Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜRÎYTPT 13 Ağustos 1953 "Dumlupınar,, faciasının dün yapılan duruşması Baştarafı 1 inri sahifede açıldiğuıı bildirdi. İlk olarak Çanakkalede oturan ve bir vapur acentaanda gözcülük yaptığını söyiiyen Şükrü Erten dinlendi. Vak»a gecesi gümrük iskelesinde gözcülük yaptığını söyiiyen şal.id dedi ki: « Vak'a gecesi saat 21 den itibaren İstanbul istikametine gvup grup harb gemilerinin geçtiklerini gördüm. Bu geçiş saat 2 ye kadar devam etti. Etrab gözlsrken Nâra istikametinden, Çanakkaleye doğru bir gerainin geldiğini gördüm. Sonradan öğrendim ki bu gemi Naboland şilepi imiş. Bir müddet sonra bu gemiden bir düdük sesi duydum. Buna başsca bir gemi iki düdükle cevab verdi. Sonra da üstüste üç düdük çaiındı.» Başkan şahide gemiciükten anlayıp anlamadığını sordu. « Anlanm.» cevabmı aldıktan sonra birinci düdüğün ne mânaya geldiğini sordu. Şahid Şükrü Erten, birinci düdüğün sancağa gidiyorum, mânasına geldiğini söyledi. Ikinci düdüğün, iskeleye gidiyorum, işaretine delâlet ettiğini söyiiyen şahid, peşi peşine çalınan uç düdüğün tornistan yapıyorum mânasına geldiğini ifade etti. Şahid devamla: € Az sonra bir gürültu duydum. O anda çarpışmarun vukua geldiği anlaşıldı.» dedi. Kaptan Lorentzon bu şahide müsademeden sonra Nabolandm kesik kesik düdükler çalıp çalmadjğınuı sorulmasını îstedi. Şahid de duymadığı cevabını verdi. Bundan sonra Lorentzon'un avukau İhsan Yarsuvat, İstanbul Birinci Ağırceza Mahkemesir.de evvelce Naboland gemisinin başını tetkik etmiş bulunan bilirkişilerin istinabe ile dınlendiklerine dair olan zabıtnameyi mahkeme başkanına tevdi etti. Ehlivukufun mütaleilannı ihtiva eden rapor okundu. Bu raporda evvelki gün gazetemizde de okuyucularımıza bildirildiği gibi; vvukuf ehlinden bazılan Dumlupınarın Nabolanda çarptığı, bir ksımı da Nabolandm denizaltıya bindirdiği mütaleasında bulunuyorlardı. Bu mutalealara karşı ne diyeceği sorulan müdahil avukatlardan Bekır Sami Gömügen şvnlan söyledi: <L Evvelki gün İstanbul Birinci Ağırceza Mahkemesinde dinlenen büirkişilerden Atâ Nutku başta olmak üzere iki arkadaşı kanaatimce telâfisi güç bir deniz gafı yapmışlardır. Zira Dumlupınann Nabolanda çarpması için her iki geminin prova provaya seyretmiş olmalan ve hiç bir manevra yap ruşma safahatım yakinen takib etmamış bulunmalan lâzım>eUrdi. mişlerdir. Gene bu bilirkişiler arEğer Dumlupınar bildirildiği şe kadaşlarile birlikte keşif gününden kilde Nabolanda çarpsa idi; İsveç dört gün evvel Çanakkaleye gelegemisini bir zımba gibi deler ge ı rek; dosya üzerinde gerekli tetkikçerdi. Bu takdirde de Denizaltn leri yapmışlardır. Bilirkişiler, mümuvazenesini kaybetmez ve bat talealarmı beyan ederlerken; dosyadaki evrak ile beraber bütün mazdı.» Bu sırada söz alan Sabri Çelebi vesikaları, resimleri tetkik ederek kanaatlerini ifade etmişlerdir. Nioğlunun avukatı Suad Tahsin Türk tekim mahkemedeki bilirkişilerden dedi ki: sorulan sualler tetkik edilirse bu « Bu rapor bir deniı gafı de şuallfrin nizamnamedeki kaidelerğiL, bir deniz hiyanetidir. Verdikle den çıkarıldıkları açıkça görülür. ri rapor her türlü ilmî bilgiden Bu bakımdan on bilirkişinin mahmahrum gayri samimî ve Nabo keme suallerine madde zikretmelandm bağlı olduğu şirkete her den cevab vermeleri kanaatımizce hangi bir sebeble yaranılmak için bir hata değildir. Mahkemenin de verilen bir rapordur. Her bakım bilirkişilere tesir edecek şekilde dan çürük ve muallel olan bu ra sualler sorduğu yolundaki iddia da por muhteviyatını kabul etmıyo asla varid değildir. Yüksek mahkeruz. Bundan başka geçen celsede meyi bu şekildeki herhangi bir isLorentzon'un avukaü Ihsan Yaı naddan tenzih etmeyi memuriyetisuvat müekkilim Sabri Çelebioğ miz bir vazife bilir. Kendilerinin lunun ehliyetsiz bir denizalü ku de kabul ettikleri gibi raporlar demandanı olduğunu söyliyerek I a lillere istinad etmedikçe bir mana ranto limanında yaptığı bir kazava ifade ermezler. Delilleri ve raporları aid, Golcük tersanesinden alınmıı takdir edecek gene yüksek mahkebazı vesikalan yüksek mahkeme medir. Bu bakımdan dosya ve hanize vermiş bulunuyor. Bu husus ritalar üzerinde yeniden ehlivukuf tetkikatı yapılması yersizdir. Bu ta ben de alâkalı makamlara müsebebie bu talebin ve buna istinaracaat ettim. Aldığım vesikal.tn den ceza usulü kanununun 212 ve yüksek heyetinize takdim ediyo 213 üncü maddelerine göre redrum.» dini ve maznun Lorentzon'a isAvukat Suad Tahsin Turk, bu nad olunan suçun mahiyetine ve arada, Donanma Kumandanlığın dosyadaki delillerin derecesine nadan aldığım söylediği iki vesika zaran maznunun durumunda bir yı mahkemeye ibraz ederek; söz tebeddülât husule gelmemiş olmalerine şöyle devam etti: sına göre de tahliye isteğinin red« Bu vesikalann biıinde Gol dine karar verilmesini taleb edecük Tersanesi kumandanlığının rim,> Taranto limanında vukua idJia eBu sırada saat 14 e eelmişti. dilen bir sürtünmenin mahiyetini Başkan saat 16 da oturuma devam açıklamakta ve bundan hiç oir ra edilmek üzere celseye ara verdi rar tevellüd etmedi^ini bildinnck Saat 16 da oturum açıldı Sabri tedir. İkinci vesika ise U senelik Çelebioğlunun avukatı Suad Tahbir denizaltıcı olan müekkilim sin. ehli vukuf raporlarına karşı Sabri Çelebioğlunıuı daima ânrr itirazlarda bulunacağını söylivelerinin takdirlerini kazanmak ve rek. bilhassa İngiliz biiirkisi kapiyi sicil almak suretile kadrosu tan Rees'in raporunu ele aldı ve ezcümle dedi ki: Binbaşı olan Dumlupınar gerrısi « İngiliz tabiiyetli ehli vukusuvariliğine nasıl tayin edildi^ini fun bu mesnedsiz mütalealannı bildirmektedir. Mesleğinden &6iihtiva eden rapor bueün dünya terdiği liyakat ve ehliyeti en sa efkân umumiyesini Türk adaleti lâhiyetli mercilerin teyid ettikte aleyhine tahrik kasdile çirkin ve ri Sabri Çelebioğlu son Nato ma abes bir vasıta olarak İsvec haricinevralarında Amerikan amiralleti vesinin eüne tevdi olunmuştur. nin de takdirlerini kazanmı0ır » Türk donanmasının tarihî varlığı Suad Tahsinden sonra tokrar söz ve vüksek haysiveti alevhine her alan Lorentzon'un avukab Ihsan aleti tecavüz olarak kullanılmakYarsuvat, ehlivukuf raporlarına tadır.> karşı olan itirazlannı yapata^inı Suad Tahsin bundan sonra Resöyliyerek başkandan nüsaade is es'in ilmî kifavetsizlieine temas tedi. İhsan Yarsuvat, yaah olan bu etmiş; bu şahsın ilmi ihti itirazlannı bir buçuk saatte oku sastan mahrum oldueunu ifarfe du. Lorentzon'un avukatı bılnassa eylemistir. Suad Tahsin, Rees haktemsill tatbikatta bulunan ehlivu kmdaki sözlerini şu cümlelerle bikuf heyetinden kaptan Bichard tirmiştir: « Mesuüyetli ve ciddî bir hizRees'i istisna ederek; ounlann fikir ve mutalealann» karp hulâ met aayesile yüksek heyetinit tarafından adalet ailesi içme lâyık saten şöyle itirazlarda bulundu: sörünüp davet edilen bu mütehas« Bu on kişilik ehlivakuf he sısa davayı bü>ük bir hassasiyetle yeti raporlarını hiç bir esasa lsti ve alâka ile takib eden dünya unad ettirmemişlerdir. Bu arada, mumî efkân huzurunda alenen temen'i müsademe nizamnamesinin essüf etmeyi, yerinde bir müdafaa mevcud esaşlarına temas etmemiş vasıtası telâkki ederim.» lerdir. Halbuki İngiliz kaptanı RiSuad Tahsin Türkten sonra, Hachard Rees müulealannı bildirir zine avukatlanndan Naim Aldemir ken; bu nizamlardan •nıilhem ka ve Celâl Bulut söz aldılar. Hazine naatler edindiSini yüksek aıahke avukatlan da bilhassa kaptan Remeye bildirmiştır Kaptan Rees'in esin fikir ve mütalealanna şiddetde belirttiği gibi; Dumlupınar le itiraz ederek: bu ehli vukufun men'i müsademe nizaml.ın esaşla ilmî kifaveti olmadıâından uzun urına göre seyretmemiştir. Bunu zun bahsederek raporun muallel yapsa idi, müsademe olmıypcaKÜ. addedilmesini taleb ettiler. A\uBu en mühim mevzuu cn kisıl'k katlardan sonra söz alan Dumlupıvukuf ehli kat'iy>en ele almanuj nar süvarisi Sabri Çelebioğlu mah tır. Zaten bu ehlivukuf arasında kemeye bir dileV:ce vererek itirazlanmn madde madde yazılı oldutecrübeli kapUnlar bulııtımamsitSunu söyledi Sabri Çelebioglu bu ta idi Heyet aynı zamanda, manarada Fees'in raporuna temas ertikeme zabıtlarında mevcud îfadeİngiliz ehli vukufun janki Lorentleri de okumak rahmetine katlan zon'un avukatı imiş gibi hareket mamıştır. Eğer onlar kaptan Rees ettiSini beyan etti. gibi mahkeme rabıtnamelerini tetBilirkişi raporunun tenkidini mükik etmek rahmetin» kadanmıj teakıb a\ukat Suad Tahsin Türk, olsalardı; Sabri CelebioSlnnrn mü İsveç hükumetinin yaptığı mürasademeye takaddüm eden anlarda caate cevab verdi. Sevran apartıDumlupınann rotasını ieğijtirdıği manı sahibi Sofia hakkında zabıta ni anlar mes'uliyet bahsinde Lo ve adliye tarafından tahkikat yarentzon'u değü, ona bir sorumluluk pıldığını da bildiren Suad Tahsin, payı çıkarmak suretile hakikati bu dilekcesinin dosyada niühâfaza ifade ederlerdi.» edilmesini istedi. Kısa bir müzakereden sonra mah Kaptan Lorentzon'un avukatı Ihsan Yarsuvat, on kişilik ehlivukuf keme, Lorentzon hakkmdaki tah!iraporuna itiraza devam ederek de ye talebinin reddtne karar vererek durusmanm devamını 26 ağustos di ki: « On kişilik ehlivukuf heyeti, gününe bıraktı. işaret etmis. olduklan haritalarda Naboland gemisinin dönüş noktasını yanhş göstermişlerdir. Dumlupınann dönüş ve hareketine mütedair iki dakikalık bir zamana aid husus rapora işaret edilmemiştir ve Ba$tarafı 1 inci sahifcde nihayet hilâfı hakikat kroki çizKendisini tedavi eden doktorlar, mişlerdir. Yukarıda arz ve izah olunan sebeblere nazaran ehlivukuf sabık Krala Mısır ikliminin iyi aelheyeti raporunun muallel bulun mediğini, son eünlerdeki sıcaklar duğundan ve bu şahısların davacı yüzünden krizlerin sıklaşnuş oldu ve müdahil mevkiinde bulunan ha ğunu bildirmişlerdir. zineden maaş almak suretile alâka Malum olduğu üzere Talâl geçen ve irtibatları da nazara alarak ye ay İskenderiyeden Kahireye gelirniden ehlivukuf tetkikatı icrasını ken otomobilinin volanı Roptuğunmüdahiller ve msznunlarla herhan dan arabanın saatte 140 kilometre gi bir irtibat ve alâka ve münase süratle yol almağa başlaması netibeti bulunmıyan ve beynelmilel çap cesinde vukua eelen kazada yarata bîtaraf Türk ve ecnebi müte lanmıştı. hassıslardan seçilecek zevat tarafın dan ehlivukuf tetkikatı yapılması ve rapor istihsaline karar verilmesini Kanadada bir uçak kazası taleb ederim.» Montreal 12 (A.P.) Kanada İhsan Yarsuvat bundan sonra Kraliyet hava kuvvetlerine bağh müvekkili Lorentzon'un tahliyesini bir tepkili uçağın burada Jacques taleb etti. Ve Sabri Çelebioğlunun Çartier şehri üzerinde infilâk edegayrimevkuf oluşunu misal göste rek düşmesi neticesi vukua gelen rerek tahliye kararının verilmesi kazada 10 kişmin öldüğü bildirilnin zarurî olduğunu belirtti. Bun miştir. dan'sonra Savcı Salim Erten söz Ölenler, uçağın düşmesi neticesi alarak şunları söyledi: ateş alan evlerde oturan kimseler€ Maznunlardan Lorentzon'un dir. vekilleri on bilirkişinin dosyayı o Jackie Coogan 4 üncü defa kumadan mütalea beyan ettikleriolarak gizlice evlendi ni ve kanaatlerinde nizamname mad delerini göstermediklerini ve mahHollywood 12 (TJÎ.A.) Holly kemenin biHrkişüerden Lorentzon' wood'un tanınmış artistlerinden ı un mdhkumiyetini ss?hyack şe Jackie Coogan, dördüncü defa oia1kilde sualler sorduğunu ileri sür rak gizlice evlenmiştir. Dansöz müşlerdir. Halbuki on bilirkisiden Dodie Hamphere ile evlenen artist, bilhassa Burhaneddin, Seyfeddin ve bu izdivacı «evlenme orijinal bir Kerim; hâdisenin başından keşif şey olmadığı» için gizii tuttuğunu ânına kadar hszır buluıu&uglar, du söylemigtir. . i büyük terzi daha muhalif olduklarını söylüyorlar! Bajtara/ı 2 inci sahifede her zamanki zarif tebessümile cevab verdi: t Dior'un teklifine göre etekler yerden 42 santim yükseklıkte olacaktır. Bu yükseklikteki biı* etek dizkapağını hemen azıcık ört«r. Yani bu, muazzam bir kısaltma değildir. Dior'un karanna karşı İngiliz ve Amerikalılann muhalefeti bahis mevzuu olduğuna göre her seyı?en önce bu karşı koymanın febeblerini araştırmak icabeder. Bence, muhalefetin esas sebebi kazanc kaybı meselesidir. Bilindiği gibi İngiliz ve Amerikan kadın terzihaneleri de büyük müesseseler oiup bunlar, bir mevsim ewelmde.ı gelecek mevsimin bütün koleksiyonlannı dikilmiş elbise olarak hazırlarlar. Tabiî bu yıl da bir müddettenberi, önümüzdeki sonbahar ve kış modelleri hazır bulunuyordu. Halbuki şimdi Dior'a uyulacak olsa o elbiseler eskimiş model olarak ellerinde kalacak ve büyük zarara yol açacak. Bu sebeble şimdi İngiliz ve Amerikan terzihane'eıi Dior'a bir müddet muhalefet edecekler, fakat bugün elie bulunan stoklan satıp tüketince onlar da kısa etek modasma ayak uyduracaklardır. Aynı muhalefet. 1048 de Dior, uzun etek moıiastnı ilk defa olarak ortaya attıjn zaman da görülmüştü. Fakat o carihlerde de eski stoklar bitince, eski muhalifler yeni modaya dört elle satılmışlardı. Bu mevzudaki ^ahsî k3naatüne a;elince, bence kadıniar dsima veniliği severler ama bund.ın sonra eteğin hiç bir zaman dizkapağmm üstüne çıkacağını «annetmiyoıum. Etek boylan, dizkapağ'nuı altında 5 10 santim inip çıkabilir. fakat dizden yukarıya çıkamaz. Çünkü erkek gözün'le kadmlinn en güzel yerleri bacık'prdır ama kadınların da en büyük kusurları bacaklarında görünür Bu sebeble uzunca bir etek o kusurları daima gizler. Meşhur ata sözümüzü hatırhyalım: Bir kanş bez, hin ayıb örter.B Aynı mevzuda gene tanmm | kadın terzilerimizden Cemal Bürün de şunlan söyledi: < Dior'un bu yeni modayı hangi tesirler altında cıkai'dığını bilmiyorum. Ancak Amerikalılar için bir şey diyemem ama İngilizl'r bu yeni modaya karşı itirazlarında ısrar edebilirler. Bana sorar"anız bu kısa etek modasına muhalıfim. Kısa etek, bizim mem^ketin anlayış ve ölçülerine uy?un değild'r. Kısa etek için son derece öiçülü vücud şarttır. Bizde o kadar ölçüîü vücud pek bol olmadıtn gibi c*asen eteğin kısası da goze hoş görünmüyor. Benim bu;»ime kadar bu mevzuda görüştüâum hiçbir hanım da yeni etek modasmı över yollu konuşmadı. Onlar da bundan memnun değiller. Çünkü hanımlanmız normal boyda eteği seviyorlar. Bundan önce Dior uzun etek modasmı ortaya attığı zaman, o boyda etek de bizde pek fazla tutulmamıştı. İstanbında iyi giyinen hanımların öğledan sonrası için giydikleri elbis^erm etekleıi yerden 30 35 santim, kokteyl eibiseleri ise 20 28 santim yüksekliktedir. Şimdi ise birdanbire 40 42 santırr yüksekliğe çıkilıyor ni bu bızdc tutmaz. Esı>en ^iyinrnesini bilen hanımlarım.z içm ınfsele yok. Onlar gene kendüenne yakışüu elbiseyi giyme^e devam edecek erdir. Modava ınüotelâ olarUr belki kısa at?k dir anıE moda deniWn s B :rı «• moda, kenc'i.ıe y n?.l:ı ? bulmak sanatıdır. Bakm vakış&ra >nlaı r l a k?dınlarımızın giyirrî son 7f\ki ada ııkıllı arttı. Zevıcl'.rf'e l>ir ınceliğe doğru gidiş olmakiı beraber mâkul insanlar giyi.nde aykırıliiîa asla kaçmıyorlar. Heoı ışin aslında Pans modayı ki.nhı için cıkanyor bilir misiniz? Yen> moda Parislinin umurunda bile değilcîır. Paris modası, Parise ooı bol vabancı çekmek için yaratıhr. Mesele bundan ibaret..* (Yann, bu mevzudaki soru^turmamızın neticelerini n^şre devam edeceğiz). Arnavudlukta Pakistanda Hindistan Enver Hoca aleyhinde nümayişler gözden diiştii Nümayişçiler, Hindistana harb ilân Mukavemet hareketlerinin bütün memlekete yayıldığı bildiriliyor Roma, 12 (AJ>.) Buradaki mülteci çevreleri Rusyanın en küçük peyki olan Arnavudluktaki hu zursuzluğun çok arttığını ve Moskovanın hükumette değişiklikler yaparak halkın üzerindeki tazyikı azalrmağa mecbur kaldığını bildirmişlerdir. ikinci Dünya Harbindenberi Arnavudluğun kızıl diktatörü Enver Hocanın uhdesinde bulunan Dış İşleri ve Savunma Bakanhklan kendisinden alınmış ve Komünist partisine daha fazla salâhiyet verilmiştir. Komünistlerin iktidan ele almalanndan sonra Romada faaliyete geçmiş olan Arnavudluk Köylü Demokrat Partisinin son zamanlarda gelen mültecilerden aldığı bu haberlerde Rusyanın en sadık adamlanndan biri olan Bekir Balluku Savunma Bakanlığına ve Behar Ştilla da Dış İşleri Bakanlığına tayin edilmiştir. Enver Hocanın en çok güvendiği adamlanndan Mehmed Şehu Arnavudluk Komünist partisi sekreterliğinden azledilmiştir. Fakat İç İşleri Bakanhğı halen uhdesindedir. Parti sekreterliğine simin getirildiği henüz bilinmemektedir. Moskovanın bu değişiklikleri yapmaktaki gayesinin parti kuvvetini her hangi bir ferdin üstünde bir mevkie ulaştınp post kavgaiaıını önlemek ve artmakta olan huzursuzluk karşısında Moskova kuklaları arasında birlik temin etmektir. Enver Hoca hâlâ Başbakan kalmakla beraber nüfuzıınun bir hayli sarsıldığı bildirihnektedir. Geçen seneler Enver Hoca tarafından bir kenara atılmış olan baza komünistler yeniden mühim mevkilere getirilmişlerdir. Bunlann arasında Tuk Jacova da bulunmaktadır. Köylülerin mukavemeti demirperde gerisindeki bütün memleketlerde olduğu gibi Arnavudlukta da mahsulün zorla alınmasında eski sıkılığın kalkmasına sebeb olmuştur. Mültecilerin anlattıklanna gc> re yüksek vergilere ve mahsulün zorla alınmasına karşı koyan köylülerin gösterdikleri mukavemet hareketi evvelâ Vlona. bölgesinde başlamış ve ondan sonra sür'atle bütün Arnavudluğa yayılmıştır. Son zamanlarda Enver Hocanuı vergilerin indirileceğini vaadetmesine rağmen huzursuzluk devam etmektedir. Buna sebeb mülkiyet hakkının elbiselere vanncaya kadar tahdid edileceğinin 1954 parti programında belirtilmesidir. Bundan başka müstahsilden gayet ucuza aldığı mallan yüksek fiatlara satan hükumet mağazaları ve toprak sahibi köylüye yapılan muamele de bu huzursuzluğun baş lıca âmillerindendir. edilmesini istiyorlar Karaşi, 12 (a.a.) Dün gece binlerce Pakistanlı, Başbakan Muhammed Ali'nin evinin önünde top lanmış ve Hindistana karşı harb ilân edilmesini istemiştir. Bunlar, aynı zamanda <Keşmirdeki Müslüman kardeşlerimizin kurtarümasuu istiyoruz» diye bağırmışlardır. Başbakan da kalabalığa karşı bahçe duvarının üstünden bağırarak şunları söylemiştir: « Biz de Keşmirdeki Müslüman kardeşlerimiz hakkmda sizin kadar endişe duymaktayız.» Kalabalığın çılgınca tezahürleri arasında Başbakanın bir çok sözleri anlaşılamamıştır. Fakat kendisine yakm duran bir muhabire göre, Baş bakan, «Keşmir halkını kurtarmak ve kendi iradelerine hâkim kılmak için. bütün gayretini sarfedeoeği hususunda söz vermiştir. Muhammed Ali, Keşmir meselesini müzakere etmek üzere Hindistan Başbakanı Nehru'ya yapüğı davete karşı henüz bir cevab almadığını söylemiştir. Bu kalabalık halk grupu, Karaşinin bir parkında yapılan 50 bia kişilik mitingten sonra Başbakanın evine yürümüştür. Mitingte Hind hükumetinin ve Jammudaki bir Hindu teşkilâtı olsn «Dogra Militia» nın hareketlerini takbih eden bir karar sureti alkışlarla kabul edilmiştir. Mitinge, Pakistanm kurucusu Mu tanın Birleşmiş Millethîre müracaat ederek Keşmirdeki «cinayete» bir son verilmesini taleb etmesi kararlaştırılmıştır. Miting, Pakistanm kurucusu Mu hammed Ali Çinnah'ın kızkardeşi Fatma Cinnah başkanlık etmiştir. Baştarafı 1 inci sahıjede meselesile meşgul olmadığı ve bu hususta Türk basınının yalan neşriyatta bulundu^u yolundaki sözleri alâkalıların dikkatini çekmiş, temsilci hakkında savcılık ve emniyetçe tahkikata başlanmıştır. Aynı makamlar, Müler'in maksadınm işçileri kendilerini siy^set'.e uğraşmaktan meneden kanunlara karşı gelmeğe teşvik mahiyetinde olup olmadığmı araştıracaktır. Türk işçilerinin ihmal edildiğinî söyiiyen adam! Yunan basını hesabına yüzlerimiz kızarıyor! Baytarafı 1 İTÎCİ sahifede cesi Fethiye açıklannda denize düşen Fransız uçağı yolcu ve mürettebatınm kurtanlmasında yapılan müessir yardımdan ve gösterilen her türlü kolaylıklardan dolayı alâkalı makamianmtza ve Fethiye halkma hararetli teşekkürlerinin iblâğını rica etmiştir. Diğer taraftan, Fransız uçağinm mensub bulunduğu AirFrance şir ketinin teknik ınüdürü de, refakatinde uçağuı pilotu olduğu hald» Paris Büyük Elçimizi ziyaret ederek, kazazedelere tarafımızdan yapılan âcil ve değerli yardımdan ve gösterilen insanî ve misafirperver muameleden dolayı şirketin teşekkürlerinin hükumetimize ulaştınlması için Büyük Elçimain tavassutunu rica etmişlerdir. Maltepe su lesisleri dün açıldı Bajtarafı 1 inci sahiiede bu eseri tekrar ihya eden hükumet erkânına, Valiye ve Şehir Meclisine halkın şükranmı bildirmiştir. Bundan sonra Vali ve Belediye Başkanı söz alarak demiştir ki: « Türk milleti suya daima önem vermiştir. Birisine hayır dua etmek için «Su gibi aziz ol» der. Türk milleti kadirşinastır. 250 sene evvel bu çeşmeyi vücude getiren Feyzullah Efendiyi nasıl rahmetle yâdediyorsak, onun eserini ihya edenlerin de o suretle takdir edileceğinde şüphe yoktur. Maltepenin sevincini, asil halkınm gözlerinde okuyorum. Hükumet vazifesini üzerine almış olaıılar hiç bir maddî menfaatin peşınde koşmıyarak mânevî hizmetlerin zevki ile mütehassistirler. Bugün Maltepenin suyunu açtık. Bir hafta sonra. Pendiğe 600,000 lira sarfile getirilen suyu açacağız. Bunu Maltepe ile Pendik arasında açılacak yolun inşası takib edecektir. Büyük hayırperver Süreyya Paşa aramızdadır. Kendisi bağışlarile bizden sonra geleceklere daima iyi misal olacak ve hâtırası hürmetle anılacaktır. Yolunun yapüdığını, suyunun getirildiğini gören töylü şimdi ışık, elektrik istemektedir. Bu ne mühim bir uyanış ve hizler için ne mesud bir hâdisedir. Düşen uçağın hostesi ile bir mülâkat r Borsasmm 12 8/1953 flatları Acılı» Knpanıe l Starlto J 8 4 184 100 Do:ar 280.50 280.30 < 100 Fransız frangı 0.80 0.80.100 Lılret 44.8» 44.8» 100 tsvlçra rransı «4.03 64.03 oo F nv>r f3.6» 40 13fi^4li s nın Belcka fran*ı 5 6" *o 100 Drahml 93.34 1334 100 Cekoalo Ku». 38.88.8» 38.88.87 ve TAÜVILA1 <?» I »•AİZLJ TAHVtLLEK Sıvaa . Erzurum 1 Sıvas . Erzurum 2.7 1941 Demlryolu I 1941 DemiryohJ D 1941 Demiryolu m MİUİ Müdafaa I Mlllî Müdafa» II Milll Müdafa» HI Milll Müdafa» IV Ziraat Bankası I Ziraat Bankası a. a rAlZLJ 21.50 21.45 24.00 22.9* 23.00 23.50 23.00 23.00 23.40 22 20 112.50 • BORS A İst. rAHVTLLJEB 109.50 110.35 110.35' 110.35 110.35 110.35 112.35 1941 Deniryolu VI Kalkınma I Kalkınma ü: . . Ka.lkınma m 1948 istikrazı I 194S istikrmzı n 1949 irtikrazı Bastarafı I inci sahıfede BastaraU 1 inci sahifede dana; er Receb Koç Aslanlar köyü, merkezi haline geleceğini belirtTorbalı, İzmir; er Halid Canyurd mektedirGöncan köyü, Kırıkkale, Ankara; Gazetenin bu vazısına eöre. Türer Mehmed Avcı İsparta; er Ab kiyede halen 75 er F84 tipi uçak dullah Keferdiz Hacılar köyü, Ha kullanan üç tepkili uçak grupu tay; er A^il Pehlivanh Oba köyü, mevcuddur. Bir dördüncüsü de Kırıkkale, Ankara: Onb. Ali Kalay bu sene nihayetinden evvel kurucı Kamışköyü, Çankırı; er Hilmi lacaktır Bu suretle Amerikan var Çevik Iğdır köyü, Kızılcahamam, dımile Türkiye 300 tane en moAnkara; (Bir künye okunamamıs, dero tenki'.i ucağa sahib olacaktır. tır.); er İsmail Acar Uçtepe köyü, Kuzey Atlantik Poktı teşkilâtı Bersama, İzmır; er Yusuf İnsn Day savunma sisteminin kuvvetli bir va köyü, Çaycuma. Zongulclak; er j unsuru olmak üzere Türk havacıHasan Yıldırım Safranbolu. Zonlannın bu ucaklan kullanmalan guldak: er Mahmud Kiran Beylab eğitiminin her gün Divarbakırda mahallesi. Eskişehir; onb. Memduh [ devam ettiğini gazete bildirmekŞen Torbah köyü. İzmir; er Ha I tedir. san Üstün Akmcılar mahallesi. Ba I tepkili lıkesir; onb. Şaban Kavtan Urla, I Türkiyedeki Amerikan İzmir: çavuş Hamdi Ökten Eğri ! uçak eğitim merkezlerinin en büvüğü Divarbakırda bulunmaktadtr. dir, İsparta. Balıkesir ve Bandirmada da tenkili Seyyarelere seyahat Kuzey Kore Basvekil Yardımcisı i uçak eğitim merkezleri mevmddur Zürih, 12 (Nafen) Seyyarelere intihar etti i Diyarbakırdaki Amerikan eğitim seyahat imkânlarmı araştırmakta bir konferansda açıklandığına~ Tokyo 12 (a a.) Pvoneyona rad birliği komutanı Albay Jack W bu şekilde uzun yolculukları yosunun bugün bildirdiğine şöre. Hayed NewYork Times muhabiKuzey Kore komi'nist partisi i'eri ine verdiği bevsnatta Türk hava i mümkün kılacak yeni bir yakıt buSelenlerinden yed: kişi partiden ih cılannm dünvadaki en ivi tppkili | lunmuştur. Bunun cHydrazine. olrac edilmiş, Basvekil yardımcılann nilotiarile bov ö!cü?ebileceklerini du^ d a j l â v e edilmektedir. söyliverek demistir ki: dan biri de intihar etmiştir. Konferansta hazır hulunanların « Onlann bizimle beraber ol kaydettiklerine göre, Birleşik ARadyo. bu ihracın. Kil ile Sun^u malanndan memnunum Türk pi merikada son zamanlarda füzeler düşürmek gayesile parti ve devleVtlan çok kabilivet sahibidirler ve mevzuunda mühim inkişaflar kayte karşı girişilen hareketin neticesi bizim kendilerine ösTetebiieeeSimiz dedilmiş, fakat bunlar hakkında bü olduğunu açıklamıştır. Partiden ihher şevi öğrenmek istivorlar» tün malumat gizli tutulmuştur. Zan rac edilenler arasında eski Dış İşl NewYork Times muhabirinin nedildiğine göre, yeni füzelerle ve leri Bakanı ve Ba.sbakan yardımDiyarbakır üssünü ziyareti dolavı yeni yakıtla seyyarelere seyahat cilarından Pak Hung Yonp ile eski =;île yapılan bir eösteride tepkilf imkânları genişlemektedir. Bu göTicaret B=ıkanı da vardır. Radyouçak pilotlan 50 metre capındakı rüşü müdafaa edenlerden bazıları nun bildirdiğine eöre. ayaklanma hir daireye gavet sıhhatli bomba araştırmalara devam edileceğini de muvaffak olsaydı Pak Huns Yong atışı vapmıslar ve çok kuvvetli ilâve etmişlerdir. BaşbakanliSa getirilecekti. İntihar rüzeira rağmen üç metre boyuneden Hu Ka î Başbakan yardımDünya nüfusu daki bir hedefi makinelitüfek atecılanndan idi. Rusyada doğmuş ve şile dağıtmıslardır. Washington, 12 (a.a.) Son yaiyi tahsil görmüş bir komünistti. pılan hesablara göre, dünya nüfusu 2.400.000.000 a varmıştır. Buna göre, her milkareye 42.9 kişi düşmektedir. Dün iade edilen Türk esirleri Türkiyedeki tepkili havacılığın inkişafı, Paris, 12 (TÜ.A.) Fransanu» en büyük gazetelerinden «FranceSoir» geçenlerde Fethiye açıklarında denize düşen «Air France» u» çağuıın kurtanlan hostesi ile yaptığı bir mülâkatı yayınlamıştır. Bu mülâkatta evvelâ yolculara nasıl yardım ederek onları kurtardığını anlatan Madmazel Sünaone Respars, bilâhare Fethiyeliler hakkında da şunlan söylemiştir: < Bizleri çok candan karşıladllar. Yolcuların hemen hepsi berberler tarafuıdan traş edildi. Kahvehanede âdeta zorla ikramda bulundular. Kendime ufak tefek giyecek bir şeyler almak isteyince, satıcı derhal bir sürü hediyede buiundu.» İzmir, 12 (Telefonla) Fethiyede Türk bayrağına hakarette bulunan iki Yunan subayıntn tevkil edilmesi üzerine, Yunan gazetelerinin memleketimiz aleyhine girijtikleri neşriyat şehrimizde infial uyandırmıştır. Bu münasebetle İzmir yüksek tahsil gencliği namın», Yüksek Ticaret Okulu Talebe Derneği bir beyanname yayınlamıştır. Beyannamede ezcümle şöyle denilmektedir: «Yunan gazetelerinin Türk mflletinin şeref ve haysiyetini rencid* eder neşriyatını teessüfle karşılırız. Türk milleti ile dostluk kurmanın yolu bu değildir.. İzmirli genclerin beyannamesi S FAİZLİ TAHVTLLEB 1938 ikramlyell 1941 M. M. I İkr. Demiryolu V tkr 1941 Demiryohl V 1951 tahvüi Ziraat Bankası m Zlraat Bankası IV Ziraat Bankası V «7, 1949 22.75 23.90 11100 115.00 116.30 102.10 101.90 101.50' Bakanlar Kurulu loplanfısı İfalyada hükumet kurulamıyor 4.5 FAİZLİ TAHVtLLER tahvill 107.00 Sabık Ürdiin Kralı Talal geliyor Baştarafı 1 inci sahiiede Ierimize aid mesele'erin görüşüldüğü anlaşılmaktadırDiğer taraftan Demokrat Parti Genel fdare Kurulu da bugün saat 17 de bir toplanta daha yapmıştır. Adnan Menderesin Başkanhğında yapılan toplanta geç vakte kadar devam etmiştir. Baştaraft I inci sahifede Başkanına vermek üzere iken. roec liste hükumetleri desteklemesi zanırf olan küçük Sosyal Demokrat Parti, teklif edilen vekillerden bazılannı reddetmiş ve bu suretle yeni Basvekil namzedinin teşebbtısü akim kalmıştır. Homa gazeteleri, seçimlerin yenilenebileceğinden bahsetmektedirler. Kadınların çorab giymeleri NewYork 12 (aa.) Bir gazetenin kadınların giyimi hakkında tertib ettiği enteresan bir ankete 1.724 doktor cevab vermiş ve 1.700 ü de kadınlann çorabsız ayakkabı giymemeleri icab ettiğini ileri sürmüştür. Doktorlann iddialanna göre yazm kadınlann çorab giymemeleri, birçok ayak rahatsızlıklanna sebebiyet vermektedir. Bizler aziz halkın hrzmetindeyiz. Onun refahına çalışmanın kıymeti, ölçüsü tayin edilemez.» Gökay, bu işde çalışanlara teşekkür etmiş ve: «Aziz Maltepeliler, suyunuz mübarek olsun, ka•a kana içiniz!» diyerek konusmasını bitirmiştir. Vali bundan sonra Baîtarafı 1 inci sahifede Maltepe kazasının köylerini geze«Imıştır. rek ihtiyaclarını tetkik etmiştir. Cumhur Başkanı, yanrnda Vali Gökay, yaverleri ve Fatih Kavmakamı olduğu halde saat 17 d« ' Fatihin türbesini, medreseleri %ez\ miş, medreselerin bir an önce t»mirini alâkalılara bildirmiştir. Celâl Bavar. akşam üzeri Rume Baştarafı 1 inci sahifede lihisanna gitmiş, Belediye İm?r bestisi tediye birliğine dahil mem Müdüründen de burada yapılacak arada ihracatçı tüccann bazı istimlâkler ve Hisarlann restore erin açık vermelerine sebeb olmuş dilmesi üzerinde izahat almış, di% tur ki. bu durum bizde de nüşa rektifler vermiştir. hede edilmiştir. Yeni rejime göre, Bayarın lefkikleri Dış ticarel rejiminde yapılan değişiklikler Banka EfL<selerl ve Maden Şlrketlen T. C. Merkez Bankası Garanti Bank. ObügaEyor. And. Yapı ve Kredi Bank. ts Bankası Yapı Kredi Bank. A=lan Cınrent" Şark Değirtrenlerl Osnnanlı B«?, «O Hlss» An* T. Tiearst Bankasi KOHS4SI At TIN (1) Dolar ' l ı kılo altın 399 Fr, 481.000 Fr. Ürdüntsrael çalışmaları Kudüs, 12 (a.a.) Birleşmiş Milletler askerî mütareke komisyonu, İsrael kıtalarmın, dün Ürdün topraklarını 4 noktadan ihlâl ettiğine dair Ürdün tarafından ileri sürülen iddiaları tetkik etmek üzere bu gece fevkalâde toplanacaktır. Ürdün, bu tecavüzleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdin de protesto edeceğini bildirmiştir. Gelen haberlere göre, 120 İsrael askeri Kudüsün cenubunda Vâdi Fevkin köyünü basmış ve kaçan köylülerin peşinden evleri ateşe vermişlerdir. Ayrıca, diğer bir İsrael takımı, Ürdün hududundan takriben bir kilometre dahüinde bir polis karakoluna taarruzla 6 klşiyi yaralamışlardır. Üçüncü bir tecavüz de, bir evin yıkıldığı ve sahibinin öldürüldüğü Susif köyünde vâki olmuştur. Ürdünün iddiasma göre, dördüncü hâdise de, 30 kadar İsraelli Edna köyünün varoşlanna kadar ilerliyerek milll muhauzlara ateş açnuşlardır. Buna karşılık veren Ürdünlü muhafızlar da bir İsrael çavusu En emniyetli iş mühimmat fabrikalarında çahşmak Ankaragücü, Avıssturyada Joliet (Birleşik Amerika) 12 6 ayda 270 bin Amerikalı yenildi (aa.) Birleşik Amerika ordu •eyahate çıktı Linz (Avusturya) 12 (A.P.) donatim mühimmat merkezinden Türkiyenm Ankaragücü futbol takımı burada Linz ASK ile yaptığı maçtao 61 mağlub çıkmıştır. Birinci devre 20 neticelenmişti. 3.000 seyircinin bulunduğu bu maçta en fazla alkıslanan Türk oyuncusu kaleci Dündar olmujtur. Türk takımının yegâne golünü Abdullah atmıstır. Ankaragücü dün de Viyanada Wiener Sportclub ile yaptığı maçtan mağlub çıkmıştır. ^ildirildiğine göre, millî emnivet konseyi istatistiklerine nazaran bugün Amerikada mühimmat fab rikalannda vuku bulan iş kazalan, diğer sahalardakinden çok daha azdır. Yapılan istatistikler, mühimmat fabrikalannda vukubulan iş kazalannın diğer endüstri sahalanndakine nazaran dörtte bir az olduğunu göstermiştir. Mühimmat fabrikalanndakinden daha az kazanm vukubulduğu endOstri sahası sadece muhabere sanayiidir. Bugün Birleşik Amerikada mühimmat fabrikalarında 100 bin kadar işçi çahşmaktadır. Bu işçiler arasında vukubulan iş kazalan, otomobil kazalarına nazaran ortalama üçte blri ve çiftliklerdeki kazalann da beşte biri nisbetindedir. Geçen sene, mühimmat fabrikalarında vukubulan infilâklar yü zünden alb işçi ölmüştür ve bütün ölfimle neticelenen iş kazalan bundan ibarettir. liberasyon listesindeki ithalât serbestisinin yüzde 60 dan yüzde 28 e indirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu arada ihracatçı tüccarlann bazı maddeler için istedikleri ihracata prim esası da dünya memleketlerinin bugünkü ticarî durum lan dikkate ahnarak kabul olunmuştur. İthalâttan prim ahnması yolundaki teklifler ise henüz tetkik safhasındadır. Doğu Alman çiftçileri mahsu'llerini vermiyor New York, 12 (T.HA.) 1953 senesinin ilk 6 ayında 269 bin Amerikalı sevahate çıkmıştır. Bu seyyahların yüzde 80 i Avrupayı ziyaret etmek üzere Amerikadan ayrdmışlardu". Libyanın Aiteb devletlerile münasebetleri HIYASAI1A DOVIZI.KR 1'iırkiKch Accnnt 142S.İ4S0 Sterlin efektlf 1325.1350 l'aka» «t«rllt> 1850.1858 Takas dolar AmerUcan 680.685 Dolar N W. 535.537 126.127 14KK4M AKtlA Reşad Cumhurtyet Ingiliz Gulcen Külçe , »I.TIN 50 30 4500 55.00 44.0S 6.69 Londrada havalar gittikçe uınıyor Londra 12 (a.a.) Londrada sıcaklık derecesi, günden güne yiikselmektedir. Hava tahminleri gele cek günlerde «cok sıcak» havalar olacağını göstermektedir. Bu sabah merkezi Londrada saat 9 da kaydedilen 27,5 santigrad derece bu sene bu saat için en yüksek dereceyi teşkil etmektedir. Hava Bakanhğı uzmanlan bu gece Fransadan bir fırtınamn gelmesinin muhtemel olduğunu bildirmiçlerdir» RALIN Reşad 3900C.39500 Hamid 34250.34800 A2İ2 32500.32750 sajı 15 te tesbit edlldi (*l WBr«tIlla Bonad* •BnoıanUz >D H.A I nu oldünnüslerdir. Kahire 12 (a.a.) Mısır ihtilâl konseyi üyelerinden binbaşı Hasan İbrahim, Libya Başbakanı Malarya ile mücadele Mahmud Muntasınn parlamentoda Arab devletleri hakkmda vaptığı Lucknov (Hindistan) 12 (Nafen) beyanatı yorumlamıştır. Muntasır Burada Malarya ile müdacelede bu beyanatında Arab devletlerin ı yeni bir sisteme başvurulmuştur. den hiç birinuı Libyaya millî yar Malarya mikrobu ile amansız bir dım teklif etmemiş olduğunu söy mücsdele yapmakta olduğu tesbit lemişti. İhtilâl konseyi üyesi bin edilen bir balık, bu havalideki n«başı Hasan İbrahim ise şöyle de hirlere bırakılmakta ve bunlann üremesi için gerekli bütün tedbirler miştir: « Libyanın bütçe açığmı kapat âjmmaktadır. Malaryayı taşıyan simak için şifahen yardım teklif et : neğin bu balık tarafından imh* miş olduğumuzu sövliyebilecek du cdildiği görülmüştür. Şimdiye kadar bundan gayet iyî rumdayım. Salâhiyetim olsa yapılan bu teklif hakkmda her türlü neticeler alındığı da ilâve ediltatmin edici maluaıatı da verirdim.» Berlin 12 (a.a.) Doğu Almanya komünistleri bugün bir hasad ^revi ile karşılaşmış ve çiçfçtçilere, mahsullerini hükumete vermeyi em retmiş, aksi takdirde memleket düş manı olarak hapse atılacaklannı bildirmişlerdir. Tanm Baksnhğı yardımcısı Herman Streit bugün verdiği beyanatta çiftçilerin fiatlann artacağı weya mahsulleri hükumete teslim usulünün lâğvedileceği ümidile mezruatı istif etmekte olduklannı açık'.amıştır. Streit resmî Sovyet gazetesi Tagliche Rundshau'da çıkan beyanatında, hükumeti çiftliklerdeki düşman unsurlannın nüfuz ve tesirlerini ortadan kaldırmaya davet etmekte ve bu unsurlar para ayar'aması olacağvndan, fiatlann artacağ'ndan veya bu usulün ilga edileceğinden bahisle çiftçilere hisselerine düşen mahsuîü hükumete vermemeyi teşvik etmektedirler» demektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog