Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

X3 AJnstos 1953 Seyahat dolayısile bir îngiliz büro takımı. iki koltuk, bir buz dolabı. bir ça951/4215 masır makinesi elektrik Beyoğlu Gümüşsuyu mahallesinin Sıraselviler Osmanlı eaddesinde cilâ makinesi. Radvo vesair FEVKALÂDE ZARİF MODELLER eski 2129, yeni 3040 sayılı, 80 pafta, 822 ada, 11 parsel 2531 metre 75 Evtnizde. Lokanta Müessesa esvalar acele satılıktır. •iesimetrekare miktarında tamanu 1.947.450 (hir milyon dokuz yüz kırk Birlik ve Kantinlerde kulla Üstün işçilik Müracaat: Nisantas Çınar vedi bin dört yüz elli) lira rauhammen kıymetli kârgir sinema ve bar nacaSınız va£ valnız hakikl ve kayden yarıra masura nıyu Ue (güyuun izalesi için) 14/9 953 pa • Cad 49/4 Park P a l a s * Yüksek 2evk Holanda Tioi REKOR MARzartesi saat 11 den 12 ye kadar açık arttırma usulü ile İstanbul Sirkeci GARtN vaöı olmalıdır. Hic ^SATILIK EV' Büyük Postane binasımn İcra Dairelerinin bulunduğu katta, koridor Hassasiyet bir marearin vemeklerinizi daki (gayrimenkul latıjlaruıa mahsus) mahılde satılacaktır. Bostancı Senevlerde 29 REKOR HARGARtN Gayrimenkulün vasfı ve bugünkü durumu Ue satış şartlan aşağıda Metanet fo.lı senis bahce ve mankadar nefls ve lezzetli yaîösterilmiştir: earalı. iki kat. bes oda veDamaz. Movado saatlerinin 1 Gayrimenkulün vasfı ve bugünkü durumu: ni kâreir ev 18 bini pesin, Gayrimenkul: REKOR MARGARtN midelebakiyesi ayda 105 lira takbaşlıca hususiyetBeyoğlu. Taksim, Gümüşsuyu mahallesinin Sıraselviler caddesinde rinizin koruvucusudur. ; t> satlıktır Tel 24154 •i? 39, 41, 43, 45, 47 kapı sayılı (Taksim Sineması) namile maruf sinema V leridir. •le 37 numaratajll (Maksim bar) namile maruf bar kısmı ve 0sm3nlı Bakkalınızdan R E K O R Operator Ürolog ^ H nltaeında 30 No. tajlı kârgir sinema ve bardır. MARGARtN isteviniz. Sinema kısmı: Dr. KEMAL ÇACLAR Toptan Satıs Merkezi Esas eephe 39, 47 numaratajlı kapılar esas medhal olup 41. 43. 45 idrar ve mmaralar da çıkış kapılarıdır. Binanın bu cephesi Plastro bsşhk, korRekor Ya* Limited Sirketl Tenasül Hastahklan tiş ve iki kapımn üstünde frontonlu olmak üzere kısmen kabartm» •ezyinathdır Bu cephenin sokak yüzü 35.50 M. tuldür. Taksim CumIstanbul Yag tskelesi No 1» Mütehassısı. hurive» âbidesine mailen nanrdır. Bina betonarmedir Telefon: 2 7 7 2 3 Beyoğlu Galatasaray Konak Çıkıs kapılan ahjab, çift kanadlıdır. Elektrik, su, kalorifer tesisatı karşısı Suterazi Kartal So mevcuddur. Çahş Apt. 41436 saat 10 17 ZEMİN KAT Sokaktan v« 39 numarah kapıdan çift kanadlı deOp. Ürolng ^BİBI mir parmaklıklı kapıdan girilen zemini karo mozaüt döşeli antre, holün nihayetinde, her iki tarafından blrer bilet gişesi olup, camlı çarpma kapıdan geçilen, zemini karo mozaik dSşeli dıç bekleme salonu olup, onun solunda gardrob mahalli ve nihayet kısmmdı $ol taraftaki ksBevliye Mütehassısı mdan eirilen, çimento basamaklarla balkon katına çıkılmaktadır. HoTaksim, Sıraselviler 91'1 'ün ssğında gene bir kspıdan girilen gahanhk mahalünden katlara çı7/8/953 tarihinde acık eksiltme usulü ile ihale ©lunaeagı m (Nprmand'va üstü) 0 ilân "rtilmis bulunan 18864 lira 42 kurus bedel kesifli Barbaros kılan mozsik merdiven mevcud olup, sahanlıktan altı basamakla. zeTiini kııro mozaik döseli iç bekleme salonuna inilmektedir Bu salonkovu okulu insaatına taüb cıkmadiSindan mezkur insaatm 18/ 8 9î3 Cuma eünti saat 10 da Vilâvet Datmt Encttmeninde iha Han dört kapı ile »inema salonuna girilmektedir. Kapılar ahşab ve boŞÜKKÜ CANAI.m yalıdır. lesı vanılmak üzere on eün müddetle temdid edilmistir. Salonun nihayetinde ikisi erkeklere ve diğer ikisi de kadınlara Bu ıse aid kesif ve sartnamelerfn tatil eünleri haricinde mahsus olmak üzere dört Söz helâ: içinde favsns pisuar, lavabo mevher eün Vılâyet Daiml Encümeninde ve Milli Egitim Müdürlü <"uddur. Soldaki korHnmn nihavetindeki demir merdivenle inilen biKariın elhiselerıne aid nlanlar. ğunde eörülebüeceâi ve ısteklilerin veterlık vesıkaları ve 1414 nadan haric salaş hg'in^oVi ve ÜJtü saçla örtülü kısımda kalorifer kaTemel Bıçki 500 K» lira 83 kurusluk muvakkat teminat mektub veva makbuzları zan dairesi ve kömüriüçü mevcuddur. Bıçk) Tatbikaü, Diki» ile tavin edilen eün ve saatte Vilâyet Daiml Encümeninde haIç bekleme galonunun sa§ tarafından da sahnenin arka kısmından ve Provalar S00 ft» zır bulunmaları ilân olunur. (12739) katlars cıkan ayn bi merdiveni vardır. Yüksek Bıçki KaideSİNEMA SALONU: (18 00x1910) ölçüsünde zemini meyilli, groleri 250 K« ^ ^ ORf ANA ve BIYIKLI ÇİFTLİĞİ heton üzerine çi ntn »ph olup Kîzaneı »okagı eihetinde sahne kısVaoma Çıcekler 1S0 K* mı vardır. Parterd* dört yüz kırk alb koltuk yermij birinci vardır. HİSSEDARLARINA Hocasız ŞaDkacıhk 150 K« A.rkadaki balkon kısrrrnda da 250 koltuk, gerek balkon kısmında ve 'rkcklerı1 did olanlar tpsala kazasına baglı Orfana ve Bıvıklı ciftligi hisseBu dakik saatler, Movaeerekse paradi kısmında 42 locası v»rdır. •erini satın aldim. BilmedjSim hisse sahibleri varsa hisseBıçki Dersleri 500 K * Localar. salonun üç cephesini çevirmektedir. Sinemanın tavanı kadş fabrikaları tarafından lerinı satarlarsa alıcıvım Satın alan refikam Nafive GüGömlek vt Pııamalar 'i00 ICs bartma tezyinatlıdır. Satıcılar Kesanda Halil İbrahim rT''irrmlcüneIsten«n kitabların bedeh &ÖBimâl edilmektedir. KoluBALKON KATI: Zemin kattan mozaik merdivenle çıkılan zemini live müracaat etsinler. derhal imento japlı taslık ve koridor üzerine soldı iciçe iki oda. sağ tarafta SA11S VERİ: nuzdaki saatin MOVADO da hpVleme salonu ve tu\"let verleri mevcuddur Mozaik merHivenle çıkılan zemini cimento şaolı t=slık Ü7°rine iVi oda. altı pi«uar. bir laOLMASI SİZİN İÇİN BÜvabo, helâ ve buradan zemin katına inilen ikincl bir merdiven vardır 12 M1/953 tarihindenberi firarda bulunan Izmlrin Atsancak Arkada zemini çimento şanli hir oda. icinden koridorla eeçilen msYÜK BiR NiMETTiR. Goreop kövünden fiXl dngumlu Durmus oglu Mehmed Cakırın Vine dairecine girilmektedir. Po) tarafta iki pisuar bir helâsı vardır meskenı mechul olduğundan As Y U K nun 215 inci maddesi ee Bu k»tta 18 loca bulunmaktadır. Balkon k=ıtır»n dösemesi ahsab kapreeınce saıb savıld'gından As Subesine müraeaati veva meske lamadır. Merdiven basamaklsn hptnnarme Ü7erine mozaik kaplı ve taninin bildirilmesi lüzıımu avni kanunun 215 inci maddesi mu vsnlsr kabartma tezvinatll, ahsab demir sksam vağlı boyalı, binanın KADIN TERZİS! cibince ilânen ihtar olunur. Adli âmir (85085768) üstü Marsilva kiremidi ile örKi'iirliir. Ba^daâ Cad Feneryolu BAR KISMI: Arganın zemini meyilli oldufrundan bina kademeli oiumSt No t*<> Ttl «OSM larak bir katlıdır. Makaa ve işçililt 1 InH <ınıl, Sıra selviler cddesirrie 37 No. taib çift kanadlı demir kapıdan ücretler S unrü sınıftır drilen bu medhal 2.90 metre eenislieındprîir Tekrar camlı kspıdan girilen antreden camck*nli k^pıHan e°cilpn mrHi'.'pnierle bar kısmma Bayındırlık dairesi için 8 sfHrdirll. 100 beygir kuvveünde fabrika inilmektedir. Bina klrgir olup. dnhilt aksami ihşab. üstil ondüle eterkasah 5 tonluk. 3 tarafa devirme tertihatlı 952 953 modeli Amerikan nitle örtülüdür. FoH marka beherı 23000 lira muhammen bedelli dört aded kamyon koridoru Ü7prinde vpctiver holü ve huradan sekiı bısamakla 26/2'953 tarihindenberi hali firarda bukınan Kemalpasanın De2490 savılı kanunun 4S'D fıkrası gereginee satın slınacaktır. Pazar'ık tnilpn har salonu ve tiysrro «alonuna gecilmekfedir 1 10/8/953 tarihinde ihale edilmek üzere acık eksilt1P8/953 carsamba eünü sa«t 15 tc yapılaeaknr Geciei teminat bedeli Koridor ve holl»rin T»m)ni mozaik ve Msksim salonu tâbir edilen re kövünden 932 riogumlu Mehmed oglu Sevfeddın Av'ın mes meye konulan Bulanık Malazgird, Agrı hududu yolundaki Mes5850 liradıı Pazarlıîa airebilmek için isteklilerin teminat makbuzu «alonun zemini kıgmen ahsab park» ve kısmen tahta kaphdır Tiyatro kenı mechul oldugundan As Y U K nun 215 inci maddesi mu cidli Sekerek ve Badısan ahsab köprüleri tamiratına talib çıkveya mektubu ile komisyona başvurmalan ilân olunur. (12244) •salonurun zemini beton üzerine tahta kaplamalıdır. Salonun arka yan cıbince gaıb savıldıS'ndan As. Subesine müraeaati veva meske madığmdan eksiltme süresi on gün uzatılmıştır. > +arafmda< üzeri'veönö cameVînla k*tıalı ciceklik »ahalli olup kori flHW biMirümesi lüz'imu ,oıe zkur kanunun 215 inci maddesi 2 Kesif bedeli 16595 lira 31 kurus olup muvakkat temiAdlî âmir f7l dor ve saloilar çatıdan ıvdınlıklıHır Camekânl>k lctmm arka tarafın mucibince ilânen ihtar olunur. nat miktarı 1245 liradır. aVi baheede bir asmj» ve hir kestan» »eacı v»rdır .SaJonlsrm duvarları 3 Eksiltme 21/8/553 tarihine rastlıyan Cuma Bünü saat ""•" kartonniver tez\inatlı ve ahsab. demir aksamı yaelı boyalrdır Gavret Gazetecilik ve Matbaacılık Türk Anonim Sir14 te Mus Vilâyet makamında Daimi Eacümence yapılacaktır. Tivatro sMonunun sahne kı^m'nın al*ında »rtiptlprp mahsus makketinin beheri tlOı> on Türk lirası kıymetinde nama mu4 Bu husustaki kesif proiesi, fenn! ve hususî şartnameyi ai o^aları tahta bölmelHir Burada ayrıca helâsı vardır. harrer «11 200» on bir bin iki vflr hisseye münkasem Hörmek istlvenler her eün mesai saati dahilinde Baymdırhk Mü«112.000» vüz on iki bin lira ortaklık sermayesine aid Bu kısmın altında bir kapıdan frtrilen kalorifer kszan dairesi olup dürlüğü veya Daimî Encümen kalemine basvurabilirler. «1232,» bin iki vüz otuz iki lira damea resmi, 30/7/953 üstü ahşab cstılı, zemini çimento sacb koridordan cift kanadlı ahşab 5 Eksiltmeye girebilmek icin ısteklilerin bu önemde bir tarihlj ve 202418 savılı makbuz mukabilinde muamele kap"*nn <30 No. taiiı) Onmınlı soksSına çıkılmıktadır Elmah bendine su vermekte olan Çavuşbası ve Budakdere ısi üzerine almıs ve muvaffakıvetle basarmıs olduğuna dair yeverei dairesi müdürlügü veznesine yatınlmısttr. Tiyatro salonunun so'unda earsonlann sovunma odası olup. mozaik vadilerindeki fundalıkların sökülüp temizlenmesi isi arttırmava terlik belaesini iha«le eününden en az tatil günleri hasiç üç gün Kevfiyet Damga Resmi Kanununun 39 uncu maddesi I» antre k«;Tiınd=kj hilet gise mahMline çllılmaktadır. konmuştur evvel Mus Valiligine müracaatle almaları ve ticaret esnai odaElektrik. su. kîlorf»» tp«(«atı. h»vagazi vardır. Seneliji 16 000 (on °emce ilân olunur. (12734) Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden almabilir. lanndan 953 vıhnda verilmis kimlik vesikalarını ibraz etmeleri altı bin) Hr»v* Ha«an BHnH Vi'aci'lır. Isteklilerin şartnamesi dairesinde hazırhyacakları kaDalı lâzımdır. E<;as bar hinasınm yanlarında ahşab çatılı ve üzerleri kısmen saçla teklif mektublannı 1000 liralık muvakkat teminatlarıle birlikte 6 İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat mektub veörtülü salaş kısımları meveudur en aec 27'8^ 953 Persembe aünü saat 11 e kadar idare levazım va makbuzlarile birlikte Daiml Eneümende hazır bulunmaları Bu gayrimenkul, Sinema İsletme Türk Limited Şirketine Tstanbul esi âmirliğıne vermeleri. (12714) ilân olunur. (12718) 4 üncü Noterliğinden re'sen tanzim edilerek 8 4'940 ve 15/4 '940 tarihinde 1636 ve 178(5 yevmive savılarile tapu sieilline şerh verilmis olan Topkarjı Sarayı Müzesine 15 lira kadro maailı lyi ingilizce 6/4/940 ve 10'4'940 tarihli kira mukavelenameleri ile 10/4/955 tarihine bilir ve memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları kadar senelîgi 2«infl (virmi altı bin yüz) lira mukabilinde kiralanmış haiz bir memur alınacaktır. ve isbu ierı akdi tspu sicilline serh verilmistir. 18 agustos 1953 salı günü saat 10 da vapılacak müsabaka Sinema İslerm» Türk Limited Şi'ketınin i c a n altında bulunan işbu Elverisli arsa aranıyor. BeyoSlu ve Galata tercih edilir. ımtihanına eirebilmek üzere taliblerin eerekli belselerile im eavTİpenkulün Maksim namile maruf olan kısmı, Hasan Birincinin Müracaat: Libka Ticaret T.A O. îstiklâl Cad. 308 Beyoğlu tıhan gününden e w e ! Topkapı Saravı Müzesi Mtidürlüeüne di ican altında olup bu kısımda mevcud iki kalorifer kazanı ile dilimli lekçe ile müracaatleri. ı~ ve duvar içindeki elektrik ve svı tesisatından maada bilcümle eşya rriistecir Hasan Birinciye aiddir. HUDTTDU' Taou kayrb gihidir. 1 Istanbulda Bakırköy ve Eyüb Dispanserlerinde ik YÜZ ÖLCÜSÜ K = dastronun 742 ada, 11 parsel sayılı tesbitine gömal inşaatı yaptırılacaktır. re (2531.75) M2 oljn: C928 00) M2 si sinema binası. geri kalanı (1.603 00) 2 tsin keşif tutarı 106891.54 liradır. M2 lik sahanm (213.00) M2 si salas halindeki kisım ve bahçedir. 3 Bu işe aid geçlci teminat 6594.58 llradır. 2 Şartname herkesin görebilmesi için 24'8/953 tarihinden iti4 Eksiltme 24 ağustos Pazartesi günü saat 15 te İstan70 m/m kutrunda galvanizp edilmis 3157 metre su borusu baren İı*ra Dairesinde açıktır Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftliğinde 105.961.80 lira mubulda Galata Vell Alemdar Hanında Satınalma Büslmacaktır. Muhammen bedeli 29991 lira 50 kurus oiup geçiei te3 Arttırmaya istirak için muhsmmen kıymetinin % 7.5 ğu nis hammen bedelli ve 6 548.09 lira muvakkat teminatlı muhtelif rosundaki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile minatı 2250 liradır İhalesi 24 8 953 Dazartesi 2ünü saat 15 te nakid yatırılması veya bu değerde millî bir bankanın teminat insaat kanah zarf usulile eksiltmeye konulmugtur. yapılacaktır. Daimî Komijvnn ka'V'nde ack eksiltme suretile vaDilacaktır. mekti;bunun verilmes; sarttır. Eksiltmesi 24/8/953 Pazartesi günü saat 16 da Atatürk 5 Bu ise aid inşaat dosyası 10 lira bedeli mukabilinde Keşii evrakı komısvon kaleminde her 2ün görülebilir ts4 Gavrirnenkulün birinci açık arttırması 14/9/953 pazartesi Bulvarı 261 numarah umum müdürlük binasında vapılacaktır. tstanbul Şubesl veznesinden satın alınabilir. tanbul ve Ankarada da Bavındırlık Müdürlüklerinde görülebi ?ünü saat 11 den 12 ye kad'r İstanbul İcra Daireleri gayrimenkul satıs Dosyası umum müdürlükte, yapı işlerj basmühendisliğinde 6 Eksiltmeye girsbilmek için kat'î kabulü 1/1/1940 lir Isteklilerin kanuni belgelerile birlikte avnı eünde müracaat «lonurda vap'lacak ve tellâl tarafından üç defa bağîrıldıktan sonra en mahallinde. Cevlânpınar devlet üretme ciftliginde görülebilir. tarihinden evvel yapılmıs işler için 40.000 lira, ipn jign olunur. (12583) cok arttırana İhale olunac^ktır. Ancak, teklif edilen bedel, tahmin oluTaliblerin 953 vıh Ticaret Odası vesikalarile birlikte bu kat'î kabulü bu tarihten sonra yapılmıs isler için n=n k'vrretin °tr 75 ini tecavüz ermediei takdirde en çok arttıranın ta ise benzer 80.000 liralık bir insaatı muvaffakıyetle ikmal et80.000 liralık mümasil bir isi bir sözleşme mevzuu ah'üdü baki kalmak sartil» »çık arttırma on gün müddetle temdid tiklerine dair resmî dairelerden ahnmıs ehliyet vesikasını diolarak rauvaffakıyetle, bitirmis. olmak veya bu mikedüeeek ve onuncu gününe rastlıysn 24/9/953 perşembe günü, aynı lekcelerine eklemek suretile ve üc gün evveline kadar umum tarların İki misli tutarındaki bir inşaatı denetlemiş saatte ve ayru yerde yapılacak ve tellâl tarafından üç defa bağırıldıktan müdürlüğe müracaat ederek istirak vesikası almaları ve teklil bulunmak sarttır. sonra en çok arttıranın üstünde bırakılaeaktır. mektublarını usulüne göre vaktinde vermeleri ilân olunur. 5590 savılı kanunun beşinci maddesinin A ve H bend7 Teklif zarfları ihale saatinden bir saat evvel mak(12533) 5 Satıs. bedelinin peşinen Sdenmesi lâzımdır. Ancak alıcıya lerine tevfikan Oda eörevlerinin ifasını ve gavelerinin buz mukabilinde Komisyon Başkanlığma teslim yirmi günü gecmemek üzere münasib bir mehil verilebilir. gerceklestirilmesini saS'amak maksadı ile sözü gecen kaedilmiş veya bu saate kadar mezkur Komlsyonda 6 Alıcı derhal veya verilen mehil içinde satış. bedelini tamamen nunun 17 nci maddesinin B bendınde musarrah salâhivete buluna.cak şekilde posta ile gönderilmis olması lâödemeğe mecburdur. Aksi takdirde ihale feshedileeek ve icra ve iflâs davanarak İstanbul Ticaret Odası meclisi 15/7/953 tarizımdır. kanununun 133 üneü maddesi mucibince muamele yapılacaktır. hındpkı ?7 nci toplantısında asağıda vazılı umumî kara8 Kurum, öıaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 7 İpotek sahibi alacaldıl'rla diğer alâkahlann gayrimenkul üzen vermıstir. 1 Açık eksiltrneye konulan iş: «19528» Ura 91 kuruş. muhammen yapmakta serbesttir. (12624) rindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev keşif bedelli Afyon merkez hükumet binasımn onarımıdır. 1 Satısa cıkanlan her cesid mamul derilerin sahibrakı müsbitelerile birlikte tarihi llânından itibaren 15 gün içinde tcra 2 Muvakkat teminat «1464» lira 70 kuruştur. leri ve imalâtcıları bunların üzerine eörülebilecek okuDairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi tîkdirde hakları tapu sicillile sabit 3 Muvakkat ihale 24/8953 pazartesi günü saat on beşte Defternabiiecek ve kolavca silinemivecek sekilde sıcak veya olmadıkça pavlajmadan mahruro kalırlar. darhkta toplanaeak komisyonca yapılacaktır. soguk damea ile dameslanmak veva imzalanmak islet8 Tellâlive, ihale pulları, tescil masrafları ve 454 50 lira icare mek tPbediImek suretile 4 Buna aid keşif kâğıdlarile sözleşmeler vesair şeraite aid evrak borcu ile 2878.50 lira tâviz bedeli alıcıya vesair vergi borcları hisseher gün mesai saatleri içinde Milli Emlâk Servisinde görülebilir. A Türkive dahilinde satılacak olanlara Türk harfleridarlara aiddir. 5 Isteklilerin en çok 19/8953 tarihine kadar Bayındırhk Müdür!e ünvant ticaretini veva alâmeti farikası ile birlikte 9 Arttırmaya istirak edenler gayrimenkulü görmüş. şartnameyi, lüği müracaatle ehlivet vesikası almaları lâzımdır. (11872) Türk malı ibaresini veva T M rümuzunu veva vapıldıgi tapu kavdmı, çapı, bilirkisi raporunu ve bu ilânı okumuş, münderivilâvet ismini ve avni zamanda desimetrekare esasına göcatmı kabul etmiş ve lüzumlu raalumatı edinmis ad ve Itibar olunurlar. re tam ölcülerini 10 Alıcıların belli jfün ve saatte Sirkeci Yeni Postane binası üsB Yabancı memleketlere ihrac olunacaklarma da tünde İstanbul İera Daireleri gayrimenkul satıs salonunda hazır bu1 BSlgemiz personeli için deri caket, muhtelif eivim e$Türk malı ibaresini veva T M rümuzunu vevahud beylunmaları ve daha fszla raalumat almak istiyenlerin 951/4215 dosya yası ve lâstik cizme kapalı zarf eksiltmesi suretile satm alına: 19531954 ders yılı öğrenci kayıd ve kabulüne başnelmilel teamüllere uvan maddenin Turkev tâbirini ve numarasile her zamsn Memuriyetimize müracaat edebilecekleri Uin caktır. lanmıştır. Aşağıda yazıh kayıd ve kabul şartlarından olunur (12784) avni zamanda desimetrekare esasına eöre tam ölcülerini 2 Malzetnelerin ihale saatleri eün. muvakkat teminat ve fazla bilgi edinmek istiyenler saat 9 ile 17 arasında aşağıvazetmege veva vazmaga mecburdurlar muhammen bedelleri asağıya çıkarılmıştır. daki adrese yazı ile veya sahsan müracaat edebilirler. 2 yukarıdaki maddede mezkur derileri catan veya a) 192 aded deri caket: 26.280 00 lira muhammen bedelli Kayıd ve kabnl şartları: yabancı memleketlere ihrac eden veva bu mııameiplere olup teminat 1.971.00 lira ve ihale 18 8.953 eünü saat 15.30 da. 1 Türk olmak. tavassııt evlivpn tanrlpr kiı^iik tarirlerle hpr Kırlfi TIHb) 7 kalemde muhtelif eivim esvası: 41 710 00 lirs muham2 1 6 2 5 yas arasında bulunmak. tavassıtlar i$hu derilerin üzerlerinde vukanki maddede Az kullanılmıs. radyolu. Wolklsvagen veyahud Consul men bedelli olup teminatı 3128.25 lira ve ihale 18 8 953 günü 3 Tam sıhhatli olduğunu Sağlık Kurulu raporu ile bebelırtilen tâbırlerin ve ölcüierin bulunup bulunmadıklamarka binek blr araba acele satın alınacaktır. Müracaat: saat 11 dedir. lirtmek. rını tetkik etme^e bulunmadıSı takdirde keyfiveti derTak«im Cumtvırivet Ps«tanc<:indp tsmail Kazanasmaz. C) 484 aded lâstik çizme: 11.616.00 lira muhajnmen bedelli 4 En az orta okul mezunu olmak. hal tstanbul Ticaret Odasına haber vermege mecburdurve muvakkat teminatı 871.20 lira OIUD ihale 18.8.953 Salı günfl lar. 5 tyi ahlâk sahibi olmak. saat 16.30 dadır. Müracaat Adresi : 3 tsbu karara riavet etmivenler haklarında 5590 sa3 Bu ise aid sartname ve diSer nümuneler mesai saatlevılı kanunun 77 nci maddesinde vazılı ceza hükümleri finde ve her gün Ankarada Etlik volu Yollar 4. Bölge Müdür15/2/953 tarihindenberi firarda bulunan Kozanın Aslanlı tatbik olunacaktır. lügü Malzeme âmirliğinde görülebilir. kövünden 932 dogumlu Duran oglu Ali Karanın meskeni mechul 4 Bu karar Sicilli Ticaret ve Pivasa Cetveli 2aze4 Zarflar bir saat önce komisvon baskanlıgma makbuz : n'du&undan As.YUK nun 215 inci maddesi mucibince eaib satesile eünlük üc muhtelif eazetede ikiser defa nes r ve mukabilinde teslim edilip herkesin elinde bulunan seymerle vıldıgmdan As Subp^'ne müraeaat veva meskeninin büdirilmesi ılânı tamamladıSı tarihten itibaren iki av sonra vürürlümühürlü zarflar kabul edilmiyecektir. üizumu mezkur kanunun 215 inci maddesi mucibince ilânen ihSe «firecektir. (12637) 5 2490 sayılı kanun ahkâmına uyularak müracaat oluntar olunur. 8571/11823 Adli âmir ması. (12268) Haseki Caddesi Aksaray İstanbul (122262438/2541) DIKKAT!. ALDANMAY1NIZÎ I ••• Taksim Sineması ve Maksim bar Satış Ilânı İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan: 'SATILIK" Jret bıü bh <z)aıtai Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümeninden: 0r. Süreyva Alantal | Bıcki Kitabları Gaibe İhtar Kitabevi Şaziment Burdur Vilâyeti Daimî Komisyon Başkanlığmdan: MOVADO Gaibe ihtar Muş Daimî Encümen Reisliğinden: İstanbul Defterdarlıjlrındah; "i Fundalik Temizletilecek İstanbul Sular İdaresinden: Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: İNSAAT ILANI Kars î!i Daimî Komisyon Başkanlığmdan: Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Madürlüğünden: îşçi Sigortaları Kurumu Satmalma Bürosu Başkanlıgından: Istanbul Ticaret Odasından: Afyon Defterdarliğindan: KIZILAY HEMŞİRELER OKULU Deri caket, giyim eşyası ve lâstik çizme satın almacak Ankara Yollar Dördüncü Bölge Müdürlüpnden: Acele Satıhk Otomobil Aranıyor Gaibe İhtar KIZ1LAY HEMŞİRELER OKULU DİREKTÖRLÜĞÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog