Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

13 Atustos 1353 GUNUN MEVZULARI tstanbul enternasyonal tenis turnuvası 21 ağustosta başlıyacak olan müsabakalara Drobny de katılacak Boşfarafı î iTiei sahifede du onun maharetlerinl. duvarlannı toprakla Srmüşler. Bir (Onun öyle yaşb g Fenerbahçe kulübü, Yunan PaPosta ve Telgraf iHprc[ eskiletfdin tetbikma devam ediieçarşısı var amanallah. Yıkık, iğri ne bakma. Demlr gibidir 0. ç r ; natinaikos kulübü ile birlikte zen sonra Devlet Demir> ollan ve I i • ceğı ifade edild wne göre tenziUi büğrü dükkânlar.. yıl on sekiz yaşmda bir kızla evgin bir spor bayramı hazırlamak manları İşletme Umum müdürlü ı tarifelerin şımdılik devam edeecği Licedeki bir, iki saatiik misafir lendi.»" tadır. Panatinaikos kulübü idareci ğü de 29 temmuz 1953 te yayınla anlasılm>»kfd]r. lik beni bir hoş etti. Yalnızlık, kaİşte buna şaştım kaldım. Adam, lerinden M. Panurias bu münase nan 6186 sayılı kanunla bir iktısaIc'u:enin 'k«i adl devlet işletmesi ranlık, içime bir çoktü ki tarifsız. altmışından fazla gösteriyordu. betle cuma günü şehrimize gele dî devlet teşekkülü halıne getirıl haline getirilmesini gerektiren seInsan bu kasabanın havasma tenAz daha unuruyordum, Molla rek, Fenerbahçeli idareci'erle mü miş bulunuyor. Bu iki umum mü ! bebler malutılur. Devlet Deıaırdini bırakırsa cümle dünyadan u zakerelere geçecektir. mudunu, ilgisini hemencecik ke Halilin bir acayibliŞi daha van dürlüğün de katma bütçe ile ida . yollan. nakliyat gibi daha ziyade Saçları belik şeklinde, örülmüstO. siyor. Kendimi korkunç bir y»lTasarlanan programa göre, Pana re edilen müesseseler halinden çı ' iktisadi ve ticarî bir işle meşgul nızlık içinde buldum. Bir de sevin Orülmüş saçlan uzun uzun omu tinaikos kulübünün futbolcu, at karılarak devlet itkisadî teşekkül olan bir müessesedir. Bu iş, resmî cim var Becerikliüğime sevinivo zuna doğru sarkıyordu. Köylü kalet, basketbolcu ve yüzücülerin leri rejımüıe tâbi tutulmasuu ge I dairelerin uğraştıgı idare muamerum. Esanslanm satıhyor. Gönl im dınlarının örülmüş saçlan gibi. den müteşekkil 50 kişılik bir ka rektiren sebebler avnı olduğu gi j lelerine benzemez. Sıkı kaidelere den koptu, o aşkla esanslara bakan file eylul ortalarında şehrimize ge bi. her ikismin idaresinde deği ve formaliteve ehemmıvet veren Molla Halilin talebelerini, okutbir delikanlıya bedava bir şişe e ma şeklini göremeden döndiim. Bu lecektir. Fenerbahçe Panatinai Siklık yapılması hususundaki ta mrakabe usullerıne tahammülü ANKARA sans verdim. kos spor bayramı muhtemelen 20 savvur ve teşebbüsler de avnı de yoktur. Bu müesseseye, iktisadî i$jüreğime derd oldu. Bir çaresinl eylul pazar günü yapılacaktır. 7.28 Açılıj ve program 7.31 Müzet recede eskidir. Bu tasavvurlann letmelerin muhtac olduğu serbest Liceli arkadaşım gitti de bir tür bulacağım. 20 eylul sabahı başlıyacak oîan kanun haiıne gelmesi de birbirin liği vermekle beraber, kendisini i nrkestraları . çalıyor (Pl.) 7 45 Ha lü görünmedi. Beni Molla Halilin O gün Diyarbakıra gittim. 1si berler 8 00 Sabah muzikleri (Pl.) bu zengin bayram, aynı günün den pek az aralıkla vaki olmuş avnı zamanda muhasebat dıvanı 830 Turküler (Pl ) 9 00 Kapanıj. medresesine sokma çarelerini an Mustafaya anlattim. Mustafa ba çecesinde sona erecektir. Sabah tur. yor. Ya burada başıma bir iş ge işe çok içerledi. murakabesi gibi s.ekli değil ikti• \üzrr*e. öğleden sonra futbol ve Yeni .kanun hükümlerine göre sadî ve teknik mah:vette muraka12 00 Memleketten selâm 12 10 I lirse. İcimde şüphe kurdu. Şu e «Onlar ne şeytandır, onlar. atletizm, gece de basketbol karşı «Devlet Demiryollan İşletmesi» 1 beve de tâbi tutmak lâzımdır. Az Memlekete selam 12.20 Ordudan ha. j sansçı kıhğıma girdiğime bin pişlaşmasınm yapılması düşünülmek adını alan müessese, hükmî şahsi çok kavıdlara tâbi olsa da gene I rerler! 12 30 Kadınlar toplugunfian man oldum. Buraya geldikten sonra Derhal çakmıştır. Sen gel benimle. Ben sana onun talebelerini göstedir. Bu hususta bir anlaşmaya veti haiz olduktan başka yukan bir muhtarivet demek olan bu ida Jarkılar 13 0» Haberler 1.115 Or. an'adım ama iş işten geçti. kestra parçaları (Pl.) 13 30 Öğle gidiyoruz. vanldığı takdirde. şehrimiz spor da işaret edilen ve kendi hususî re tarzı savesinde. idare beîki da Gazetesi 13.45 Sinem orgu Ue meloİçimden Liceli arkadaşa lânet tereyim. Yann Liceye severleri bugüne kadar görmedik kanunu olan 6186 numaralı ka ha verimli çalışma imkânmı bu diler (Pl ) 14 00 K ^ . 115. ler okuyorum. Nerede kaldı ara Kıhk kıyaietin lüzumu yok. Aaü leri zengin bir spor bavramı yaşa nunla Sümerbank. Etibank ve Zı lacak ve tesislerıni inkişaf ettirba? Beni Molla Halilin vanına sc elbiselerini giy gidelim.» vacaklardır. raat Bankası gibi devlet iktisadi mek içın muhtac bulunduğu paraBir jeep ruttum. Daha gün dpğ16 58 Açılıs ve program 17 00 5ar. kamjvacsk mı? Eli boş mu döneoetesekkullerınin icÎEre ve muraka vı da temın edebılecektır. Yeni kılar. ok'jyan Mustafa Sağyasar 17 15 ğim. Bugün eğer bu isi başaramaz madan Diyarbakırdan Liceye drğokuyan: Sabahat Güreş hakemlerini davet besi hakkındaki 3480 sayılı kanun kanun. bu maksadla her yılm safi |jTıırkuIer:17.30 Konusma 17Karakulak. sam burada mekân kurar oturu ru yola düştük.. Mustafa tabi} Lioğlu 45 Incesaz hükmüne tâbi olacaktır. Posta ve kârından 3460 numaralı kanun | ("Nihavend faslı) 18 20 Konusma rum Mutlak pirerim medresesine cenin de kurdu. Japonyaya gidecek serbest güreş Telgraf idaresinin bu teşekküller gereğince vüzde beş ihtiyat ak18 30 Muz'k ıPl.1 19 no Haber'er Molla Halilin Kurtuluş yok. millt tak'.m seçme'erine katılacak arasına katılması Liceye varınca, Mustafa rvada münasebetile çesi ve geri kalandan da.. muay 19.15 Tarıhten bır yaprak 19.20 $arLiceli srkadasım ikindivi gecmis İstanbul takımmı seçmek üzere 15, jeepi durdurdu: kılar, okuyan Muzaffer Ilkar 19.45 izah ettiğimiz gibi (Cumhurıvet'in ven nisbet dahilinde kalmak su Radyo ile ingılizce 20 00 Din! ve ah. ti ki. kan ter içinde geldi. âana 16 ağustos 1953 cumaıtesi «e pa «Burada akşama kadar bek29 temmuz 1953 tarıhli nü=hasın retile idare meclisine. memur ve lakî konusma 2010 Saz e^erlerl dedi ki: zar günleri saat 16 da Vefa kuiübü dat devlet iktisadi teşekkülleri a müstahdemlere verilecek nBen seninle Molla Halile pe le,ı dedi. ikrami 20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Şarkılar; lokalinde serbest güreş seçme mür rasına girmek demek, gene bazı ye avnldıktan sonra artan miktar okuyan Suzan Guven 2100 Konus. lemiyeceğim. Fakat bir akraha ru Aşağıdan, kasabava uğramadan, sabakaları yapılacaktır. ma 21.15 Muzik fPl ) 21.30 Hazırkanunî takvid'.er dairesinde idarî dan itibari sermavenin dörrte bi cevab 21 45 Caz melodileri {Pl ) senin yanına katarım. o seni Molla heyecan içinde birer hırsız gibi, Tartı saat 1415 aıasında ayru ma ve malî bakımdan muhtarivete sarine vanncıva kadar fevka.âde ih 22 00 Serbest saat 22.1» Dans muzigi Halil medresesine eötürür.» gözlerden sakınarak, ağaclann içihalde olup 1 Ki!o tolerans sabul hib olmak. resmî dairelerin mua tivat akçesi tefrik edileceği ve ge ıPl.t 22 45 Haberler 23.00 Kapanıs. Yanırna Varfıgi akrabası genc bir ne girdik. Sık agaclann içindea ilmişür. mele ve hesabları nizamhvan rau rı kalan kârın sermaveye ilâve eadam İnce. uzun. kavruk vüzlü Molla Halilin medresesine doğru Vazifeli hakem arkadaşlann mii hnsebei umumive kanununa, dev dileceği hükmunü koyuyor. biri. Bersber; vakan sıcaŞın Aİtın ilerliyoruz. Bir baktım, karsımdm Milletlerarası isUnbnl tenis turnuvasına katılacak olan Drobny sabakalarda hazır bulunmalan rıca let daireleri ahmsatım i<=lerin' Yeni teşekkülun sermavesi, iki da düstük yola. Molla Halilin evi Molla Halil medresesi. Bergamo: İtalyanların Juıior olunur. Mustafa: tanzim eden artırma. eksiltme ve buçuk milvar Türk lirasıdır. Eski Her senesi daha büyük bir alâve mT?rr?esi Liceden asağıda, "^faihale kanununa ve muhasebat di idareden yenisine devredilecek gay da . Ta=lardsn ?tes fışkınyor ankaya mazhar olan İstanbul Enter şampiyonlarındandır. Genc bir is Hakemler: «Yere yatalım, ağaclann arkm Ahmed Yener. Ahmed Çakır, Ad vamnın murakabesine tâbi olma rimenkuller, işletme tesisleri, menki. DüzlüŞe doŞru iniyonız. On bpş sma saklanalım» dedi. nasyonal Teni* Turnuvasının seki tidad. nan Tok, Bülend Özbayrak, Celâl mak, müessese bütçesini Büyük kuller, stoklar ve fabrika mamuldakika indikten sonra arkadaşım: Stalios: Yunanhlann fl) numalinci yıl müsabakalan bu sene, 21 1 2 3 « i 6 7 a Saklandık. MoUa Halilin kapım «îste Molla Halilin evi.» dedi. apaşikâr gözüküyor. ilâ 31 ağustos günleri arasmda, rası ve kortlarm emektar bir kur Evirgen. Cahii Altındağ, Hüseyin Millet Mer1i'=inin tasdikmdan se lerinin ve gene hazir>ecp Deviet Balkonumsu Genc. Halil Yüceses, İzzet Kılıc, çirmeden tatbik etmek ve ancak Demirvollannın intifaına bırakılAğ?c!ar lcinde uzun, toprak bir avluda çocuklar. Yirmi kadar sayTenis Eskrim Dağcılık Kulübünün dudur. dam. Arkava bir kamsı açılıvor. On dım. Sallana sallana Kur'an okuPoulalion: Fransanm genc yıl Kâmil Yalman, Kemal Erkmen, bütçe tatbik edildikten sonra ha mış olup bu kere işletmeve devreTaksimdeki kortlarında yapılacakMu'tafa Çeünkale. Nezıh İncili, Fi îirlanan bılânco ve kâr ve zarar dilecek olan nvenkul ve gavnmenkapı büvük ve b=ılkonumsu. '3/ıde yorlar. Molla Halil de arada bir; br. Memlekeümize Avrupa! bir dızlarındandır. Turnuvaraıza kendi fat Bavbek, Sadık Koparan. Sa hesablannı. Millet Meclisinın bir kullerin kıymetleri gözönüne alı «O bahceler... Eve doğru ilerliyorıiî. «Ya Hak» diye bağınyor. organizasyon hediye eden T. E. D. parasıle gelmektedir. dul'.ah Tok. Strotoz Zatas, Ünıid k'sım azasının istirak ettıği umu nırsa böyle bir sermaye mıktan B ; r takım a6qç!ann altında bemteMustafa: » Ca\vrıanı: İtalyanların bu genc kulübü, bu senekı turnuvanın da Demirdağ, Yusuf Aslan. mî hevete sunmak ve idarî, malî ve çoğumsanamaz. yaz elbiseler givinmis, beyaz sa «Yürü e\e doferu!» dedi her bakımdan mükemmel bir raketi de Poulalion gibi kendi panklı. kara sakallı biri buzağı'larla Norveçte yapılan atletizm teknik bakımlardan iktisadî dev Yeni idare tarzına göre de De «X Korktum. Mustafa: manzara arzetmesini temin maksa rasile şehrimize gelmektedir. utjrasıyor. Bu bembeyaz kimseye let teşekküllerini kontrol eden u mirvollan müessesesi, aslında gene «Korkma, be!» dedi bunlapBu listeye, ismi henüz bild'rilme dile uzun zamandanberi çakjmakmüsabakalan mumî murakabe hevetinin mura bir «âmme teşebbüsüı olarak kadan. mis olan bir Yunan tenisçi aaha tadır Oslo 12 (Anka) Burada yapıl kabesi altına eirmek demektir. lacaktır. Yalnız veni işletmenın dan bir de Mısır baskısı Kur'an cıKalkar kalkmaı bizi, Molla Halll T. E. D. kulübü. geçen seneler ılâve olunacaktır. makta olan milletlerarası atletizm Yalnız bu teşekküller memurları ihtivarî vazifeleri arasında bulukardim. Hoca bfni eöriince durdu. eördü. m Tumuvamıza katılacak 'layan te musabakalannm ikinci gününde nın avhkîan 3659 savıh deki H. Cochet, Von Cramm, kanunla nan «demir\'olu naklivatını tamam Ko«a koşa yakla^ıp elini öptüm. «Ya Hak! Ya Hak!» diye baBuHge Patty, Cucelll, Kowaleskl, nisçiler de sunlardır: te^bit edilen bankalar baremine lavıcı mahivette her türlü nakil Soldan u ğ a : Kur'anı Kerirry de hediye ttim. aşağıdaki neticeler alınnruşür: 1 Den.zaen ve havadAn olmıyan Broz: Avusturyanın fl) numaDorfmann, Del Bello, Vierra, He3000 metr? steple birinci Rinten tâbi olduğu halde. istisnaî olarak. işleri yapmak. demirvolu. liman, seyahit guzergâhı c k ı kelıme'. 2 Almarbn reddetti ÜstPİik de b'ır: Biz dinlemiverek, ona dogru Devlet Denıirvollan ile bu idare nhtım ve iskele işletmelerinin ge «Ya hak.» diye. «bagırdı. B T raldo Weiss gibi dünyaca mâruf ralı tenisçisi ve turnuvamızın fr paa (Fin) 8855" 610 Torpuleme hareketi yapmak. 3 Içki. yürüdük. Çocuklar avsja kalktı T nin kuracağı müesseseler tremur rektirdiei ambar. antrepo. depo. sız de dınlenlr > n u pek sarmaz. çok fırtısından daglar, taşlar yanki'sntenisçilerden sonra, bu sene de vorilerindendir. İkinci Varenden (Norveç) 89' 6" lannm gerek unvan ve derecelelar. Mustafa gavet ciddî: sundurma. silo, akarvakıt depo Sisman kımselere Ukılan »dlırdan. * dı. Bovuna: Lazzarino: İtalyanların (1) nukort âleminin en meşhur bir ra810 «Selâmünaleyküm ya mübari. eerekse bunlara verilçcek ücret. larile benzeri tesisler ve umumî Fazla beeerüUl v e dUH. meşhur pehll. f.Ya hak, ya hak,» diye oağı rek» dedi. peçtik. keti olan Drobny'yi İstanbul t«ıi* mar«lı bayanıdır. Favorüerden bl 400 metre birinei Pearman (Ametahsisat ve tazminat hakkında De mağazalar kurup isVtmek. emanet a n 'IUMIİ#ÜÜİ|V sulbundan dunyaya rıyordu. severlerine seyrettirecektir. gelmlsür. S rilânın arkadajı. not«. ms: • rika) 47" 410 Çocuklann önünde, duvara damirvollan idaresinin kendisine mah odaları. otel. lokanta. Kazino. büDedim ki: Ijçi onoıî karîihgı geçıminl tag. Sachmitt: Fransızlann mârui bir İkinci Geister (Alman) KT 910 sus olan eski baremi (2847 numa fe. büvet ve benzeri eibi volcu ih S ««ıkl*«U»"»lc5min yarısı, 7 Fazla Bu seneki tumuvamua, b«ynelvah üzerinde tebeşirle eski harflar, »Sizin ününürii, çamnun 3MVmilel kıymeti haiı 18 erkek r* 6 b*y»ff temsçiıi ve turnuvanın £aÜçüncü Wo!pbrandt Hsveç) 48" ralı kanunla eklerinin hükümlerı) tivaclannı karsılavan tesisler veva me*«Wf' W^lSmlz. matemaükte kullanı. ler yazılmıs bir kara tehra vardı. dum. Çok talebe okutuvor muşsukadın tenisçi davet edilmij bulun vorüerindendir. Oradan iandrama komutanını gi5000 metre l Jaksnik (Noıveç) tatbik olunacaktır Avnca İşletme 'ervisler kurmak ve islc'.nek vurd lan lşaretlerden. 8 Herhangl bir nuz. Dinimize büvük iyilikler edimali angajmana girenin peşin verdiğı. Kermina: Fransıziarm (3) a u dip buldum. Meseleyi, medreseyl maktadır. Bu mlsaflr tenlsçilerin 14'28" 410 Umum müdürlügü kadrosunda içinde ve dışında acenta'ıklar ve yor muşsunuz. Size misafir geldin » Vukarıdan agağıra: f : anlattim: Geçen tcneki uçak biletleri d» g8nderilmi?tir. marmlı bayanıdır. 2 Mihaliç (Yugoslav) 14'30" calısan memur, hizmetli ve işçi eT>silcilikler kunıai. çibi h zmet1 Yogunluk. 2 Taksimden »onr» Bu sefer tek kelime sövlefh?clen Turnuvamıza kablacaklannı bildi tumuvamıza da katılmıştı. lere. ehlivet ve eavet Herecflp'"' lcrı müessese. «vüzde el'ır'nc'eıı Beyoglu caddesındeki i:k duıak ımu. elini uzattı. Parmağı ile geldığimiz «Maalesef dogrj> dedi. «Bu610 rekkeb kelime). 3 Çingenelerln ma." Mrs. Drobny: Mefhur Drobny'nin ren 18 erkek vt 6 kadın tenisçl rada irtica almıs vürümüştür. Bu 1500 metr» 1 Lundberg (tsveç1) ve tesbit edilerek diğer esaslara fazlasına iştirak edeceŞi ortsklık lıallelerinde sık sık çıkardıkları. 4 yolu gösteriyordu. kansıdır. Ajlen îngiliz olan Mrs. adama sank sarma. dive bir kaç göre bir vıl içinde iki aylık ücret larla vapabilecek veva vasıtalı o Boyle gomlek mutlaka ya yenlnden ya sunlardır: Ayak direyecek oldum. Molla 3'50" 810 kere ihtar ettim. Geçen gün do Anderson tonile leri tutarını geçnnemek üzere ik larak vaptırabilecektir». İşte bu yakasından gorunur, bırbırıi, yarışa'n. Halii: Drobny: Kort âleminin en kry Drobny, Rita 2 Dohrow (Alman) 3' 50" V10 vakaladım. Bir daha sararsa mahramive verilebilecektir (Yeni ka hükme göre Demirvoharı İşletmesi ların yekdigerJertne karşı aldıkları* metli bir ılmasıdır. Aslen Çeko» parlak neticeler almıştır. f'Benim çok Kur'anlanm var. kemeye verece&im Bur.lar hiç. Unm atlama 1 Becnett (Amenun madde 10). (van âmme teiebbüsiiı mahiyeti öurum 5 El (eski terlm... bır harfm Bu listcyt de iki Yunanlı bayan lovakyalı olan Drobny, hürriyeti götür. Bunlar küçük meseleler. Saidi Nur rika) T m 23. < bir kıs. Onu Kur'anı olmıyanlara İşletmede Umum müdür dahil ni taşıvan şirketler kurabilecektîr. okunuju. Agzına Vııcııdumazun olan şev tenisçinin isimleri eklenılecektir. •eçip memltketinden kaçtıktan mı. 7 kadar dolu Ya hak!» dedi. sinin bile burada müridleri var. olmak üzere vedi kisilik bir idare Bilindiei gibi, sermayesinin mü l*r fçin kullanılan b! tabir. g He"r" Sekizinci İstanbul Enternasyo Milletlerarası üniversiteler sonra Mısıra Utlca •tmis.tir. Halen Çaresiz döndük Adam bizi dü Geçen gün bir tanesini yakaladık. mec'.isi kurulacak. vülık is prog him bir kısmını ferdlerin ternin kes« yol gosterme|e kalkışan eahii nal Tenis Turnuvası, î l ağustos Mıaır tabiiyetind» bulunmaktadır. spor müsabakalan rammm tasvibi, tarıfelerın tetkıki ettiği ve devletin de iştirak elye tıpl. kalaycımn ocagmm v« bacasının pedüz koğmuştu. Yanımdaki ar E\inden Saidi Nursinin mektubîrtanbul rurauvaaının en büyük günü, takım müsabakalarıle fc«flan ve fotograflan çıkb. Bir sürü kadaş anlatrnağa başladı: tenzilâth tarifeleri'ı tesbiti. bu digi tesekküllere van âmme te lç sıvası. lıyacaktır. Üç gün müddetle defavorisidİT. Dortmund (Almanya) 12 (a.a.) meclisin vazifeleri arasmda buluşebbüsü denmektedir. De%rlet, hu «Bu Molla Halil gibi adam de kitab...» vam edecek olan bu takım müsa Beynelmilel üniversiteler spor Davidson: îsveç'in (1) numaralı var mı? Bu bir evliyadır. KimseJandarma komutanı bana bir bakalan, aynı günde iki tek v« bir haftası münasebetile dün Düssel nacaktır. Yeni kanuna göre taşı susî idare ve belediveler gibi âmraketidir. Avrup« klâsmanmda ilk mava aid azami tarifeler. İcra Ve me teşekkülleri bu müesseselerde den para almaz. Her yıl elli alt fürü mektubla Saidi Nursinin foçift (3 er set üzerinden) maçı «sası dorfta oynanan İspanya Mısır (4) isim araaında yer alan bu tekilleri hevetinin ve carî tarifeler sermavenin ya yarısından fazlasımış kadar talebe okutur. Tam on tograflarını gösterdi. Mahkemey» üzerinden oynanacaktır. Tsk.m futbol maçını 21 İspanya kazande Ulaştırma Bakanlığınm ta'di na veva daha azına sahib olur. Denisçinln Drobny 11» finali oynamayıldanberi mektebi açıktır. Talebe vereceklermis adamı. maçlanna, 7' ekip katılmaktadır. mı?tır. Mısır, golü ikinci devrenin kile tekemmül edecektir. Taşıma mirvollan İsîetme kanunu. bu gin beklenilebilir. leri yatılıdır. Köylerden gelirler. O ffeee sabaha karşı DivarbakıBunlar da Filipin. Yunanistan. İî elli besinci dakikasında yapılmıştır. dışında kalan iş ve hizmetlere aid bi müesseselerde âmme nak ve Yataklannı, yiyeceklerini de bir ra döndüm. Gördüklerim. beni serAmpon: Filipin'ln (1) numarası veç, İspanya, Fransa, İtalya ve Aynı vesile ile Herne ve Muens tarifeler ise idare meclisinin tasdi menfaatini hâkim kılabilmek için likte getirirler. Bir de bunlara kciy seme çevirmişti Yirminci yüzyıdır. Beynelmilel bir föhreta sahib Türkiyedır karşılaşmalarda ki üzerine tatbik olunacaktır. E'de mevcud listeye terwn'de yapılan işletmenin, sermayesinin yüzde bunlar jçerçek lüler ve kasabalılar yemek yardımı lın Türkiyesinde olan bu teniıçi 1951 d* İstanbul g öre; bu takımlar şu şekiHe kuru Yugoslavya, Saar ile 22 berabeKanunun on besinci maddesine pllisinden fazlasına sahib obnasını yaparlar. Meselâ her gün on ev mivdt? re kalmıj, Japonlar, Lüksemburg'u çöre (çeşidîi kanunlarda mevcud iltizam etmiştir. Bövlece aynı işturnuvaamıa tek trkak «ampiyonu lacaktır: IİE1LJ»!YİWF|A yemek pişirip hayırlarına medreseebnustu. Fıhpın: Ampon Deyro (Bu, 82 yenmişlerdir. parasız veva tenzilli ücretle nakli letme içinde biri «doğrudan doğ»İMİİİKİAİTIÇ ye götürürler. Başka yardımlar da Merlo: îtalyarun (2) numaralı Davis kupasmda başanLar kazanan yat yapılmasına veva haska hİ7 ruya âmme teşebbüsü>. ötekıleri Hayalî bir Rus rekoru yaparlar. metlerin ifasına müteallik hüküm yan âmme teşebbüsü olmak üzere t«ni*gi«idir. Tumuvamızın (4) Filipin ekibidir.) Paris, 12 (Anka) Moskovadan ler. yeni Devlet Demiri'ollan İş iki muhtelif işletme tarzı takib Molia Halil gibi var rxu hiç? Fransa: Remy Molinari (Frannumaralı favorisi olarak gösterebiahnan haberlere gör«, İskanderu letmesi hakkında tatbi'; edilemiye edilecek demektir. Yalnız bu ikinKimseden bir kurus. bile kabul etsa şampiyonu olan çifrtir.) 1İTİ3L ACI BİR KAYIB Faizulmin adında bir Rus yüzucü cektir). Yani bu hüküm'.er, yeni ci tarnn tatbik edileceği hizmetmez. Ona Muştan Bıtlisten bile Isveç: Davidson Stockenberg Deyro: TClpm'm (2) numarasıdır. Esk! mebu=!ar. sü Amur nehrinde 200 kilometretalebe gelir. Hükumet onunla ^bk (İsveçlilerin en kuvvetli bir çifti lik bir mesafeyi 26 saat 8 dakika hükümlere, yeni idare için kaldı ler tâli derecede olduğu için muh dan H1lmi b*yin 1950 de tumuvanuza kafalmıştı. Ankara 12 (Telefonla) Mahnlmıs demektir. Yeni kanun, sa telit idare tarzmın sahası tabiaüle damadı, Fehıme uğraştı ama bas edemedi. HükuBilhassa çift maçlarmda Ampon ile dir.) 30 saniyede yüzmü^tür. Akogurun eçi. Dr. dece milletvekillerinin Devlet De mahdud kalacaktır. met ona bir şey yapmaz. Hiç bir keme kararile muvakkaten kapabİspanya: Carlos Olozoga (îsbirlikta gayet iyi bir manzara arİskanderu Faizulmin bu yeni re mirvollannda parasız sevahat edeKatma bütçe ile idare edilmekte Ha'.e Akoguı VE zaman sanğmı başmdan çıkarma lan MülefPartisi hakkında Ankara panyollann en kuvvetli çiftıdir.) eetnjektedir se\ koru yüzücülük spor mehafilinde ceklerine dair hükmü ihtiva eden olan bir müessese daha, bu yeni Lâ'.e Akoğuzun Er gili babalan, mıştır. Evelsi gün jandarma ku Savcılığınca yapılan tahkikata deİtalya: Marlo Pachini. Remy: Fransanın (1) numaralı hayretle karşılanmıştır. Bu çevre 3282 numaralı kanunla, murakabe kanunla, avn bir bütçe ile, yani zurum vam edilmektedir Tahkikatı bizzat Kolordu mandanı ile kavga ettiler. O böyYunanistan: Stalios (Diğer o ler saatte takribî 7 kilometre süratraketidir. Turnuvamızdaki şansı, Gumhuriyet Savcısı Cemil Bensü vazifesinin icabı olarak trenlerde umum! bütçe dışında kalmakla bestabıbliğinden e. le adamdır işte. Çarşının içinde yukanda zikrettiğimiz bef isimden yuncru belli değildir.) le yüzmenin imkânsızlığını belirt bulunması ve seyahat etmesi 1| beraber Millet Meclisinin ta=dikm mekli Albay idare etmektedir. Millet Partîsi sankla geziyordu Bunu jandarTürkiye: Henüz belli değildir. sonrı gelmektedir. mektedirler. Dr. HAMDİ merkez ve şubelerinden ahnan evzım gelen gümrük memurlannın dan geçmiyen bir bütçe ile yürütü ma kumandanı gördü. Karako'a rak ile dinlenen şshidlerin ve ba Takım müsabakaları bittikten Molinari: Fransanın gözde tenisparasız sevahatine aid ksnun hük lecek bir teşekkül haline gelmekAKOĞUZ Van Zamît geldi göturdü. O boyuna (Ya hak, ya mevzu ile alâkalı olarak malumatçüerindendir. Bilhassa Remy ile sonra. 24 ağustos günü fsrdi mümünü mahfuz tutmuştur. Bunun tedir. Yeni muhtarivet relimi, mü(Erzincan) başlanılacaktır. Yubirlikte gayet kuvvetli bir «çilt» sabakalara Millt basketbol takımımızm »ntre la beraber kanun «carî tarifeden essesenin bünyesine daha elveriş dun vefat «tmişiır. Cenazesi bugün hak) diye bağırıyordu. Sonra jan lanna müracaat edi^n revatın ifakarıda da yazdığımız gibi, feıdl nörü Elliot Van Zandt, dün akşam asağı ücretle veya parasız sevdeleri tetkik edilmektedir. Bu huolmaktadırlar. lidir. Fakat Posta ve Teleraf ida | Arnavudköyıindeki evinden alınarak darma kumandanı .onu bıraktı.yt «Peki,» dedim, «ne yer? Na susta yap.lan çalışmalann daha bir hat» esasmı büsbütün ortadan kal resi için söylediğimiz gibi. sistem j Beyazıd Camiinde iktndl namazını mı:. Carlos: İspanyanın (1) numara | müsabakalara 18 erkek ve 6 ka uçakto şehrteiz* le&kıb Bakırkoyündeki aile kabrista. müddet devam edeceği anlaşılmak dırmamış ve tenzilâtlı tarife i!e deeiskiligi idarenin kârh bir sekil ' nına dernedilecektlr, AUah rahmet e y . sıl geçinir Molla Halil?» duı tenisçi misafir olarak katılmak h raketidir. İyi bir tenlsçidir. ve\?a psrasız seyahat edeceklerin de calışmasına başlıbaşına kâfil o lesin. «Kimse bilmez, Ona Allah tadır. tadırlar. Ayrıca; 14 erkek ve 10 Olazoga: İspanyanın (2) tıumaratavin ve tesbitini idare mecli=ine larr.az. îrak Kralı Urdünde kadın tenisçimizin de iştiraklerile gönderir geçimini.» eıdır. * * * bırakmıstır. İdare meclisi henüz Çünkü bugünkü âmme hizmeti bu seneki tumuvamız 32 erkek Argon: Unıguay'ın (1) numaraBinblîl me:!i»:»i A!ı Rıza beyln kızı, «Peki, talebeleri bu eve sığar Arr.man, 12 (T H.A.) Irak Kralı kurulmamıs olacağına ve kanu anlavışı, demirvollan ve limanları Hıkmet Boratavın hemşlresi, Dr. Ali L tenisçisi ve Cenubî Amerikanm ve 16 kadın olmak üzere tam 48 İkinci Faysal, beraberinde Kral nun sec'ici besinci maddesinde ve isletmelerine aid tarifeler üzerinde Suad Borntav ve Dtştabibi Hllkat Poy. mı?» tenisçinin iştirakile oynanacaktır. en bellibaşlı bir raketidir. «Kasabalılar, gece evlerinde Naibi Prens Abdülilâh olduğu halni tarifeler hazırlan.ncıva kadar po?ta tarifelerinde olduğundan da raıın teyıesi. İ5 Bankası Dıyarbakır Her sene daha mükemmel bir Stockenberg: İsveç'in (1) numaŞube«i Müdür j Şeflk Suherın eji, Atıllâ yatarlar. Köylülerj orada kalırlar.» de bu sabah uçakla Bağdaddan ha az müessir olacak değılrür. A Suherın annesı rasıdır. Genc bir kabiliyet olan sa organizasyon yapmayı kendisine Ammana gelmiştir. Sonra gene Molla Halili övmeğe zamî ve carî tarifelerin tasdiki hurışın v« ufak tefek tenisçiyi geçen şiar edinmij olan Tenis Eskrim Kr?.l, hava alanında Ürdün Kralı NİMET SUHER başladı. Anlata anlata bitiremiyorsusunun veni kenun hükümlerine Dağcılık Kulübü. bu sene de İsHüseyin ve Veliahd Emir Muhamseneki turnuvamızda seyretmiştiıc. eöre devlet makamlarına bırakıl 12 ağuîtos »53 çarfimb» fünü Hakkni med tarafından karşılannnştır. Kral Fachinl: İtalyanların genc bir tanbul tenis severlerine unutulmaz Bugünden itibaren iki büyük film birden ması da. bu tesirin kendisini her rah.netın» ka\TiîmU5tur. C«r.aıesi 13 Faysal, uçakt=ın iner inmez merağu»to» 953 perjembe lklndi namaıırı ümididir. Bu sene Avrupa Juınor bir turnuva yaşatacaktır. zaman göstereceSinin delilidir Esa muteakıb B«y«xıd Camiinde narntzı 1 KAZABLANKA (Oriiinal) hum Kral Abdullahm kabrini ziyaCem ATABEYOĞLU şampiyonlujfrunu kazanmıştır. sen zamanımızda devlet tesebbüs kılınarak Mtrkcıefendideki eb*dl lıti. Ingrid Bergman Paul Henried ret etmiş ve fatiha okumuştur. lerinde «âmme hizmeti» mülâha rahatgihına tevdi olunacaktır. Mevlâ Humphrey Bogart Irak Kralının Ordünü ziyaretl 4 BU GON ÇIKTI rahmet eylesin. zası. baska düsüncelere galebe et2 ŞAHANE tNTİKAM (Orijinal) gün sürecek ve Kral Hüseyin ile tiŞ; irin demirvolları. bir çok mem * * * ^ • • B Gary Cooper Patricia Neal birhkte bazı vilâyetlerdeki yeni leketlerde kâr getirir spkilde çalıHadımkfty Mevkll Mıistahkem Ku, Trabzon Vilâyetinin Caykara kazasına bağlı Şinek köyüntesisleri gezmek üzere bu akşam samamaktadır. Bununla beraber. raacdan Muavml merhum Veli Haydur d > vapılacak 194.537.41 lira kesif bedelli sağhk merkezi dok» Ammandan ayrılacaktır. M EV L1 D va7ife saha1»! gittikçe eenlslemekte beyla refi'staı, Muazzez Ziya Oikta? ve tor evi ve garaj insaatı 5 8/953 tarihinden itibaren otuz gün Seniha Kımıkafanın te>»2elerl, jallhatı olan iktisadî devlet teçekkülleri u nlıvandan N'ESİMİ ETENSELin müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeve konmustur. Bu Bugünden itibaren iki büvük film birden mumi murakabe heveti, keyfiyet Puhıına ithaf edtlmek ıızere vefatrim isın «eçici teminatı '10976.87 liradır. Talibler proje ke«:ıf sart1 İNSANLIK SrÇL* (Orijinal) NİGÂR KURUKAFA »eneı devrl>esi olan 14 »âuftos 1951 ve kemivet hakımmdan takvive edil name ve eksiltme evrakını Trabzon Bavındırlık MüdürlüeünElizabeth Tavlor Montgomery Clift mek juret'le iktisadî ve teknik murs Hakkın rahmetiae kavuîraujtur. Cen?. cuma gunü Şışli Camıi Şerifinde cuına de mesai saatleri icinde görebılirler. Talibler bu isin teknık Shelley Wınters zesi bugırn ogle naratzını muteakıb namazını muteakıb Mevlıdi Serıf oku. kabevi dah» ivr ve tesirli vapacak narr.azı Tesviklye Camllnd» kılmdık. nacağındsn akraba. ar2tı eden dos*ları önemindeki bir insaatı ivi bir surette basardığını Ispat eden BUGONÇIIUı I ARSLAN TARZAN (Renkll) hale getirirler ve Demirvollan İslı»' tan fonra Ferıkoy mezarhjına defne. ve dindaslarının teşrıflerı rica o^jnur. belgelerile vilâvet makamma müracaatle ihaleden üc aün ev• • Dorothv î^mour Richard Denniny Aılesl mesi. iktisadî bakımdan ridd! bir dil«eektir. Hak rahmet «ylly», vel alacakları veterlik belsesinı teminat makbuzunu. Tıcaret Çeleck gonaerılmemeBl rıea olunur. kontrola tâbi tutuUbilirse işletmeOdası makbuzu ile isin devamı müddetince isbasında daıml nin daha verimli çahsması kabil bir vüksek mühendis mühendis veva insaat fen memuru göBasan ve yajan Kadıköy SUREYYA Sinemasında olabilir. revlendireceklerini belirten noter spnedlerini ve bütün belceCvuuutrtyrt MotboociUfc p« 18 00 A ç ı l n Te dans müzigi {Pl.) 18.20 Konusma 18 30 Sark'.lar: okuyan: Lutf! Günert 19 00 Haberler 19.15 Cellâ Inceden sevdîginlz jarkılar 19.40 Radyo inıesaz heveti fMahur) 20.15 Radyo Gazetesl 20 30 Kısa [şehir haberleri 20 35 Kuçük orkestra, i idare eden: Orhan Borar 21.00 Sar. [kılar okuyan. Saime Sinan 2130 I Bır varmıs bir yokmıı;: konusan: Eflâ. tan Cem Gürey 21.40 Haftanın opeırası 22 15 Şarkılar :okuyan: Ayten ' Arıkan 22 30 Zaraanımızın muz.ğln. , den örnekler rpı ı 22 45 Haberler 23 00 Kambivo . Bosa ve programlar 23 07 Karı;ık hafif jarkılar {Pl.) 23 30 Dans ve caz muzıği (PL) 24.00 Kapanış. Fenerbahçe Panatinaikos spor bayramı D. Demiryollarınıtı r yeni idare tarzı Yazan: Esad Tekeli RADYO Bugünkü program tSTANBUL DOĞUDA= 12 57 Açılıj v e program 13.00 H«. berler 13.İS Turküler (Pl.) 13.30 Müzık (Pl ) 13.45 Şarkılar ;okuyan: Arif Sami Toker 14 20 Öğle konseri (Pl.) 14.45 3«rkılar (Pl.) 15.00 Ka. panıf. On yedi yıllık Molla Halil medresesinde bsşıma neler geldi? BULMACA :l 1 T 1 1 1 1 III ı ı m1 1 1 1 1 1 I• 1 1 I 1 1 » • l l l l 1 1 II > • BSftHI 1 «ı : v > J r AİKİAİRİAİKMG MİEİMİAİTİAİNİ I EİLİEIMİ1İRİAIY YJEJIJJJKİİIZİ» Millet Partisi hakkında yapılan tahkikat devam ediyor oK/aJıonm / AR Sinemasında Trabzott Valiiîğindetı: oK/ahorrm / L â 1e Sinemasında lerini ic>ne nian kapalı zarflannı eksiltmp ve ihalenin ırrt kılınacagı 5/9'9S3 Cumartpgf gfirıfl «aat i\ den bir »aatrtnceBayındırlık MüdıllOftırıde topıanacak Kırmısvon baskanl'gma makbuz karsılıgmda teslim eylemelerl ilân olunur Postada vâkl gecikmeler ve usule uygun olmıyan zarflar edilmeı. (12750) Elhamra Sinemasında 1 t itlbaren iki büyük film blrden SON KALE (Renkll) Ronald Reagan Rhonda Flemlra GÖNtL FIRT1NASI (Renkli) Burt Lancaster EHzabeth Scntt OarrtecvMfc olöalıoıtfa I . s0**' D I I r . i i f j r \K T I N A Z I M I NADI ra ÇOCLK1.ARI 1T«»« Iftcrtni fl'Un tdan «Um « n ' t l Mtdâr CafaUtilu aathem tokak Ne M/41 «ahlblen Tftrlk Anonrm Ştrkıti İHH.w*f«iı:ıı:iMi| ™ CEVAD FEHMİ BAŞKUT Bu aksamdan İtibaren iki büyük film birden 1 ÖLÜM MEYDANI (Renkli) Edmond O'Brlen Dean Jagger | DENtZLER KASIRGASI (Orijlruü) John Ga.rfleld PatrieU Neal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog