Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 Afnsfan 1»53 CTJMHURlYET « 1 Merahh Resimter Memleket Meseleleri acemi ve sarhoş şoförleri nasıl yola getirecek ? Yazan: Metin Ergin 11 mayu 1953 tarihınde Büyük mek istıyoruz: Trafik dâvaMıllet Meclisinde karayollarında larına bakacak hâkımlerın trafık seyruseferin tanzım ve kazalann kurslan gormuş olması şarttır. Akönîenmesı ıçin kabul edilmiş olan sı halde bu mahkemelerden bek«Kaıavollan Trafık Kanunu» nun lenılen fayda hasıl olrruvacağı gıbi, tatbıki hazırlıklanna başlan.ır.stır. trafık teknığme vâkıf avukadar Son derece alâka çekici hüküm karşısında hâkimlerin müşkul valerı ihtıva eden bu kanun sej rü zıyette ka'ması mukadderdır. Hâsefer sahasında memlekete büyuk kımlerın kurs gormuş olması, aybır yenıLk getırmektedir. Türkıve rıca mahkemelerden beklenen surdekı motorlü nakıl vasıtalarının ve atın elde edılmesı ıçın de iarurîbona rnuvazi olarak seyrusefer ka dır. zalannın Ikmci Dünya Harbm'lcn Trafik problemleri ve dâvalan sonra korkunç bır artıs goster bugün butun dünyada bir ıhtısas mesi, bu kanunun hazırlanmasmda şubesi haline gelmistir. Zira en baâmil olmuştur. sıt bır trafik kazasının bile çok 1938 1952 yıllan arasında mem defa birkaç sebebi vardır. Bu mevettiğımız lekette motorlu vasıtalardakı artış zuda fıkrıne muracaat nısbeti yuzde 900 ü bulmuştur. Beiedıye trafık muhendisi Fıkret gore 1938 de 2500 cı\annda olan Istan Evlıyagılın verdıği ızahata buldakı ırotörlu \asıta!arın ade 1952 de Amerıkadaki trafık kazadı bugün 18 000 e yaklaşmıştır. Ha lannın sebeblerı şu şekilde tesbıt len İstanbulda 40 000 ehlıyeth ?o edılmıştır: for bulunmaktadır Ankara ve îz 1 Ölumlerın yüzde »llisi traj mır g,'oı buyuk şehırlerımızde de fık kaıdelerıne rıayetsıılıkten hasıl motoılu vasıtalaıda a\nı nısbette olmaktadır. (Yolun yanhş tarafınI bır aıtış gorulmektedır Bugün dan gıtmek, ışaretlerı ıhmal, are| Ankaıada 1142 sı resmi araba ol mı araba kuilanmak VJ.) 2 Kazalann uçte bırinin seNewyork sokaklarından bırındl; buyuk su borularından biri, bü | mak uzere (') yalnız 3732 otomobebi Ue fazla sur'attir. en ihtiyar krah» ünvanını taşımaktadır. Bu munasebetle Oslo ya yük bır topun çıkaracağı gurultu ile uıfılâk etmis ve sular havaya bıl ve kamyon vardır. kınlaıındakı saravda buyuk merasim yapılmış ve torende bır çok fışkırmışür. Bu infiiâk esnasında yol nUbe'en tenha olduğundan 3 Ölümle netıcelenen kazalarMotorlu vasıtalardakı artış ve kimse yaralanmamıştır Fakat civardaki bır «sınemada bulunan 1000 bununla alâkalı memleketler hanedanma raensub temsılcıler hazır bulunmuşlardır. dığer scbe'oler da şoforlerın altıda biHnın sarhoa Yukarıdaki rcsım, Norveç Kralının husuM fotoğrafçısı tarafından seyırci derhai tahlne edilmışlrıdır Yukandaki resımde, pathjan su \uzun'len trafık kazalarında ver olHuğu tesbıt edılmıştır borusundan ha\ a\ çckılTiıştır Amerıkada trafık mevzuunda bir dığımız kajıb her scne bır e\velbulakıre nısbeten daha yuksclmektedır. sene müddetle tetkiklerde izahstine Yalnız 1951 yılı içinde Turkiyede nnan Fıkret Evlıyagilın trafık kazaltrında verdığımiz ka gore, çok defa bu sebeblenn birgirraij vaziyette yıb, Koredekı zayıatımızuı bır bu kaçı birbirine çuk mıshdır. Yaralı nısbeti ise, Ko karşımıza çıkmaktadır. Bu yuzden redekının 4 mıslıni bulmaktadır. trafık hâkimleıının ihtısas sahibi Trafık kanununun 6, 12, 13 ve olması şartür. Yeni kanun cezat bakımdan bü75 ıncı maddeleri uç aya yakın Hr zamandanberı tatbık edılmektedir. tün otomobıl sahıbleri tarafınJan Kanunun butun hükumlerile tat ıbretle okunması lâzımgelen lon bıkına ise, 11 kasım 1953 tarihın derece ağır cezaî ve mali hükümlen ıhüva etmektedır. Trafik kadrn ıtıbaren baçlanacaktır. Yalnız 6085 sayılı Trafık kanu nununa göre alkollu içki kuilannu yepyenı bır trafık teşkılâtı ku mak suçundan dola\T ılk mahkuruimasını icabettırmektedır. Bu mnetlerinden sonra bir yıl zarkanuna gore karajolları uzeıinde fında aynı suçu tekrar işliyenlerın kı tıafığin tanzim ve murakibesı, bır ay, ıkı defa işliyenierin 6 ay, Emniyet Umum Mudurluğunce üç defa işliyenlerın daimi olarak durulamıyacağı da an!a«ılm?ktadır. teşkil edıleçek bölge ve vılâyet tra şoför veya surücü ehliyetnameleri Geoen sene bır Fransız çiftçısi, Resmî hesablar, Cumhur Başksn fık zabıtası tarafından yapılır. tarialarını ve hasadı mahvetmekte geri alınır. lığı avcılık sahasındskı butun iavolan lavşanlarla amansız bır muU>uşturucu madde kullanmakTrafık kanununun en muhım huşanlann olduğunu Cumhur Başkacadeleve gırışıyor ve bunda mususıvetlerınden bırı de Bayındjrhk, tan mahkum olanların ehlıye'leri nının bundan sonra trvsan avl>vavafı'an olabılmek içın de Avustralmıvacağını bıldırmektedi". D'ğer lç Işlerı. Adalet Bakanhkları ile ise daımi olarak alınır. V^da ıyı netıeeler veren bır çareye Hap.s cezaları ise Ceza kanununa resmi av bolgelennde de tavşan Emniyet Genel Mudurlujrü arasınbaşvuruyordu. kaimamıştır Orman bekçıl»n > a da sıkı bir ışbırlığıni icabettirme tâbı olmakla beraber, olumle neBır zamanlar Avustralyayı yüz kaladüdan ta\sanlar ıçm T,rıca j sidir Bavındırlık Bakanlıgı vol tıcelenen kazalarda hapıs cezası 3 mıl\onlarca tavşan açlığa doğru para alırlardı Bunl.nr sımdı kazsne I lan trafık ıhtıyaclanna uvtnın bır ılâ 5 sene arasmdadır Para ceza, suruklemış. fakat Myxomatose vıla'inın azaldıeını ve bu sebcbl; cie ha!e petırmek ve Kaıpvollan U lan şımdıkinın birkaç mısli arttırusunun kullanılması ile bunlar zam isteyeceklerını sojlemaktedir mum Mudurluğune bağlı trafık fcn rılmıştır. Bu gayet ağır malî ve ımha edılerek mahsul kurtanlmısler tı KoMinların ayaklan dıbınde othpyetlerı kuTnpk vazıfe^ıni donı'n cezaî mueyyıdelerden sonra, birçok lan kemıren, mer'alan çole çeviren I Durumu duzeltmck icir tek ü te etmektedır İç Işleri Bakanlığı hususi araba sahıblerinin zevk içm tavşanlann azalması ile AvustralI mıd, tavşanlann vıru«e k^^şı Ven ise vılâ%et trafik komisyonları teç araba kullanmaktan vazgeçeceği va hayvancılık sanayuni de kurtar ! dıligındcn muafiyet ke^betm» eri kıl ederek fenni muayeneler, ım anlaşılmaktadır. mıstı. ' dır Avustrplv^d* Melbnurne has tıhanlar, vol değıştırmclerı eıbi Butün bunlardan başka motör1 tanc= n J pki bır doktoıun Paıse tekn k Fransız çiftçısi de avTU lekild* hususları hal'cdecpktır. | | u vasıtalnr her zaman icin eayel «onderdiaı teleraf bazı k'TT'ele'm hareket ettı Isvıçreden bir laboraTrdfık mahk.emeleri ile kanıiıiun sıkı kontroldan geçirılccek ve ' sevınmflpnne ım'r an \ eTnıştır. Bu tuvardan Myxomatose virüsü gej doktor. şım'li Avustralyada •'üüse hukumlerını tatbık etmek de Ada ânzalı aıabaların çalışmasına k?ttirttı, bunlan bir kaç tavsana asılyyen musaade edılmıyecekür. MoI dayan'^skta o!an tavşanlann savı lct BdkarlıŞır.n \az:fc"ıi'iır ladı ve tavşanlan serbest bıraktı. Bu Newyork hayvanat bahçesinde farib bir dostluk: Bıı Trafık kanununun butun motor tosıkleth kontrol ekıpleri gerek şe«narmnn blrbirlerinden bir dakika ayrılmıyan iki arkadaştırlar I sınm durmadan a'ttıeını ve hsşmucadele çok kısa zamanda netice I ka tmha v?s ta'^n aıanmrkta oHu lu n^kıl vasıtaları sahıblermı alâ hırde, gerek şehır dışındakı yclverdı, çıftçının tarlalannda tavşan halind» ölumü blzl iflâsa sürükle sada tavşanları tutanlarla tutmıkanar eden hususiyetleri şunHrdır: larda motorlu vasıtaiarın sur'%t ve | ğunu bıH.ı rai'tir. dan eser kalmadı. Fakat salgını yebılır diyoriar. Verilen maluma %anlar olarak iki grup husule sel1 Bu kanuna goı^e butun emnıyetıni sıkı kontrollardan geTavşanlann ımhasına kaışı cephe m?hdud bır bolgede tutmak imkân ta göre. tavçan derısi ve kılı sana mıştır. Bunların verdıklen ızahata • emlekete santııl bır tek eh!ı\et cıreceklerdır. Bu suretle memlesızdı ve bu sebeble de Fransanm yii her yıl 90 mılyon Türk lıralık bakılacak olursa. tavşaniarın hubu al^nlar ise. bu havvanlar "'ir ise her tarafından tavşanlann kütle i» yapmaktadır. Bunun 30 mılyonu bata vermekte olduğu zarar, Fran karşı muaf.vrt k»'bedıncve 1 a ^a'oul edum'ştır Butun buyuk çe ket yol'arının birer olum tuzağı hahnde olmekte olduklarma dair ise ıhracattan temm olunmakta ı saya temin^ettıgı kârdan kat kat•iar kpnHılerının it'ıâs edccck'e'inı h'.ıleıde alâkalı daıreler tarafın'an oimaktan kurtarılacağı tahmuı tehlıyet venlecegı gıbı, kuçuk şe dılmektedır. soj lej ıp duıuyoılar haberler gelmeve başladı. 50.000 dır Bu yıl ise. bu kâr kapılan tafazladır ve bu sebeble de imhası ı hırlerı de bolge bolge ayıran geHâmı S Halen seyrusefer ışlerine baktavsanm bulunduğu sekiz bin hek mamıle kapanmaktadır. «vatana hızmet> demektir Bun'.ar, I zıci ehlıyet verme ıstasy onları fo makta olan 6 Şube yeni kanuna tarlık hir bolgede kısa zamanda Kurkçuler. tüfekçıier, otelcilerin Skandınavva memleketlerınde baalıyete geçecektır. gore Emniyet Genel Mudürlüğü 20,000 cesed gorüldu. Orman bek bir kısmı. şapkacılar, mermı ıma his mevzuu virüsun SPibestçe duk | Verem cispanserlerinde çileri. herdekler ıcınde. vol kenar lâtçıları, tavşan etı satıcıları elele I ânlarda sat'ldığ^nı hatırlatmakta 2 Her motorlü va«ıta mecbıı trafık zabıtasmı İstanbulda temsil larında. her tarafta tavsan olusü vermişler. bır «Mudafaa komıtesi» ve bu mıkrobun İsvicreden geti tedavi edilenlerin miktarı ri sıeorta\a tâbıdır Kaza baş na edecektir Aynca 6. Şubenin kadtoplamava hpsladılar Bılhassa vi kurarak hukumete basvurmuşlaı rıİT.ış olmasının da bir suc teşkil ımkânlarmm malî mes ulıyet sıgortas nın 3S^arî rosunun ve tcknık • 100 binin üstünde rüsün sinekler tarafından da tasın dır Bunlar, vırusu I^MCieden ge ed"miyeceğıni sovlemektedirler takvıyesı uzerınde de durulmaktahadlen şoyledır' Ankara 12 (T H A ) Sağhk m=sı «algının suratle yayı'masına tiıtiD va\an doktor c'ftcı Amand Bedenî zararlarda motosıklctler dır. F ansız hukumetinin, tavşan har Bakanlıgı, veremlı hastalann teyol açtı alevhınde dava açılmpsını, tazmi bınde hanei tataiı tutarağı iısnuz içın 2000 lira, otomobıller ıçm 5000 Trafık kanunu bugün ellerinde Bunun üzerine de rnesele Fran nat talebmde bulunulmasmı iste kat i olarak bılınmemektedır. Fa davisıle rotgen ve lâboratuar mu lira, kamyonet, kamyon ve 10 kı ehlıyet bulunan kımselerin mukayenelerı mevzuunda muhım gesız meclisıne ıntika! ettı Hukumet mektedırler Bunların şımdıHen kat, onu ürkutcnek ve vırusü vaşıye ka"!ar oturacak veri olan r a teseb haklarını tanımaktadır. Yalçevreleri tavşanların bu şekılde vapmakta olduklan zarar hesabla j'anlarla macadeleye sevket.nek lışmeler kavdetmektedır kıl vasıtalarında 10 000 liıa, *ram nız amatorleruı ehlıyetlerı her üç ortadan kavbolmasmdan bir çok rına bakılacak olursa, muazzam ıçın ortava her turlü hab«rler atı | 1953 yılının ılk 6 ayında muaye vay ve trole>buslerde 20,000 lira, senede bır, profesyonellerin ehlıneleıı vapılan vatandaşlarm mıkta sebebler dolayısıle endise duymak bir seıvet dahi tazmnatı karşıla lıyor. Hattâ, tavşan harbi «dialo25 kışıye kadar yolcu alan otobus yetleri ise iki senede bır vize edıt» oldugunu gızlemedı. j mava küfi eelmivecektır. matık bır mesele» olabılır deni'c n şimdiden 100 bını geçmış bulun lerdc 15 000 hra, 25 den fazla yol lecektır. Bu muddetler »onunda o'anlar rek bu hususta ju izahat verilmek mak^dır. Bu rakamın 65 bini ront Tavşanlar olmeve bssiadıŞından. j Tavşan etı satmakta cu alan otobu^lerde 20 000 lıradır. teknık ve sağhk durumunda değigen muavenesı vapılan vatantiaş85.000 ton et kaybolduğunu ve bu tedır: fatlar viıkselmiştıT Halbuki haMaddî zararlar için kaza bîş'na şıklık gorulen kımselerin ehliyetleUrı ve 18 bini ise lâboratuar muvat endeksımn tanzimınde. halka nun 250 milvon Turk lirası zarar Vıruslu tavşanlar hududlara malî mes ulıyet ııgortası asgarî n geri alınabılecektir. elzem ola'ak sözorunde bulundu demek olduî'inu anlatıvorlar De doğru yayılmaktadırlar ve bunların avenelerı yapılan hastalan ttşkü haddı motosıkletlerde 1000 iira. diBurada en muhim noktalanru riciler de buna vakın rakamlar ü kom=u memleketlerde de tahnbat etmektedır. rulan maddelerden biri de tavsan ğer butun nakıl vasıtalarında 2000 açıkladığımız Trafık kanununun etHır. Onun fiatnda bir artış, ha zerınde konuşuvorlar. vapması güçlukle önlenebilecektir. Çiftçiye üç senede 3 liradır. kusursuz ve aksaksız bır eser olvat .endeksine tesır edecek hukuYalnız bövle bir dava açılsa da Ekspe^lere göre. çok şıddetli tedmilyon dönüm mer'a 3 Trafık mahkemeleri teşkıli: duğunu ıddıa edecek değiliz. E!met ta<=axruf vapmak inerken. mas hi, elde mevcud mevzuat doktor . birler ahnmadığı takdirde, beş i"ne Yeni kanuna göre trafık suçlanm bette ki bu kanunun da tatbikit raf kapılanpın açıld'âını gorecek, ciftçinın mahkum edılmesıne ım sonra butun Avrupa tavsansız k«dağıtıldı hususî surette kurulacak olan Tra esnasında bazı aksak, hattâ hatâlı yeni zam talebleri ile karşılaşa kân veıemJvecektir Bunun belki lacaktır Bu, milyarlarca zarar, deAnkara 12 (THA.) Besmen fık mahkemelerinin cezalandırması tarafları gorülecek ve bunlar zacaktr. de asrın en enteresan ddvası ol mektir ve Fransız hükumeti bütün ; verilen rakamlara gore, hukumet ıcabetmektedir. Bu iş için memlc manla duzeltilecektir. D<?»r taraftan, avcılar. silâhoı ması. senelerce surmesi ve hıç bır vabana Yalnız en devletlerin faturalarını çiftçiyı topıaklandırma faalıyetine ketin 36 bolgesınde Trafik mahke mütekâmil kanunlaruı bile toplunetice vermemesı de muhtemeldır. odemek mecburıyehnde kalacaktır. riddî bir surptte endı'jelenmisler' Dıeer taraftan doktor çıhçıyı Hattâ salglnm Asya kıt'asına da geniş blçüde hıe vermıştirmeleri kurulmasına başlanmışhr. luklan huzura kavuşturmağa kâfi : 19471950 yıllan arasında çiftçiye Yalnız İstanbul, Ankara ve İzmir gelmıyecejhni, bunların tatbikinin , ve Fransız merlı<nndeki tartısma mudafaa etmekte olanlar da b r gecmesı muhtemeldır. . Iarın ciddî tedbirlere yol açmasmı | Erup kurmuşLar ve bdylehkîe Fran I Fakat salgının kolay kolay Jur 80 bın donum mer'a dağıtılmışken gıbı şehirlerde birden fazla Tr3fık ve gerekli teşkilâtm kurulmasmm bu rakam son uç \ıl ıçınde 3 mıl mahkemesi bulunacakür. istemışlerdir. Sırası da hiç olmazsa kanunlar kadar yon dönüme yaklaşmış bdlunmak gelmışken burada çok mü muhım olduğunu şimdiden batırAv mevsimi vakında başlıyacaktadır. br ve hukumet avcılara verilmekhim bır noktava temas et latmayı faydalı buluyoruz. te olan oermilerden alacaâı paraİki kazaya kurban yı şimdiden bütcesinde eelir fasgiden köylü lma EeçİTnistır Tavsan ise Fran«ada her avcının kolavlıkla avlaAdana. 12 (Telefonla) Ceyhan«îıSi hir ha\T,anr1ır. Bu vazı\ette da fecı bir kaza olmuş, bır koylü rermi htıven avcı savısı sz»lacak tren altıada parçalanarak oLmufve b'indan hukumet zarar edecektür. Hâdise şudur. Kazav a bağü tir İstatistıklere aöre. Fransada Azizli, köyıınden Dervış Bıngol. a1 Eksiltmeye koııulan iş: Van Vüâyeti Özalp Ucesınde yemevcud iki tnilvona vakın avcıdan raba, ile bir çiftlığe gıtmekte ıken, nıden yaptırılacak A tıp cezaevi ınsaatıdır. Kesıf bedeli 50 000 v"t7(3e doksanınm. tavşan kıtlıgı tren hattı üzerinde atlar ürkmu? ve lıradır. dolivısile, elleri boş donmeleri Derviş raylar uzerine düşerek ağır 2 Eksiltme 28/8/953 Cumartesi günü saat 10 da Van mııhterreldır. surett? yaralanmıştır. O sırada hat Cumhurivet Müddeiumumiliğinde eksiltme komisyomınca kapaFransada satxlmakta olan av tan geçmekte olan tren, Dervişı ez lı zarf usulii ile yapılacaktır. m?rmilerinin vüzde dok«anı tavmıştir Hâdise hakkınde tahkıkat 3 Eksıltme şartnamesi ve buna baglı kâğıdlar Van Cumsan avı icin hazıılanıvordu Şımdi yapılmaktadır. huriyet Müddeiumumıliğı kaleminde mesai saatlerı dahilmde bu mermileri hazırlamskta olan lıer gün gorulebılir. Cumaovasındaki devlet fsbriValarda da endise hukfim n i 4 Eksıltmeğe gırebılmek icin usulüne gore 3750 liralık rıivor Hattâ bazılan i«çilennden ormanlarında yangın muvakkat temınat vermpleri ve eksütme sartrjamesi eerpgince büvük bir kısrmna vol venrek İzmir, 13 (Telefonla) İzmire 1953 vılı Tıearet Odası vesıkagı ve ıkametgâh belgesı ıbraz etm^rbiıriyetinde kalacsklannı hesab yakın Cumaovası civarında Çam rnesi lizımdır. lıvorlaT Bu i;siz kiıtlesi, hükflkoyunde devlet ormanlarırun beş «etin vükünü daha da arttıra5 İateklüertn eercek tek kigî veva tüzel kiji olması sartMİVSM HASTAUKLARht VA2 ISHAIMİ csktır. yerinden birden bir yangın tır. Özel ve tescil edilmemls ortaklar kabul edilmez. KARŞI YAVRUMZU KORUVABİLNEK çıkarılraışUr. Yangın şiddetli rüzKTnhtPİif »r böl^eifindeki o« îsteklilerin Iju isin teknik öneminde tek bir isi başarWr!»er de Oîfllmektedirlfr Bııngâr aebebile etrafa yayılmıa ve ge mıı olduklarma dair belgelerini iBraz surettle ihale Kününden İÇİN OM. âui VİfAN'mU YÜZÛf YÜZ Urın mflsterilerinin btJvflV bir Jcıf niılemi|Ur. Sondünn* ckipleri iki tatil günleri haric en az Uc «0n evvel Bayuıdırlık Müdürlügüne SAf ARI UNLARthı B£SC£Y/H/Z. tnı tavsan ıvlsmnvı selen ı r a SUndilr büyilk bir gayrctlt çftlıs müracaatle alacaklan yeterllk belgesile birlikte ihale eünü ve lardî. Otellerde »imdi boo odalann maktadır. Y»ngının klmler tarafın saatlnde komlsyona tekllf mektublarını verml» olacaklardır. CogaimaRindan korkuluvor. dan çıksrıldığı ehemmlyetl» tahkik 7 Postada hasıl olacak geclkmeleBden meı'uliyet kabul Kürkçüler lae. tavjanlarm kfitlt edilnuktcdlr. •dümıyecektir . 't2747) Yeni J kanunu RESİMLİ ROMANIMIZ KATİl PRENS! . t. OORDKACX : MAZHAB KtTNT Öjenl Forestye yava? yavaa Prado'nun sihrins kapüarak ona [varmı yoğunu teslim etmıs, hattâ vaziyetinl tehlikeye koymustu. Amerikalı dostu beklenmedık bir zamanda geldikçe öjenl, sevgiliai Prado'yu yan odaya laklıyordu. Prado da tvdt kıymetli ne buiursa alıp sahyordu. Avrupanın en ihtiyar kralı Nevvyork'ta su borusu infilakı Dünya Hâdiseteri Tavşanlar yüzünden Fransız milleti iki grupa ayrıldı 1885 lenesi kasım ayı sonlarına doğru Amerikalı, memlekel Itine dönmüs, Öjeni ile Prado artık karıkoca gibi yasamağa b a s J Jlamışlardı. Fakat Amerıkahmn her ay Öjeni'y» yaptığı yardunj ıkesıldiğinden blzim sevdahların paraaı çok geçmeden luyunuj [çekti. 14 ocak 1886 günü (Mari Agetan o geco öldürülmüstu)) [Prado'nun ceblnde bes parası ka!mamış,tı. Lâkin 24 saat sonra,) [cuzdanı gen» dolmu^tu. Prado'ya gore bir arkadaşı kendisine] [borc para vermişti. Ertesi günu Prado alelâcele îspanyaya hareket «tti va subat bidayetinde Öjenı'yt |U meaid» bir mektubj 'yazdı: <Ben Bordo'dayun. Hemen gel...« îki dost bir müddet Bordo'da Pirene otelinde, sonra Avrupa ı otelinde yaşadılar. Prado'nun parası vardı. Nisan ayında Bastld'[de bir villa tutarak hemen oraya yerleştıler. Fakat vüla sahibeai dul madam Kurono'nun Moriset ismln[de 18 yaşlannda esmer guzell şlrin bir k m vardı. Prado bu ra[vallıya âfik olmakta gecikmedi... ... Hem öyl» âsık ki bu insal v» merhamet nedlr bllmezj 'kalbi nasır tutmuj maceraperest, kıza «iirler yazıp göndermeğe başladı. Tecrübesiz kızın Prado'ya uzun müddet mukavemet etl mesi zaten beklenemezdl. Nitekim 1886 senesinin eylul ayında j Morıset hâmıle kaldıjıru goıdii. Yapı İşleri İlaııı Yan Cumhuriyet Miiddeiumumiliğinden: Prado, genc Morıset'le olan alâkasını Forestye'den saklıjamamıştı. Herıf Forestye'yi dayaktan oldüruyor fakat bır türlü terketmek cesaretinı gösteremıyordu. Her halde kadının bıldıği bir şeyler vardı. Bir gün sokakta gıderken Prado kadını buakıp, gıtmek iitemişti. Fakit Forestye'nin bır kelimesı onu tasarısından vasgeçirmıstı. Bır gua de Moriset'le konujaıı Prado kıza: «Şu Forestye'yi geberteceğim demisti.. 13 haziran 1887 günü Moriset'in bir kızı dünyaya geldi v» Prado kızı kendi çocugu, olarak resmen kabul tttL 1 (Arkaa »a.) Turkiyede neşri hakkı yalnız pazetemize aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog