Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

MUJDE. BERLF.DIĞIN1Z AMERIKAN Ince «GOLD THIN» PAl fraş bıçaJdarı gelmıştır 5 Adedlik paketı 75 Krş Tıırkıve Umjii Vekılı NATAN S. ESKENAZI Marpuççuiar Barnatan han. Telefon. 21571. umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADf Bu kuçuk, fakat ol Hılmı Halıl Evrenolj felsefe terbıye v e okumuştur Yazdığı *rıjj( sulu felsefî ve ıçtımli es|«|pıi. vurdumuzda tanıtmısfc omh^&r bu kıymetlı esermı ıt sıye ederiz 1 lıraya bulda A. Halıd ve Infrla enkamn ermde jl mahkendısını ivıfenolun. •etle tavIstanvltnnde Fransada grevciler dörl milyonu geçti Pariste ölüler kaldırılamıyor, bankalar da kaoandı, şehir aç kalmak tehlikesine maruz 29 uncu yıl sajn: 10 432 Pelffraf •# rrif»Vhjfc artrpsl Cumhunvet IsUnbul Posta Kuru«tı tetsnbul No 2T6 feıetunlaı Uıııurn) Saı trai NumaMsı İ4JUH tazı Işien İİSVd Mdlbda Cuma 14 A^ustos 1953 Koreden gelen müjde Şehid oLduklan zannedılen erlenmizdcn bir kısmuıın esir ve sağ olduklan anlasıldı Ankara. 13 (Anka) Miili Savunma Bakanlıgı Temsıl Burosundan bıldırıldıgme gore, Kore sa\aşla mrîa şehid olduklan ceşıdll resmi tebhgleıde ve muhtehf tarıhlerde ılân edilen ve hattâ aılelerıne de tebhğat yapılan bazı kahramanlrıraızın komunıstleıe esır du^tugj anlaşılmıstır Esır duşen ve son mubadelede Bırleşmış Mılletlcre teslım edilen erlerımızın ısımlerı sunlardır Alı Bp^enmış Cemıl Ozçopur, Yu suf Gozubuyuk Necıb Ko\un, Ismaıl Çapak, Kemal Çankaya, Ismaıl Guıses. Sabrı Ertekın, çavuş Mehmed Yatak Kore tugaMmn ıkinci kafilesi yurda donu\or Ankara 13 (a a ) Mıllî Savunma Bakanlığından bıldırılmıştır 4 uncu Turk sılâhlı kuvvetlerı tarafından değıştırılmış olan Koredekı tugayımızın ıkinci kafilesi yur dumuza muteveccıhen Pusan'dan hareket etmıstır fkıncı kafıle 92 subay 99 assubav ve bır sıvı' aşçı \e 1401 eıden muteşekkıldır Devlet memurları v»» bilirkisilik evlet memurlan, Turkhede slelâde vatandaş ların malik oldukları hurnvederın bır kısmından <nahıumriur Yerınde telâkkı edilen sehrblerle kanunlar onları bir takım haklardan mahrum etmı$tir Her Tııık sivasî hir partive emnek hnkktna malık ıken memurlar muhımce bır ceza tehdıdı altıtıdabıınrtan da memnudurlar Heıkes sivasî makale vazmak haKkina malık olduğu halde memurlar hıınu da vapamazlar HuMISI kanunlar memurları bu gibı lahn hal.laıdan mahrum etnuıir Son defa ckarılan bır kanıı" hatta unıvprsıte horalanm bıle bu hfMan mahrum hırakmıstıı Hcrke» hukumetı tenkıd edfbilnkcn menıur hunıı da \aoamai Fıanşaclakı grevler vuzunden gara eııcını\en bır Fıansız Hattâ askcrler ve polUler bııtun kadını çocuğu ıle bırlıkte Tnrklcrin sahıb olduUarı scçme Parıs 13 (A P ) Hukumet daı lan grevın bazı hususî fabrıkalara hakkındnn da mahrumriutlar. relerınde ve hukumet tarafından da sırajet etraesı grev halınde buBu mahnımhctlenn haklı. hakışletılen fabnkalarda çalişan me lunan ışçıierın sa>jsuu 4 mılyona sır oHıiJunu iTuınskasa ederek Hcraur ve ısçılerın ılân etmıj olduk Arkası Sa 8, Su 7 de pılu Sadere vepveri bıt tez ıi7crınrie hir calnm» \8Diııal Utivorur Bır devlet daırcsınin avukatı. hu Kadınlann eteklerini kısalt mak doğru mu? kuk nıu«avıri o daırc alc\hıne da\a alamaz Canakkale ağırrpra ii!>hk<>mr«îinrlc sronılmckte olan i f rovısine ırore mııhim t e be>nclmılcl bır mahl\et alaraca bcn7e\ cn (Dumlupınar"NahotanH) mıı^adomr*! davasmda a\ uUalİPidan bmsı de\let memurlarınin dr\lchn mudalııl bulımduSu bır davarla d c W lehme bılirkıılik etmcleuni malul gostermıstir Zclzelede aşır suıette lı<faıa uğrıvan Zakh\nto<i ada^ının baıksız kalmıştır. tavvaıeden cckılmis ilk resmi. Burada 15<000 kişi evtiz (Radvo Foto AJ*0 Günaltayın Sivasta yaptığı konuşma Eski Başbakan son cıkan kanunlan ele alarak iktidan tenkid ctti Zelzele Yunanistanda büyük tahribat yaptı Atına 13 (A Pa aR > Yu|hı l icıı tBmamılc harab olmuştur bın kişi evsız barksız kalmışür ridnıstanfla znrclc nn'Ii bı r fclakct > Yurion adalaıınr'an çogunda şehırDunku zclzcîe netıcesınde tsmahalını almi't r Krfa'oı . dd< Ar j ler %ıkılnııştır Olu savısı 500 cı mıle harab olan Zan^e şehrı tama go^tolı Lık^uıı Samı ve Zanle ş e l \ s ı ı n d a tabmın olunm ktadır 120 | Arkası Sa 8, Su 4 te Muhaliflere karşı nihayet muvafıklar da seslerini yükseltaıeğe başladılar 500 kişi öldü, 120.000 kişi evsiz, barksız kaldı, birçok şehirler yerle bir oldu, Argostoli şehri denize doğru kayıyor | Do Uda ğ [Kapalı Gibi Gösterilen, ; Beyazid Mecidiyeköy tüneli 4 Dun VHIIIIIII baskanlıcındT bu Bu a\ukatm iddiasınm isabeti mesrlesını deâıl de işin prensipını cle almak ıstivoruz Devlet memunırıu kendi alevhine \A7i vazmaktan si>asî partilere (\anı hukumct ale^htan bir partiv l gırmekten hattâ askerleri belkı de kendini iktidardan duşurecek bır rev vermekten. avukatlan ken«Jine karsı velevki haklı da olsa bir <Ia\a almaktan menederken. bir davada hukme esas olaeak, vani bi77at karann temelini teşkil ederrk ihtisas raponınu tanzim eden h''i"ki"ri olmasma musaade etmeli Diidir? Bi/ce butun kanunlan, idarî tamimleri ve tatbikatile memurlanrın kendi ale\hine hareket etmenine ran olmadığuıı gösteren devlet. hukâmetin her ne snretle olarsa OISUB alâkadar bulunduşu bir ihtilâfta memurun bilirkişi hakem olmasına müsaade etmemelidir. Bu. onnn memurlar hakkinda tııttueu tahdidll volun tabiî bir merhale. sidir ve bovle bir karar, devletin ve mernurlann prestijini knrtarmak, hattâ baıan menranm hdkn Şemscrldın Gunaltay Sıvas 13 f\nka) Dun schıımıze gelen C=M B^ı^bakdnlardan Erztncan mılletv o kılı Sem^eddın Cun altav bugvın =aat 17 de Halk Partısı ıl mc^kezı balkonundan ndkumet mevdan'nı dolHuran vatandaş topluluğuna hıtab edeıek ezcumle demıştır kı c Iktıdar'n değısmesınden bu2une kadar geccn zaTisnda d°mokratık rejım bakımmdan gorüıen tezahurler hakkında goıuslerımızı Lutfıve Arıbal Halıl Adam Engın Iscn arzetmek ısterım Msmlekette daha Chrıstıan Dıoı un kadın etekle nınmış kadn terzılerı arasında bu Cumhumet ku uMueu gundenberı rini kısaltmak volunda aldığı ka mevzuda yapıp ıkı gundenberı ce bu rejıme pn"=mck hedef olmjştur rann akıslerı butun dunvada de vablannı neşrettısmıız soıuşturma Bu netıceve varmak ıcm volumuzda vam ederken bız de şehrımızın ta Arkası Sa 4 Su 4 te bulunan bazı puruzlen temızlemek Arkası Sa 8, Sıt S de Inanılmaz; Seyler ; Gördüm; 8 ] • Hakikatte Herkese Açık Olan Türbeler rncvzu ile ılfT'lı bır foplantı \ npıltîı 15OO kişlnin toplu şekilde uyin yaptıgı Anduh dağına çıhış Röporlajı yapan: Yaşar Kemal Ne derseniz deytnız, talıhim yâ kadaş, o gun jeeple Kulp kazasına ver gıdıyor bu seyahaümde Dı gıdeceğını soyledı yarbakırdavken Kulpa gıtmek hjç cGıtınek ıstersen, beraber gıakhmda yoktu. Dıyarbakırh bır ar Arkası Sa 4, Su 1de Dun. \ıla\ptte vapılan toplantıda tuncl meselp^i goruşulurken KÖSRTE Son harbde Alman ordusunda çarpışan Türkler «GonülKi» olarak çarpişıp ölen Turklerin isimleri Avusturjada ele geçirilen bir kutunun içinden çıktı (Yazısı 8 ıncı sah femtzde) met aleyhine rey irhar etmek t*ruretinden doğan müşkıil durumıınu ortadan kaldırmak bakunından bir zarurettir. CITMHURtYET Pakisfan Başbakanı Yeni Delhiye gidiyor Karaşı 13 (A P ) Pakıstan Ba|bakaru Keşmirdekı »on gelişmeler hakkında müzakerelerde buhınmak uzere pazar gunü Yeni Delhiye sıdeceğmı bıldırmıştır. Vıyana 13 (A.P) Resmi Avusturva haberler ajansı tarafından bıldırıldığıne gore bır çıftlıkte tesadufen bulunan bır madenî kutunun ıçınden Ikmcı Dunya HarEYtJB CAMlLMN ETRAH AÇIbınde olen 200 kadar Alman, Turk LIYOR Eyub canui etrahnın Yunan ve Italyan hakkında vesıaçılmasına devam edıhnektedır. kalar çıkmıştır. Camıın etrafındaki dukkânlan bo Arkası Sa 8, Su 5 de şaltan esnafa Beledıye tarafından Mılli Eğıtıın Bakanlıeı Musteşarı zetecılerın suallerım şu şekilde ceyaptmlan barakalar kur'a çekıl Reşad Tardu dun sabah şehrımıze \ ablandırmıştır mek suretıle teslım edılmıştır Re aelmıştır « Istanbuia bır hafta ıstırahat sım yıkdan bınalan gosterıyor Musteçar kendısıle gorusen ga Arkası. Sa. 3, Su 6 da Hukumet, doğudaki arabca t e d r i s a t işini inceletiyor İhracatta prim usulünü tacirler iyi karşılamadı Yeni dış tıcaret reıinıı hakkınrlakı lnhpıl<>r tr«hakkuk erier CIP ıhracatrılatR prinı APII'II^P ıdıal maUarı fıatHrı vnUselecekdr. deni\nr Ycnı dış ti"a ct rGTirunde ıhı aatol^ıa p1 ım \p I ) T P 1 p*ası pıvaada rrıı K KM" a m ı n r Pı ım AIHÜ^ Sa 5 6 u 4 te Dün Ankaradan gelen Milli Eğitim Nüsteşarı Reşad Tardunun beyanatı BUGÜN SAHÎFE 10 r Yazan: Rikkat Köknar rastjrcle bir parça uzakta Yanındakine o kadar >aklasmı;tı kı yanagı onun omzuna davanıyordu Doktor bıraz uzaklaştı Bu kırmızı ışıktan mı bahsedı yorEunuz? Bır denız feneri olmalı her halde Faruk odaya dofcu yurumek istedı Laktn Necla «nsızın kollarını onun bovnuna doladı Erkek gerı cekllmee» ugraşıyordu Çncukluk etmeyın Necla hanım Kız ona sımsıkı sarıldı Bırakmadı Duuaklarını uzattı Öp benl op beni > Radyo tlâvesi fç sahifelerde Bu nefîs romandan «Balkona gırerken ıçınde mahıve tınl anlamadıği bir korku vardı Neclâ onu gorunce çok mutebessım dost blr tavırla yanına geldi Bu munis çehrede demınkı hırçın yuzu tanımağa ımkan vokru Vallahi tarasa varken o hava «II yerdc nasıl oruruvar^unuz bıl mem Burası oyle guzel ki1 Sonra Bakın dedı ksrsıda v " » n «o nen bırşev var Neresı acaba' Ben bu turlu anlıvamadım Onu obur uca iurakledl Gordunuz mu' Şurada Ta Sarıyer cinayetine dair bir ihbar Failin Eskişehirde bir mimar olduğu hakkında yapılan ihbar uzerine. bu şahıs bulunarak ifadesi alındı Eskışehır 13 (Anka) Şehrımız Savcılığı, bundan bır muddet evvel Sanyerde olduruien Sevım Başayın cınayet hâdısesı ıle ılgılı olarak bır şahsın ıfadesını almıstır. Bu hussuta kendılenle goruşen Ankara Ajansının bır muhabınne Savcılık makamı ıle Ornek polıs karakolundan a\ncn şu nalu Arkası Sa 8, S 6 da Yarııı Ba^lıyoruz BINAMAZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog