Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

/3 Afnstos 1953 O H A O L E F2 BİR DAKÎKAÎ rkadaşunız Yaşar Kemalin Doğu Anadoluda yaptığı seyahatten çıkar dığı yazılar, oralarda halkm hâlâ şeyh adı altındaki kimseler elinde ruhen ve bedeneu esir olduğunu gösteriyor. Cehalet çok kuvvetli biı ransa, 1936 yılındanberi düşmandu1. Amansız mücadele etBaşbakan Laniel: «Greve karşı eörülmedik ölçüde geniş medikçe, yılmadan dövüşmedikç» kojacağız» diyor Washington 12 (Nafen) Sovyet mekte olan eksoerlere göre, grevlerle sarsılmaktadır. yenmesi guç olur. fede bulunan Atinaya kadar giderek Rusyanın yeni bütçesindeki rakam masraflar» kaydı ile 83 000 milyon Sekiz sene. birbirini takib eden hüYaşann yazılanndan birisinParis 12 (R) Bugün millete benzin ikmali yaptıktan sonra, fi iki varagele ıalatı bağladılar. Thekumetlerle eünü eiinüne yaşamağa lan incelemekte olan salâhiyetli rublelik bir tahsisat konulmus o' radyo ile hitab eden Fransız Başloya ve bilhassa Theseus'e hücuma seus'ün gemıcileri bu halatlan çek de bir şevhin yanağına ve karabsmış, böylelikle de ekonomik çe\Teler, bütün Pus iddialanna ması gayet manidardır. Halbuki bakanı Laniel, «Greve karşı k>'?başlamışlardı. Radarlarımız işliyor; tiler. Birine büyük bir denk baç!a nuıa şiş sapladığmdan bahis varkalkınmaMnı uzun vadcli program rağmen, Sovyet askerî bütçesınde 1952 vıhndaki bütçe listesinde "di cağız> demiştir. Fakat hükumet re kumanda köprüsünden her an de yirak geminin vıncine takıp muh dı. Biz yaşta olanlar bu çeşid larla temin edememis. olan Avru >üzde yirmi beş nisbetinde bir art Ser masraflar» diye gösterilen ra isi ne gibi tedbırler alınacağını ğişen vaziyet hakkında hoparlör ribe gönderdiler. Muhribdekiler bu «keramet» leri İstanbulda da gortırma olduğunu kavdetmektedirler kam bundan çok azdı ve n'ika açıklamamıştır. le geminin her tarafına malîimat denği aldılar, halat tekrar oizim mek hrsatuu bulmuşlardıı. İs« panın bu «hasta adamı» şimdiki gemiye çekildi. Bu defa daha büyese dahi götürmezdi. Şimdıki raverilivordu. daha eski den başUyayun sosval kanşıklıklardan. daha da za Halbuki Sovvet Malive Bakanı buyük bir denk eönderildi. Bunun Başbakan «Greve hayır diyonun tkısılmış» olduğunu bildir kam, 1952 rakamının yüzde 92 da Başmakaleden devam Dedem merhum Oiyarbakırda Yeşillerin uçak çemisine yıflamadan kendini kurtarabilecek kocaman bir sığır budu olduğu ha fazlasıdır. mişti. ruz» diye söze başlamış, memle irazeteleri kadar büyültemez. Her hücumu miHir? ucundan görünüyordu. Böylece KU Alaybejn iken, babam merhum oAnlaşıldığına göre, sözde kısılm'ş kette işsiz sa\nsmm arttığını, ik ı akıl ve iz'an sahibinin kola>ca DiğeT taraftan ayru çevrelerde Yeşil uçaklar bızim geminin üs manvasız kalmış olan muhribe bir rada bulunmuş.. Bir takım dervi^Muhakkak ki bu çok zor olacak hâkim olan kanaate göre, Sovyet eibi eösterilen savunma tısaHen zayıf olanların | takdir edeceği gibi ortada, bütün tünden sürünürcesine yakın geçilerin Rufai tekkelerinde, gerüip tu. halkının yükünü hafifletmek içın buradan doldurulmaktadır. Bu pa nı, Fransız frangmın kıvmetinden normal şartlan içinde cereyan et yorlar. Fakit bunlar daha bize çeyrek içinde yiyecek. icecek ile gerüip kafseını kalın ve keskin et vermiştik. Bu nskil amelivesi esLaniel hükumeti, geçen ay Mee de hiç bir tedbir almmamış, aksine ranın bir kjsmmm da gizli pol'si duştüğünü soylemış, yevmıvelerın miş, her zaman her memlekette yaklaşjrken Amiral gemisi ve diğer kenarlı direğe vurarak darbenin listen geniş salâhiyetler istemis. ve olarak bu halkm sırtındaki kulfet takviye ve vabancı memleketlerdeki arttığını fakat hayat pahalılıgı da vuku balabilecek bir vak'arıktan gemiletin top ateşlprüıe maruz ka nasında iki gemi yanyana 810 hmndaa sırtüstü yere düştuğünü bütçe açıjnnı tasamıfla kapataca küfesi ağırlaştınlmıştır. ajanlar şebekesini eenişletmeye arttığmdan bundan istifade edjle baska bir şey yoktur. Biz kendimi Iıyorlardı. Tpplardan boz ve tu metre kadar aralıkla 1215 mil sür söylerdi. atle sejdr etmişlerdi. Sonra m'ihrib ğını, bunun için de kendisine karar Şı da anlaçılmaktadır. Sovyet bütçe rakamlannı in^eıemediğini anlatmıştır. zi Yunanlı meslekdaşlaruntzın di runcü bir duman yükseliyordu. bizden uzaklaştı ve peşimize takıBen eoenkken ikamet ettiğimiı namelerle tedbir almak müsaadesiıınmıımn«nnmıııımıııınımn!iıuıııııııımı»ııımımHuuı.ı«. Bundan sonra Başbakan «Bıra lini kullanmaktan tenzih ediyoruz. Yeşillerin hücumlan tavsadıktan larak takib etti. Muhrib, karrunı Üsküdarda İhsaniye mflhallesi, Senin verilraesini taleb eylemişti. kın da çahşâlım, vaziyeti düzelte Elimİ7den gebnediği için defl, sonra Theseus yeni uçaklar uçurdu. doyuran Theseus'tan sadakatle ay limiye kışlasına civardı. Bamazan Meclis buna razi olmuş, Başbakan Öelen yempk zamanı harekât rılmıyan bir muhafız buldok gibi geceleri babam merhum beni alır, lim» demiş ve grevlerden valnız vakanmıza yakıştıramadığunız için. ile Malive Bakanı da bu karamaoldukça eğlenceli stirprizleri oYalnız merakımızı mucib olan durduruldu. Manevranın birinci idi. müfritlerin faydalanabileceğini de meleri hazırlamağa koyolmuşlardı. olan Harem iskelesi sırtlarmdakl bir nokta var. Yunan gazeteleri bitmışti. Türk muhrib filosu, ilâve etmiştir. Her ne kadar bnnların mahiyeti İnfillz denizcilerinfaı akşan askerl kıraathaneTe götürürdü. Oikide bir ve olur olmaz vesilelerle va7İfesi sona erdiği için mavi taraf gizli tuhılmnşsa da, bazı haberler Fransız hükumeti bugün veniden Türk Yunan münasebatını balta kunandanının emrinden çıkarak raya meddah, karagöz gibi şeylerkıyaferl stzdıihndan ve işcilerle memurlar sık sık toplanmış ve grevler mcv layacak neşriyata girişmekten a uzaklaştı. Akşam yemeğinden evvel ap«re den başka arasıra Musullu, dervişda. hükuutnetin bu sahada tasarruf zuunu incelemiştır. caba ne zevk alıyorlar? KendileNeticenin ne olduğunu Maltada tıf saatinde bütün subaylar siyah ler ugrardı. Bunlann aslen Kıpd tedbirleri abuasından ürktüklerinişitirdim. Ellerinds Yeni jrreve davetler rine bn vesile ile bir defa daha yapılacak tenkıd sırasında öğrıîne panta'on, kemcr şeklinde siyah ye nlduklannı den umumî bir greve iştirak etmişhaber verelim ki Türk topraklann ceğız. Iek, rugan kundura ve kısa kollu bir kesküL «ırtlannda bir aba, başGündemde hangi nıeselelerin İşçi ve İşçi Kuvveti Teşkilâtı Felerdi. Bundan dort KÜn evvel yabeyaz keten gömlek giviyorlar, böy lannda mahruti, (yanm topataa bulunduğu gizli tutııluyor Kaza geçiren pilotla görüşme derasyonu, bütun kredi, tıcaret, da Türk kanunlan hâkimdir. İki, pılan bu grevin hedefî, hükumpri Komünistlere. muhasamat yenikavunn gibi) bir külâh. para topiic Yunan pa]ikarya<>ınnı korupüMotörünün tutuşması üzerine de !ece İngilizlerin an'anevî smokinli sigorta, sosyal yardım, deniz sesindirmek. kararnamelerini tadile den başVadığı (akdirde, savaşın Tahran 12 (AP.) Dıs İşleri rültiisüne pabuç bırakmak da hiç nize düşüp kurtalılan pilot Yuzbaşı akşam yemegi yemek Sdeti sefer Iarlar ve yanaklanna, gvtlaklaruuı merbnr etmekti. Koreye inhisar etmesinin iınkân Bakanı Hüsevin Fatimî bugiinkü ferleri kumpanyaları, serbest mes bir zaman âdetimiz olmadı. ve manevra halinde bulunan bu jis saplarlardı. Ben bunlan gözümPeter Daviesî bulup kendisüe göbasın toplantısında Rusva ile İran lek ve basm işçılerini yarınki peısızlaşarağı ihtar olunacak gemide de îtina ile tatbik ediliyir. le tördiim. Lsniel hükumeti evvelki şiin kaCUMHL'RİYET rüştük Daha evvel buna benzer iki Çesid çeşid salça şişeleri, keskin arasında iki memleketi ılgılendıren şembe günü için 24 saatlik urnumî Mektebde de (sonradan Süfal rarnamelerini basına tevdi ettiği kaza geçırerek denize düşmüş. İ sirkeli ve baharlı pikles deni'.en seyhi olmuL?) bir şeyh zade arkaBirleşmiş Milletler (NewYork 12 ihtilâflan haHetmek için yapılacak bir greve davet etmiştir. îşçi Kuvzanıan bunlarm. korkuldujru kadar kincısi Kore sularında vukua gel türlü turşular, hardal kavanozlan dasıra vardı. Hâlâ Üsküdarda ikaisei ve memur zümresi aleyhinHc (a a ) Askerî birhkleri Ko.ecle müzakerelerin yarın başlıyacağını veti Maden Sanayii Federasyonu komünistlerle dövüşmüş olan 16 bildirmistir. Dıs İşleri Bakanı gün da yarın için butün işcılerim 24 ile dolu masalarda bol bol verilen met eder, ehli dil bir zatür. O da olmadıjrı gorülmüştü ve bu sebehle miüet temsilcisi, önümüzdeki lıafta demde hangi meselelenn bulundu saatlik greve davet etmistir. sonra kurtanlmış. vemeklerden sonra, herkes sütlü akreb falan tutar ve rivayete gör« de bazı kimseler. yeniden umumî toplanacak Birleşmiş MilİPtıer At sırtında se>ahat « Bu defa diyor, denize dal kahvesini semaverden kendi doldu ates yerdtt. Şiş sapladığnn görmegreve gidilmiyeceğini tahmin et «Sulh Oturumuna» arzedilmeK ü eunu açıklamaktan imtina etmiştir Bakan sadece memleketlerimiz dıktan 20 saniye sonra suyun yü rarak subav salonuna gidivor. Ye dim. Londra, 12 (a a ) Fransadaki mişlerdi. zere müttehid bir karar suretıni arasında iyi münasebetlerin tesisizüne çıktım. 2 dakika sonra da he mekten evvel su gibi bira, viski v« Ama Üsküdardaki RUfal şeyhlegrevler yüzünden iki İngiüz kızı Fakat bu tahminler çınlış çık hazırlamak maksadile bu gece lopne favdalı olacak her şey görüşü Paristen Boulogne'a olan ınesafeyi lıkopterimiz tarafından kurtanldır.ı. rakıdan başka bir »ürü diğer içki rinln eoğu çocuk elğuer. are? yet, mıştır Bııeiin jrevler bütün Fran lanmışlardır. lecektir demiştir. içilen salon'in ban şimdi kapan sls saplarlar diye herkes rirayet eOğle^en sonra tekrar uçacağım.» sada hayatı felce uğratmıştır. Bu at sırtında 6 günde katettikten Dolaşan rivayetlere bakılırsa. 16 Bu genc pilot, bir sene müddet mıştır. Subaylar kahvelerini içerken derdi. Fatimî, İran hevetine başkanhk sonra, trenle İngiltereye geçm'şlerkanşıklıkların sebeblerini. son kale savaştığını ve 183 uçuş yaptığını radyo dinlerler, tavla, briç vesaıre Şimdi feMyorum bn işin kerararnamelerden ziyade senelerden memleket, evvelki beyanlarını te edecektir. Fakat diğer hevet aza dır. söyledi. Korede gösterdiği kahra oynarlar. Nihayet alt güvertelsrde merine. kid ile komünistlerin Panmuniom larmm isimleri açıklanmamıştır. beri devam eden kötii idareden İngiliz Konsolosu bayıldı manliğı yüzünden nişanla taltif e çift vantılatörlerin ve havalandtrma tslâm dinl insanlar fistfi insaa doğmuş iktisadi diizensizlikte ara mütareke anlaşmasmı ıhlâllen haPulles, Rıısvanın hidrojen tertibaünın da serinleiemediSi ka tanımaz. Ahlâk ve insaniyet bakıLondra, 12 (Nafen) Paristen dılmis. mak lârımdır.' Memleketin bir kıs linde, muhasamatın Koreye inhisabonıha«;ını buldu&ıınıı grtsterir maralanna çekilip yarı çıplak ya mından kemale ermiş pek çok kigelmekte olan haberlere göre, Amiral, Türk muhriblerini mı. hiikumetin. verırilerin yükünü nnm muhtemelen imkânsız olacahiç bir delil yoktur dedi tar, uyurlar. Bize de aynı şeyi vap bar islâm böyle şiş saplamak, ateq grevler yüzünden ne yapacakbrını takdir ediyor adil bir surette dağıtmadığinı id ğına dair bir karar suretini ienel mak düşer. Temek gibi «keramet» ler gösterşaşıran yüzlerce İngiliz turisti İndia edivor. çiftçilerin. tacirlerin asambleye sunacaktır. lAmiral Lord Louis Mountbatten'e, NewYork 12 (R) Bueünkü Paris, 12 (A.P.) Fas Sultanı giliî konsolosluğuna gıtmışler ve memişlerdir. kazanrlanna nisbetle ciiz'î surette müşterek harekât hakkında telsızle İngiliz subaylannuı nezakerl basın konfersnsında beyanatta budün resmen yaptığı bir teşebbüsle, Bunlar arasında hattâ tkeşfl butün daireyi kaplamışlardır. 18 lunan Dış İşleri Bakanı Dulles, fıkrini bildirmesini rica ettik. Abütçenin gelir faslına yardım ettik ve sıcakkanlılıği Fransız dostu Marakeş paşasının faa iravıb» etraeye yani «telepati» teza saattenberi durmadan çalısmakta Rusvanm hidrojen bomba^mı oul mıra! şu cevabı verdi: lerinrien şikâyetçi görünüyor, İşçiIngilizler çok naziktirler; fakat liyetlerinrien şikâyet etmiş ve bu ler ve memurlar. 1945 tenberl mü«Bugün ilk defa Türk harb ee nazık olduklan kadar soğukkank, hürü yapmava rafbet edenler enfa?liyetin Fransa Fas miinasebet olan ingiliz konsolosuna fenalık duğunu gösteren hiç bir delil mevteaddid defalar zam aldıklannı fageldıği ve bayıldığı bilHııılmckte cud değıldir demiştir. mileri bir İngiliz filosu ile beraber hattâsoğuk olmakla da meşhur derdir. Bütün bu hünerîeri yapanKahire, 12 (a.a.) Millî istika lerinde çok kötü neticeler verebilarm ulemadan obnayislan da sakat her seferinde de bu zanunın dir. Konsolos halen hastanedir. tat' kat yaphlar, ve Türk denizal durlar Fakat Theseus uçak gemileceğini bildirmiştir. | Dulles. Amerıkanın Malenkov'un yanı dikkartir. Din CenaVı Hakartan hayat pahalılığı karşısında eri met Bakanlığından bu sabah bilditıları ile İngiliz uçaklarının taar sindeki İngiliz deniz ve hava surildiğine göre dun gece Port Said Fas Sultanı, bu şikâyeti bir mek f Paralan biten turistler, Vransa son nutkunu şüphe ile karşılad'ğını km msanlan tslah Için emrettiçl diğini, hayat seviyelerinin düşük ruzuna uğradılar. Lisan ayrıhŞın baylan, gemileri kadar sıeak ve ibadat ve ahlâkiyatın heyeti nmubölgesinde çıkan bir kavga neti tubla Cumhurbaşkanı Vineent ' dan ayrılamamakta olduklarından da ilâve etmiştir. olduğunu ileri sürmektedirler. dan doğan güçlüklere rağmen, çok nazik insanlardı. Başta geminin miyesi olduğuna göre dinde böyle cesinde bir İngiliz askeri öldürül Auriol, Başbakan Laniel ve Fran fecî bir durumda kalmışlar, fakat Türk muhıibleri vazifelerini hak ikinci kaptanı san sakallı binbaşı şiş saplamak diye bir gaye de mevderhal tedbir alınmıştır. İngiliz Diin gece radyo ile miilete hitab muş, bir diğeri de yaralanrmştır. sız halk efkârına bildirmiştir. kile başardılar ve kendüerini gos olmak üzere, bütün subaylar, bız end olmadığı mnhakkaktır. konsolosluğu halen bunhra günde eden ve grevi takbih eyliyen Baş Hâdisede iki Mısırlının da yaralanSiyasî müşahidlerin bu husustaki terdiler. İstikbalde bu nevi müşte misafir iki Türke büyük yakmlık bakan bu tenkidleri cevabiandınr dığı bildirilmektedir. Yani açıkçası böyle hünerlerfn fikirlerine göre Fas Sultanı bir an 2 buçuk ılâ üç buçuk sterlın ararek tatbikatm devamını temenri ve alâka 'gösteriyorlar. içki ve siken «Kararnamelerin hepsi çıksında para varmektedır. Uunıar, Bu münasebetle yaymlanan bir evvel Marakeş Psşasının faaliyetîigara ikram edivorlar; bizimle ko dln ile bir r&na alâkası yoktur. Tıb ederim.» madı. bekleyin, bırakın da çahşa tebliğde, vak'anın Port Said'de güm rini sona erdirmek ve memleket İngiltereye döner dönmez bunu uletnasının fikirlerine göre bn hiiÖğleden sonra, saat 4 te bütün nuşuvorlar; Türk basını ve ajans nerler nzun zamanda haricdsn ve lımi) demiştir. Mnmaileyh. Fransa rük binası civarında cereyan ettiği İçin tehlikeli olabilecek bu adara ödiyeceklerine dair kâğıd imıalalan hakkında malumat ılıyorlar; diğer İngiliz harb gemileri Thfda «iktisaden' zayıflann* arttığını, ve Ingilizlerin yapılan bütün ihtar dan kurtulmak istemektedir. kendinden yapılan telkinlerle bb» maktadırlar. ' seus'ü yaînız bırakarak çekilip nükteli fikralar anlatıyorlar. İki kısun ftaiyolojik merkezlerin vaziişsizliğin de genişlediğinl itirai et lara rağmen buraya nöbetçi koygitmislerdi. Manevra bitmis, fîkst günde kırk yıllık dost olmuîtuk. Tiirk havacılık heyeti miştir. felerini tatil etmelerinden ibaretmalarınm hâdiseye sebeb olduğu gemide faaliyet bitmemişti. GemiG«nide sanki bir Tflrk gemisin Hr. Kitekim bn neticeleri Cenubl Aynı ekonomik şartlann mevcud açıklsnmaktadır. Amerikadan hareket etti nin kıçüstünde bu mektubu yazar de imişiz gibi her yere girip çıkolducru İtalya da buhran Içindedir. Adana 12 (Telefonla) Sehritniz ken acemi deniz piyadesi erleri tO makta serbesttik. Bizim için hiç bir Amerikada bazı yapraklan eiihıeBakanhk tebliğinde fazla maluNew York, 12 (Anka) Milletmekle elde edenler de vardır. BuHariran seçimleri, 1945 tenberi de mat verilmemekte, fakat Port Said emnivet memurlan, komünizm le fek ve makinelitüfek talimi y*.M askerî sır mevcud değildi. Gemiye, nn bövle Izah edisimJn sebebi hâlâ vam etmekte olan istikrarb devlet halkı «memleketin selâmeti için da lerarası sivil havacılık teşkılâünın Londra, 12 (AP.) Başbakan uçakla/a, talimlere. İngiliz donan safdil halkm. bövle şiş saplamak siyasetini sona erdirmiş, •Fransa ha soğukkanlı hareket etmeğe da davetlisi olarak Amerikada bulunan Churchill bugün beklenmedık bir hinde propaganda yaptıgı ihbar e yorlar. Öteki denizciler ve havactsekiz kisilik Türk grupu bugün dilen bir gezici başoğretmeni vaka lar da durmadan calısıyorlar. De masına aid her sualimize cevab ve ve ateş yemek gibi hünerîeri dinde vari bir parlamento hayatı. başla vet olunmaktadır.» Türkiyeye müteveccihen hareket anda meşhur purosunu salhyarak lavarak savcılıSa teslim etmişlerdir. nizciler, geminin bazı yerlerinin izahat veriyorlar. Türk donanması kemale ertnls olmanın neticesi t«mıştır. De Gasperi'den sonra hükuve halka tebessüm ederek Başbaboyasını tazeüvorlar, pirinç kısım hakkında malumat istiyorlar. Tür lâkki etmeleri endişesidir. etmiştir. Egede kurulacak iki meti kurmağa tesebhüs eden Picdkanlığa gelmiş ve Dış İşlen Ba Bir müddet önee şehrimize ,'ele !an parlatıyorlar, öteyi berij'i sili kiyede ve İngilterede tanıştığun Ne Hazreırl Peygsmber. ne ashabı oni adındald Hırlstiyan Dernokrat fabrikanın hisse »enedleri Grupta bulunan Türk kadın pi kanhğı mensubları ile üç saat gö I r e k U* oteline misafir olan Aksayorlar, yıkıyorlar: havacılar '1a u İngiliz amirallannın şimdi nereler Rüzin, n« hnamlar, ne müctehidler, lider de muvaffakıyetsizliğe tığralotlarmdan Sabiha Gokçen, harede bulunduklarmı soduğum zaman güvertesımıştır. Birlesebilecek partiler araİzmir, 12 (Telefonla) Emlâk ketinden evvel verdiği beyanat rüsmü^tür. Başbakanın bu anl zi ray kazası gezici başöğretmenlçrin Çaklann bakımı ve uçuştazelemekle bunlan nerede ve nasıl tanıdığımı ne Muhiddini Arabî gibi Mevlâna telkl artık k d tamamen | d e n Mehmed Ali Şengülün durupibi büvük nlema böyle hüner föstitk | J^îoluyorlardı. J sındaki çekîşmeler buhranın uza Kredi Bankasile iştirak halinde So ta; Amerikada kendılerine gösteriöğrenmek istivorlar. Birinci ve İkin meşgul iyileştiği ve derhal vazifesine baştermemlşleT, bövle şubedebazlıklara raasma yol açmaktadır. Fakat, Fran kede kurulacak ve yılda 85 bin ton len yakın alâkaya teşekkür etmiş mundan şüphe edilmiş ve emniyete ci Dünya Harbindeki deniı muhaAçık denizde durmadan ikmal ra|bet etmemişlerdir. sada olduğu gibi, burada da vergi çimento istihsal edecek fabrika ile ve çok mütehassis olduklannı bil lamağa hazır olduğu yolunda tef ihbarda bulunulmuştur. Tarassad Mıhmandarımjz yamma geldi, rebeleri hakkında bildiklerimi söysirlere yol açmıştrr. Bnnlar, akliyat ve nakllyat fl* sistemindeki bozukluk. hayat pa Ayduıın Kadıköy mevkiinde ku dirmiştir. altına alman öğretmenin bazı hsl centeresan bir %ey göreceksiniz. U ledıkçe îivil bir Türkün bunlan halılığı, hayat standardının düşük rulacak tuğla ve kiremid fabrikaAfganistandaki Türk askerî leri mevcud şüpheleri takviye tt çuş güvertes'ne gidelim, dedi; bu öğrenmij olmasuıa havret ediyor .| elde edilemiyen sadedil khcseleri ingiliz askerî heyetinin hayrete düşürüp manen esir etraet olması huzursozluğuB genisje lan için 8 milyon lira sermayeli sırada açık gümüşî bir muhribin lar. ye yaravan şeylerdir. h e y e t i OÖnÜyor j miş ve emniyet memurlan kendisimesinde rol oynamışür re oynatetkikleri süratle üzeıimize doğnı geldiğini anonim şirketin beheri 1000 liralık Hulâsa Th»«eus'te gayet entereOrtaeafda dünvanm her tar«maktadır. Tahran, 12 (Anka) Afganıs | n i savcılığa teslim ermişlerdir. 4av gordük. Bu St. Kitts muhribi idi. san bir seyahat »diyonuE. hisse senedleri bugün Aydında saAnkara, 12 (a.a.) İngiltere fmda pek rağbette İ(H. Medeniy«< Burada her sene btr kaç milyon tıja arzedilmiştir. Hisse senedlerinin tanda vazifeleri nihayet bulan Türk ' cılık Mehmed Ali Şengülü tevkif Kraliyet Millî Savunma Akademisi flerledikçe faaliyet sahalan daralnuf liret gelir gösterenler vardır ki, dörtte bir parası Emlâk Bankasma general ve üst subaylarından mü askerî müşavirleri, Ankaraya dön talebile Sorgu Yargıçlığma sevkettır. trfan ışıgı girdikçe: bn hâdibunlann umnmiyetle bu miktar pa yatırılmaktadır. Bir günde 102 hiıteşekkil heyet bugün öğleden son mek üzere buradan geçmişlerdir. seler sad«ee birer lâboratuvar tetrayı her ay sarfettikleri ileri sürüTürk askerî heyeti serefine İra mfş, öğretmen sorgusunu müteakıb ra da tetkiklerine devam etmiştir. se senedi satılmıştır. kiki mevruu ohnaktan Ueri Idy* nın eski Ankar. 'aUşe^iIİteri Ge tevkif edilmiştir. Sanığın esyaian liiyor. Fransada da durum bu mermet anetmiveceklerdlr. tzmirden de 2,5 milyon liralık bir Heyet saat 14 te tank okulunu zi neral Siyasi tarafından bir ziyafet arasında komünizm lehinde bazı kezdedir. B. FELEK Ankara 12 (a.a.) Ulaştırms Ba Viyana, 12 (Nafen) Bulgarisiştirak sağlanmıştır. 954 yıhna ka yaret ederek okulu gezmiş ve saat verilmiştir. Demir Perde dışmda en kuvvetli vazı ve vesikalar bulunmuştur. tandan gelen raporlara göre, Sofya k^nhğmdan bildirilmiştir: dar fabrikalann ihale edileceğini 15.45 te de Erkânıharbivei Umumıkomünist partileri de iste bu iki Zam tsdyen esnai 209 sayılı oğrenci abonman kartı ile banliyösünde 24 gaat zarfmda memlekettir. Bunlardan birinde her Aydm Valisi Dilâver Argun bugün ye binasmda haber alma dairesi taBc!e<Uye Dslml En.ciirr.erJ sah gOnfl tarifesinin sadece 3 üncü mmtaka dokuz saat elektriğin hususi işler toplan&rak bazı esnaf teşekkUHesinla dört seçmenden biri. diğerinde de yaptığı bir toplantıda söylemiştir. rafından tertib edilen bir konfemesafesi 1526 ve 4 üncü mmtaka de kullanılması yasak edilmiştir. tartfelerta •ymrUniîsası vs baııiannın ransta hazır bulunmuştur. her üç seçmenden biri komünistleRuslar Merihte hayat I mesafesi 2745 kilometre olarak de Bulgaristânın daha bir çok şehir da büsMtOn kaldmlmaa hsikındaki Heyet yarın sabah saat 9 da özel re rey atmaktadır. Şimdi bolşevikğiştirilmiş ve bu suretle ücretlerdt lerinde de elektrik buhranı mevcud tekllflerlal tetkfk edecektir. Bu teçek. olduğunu keşfetmişler uçağile Iraka müteveccihen şehriküllerden b«nlan BelediyeniH ttıiie ler Fransada olsun, İtalyada olsun hiç bir değisiklik yapılmaksızın ta olduğu bildirilmektedir. ysnmağ» haMn ohnadığına dair Devlet karışık dummdan isrifade etmeğe Londra, 12 (Anka) Moskova mizden ayrılacaktır. rifenin bu kademeleri banliyö taDiğer taraftan bu raporlara gB Şurasındaa k&r&r ateuşla^ır Tartfenln calısıyorlar. Malenkov'un nutkun radyosunun bildirdiğine göre, Tikrifesi kademelerine göre ayarlan re, temmuz ayında bazı Bulgar |e baran iyi, baran da fena tarafl»n Şemseddin Günaltay da bn iki memlekele şimdiye ka hof isimli bir Rus âlimi, Merihte makla öğrencilerin bu seferler için hirlerinde hiç elektrik kullanılma bulunmaMadır. Bu itlbarla bazs esa». 29 Ağustos Salı aksamına kadar hrda mutabakat hanl olmakla berabat Sivasta bir konuşma dar eörülmedik şekilde •iitifatlar hayat olduğunu keşfetmiştir. daha ucuz abonman karü almalan mıjtır. henüx kati bir netice tlmmıs değ'ldir, da» bulunması. yatışrırıeı bir agız sağlanmıştır. Moskova radyosuna göre Tikhof, yapacak tarifelerlnln kaldırılrrasmı Ist.yenler Uçak ilâve seferleri kullanması da komünistlerin duru keşfini büyük bir teleskopla yapberb«rlerle lekantanlardır. Zanı 1*1. Liselerin son smıflan Slvas, 12 (Anka) Eskl BaşbaAnkara, 12 (a.a.) Ulaştırma yenler arasında h&mamcılar yuzde eOU munnn takviyeye ve oniarı iktidara mış ve Merihte bütün nebatların kanlardan Erzincan milletvekill Bakanlığı, Devlet Havayollarmda mahallebleiler yuıde yırm b«f . eHİ. yaklastırmağa mahif bir manevra yeşil olduğunu anlanustır. olgunluk smıfı haline Şemseddin Günaltay bugün saat 18 Kurban Bayramı ve İzmir Fuarının pastacılar da aynı miktard» zam tale. dan başka bir sey olmasa gerek... UMUMÎ İKRAMİYELERDEN BAŞKA Moskova radyosunu devamk ola de Erzincandan şehrimize gelmişgetiriliyor açılışı münasebetile ilâve uçak se blnde bvdimınalrtadırlar. Ömer Sami COŞAR rak dinliyenlerin göylediklerine tir. Ankara 12 (TJÎA..) Milll EğiÜm ferleri yapılmasına karar vermiştir. Sahne Sanatkârlan Demeğinhı 1 Eylulde cekllecek olan göre, aynı radyo, bundan bir müdfavkalâde toplantısı Bakanlığı,'liselerden olgtınluk im19 ağustosta Ankara İstanbul, Ankara camilerinin kıble det evvel başka bir âlim taratndan Eski Başbakan bu geceyi sehrlSahne Sanatkârlan Demegl rtvr.mb. tihanlannı kaldırmak ve lise mu 20 ağustosta da Ankara İzmir ve mizde geçirecek ve yarın saat 17 de lan dtn saat Komadl adili okullarda bir olgunluk sınıh izmir İstanbul arasında mevcud Tiyatrosvmda 15 30 da Şehir topîaEt» istikametlerinde yanhşlık Merihte nebatların mavi olduğunu parti genel merkezi balkonundan fevfcalâde bir ihdası suretile, yüksek tedrlsata normsl seferlera illveten, seferler yaomıslardır. 80 tmıaJı Wr takrtr »•. bildirmisti. Bu müşahidler, harbin Sivaslılara son siyasî durum hakiddialan gecisi kolaylastırmak üzere hareke yapılacaktır. ılmesıre rajmen, pek az sasatkinB bundan evvelki Rus keşiflerine aid kında bir nutuk verecektir. katıldığ! bu tcplantıda, azalar dtme^la ta f.ecmU ve bu mevzuun «n kra Ankara, 12 (Telefonla) Anka uydurmalar olduğunu söylemekte daha fyi işletpesinl temin için tenldd Fransız batiskafı 1500 »ır.ands tatbiK mevkiine konulra camilerinin bir teki müstesna, ve ne Tikhof isimli bir âlimin mevMÜHİM ILÂN v» tekliferde bulunmuşlardır. Azalar maa için ilgili zevattan müie^ek Dünyaca tanınmıs döseme, mu bllhas«a gecenlerde Komedi TiyatroeuB. riığerlerinin kıble istikametlerinin metreye indi cudiyetini, ne de Merihte hayat kil Komisyon çaJ smalanna başla samba. mobilya ys. oolifler ci da yapılan orUojTmu gbsterilerini dar. yanlış oldu|u yolunda bir iddia orolduğunun kat'ileşmediğini ilâve et Toulon, 12 (a.a.) Batiskaf adı >i£ğ!jı terüb etmemesinl tenkid taya ahlmıştır. Buna göre Diyanet lâsını kullananlar eskl ve yeni verilen ve Fransız bahriyesi taraBu suretle, ötedenberi hath «I arkadaslarımızın dikk>>mi cel îerdır. Igleri Başkanlığının 1951 yıhnda mektedirler. fından inşa edilen yeni tip bir dekâyetlere sebeb olan lise olg^ıniok bederiz. bastırdığı imsakiyede Ankara ca Rusyada mecburî tahsil HER 150 LİRAYA BÎR KUR'A NUMARASI nizaltı gemisi bu sabah saat 6.37 imunanlan meselesi halledilmif omilerinin kıble istikametlerl dikde Cepet bumunun 10 mil güney l«p*fc gibi, aynca lise muadili bu Son günlerde plyasamızda takmüddeti uzatıldı kste ahnarak kıble inhlraftnm eebatısmda 1500 metre derinliğe inhnur muhtelif kademeli okul me lidi satılmakta olduğundan isbu nubdan şarka 19 derece olarak tesMoskova, 12 (a.a.) Sovyet Maa miştir. Batiskafta kaptan Houot sunlannın üniversite tahsili vapa taklidlerden sakınmanızı tavsibıt edildiği belirtilmektedir. Geçen bilîneleri ve bilhassa teknik öğre ve ederiz, ve bu aibi taklid mal>ıllarda yapılan Dikmen camiinin rif Bakanlığından bildirildiğine gö ile mühendis Wilm bulunuyordu. 17 ağustos aksamına kadar OaBir nevi deniz helikopteri diyere, 19 eylulde okullar açıldıktan t'mde şiddetle ihtiyac hisseiiîen lan imal edenlere kanuni taki ranti Bankasına yüz lira yahrırı e kıble inhirafı 20 derecedir. Bu taleb* noksanının telâfisi imkân bata girisilecektir. m°vzuda yapılan neşriyat üzertee sonra 10 senelik yeni bir mecburî bileceğimiz gemi gayet iyi jartlar ı sanız 26 ve 30 ağustos keşidelerine Bütün hakikî kutular üzerinde iştirak edebılırsinizdahlline Rirmektedir. p âkalılann dunımu tetkik ettikle tahsil kanunu yürürlüğe girecekür. dahilüıde suyun yüzüne çıkmıştır. «Poliilor» markasile «Made ln Kitablar yeni sisteme göre tanrı ilâve edilmektedir. Bu kesidelerde iki apartıman England» kelimelerini aravınız. d^iresi, iki arsa ve on üç bin 11PEOF. NtMBUSTJN MACEBALA8I: zim edilmiştir. Bundan evvel mec«Poliflor» cilâsı her yerde sa ralık para ikramiyelei'i vardır. Sıcaklık rekoru buri tahsil müddeti yedi sene idi. tılır. Libjra, 12 (a.a.) Libyanın kuRusyada yeni bir tayin zey batısındaki küçük Aziziye kasabasında. resmt dünya hararet reMoskova, 12 (a.a.) Alexandr koru kaydedilmiş bulunmaktadır. Puzanof, Federal Rus Cumhuriyeti Bu kasabada hararet 136.4 fahren Bakanlar Konseyi Başkanlığına taheit, yahud 58 santigrad olmuştur. yin olunmuştur. Bu mevkide da. 29 Ağustr>s Cumartesi ha evvel Boris Kernezof bulunmak Libya orta elçiliği Ankara, 12 (Telefonla) Dış ta idi. Yeni Başbakan daha evvel Sovyet İşleri Bakanlığında, merkezde çalışmakta olan Celâl Karasapan, Lib Rusya komünist partisi merkez icBı'ıtün sanatt°verlerin gecesı olacaktır. ya Orta Elçiliğine tayin olunmus ra komitesi Pesidyumunda aday aBlletler ^fTir nram Tıyatrosunda ve Necmi Rıza Mağar ta idi. tur. J zasında. •••^••i^BBİâ^BV Malenkov'un iltifat etffği memleketler Rusyanın. silâhlı knvvetler tahsislerini arttırdığı anlaşılıyor Sovyet bütçesinde gizlenen hakikatler Fransada grevle mücadele Kaçan kaçana Btr çok İran mebuslan Mechse iltica etmişler, dışan çıkamıyorlarmış. Hattâ bunlardan dokuz tane$i Musaddtk'ın zulmünden Birleşmiş Milletlere şikâyet ediyorlar. Sah 4 ASustc» Thestuç I Sancak bordamıza sokuldu ve blBızde de tersine. Bir çok mebuslartmız dışarıda dolaşıManevra devam ediyor; yeşilin zimle aynı rürati muhafaza ederek îlerlerken bir roket tabancası ile yor, bir türlü içeri giremiyor ucaklan (bizim gemıden hava'anan bizim geminin güvertesine ince bir ikinci parti uçaklar) 50 mil .nesalar! D. N. çıma attı. Bu çımava orta kalınlıkta Türk İngiliz manevralarınıtt son gününde neler gördüm? Yazan: Abidin Dav'er Şeyhin kerameti Kuru Gürttlttt Korede kuvvet bulunduranların loplantıları İran Rus görüşmeleri bugün başlıyor Amerika, Malenkov'a inanmıyor Fas Sultanı şikâyet ediyor Mısırda yeni bir hâdise Ghurchill Başbakanlıkta Komünist propagandası yaparken yakalanan gezicf başöğrelmen " Oğrenci abonman kartları Bulgarislanda efektrik buhranı FATİH AJANSIMIZDA 150 Liralık Hesab Açtırınız. 11 TİII AITIM AKI PARA İKRAMİYELERİNÎ KAZANÂBİLİRSİNİZ. TÜRK TİCARET BANKASI 4 gün kaldı Acele edinîz NECMIRIZA GECESI ACIKHAVA TIYATROSUNDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog