Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Ampullan 2,5 ve 3,5 voltluh Wade1lik amhlajda Cep fener JOCKEY BI1C11 7Iİ • AVRUPA MALI umhuri KURUCUSUTYUNUS NADf lU.4d0 Teleral »« onekhıb adrest: Cumburiyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbuJ No. 246 reietonlaı : UmumJ Santral Numaraa : 24298. îfazı Iglen : 342i» Matbaa; Ü ÜH 4İ) Eleanor ROOSEVELT HATIRLADIKLARIM kitabında, en yetkili bir şekilde ika eski Cumhur Reisi Rooeehayatmı anlatıyor. & ALDANIR'u [LEKET SAAT AYARI bir araya bu karara kitablan Ankara Cum artesi 15 Afustos 1953 en güzel sUrleri Bir defa görmek :n yeter . ikâyeler dergisi P.K. 2&45, Bakanlıklar Dış ticaret rejimi için yeni kararlar Tesbit edilen esaslara göre başlıca prensipin (dhracat karşılığı ithalât» olduğu anlaşıhyor İhracat mallarındaki fiat farkı, pirimle değil, ithalât sırasmda dövizlere yapılacak zamla karşılanacak Ankara, 14 (Telefonla) Bakaniar Kurulu bugün de saat 10 dan 13 e kadar toplanmıştır. Yeni ticaret rejimine dair kararname üzerinde bugünkü içtimada da görüşmeler yapıldığı anlaşıhyor. S:zan malumata göre, yeni rejime hâkim o!an esaslar tamaraen kararlaşmıştır. Bsşlıca prensipin «ihracat karşılığı ithalât» olduğu anlaşılıyor. Bu mevzuda meselâ ihracata prim verileceği şeklindeki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Fransız frangı tehlikede Grev uzun sürerse devalüasyona gidilecek Dörf milyon grevciden pek azı dün işe başbyacaklannı bildirdiler Paris 14 (R.) Fransada dört milyon işçi ve memur greve devam etmektedir. Bunlardan pek azı işe başlayacaklannı bildirmişlerdir. Di ğer taraftan, buhran devam ettıği takdirde Fransız ekonomisinin çok tehlikeli günler geçireceği ve hattâ Fransız frangmın devalüe edilece ği söylenmektedir. Başbakan Laniel bugün kabineyi toplamış ve grevcilere karşı alınr.cak tedbirleri görüşmüştür. Henüz bu hususta kati bir karar alınmış değildir. kongresi bugün toplanıyor Başbaksnın kongrede hazır bulunacağı ve bir konuşma yapacağı bildirüiyor Bursa. 14 (T.H.A.) Demokrat Parti Bursa viiâyet kongresi yarın sadt 14 te Tayyare sinemasında baş lıyacaktır. Buaün hemen bütün kazalardan delegeler Bursaya gelmiş bulunmak Korede hürriyete kavu>a>ı erlerimizdcn üçü; soldan sağa Hüseyin Kalaycı, Ali Sarac, Keceb Kum tadırlar. Demokrat Parti çevrelerinde hum malı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Kongreye davet edilmis bulunan Başbakan Adnan Menderes ve BayındırUk Bakanı Kema^ Zeyünoğlu, Bursada bekîenmektedîr. Başbakanm kongrede yapacağl konuşmada son günlerde C.H.P. liderlerinin muhtelif vilâyetlerde yap tıkları tenkidlere cevab vereceği haber verümektedir. Look mecmuastnda intişar eden makaiede Türkiyenin dev adunlarla ilerlediği bildirilijor Bursa D. P. il Millet gazeiesi yazı isleri müdürii tevkif edildi Ankar», 14 (Telefonla) Millet gazetesi yazı Lşjeri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu, sorgu hâkimliğinin gösterdiği lüzum üzerine bu akşam saat 19 da tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir: Tevkifin sebebi şudur: Millet gazetesinde çıkan bir baş yazı dolayısile Nureddin Ardıçoğlunun tevkifi sırasmda Hüsnü Söylemezoğlu bu yazının haberi olmadan gazeteye girdiğini ifade etmişti. Sorgu hâkimliğinin evrak üzerinde yaptığı tetkikler, Hüsnü Söylemezoğlunun da suça iştirak ettiği kanaatini uyandırdığından 159 ve 161 inci maddelerle yargılanmak üzere ağırcezaya verümektedir. Yunanistanda dün 11 zelzele daha oldu Felâketzedelerin barındığı bir hastane de çöktü, içindekiler diri diri toprağa gömüldüler Atina, 14 (a.a.) Zelzeleden Bu sabahın erken saatlerine hasara uğrayan bölgelerde vazi kadar Argostoli, Liksuri yangınyet biraz sükun bulmuş gibidir. ları sönmemişti. Bununla beraber devam eden Vapurlar, sıhhat ve iaşe merhafif sarsıntılar, felâketi tamam kezi sayılan Patras'a mütemadilamıştır. yen yaralı nakletmekte idi. Dün akşam saat 19 dan bu saArgostoli, Liksuri, Zante, Sabah saat 7 ye kadar 11 zelzele mive Vati şehirleri harab olnıuşkaydedilmiştir. Bunlardan biri tur. Üç ada dahilindeki rararlar nin şiddeti orta derecede idi. Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Sefalonia adasında Samiş şehrinde yıkılan evler Doğan Şahinin diinkü muvaffakiyeti Kavaklardan denize yüziicü. 13 saat 2 Hakikada Büyükadaya vardı Teknik. tİniverşite şpoî JtulübünL den Doğan Şahin, dün kötü hava şartlarına rağmen Anadolnkavağmdan Büyükadaya kadar 13 Söat 02 Arfcast Sa. 3 Sü 6 te Kore konferansma katılacak devletler Sievenson'un bir makalesi Anduk Dağı Yolunda Inanılmaz; Seyler \ Gördiim \ 9 j • Bn nesdeie İngiltere ile Âmerika tfafinda ihtilâf çıktı Bir Şeyhin Diğer Aksarayda dün bir aile faciası oldu kaynabp Kızını düffiin dernekle evlendirmek istiyen emekli bir yarbay, müstakbel damadın zıd fikrini müdafaa eden kansını ağır surette yaraladıktan sonra intihar etti New York, 14 (AP.) İngUter» ve ban baüh mflttefiklerinin Birleşmiı Milletler Genel Kurulundan Kore siyas! konfer«nsına Hindistan ve Rusyanın d» davet edilmesini Utiyecekleri bildirilmiştir. Haber alan kaynakların bildir dlklerine göre, Kore siyasî konferansma hangi memleketlerin iştirak edeceği hakkında Ingilteıe ile Amerika arasındaki anlaşmazlık şimdi daha ciddi bir şekil almıştar. Kasım Gülek Karsta da bir konuşma yaptı Kars 14 (Anka) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün Çoruhtan Karsa gelmiştir. Kasım Gülek şu konuşmayı yapmışür: « Koç yiğitler diyarı kahraCHURCHILL IYILEŞTI Inman Karslılar, siz bu serhadde yal gilız Başbakanı uzun süren bir te nız Türkiyenin değil. bir medenidavi ve istirahat devresinden sonra yet âleminin müdafaasmı şerefle yeniden çalışmaya başlamıştır. Yukandaki resim, Churchill iyileştikten sonra çekilmiştir. Washington. 14 (T.H.A.) Amerikan Habe.lcr Merkezi, Amerikan Demokrat P?rti Lideri Adlai Stevenson'un ••Balkan kalesi kuruluyor» başlığı altmd? .Look. mecmuasında intişar eden bir makale Arkası S*. 3. Sü. 2 de sini yayınlarr.ıştır. Stevenson, bu makslesinde, Tür Arkası Sa. S, Sü. 4 te Seyhlere Dair İfsaatı Röportajı yapan: Yaşar Kemal Gene yollara yaya düştüm. Du tunarak yürüyorum. Bir de sıcak var .gibi yokuşlar. Arkadaşlar atlı. var ki... Hep sıcaktan bahsediyoBu duvar gibi yokuşlarda bile at rum ya, ne yapayım, hep sıcak var. tan inmiyorlar. Ben kayalara tuSa. 4, Sü. 1de Çocuğu olmıyan kadınlar Şeyhin idrannı içiyorlar, bastığı toprağı içenler ise sıtmadan derhal kurtuluyorlanmış üzerinize almış bulunuyorsunuz. Ikiye bölünmüş olan dünyanın Demir Perde arkasındaki kısmı ile medeniyet âleminin kara sının buralardan geçmektedir. Türkün sınır boyunda bu sakin ve tabiî duruşu ile Avrupanın duruşunu mukayese edivorum. Sizin bu huzur sükununuza karşı Avrupada sinir Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Ar.kara 14 (Telefonla) Ordu monsubîan arasında yapılacak terDenizcilik Bankasının Camialtı ' rende Denizcilik Bankası Umum fileıe dair listelerin hazırlıkları tatersanesinde dün saat 16 da 6996 müdür muavinlerinden Osman Dar mamlanmış gib;dir. Listeler her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 ağustosta tonluk Rize tipi şilepin omurgası dağan, Ulvi Yenal, idare meclisi amerasimle kızağa konmuştur. Tö | Arkası Sa 6, Su. 2 de ilân edilccektir. Crdu terfi listeleri hazırlandı 5000 tonluk şüepin inşasına dün baslandı «Rize» şilepi tipinde ve 13 mil süraUnde olacak gemi 2 sene sonra servise girebilecek SENENIN EN GUZEL TELİF ROMANI! YAZANtRİKKAT KÖKHAR ı m Taıtzim satışını gene Belediye idare edecek Hükumelin verdiği 600.000 lira mütedavil sermaye olarak kullanılaeak Bundan bir müddet evvel Ankarada Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaşın yanında, İstanbuldan davet edilen bir heyetin de iştirakile toplantı yapılmış, hayat pahaiılığı ve tanzim satışı işi görüşülmüştü. Tanzim satışının faydası üzerinde durulmuş, ancak tanzim satışlan belediyenin daimî vazifeleri arasında olmadığından bu işin bir teşekküle gördürülmesi uygun görülmüştü. Toplanbda bulunan Belediye Memurin Kooperatifi Müdürü bu vazifeyi kooperatifin yapabileceğini ileri sürrnüş, 600,000 liralık tahsisat verilmesini istemiş, hükumet de bu talebi kabul etmişti. Arfcast Sa. 6, Sü. 5 de Müntehirin yaraladığı kansi hastanede (Yazısı b ncı sahifemizde) Hepimizin iç yiizünü öğrenmek istediğimiz bir fennî bahis Sraktan İstanbul ve Parise tabiî havagazı nakli Türkiyede de hepimizin havarazı ocaklarımızda vakacağımız bu tabii gaza aid her şeyi peüol yüksek mühendisi arkadasımız Tevfik Sadullahm yazdığı üç makale ile öğrenecejjiz. Bir otobüs uçuruma yuvarlandı Yslculardan 8 kişi öldii, 10 u da yaralandı İlk yazı bugün 5 inci sahifemizde Diinkü törendc geminin omurgası kızağa yeıleştirilirken İzmir 14 (Telefonla) Ödemişin Birgü nahiyesinin Kanlıkaya mevkiinde feci bir otobüs kazası olmuştur. Uçuruma yuvarlanan bir Sağır, Dilsiz ve Körler Tesanüd otobüsün içinde bulunan yolcular Cemiyeti kunduracıbJs, terzilik dan 8 kişi ölmüş, 6 sı ağır olmak ve mücellidlik atölyeleri de üzere 10 kişi yaralanmıştır. tesis etmek kararuıda Arkası Sa. 6. Sü 1 de Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Tesanüd Cemiyetinin yeni inşa ettirmiş olduğu marangoz atölyesi dün saat 10.30 da Cemiyet merkezi binasında yapılan bir törenle açılnııştır. Törende Vali adına Belediye Reis Anketimizi bugünden itibaren Muavini Dr. Lutfi Oğultürk, Bele6 ncı sahifede bulacaksınızdiye Sağlık Müdürü ve İl Saglık Arkan Sa. 6, SiL & da Dilsiz ve kö'rler için marangoz atölyesi acıtdı Kadınların eteklerini kısaltmak doğru mu DRAM...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog