçınde Kral Ibnı Suud'un mısafîrı olacaktır. Genel Kurulu bugün toplanıyor Ük olarak Uzakdoğru snlh konferansı goruşulecek İşçiler, ücretlerinitı arttırılmasını istiyor Dun, İl ve Yüksek Hakem kunıllannın kararlaruu pwtesto için yapılart toplantı da ucretlerin bugunkü şartlara uyduruVması lüzumu belirtildi Istanbul ışçı sendıkaları bırlığı, ıl hakem vt yuksek hakem kurullarının kararlannı protesto maksadüe dun saat 14 te Krıstal salonunda bır toplantı yapmıştır Toplantada ılk olarak Şı§e ve Cam Jşçılen S«ndıkası başkanı Hasan Turkay konuşmuş, ü ve yuksek hakem heyetlerının ışçılerin menfaatierını korumadığını, bugunkü çahşma sıstemlerile memur zıhnıyatınden kurtulamadıklaruu, işçi ıhtJâflarına alâkasız kaldıklarını oelırtmı?, bu durumu protesto etmıştır Hatıb, ayrıca et, yağ pirınç, sebze gıbı maddeler uzerındekı pahalılığa muvazı olarak ışçı ucretlennın arttırılması lâzım geldığmi soylemıştır Tekstıl ve orme sanayu ışçılerı Arkası Sa. 6, Su. 1 de Papalık. bura\ı ^ı^are< edcnlerin butun cunahlarının affolunacağını ılân ettığinden merasimde j uzlerce hacı namzedı bulundu Izmır, 16 (a a ) Papa 12 nci Pıus un verdıgı ımtıvazla Panayakspulua da ınça edılen hacı evmın açılışı muna^ebetıle bueun saat 10 dan 1130 a kadar devam eden dınî bır toren vapılmıştır Yeniden tamır edılerek yapılan hacı evı, Hazretı Merjemın son olaıak vaşadığı yerlerden bıridır Papalık tarafından hacı evini zivaret etmek suretıle eunahlarm affedıleceğı ılân olunduğundan bugıınku merasıme kalabalık hacj namzedlerı ı<;tırak etm'ştır Dığer taraftan Panavakapuluadakı hac merasımı memleketımız Arkası S 6, Su. 3 de Teni bit takım Iç meselelere sahne olan Iranın haıitası 25.000 m ü e s s e s e y e topu topu 20 murakıb! New York, 16 ( a a ) Bırleşık Amerıka ve muttefıklennın yaruı toplanacak olan Bırleşmış Mılletier Genel Kuruluna, Uzakdoğu fulh konferansı içın Sovyet Rusyayı davet, fakat Hındıstanı kabul etmiyen bır kararla gelecekleri büdırilmıştır Kore harbıne fl'len ıştirak etmış olan 16 devlet temsılcısı bu akşam Dunku torende okulun davetlılere an'anevi pılavı dağılırken yenıden toplanarak bu husustaki (Yazısı 3 uncu sahıfemızde) Arkast Sa. S, Su. S de ~+ BUGÜN *• 1 İran Şahının akıbefi ve bunu hazırlıyan sebebler 2 İran Şahı kimdir? l Bu yazılari 2 nci sahifede bu'.acaksınız İstanbulda, BeleAy» murakato»ının bütün ıyı nıyetlere ve gayretlere rağmen musbet sonuçlar T«Tmedığı herkesın malumudur. Esnafın fazla fiat talebı, fatuTa ıbraz etoıemesı, tarıflere rıayetsızağı, îf yerlermı temız tutmaması uzeruıe halkın her gun ügıhlere yaptığı »ıkâyetler hadsız hesabsızdır Şehrimızde yekunu 25 buu bulan lokanta, otel han, aşçı dukkâm, mahallebıcı, berber ve Beledıye murakabesıne tabı tutulması ıcab eden vs muesseselerı kontrol etmek uzere merkez teşkılâtında 20 murakıb vazıfe gormektedır. Bunlann hancınde Beledıye şubelermde murakabe ş en ıle vazıfeh bırer ıkışer memur bulundurulmaktadır. 25 bın muesseseyı kontrol ve teftış ıçın murakıb sayısının pek az oldugu asıkardır E=asen ıhbar veva şıkâyet uzerıne sık sık kontrol edıen mue^eselenn murakabesmden Cadde de halkı memnun cdecek hıç bır ısriKLAL CADDESININ ASFALTLANMASI Tsrıklal cdiltirın ail» tı w i d s n ı \azm.tık altında kalan *u borularınm ve kEbloların degıştınlmesıne dun bdslannııştu Resım, Fıansız konsoloslugu netıce alıramamaktadıı Arkas\ Sa t. Su. ? d« • bınası onunde tretuvarın kazüışını go^teraıektedıı. Kartalda dünkü G.H.P. siyasî toplantısı Bır konuşma \ apan Reşad Şemseddin Sırer, iktidara gelirse C. H. P. nin kindarlara âlet elmı\acağını, nufuz ticaretine meydan vermiyeccğini so\ledi C H P Kartal ılçesının tertıb ettıgı sıjası toplantı dun saat 16 da vapılmıştır Toplantıda genel ıdare kurulu uvelerınden Sıvas mıl'ftvekılı Reşad Şemseddin Sırer de bulunmus Halk Partısının memltkete karşı ^uk!cndıgı vazıfelenn onemını anlatatak demıştır kı Arkası Sa 3, Su 6 da 5>AKK CEPHLS1NDL YLNI BIB ŞEY \OK1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog