Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHURİTFk 13 Ağnstos 1953 B E R Î A NASIL .«. TASFÎYE EP.lPlkJ Vaıan. Eskl YüJuek Şura llyesl Nlkoiaj Kudrljanzew Sovyet Rusyada teşekkül eden iki cephe =haberleri Amerikada Kore mütarekesî İstanbu limanında vapur kalabalığı Yazan: Reha Oğux Türkhan Şehir ( AMERİKA MEKTUBLARlj Bir müstehcen neşriyat davası Bir müddet evvel Sine.Spor mecmu. «sınm arka kapağmda neşredilen Ame. rikan artıstlerinden Marllyn Monroe'nun çıplak resml Savcılıkça musteheen gö. rulmus, toplu basın mahkemestnde der. gl aleyhine blr dava açılmıştır. Aynı resmin Amerikada neşri dahi artlstln bağlı olduğu film sirketl İle resml çekip plyasaya suren fotoğrafçı arasında blr davaya aebeb olmu;tur. Dün mahkeme, resmin «anat m&hl. yeti arcettiği müdafaaiinı kabul ede. rek Sine.Spor neşriyat müdürunün be. raetine karar vermlştir. Öğrendiğinuze gore, Istanbul llma. nında, son tenelerde rastlanmıyan bir 7 gemi kalabalığı görulmuştür. Temmuzun son günlerinde idi. Stalin'e m«ar kaacılık ettiklfri Bilhassa ecnebı bandıralı jUepler. Saratov şehrine bir talebe akrnı şu anda biri diğerinln kuyusunu Rabstaa onlerıne kadar iki ııralı ça. dtr başlamıjtı. Alü büyük otobü kazmağa çah|iyordu. tkisi de le mandıraları doldurmujtur Bu yuzden New York, ağustos Kore mü Van Fleet, hücumunu bugunkü ida farketmiyen bir futbol takımına» den bir idare, kurtarma siyasetini D. P. h merkezi de bir siyasî Lıman tsletmc vasıta ve perıonelı şllep. sun getirdiği ilk parti 150 kişi ka lecek günlerin hazırlığile meşgul lerle gelen tıcari eşyayı tahlıye ede. tarekesi haberinı, Amerikan halkı renin «mütarekeci» politikasma da benzetti. Bütün bu imkânlara kar başlatabilmek fırsatlarını yaratmak toplanb tertib edecek dar vardı Genclerin hepsi Mos dü. Zaten her şeyi lculis ardında m«mekte<lır. Işîerın bir an once bitinl. fazla bır sevincle karşılamadı. So teşmil ederek, Korede «tam zafer» şı Washington'un reaksiyonu, hür için gayret sarfedecekken, kendiliD. P. istanbul mllletveklllerl dün kovada yabana dıller enstitüs'ine hanrlamağa alışmışlardı Gizli ka meslnl temın maksadıîe, Denizcılık Ban. kaktaki halk olsun, goruştuğumuz siyaseti takib edilse düsmanın hâlâ riyet için ayaklananlara «sempati ğinden doğan ve ellerine hazır dü saat 18 da 11 merkezinde idare kurulu paklı işlerde flstad olduklan için kası. L.man Işletmeslnde çalışan me. ile blr toplantı yapmıjlardır. mensubdu. Husus! maksadla ?öninsanlar olsun, Waghington"da Kon yenilebileceğini ve Birlesmis Mil izharı» ve Doğu Almanyaya gıda şen fırsatlan dahi bu prensip uğ üyelerivakte kadar devam eden bu top. Geç Stalin'in ölümünü bulunmaz bir mur ve murtahdemlerlnln lzinlerini kmJ. gre olsun, «ölü}lerin durdurulmuş letlerin düşmanla mütareke yap yollama teklifinden ibaret kaldı. denldikleri almancaya vâkıf o!uşrunda kullanacak enerjiyi göstere lantıda, büyuk secim hazırlıklan üze. dırmıştır. hrsat diye görüyorlardı. Edindikleri Truman idaresinin tedafü! hattı memişlerdir. Sendika makaleleri yir rtnde durulmuş, C. H. P. nin muhtelil Diğer taraftan, fotanbul ve Marmara olmasıru gükranla, fakat neticeyi mağa kat'iyen muhtac olmadığmı larından anlaşılıyordu. Bundan tecrübeler, bir rakibin ne çekılde başka her biri mükemmel par* temizleneceği hakkında fikir veri bölgesi Llman Mudurlugu, lımanın ala. ıhtiyatla» karşıladıklarını belli et bildırmiştir. Anlaşılan bu «mutlak hareketinden farklı olmıyan bu gi miye yakın gazetede intişar eden yerlerde yaptığı tcplantılara karşılık madlgı ıllepıeıi Hallce tokmak zorunda zaferci» görüsleri Eisenhovırer'in dişi, şimdiki D15 İşleri Bakanı Dul Sokolsky'nin iddiasınca, bu jaşır bir gıyasl toplantı programı tesblt şiıtçü olan delikanhlar, hem sıya yordu. Stalin'in bu hususta hangi kalmıştır. Gemllerin Hahcde boşaltıl. tiler. Gazeteler gu noktayı defaatedllmiftır. îe belirttiler: cAmerıka, kurulduğu cKorede mütareke» kararile uyuş, les'm 1950 denberi »öylediği v« tıcı durumun cevabı basittır: «Eisen sî ve hem de askerî işlerde kuda yoldan yürüdüğü malumdu. Kendi ması kolayhk sağlamakla beraber sey. madığı için, Van Fleet tekaüde sev yazdığı sözlerle karjılaştırmak en hower hükumeti, patırtı gürültü «Tarsus» vapurunun rötar kurulah ılk defa olarak, gıriştıği nılmak üzere hususî tahm iormus sine rakib gördüğünü sizliden c« ruseferı guçleştlrmiştır. sebebleri araştınhyor bır harbi tam zafer kazanmadan kedilmistir. teresan olur: yapmadan, kurtarma siyasetini ter lerdi Propaganda vasıtalarının ha liye takib ettirir, zayıf bir tarabıtirmıştir. Mutarekeye en çok ta«Tarsus» vapurunun her defasmda Şehrimizde ete niçin narh Stalin öldükten sonra Moskova«Dünyanm hürriyet için müca ketmiş, Churchill'in yatıştırma sizırladığı panik havasına fiiiyatta hm yakaladı mı, ya canmı cehenraftar olan Eisenhower bile, müta nın ister istemez bir sarsmtı geçi delesinde taarruza geçmenln ve bu yasetinin yeni bir çeşidrni kabul et olduğu gibi son seferinde de dort saat konulmuyor? yardımlan olacakh. Alman para neme gönderir veya tedricî şekılde rotar yaptığım yarmıştık. Bildlrildiğl. Ankara kasabları Ankara Beledne. reke gecesı televizyonla mıllete hi receği herkesçe kabul ediliyordu. şekilde düsünmenin zamanl gelmiş miştir.» n« göre, «Tarsus • Avrupa limanlarına > şütçü üniformalan giyerek uçak gözden düşürerek saf harici ed»rdı. •inın ete koyduğu 265 kuruşu az bula. tab ederken, ihtıyatlı bir nıkbinlıkMakul nisbette bir harb riskini gö tır; istibdadın aşıp taşan dalgasını Bu müfrit hükümler bir tarafa da geclkmeler İle vasıl olmaktadır. larla ındırilecek ve halka gözdağı Her çırak, ustasmın izinden yürü rak bunun 300 kuruja çıkarılmuını ten oteye varamadı. ze alarak, Eısenhovver hükumetinin geriye püskürtmelidir... Bugün da bırakılsa bile, şu kadarı aşikârdır Bu yuzden yolcular bu llmanlardan İç verılecekti Filhakika 31 temrrmı yeceğine göre Malenkov'un :da bu lstemlsti Beledlye. kasabların boyko. Amerikalılar şimdi asıl şu sualin bu emsalsiz fırsattan istifade etmesi hi komünlst bünyesi fazla yayılmış, ki Eisenhower hükumeti, kurtarma »ehirlere kalkacak trenierl kaçırmakta kaideden dışanya çıkmasına mkan tuna ve hay\anlarmı Istanbula «evket. vt v« muhteüf bakımlardan zarar gor. 1941 günü plânın tatbikına geçildi. yoktu Bilhassa diktatörlfik reiira meleruıe rajmen narhı artırmamıştı cevabını bulmakla meşguller. «Now ve kurtarma siyasetıne hız vermesi fazla katı yapılı ve fena kuruludur. siyasetini şimdilik kuvvetle yürüt mektedirler. Guya Alman paraşütçüleri 15 er Bu defa Ankara Beledıvesı 265 kuruşu What?> (Bundan sonra ne olacak?) beklenebilirdi. Böyle olmadı. Bilâ Uyukhyan müskülât diriltilir ve lerinin iktidann tek elde top anmemektedir. Buna derhal «yatıştırDenlzclllk Bankası Umum MudÜrlü. kişilik gruplar halinde bölgeye raası, maharetin bir elden da&lması du fazla buîmu}. et narhını 250 kuruşa Bunu anlıyabılmek için, Amenkan kis, münakkidlerin ifadesince, ür azdırılırsa, bu bünye sarsılabilir.» ma» veya «durdurma siyaseti» eti Sıl, röt«r «ebebınin tahklk edllmeBİnl ınd rmlştir. Halbukl çehrımizde Mısır indirildi Indirmeler. Alman ijaıet gerekiyordu. Hsrtâ bunu şart koşan çarşısında bile et 280 kuruşa, diğer ve dunja sıyasetinı parça parça kek ve şaşkın bir «bekleme» siyaGene Dulles'ın sözlerinden: ketlerini yapıştırıvermek acelecilik Denlz Hatları t^letme Müdürluğune biU lerıni taşıyan Sovyet uçaklarile sebebler vardı. tkiye ve daha fazla yerlerde ıse 300 den dort yuı kuruja meseleler zavıyesmden değıl, temel seti takib edilerek kıymetli aylar «Beşer hürriyetinin sonsuz kud olur. Unutmamah ki Eisenhower dlrmlşhr, Bu arada. ilk tedbir olarak geminln çarkçıbaşısı değlstlrilmış, ye. yapılmıştı. kısımlara bölünen nüfuz, rejimm kadar satılmaktadır. Keyflyeti talâhi. prensipler noktasmdan tetkık et zıyan edildi. Tahmin veçhile, Krem retine inanan biz Amerikalıların bun hükumeti ancak bir kaç aydır r'.ne İstanbul vapurunun çarkçıbaşısı yettar bır zattan sorduk. Bıze şunu mek şarttır Amerıkanın bugunkü inde ıktidar kavgası başladı ve ca zaman pasif bir role razı oluşubaşındadır ve pânlarını organize getırilmıştlr. Geml suvarüinin de değıj. Hareketin gayesi malumdu. Ha,k devamuu tmkânsız kılardı. Bölim soyledı Malenkov, Beria'yi temızledi. Daha muz hem yanlış, hem de gülünç etmeğe vakit bulamadan talihin ga tlrileceğl sdylenmektedir. dış sıjasetınin temel sistemi, felsearasında isyanlar çıkarraak, onun süzlük jarta her »eyden evvel ?e"ıt Ankara Belediy«»inln etlnı, Et ve rib bır cilvesile, Stalin'in ölümü, Bir sabıkah, kendisine selâm nabzını yoklayarak temayüllerine meliydi. Balık Komblnası temın etmektedır. Hal. fesı, görüşu nedır? da fevkalâde fırsatlar belirerek, Do tür » bukl lstanbulda fiatlar hayvan muva. Monroe devrinden kalma infirat ğu Almanya peyk memleketlerin ayaklanmalan vâkıi olmak, Alman kıt'alanna başta olmak üzere, Ve şu kesin vaid: Malenkov ile Beria trasında ko redatına ve toptan latıça tabidir. Bu. vermedi diye bir adamı bıçakladı karşı alacapı tavn gözden geçlr pan fertınanın menşeini, Stalin'in gunlerde et flatlarında az. çok bİT dü. çıhktan, Roosevelt in yaüştırma si peyk memleketlerde ayaklanmalar «Komünist esareti altında inliyen ve Beria'nın temizlenmesi gibi fevDün Söğüdluçeştne caddesınde ente. mek ve nihavet bütün bunlann ölürnünü takib eden ılk haftalar. fukluk vardır Şimdl ete narh koydu. yasetine, bundan da Truman'ın başladı. Washington, bu çözüntü e bütün insanlara, dunya haklarınm kalâde fırsatlar zuhur edivermiştir. resan blr yaralama hâdiseni cereyan neticesini İç İşleri Bakanlığıaa du hatt* ilk frünlerde aramak ISzımrhr ğumuz takdirde du;mekte olan et fiatı. durdurm» siyasetıne geçen Amerı marelerini fırsat bilip bu gibi ha ürkeHerine ve ürkütülmüş olanla Asıl hüküm, Eisenhower rejlmi bi etmiştir. Caddeden geçmekte olan sabı. yurmaktı. Bakanlık, Wolga'dan ge Çünkü bu iki adamın giriçtiği ik nı muhafazaya sebebiyet vermij olu. ka, Eısenhower ve Dulles'le bırlık reketleri kuvvetle destekliyeceğine, nna «junu söyliyelım: Bize güvene raz daha eskiyip organize olmağa kalılardan Şevket Varoğlu. karşıdan te yenı bır siyaset devresine gir âzamî ihtıyatkâr bir tavır takındı vakit bulduktan sonra tutacağı yol gelen Şefık Koşçu isinll şahsın kendl. lecek raporlara göre ya tedbirlprini tidar mücadelesi daha o günl? de ruz » bilirsiniz!» «ine »elâm vermemesine kızarak bıça. üzerine verilebilir. Dünya Sağhk Teşkiiâtınm iki mıştır. Bu yenı siyaset çağına «kur ve «Rusyayı tahrik etmekten çekin«ücılaştıracak veva eevşetecekti. bile bir kuvvet denemesi »eklinde Bu guzel ve kuvvetli sözlerin heğını çekmlş ve üzerine hücum etmıj. tarma siyaseti» (Liberation Policy) meyi» en fikilâne yol bildı. Bu y6taraftarlannı »armı» görünmektc kadın üyesi şehrimize gelecek men aynmı Eisenhower de, seçimAmerikanm müstakbel temel si tir. Şevket bıçakl» Şefıgl kolundan ya. Büvük eapta bir deneme yapıhDunja Sağhk Tejkılâtından Mıs. R denmışti. lu «âkilâne» bulmıyan «Tıme» der lerden e^'el ve seçildikte» az sonralamıstır. Yaralı Nümune hastaresme dir. Bir taraftan Beria'yı tutanların yaseti mevzuunda tahlillere ve ana yatırılmıj. aabıkaU hakkında. taklbata Dre>er ile, Mıss O Boggallay 15 aju«. yordu. Münfend parasütçü birlikAnlaşılan bu ismi takanlar ve gısi, Amenkan hariciyesıni, .topu ra söylemiştir. Münakkidlerin işagruplaşmalan, diğer taraftan parti to» cumartesl gıınu Cenevreden uçakla prensipler münakaşasma ilerlkl ya geçllmlstir. leri bölgenin süpheli köşelerine mekanizmasını idare eden Malenkullananlar (ben de dahil), bıraz a tesadufen aldığı halde topu aldığım ret ettikleri gibi, bu prensipleri gü»ehrımıze ge'eceklerdir zımda temas edeceğim: indirilmişlerdi. Bu arada Engels, kov'culann hâkimiyet iddiası, yer cele etmişler. Yeni Amerikan siCoğrafya Enstitüsü >Tird gezileri Mlı. R Dreyer ve Miss O Boggallay Besimjanaja, Penvomaiskaja ve yer iki cepbenin te?ekkül etmekte jehrimzıde kalacakları bir hafta zar. yasetı artık ne tam «durdurma» siYeni ders >ılı hazirhklan Altın fiah yükseldi tertib etti TEŞEKKÜR Sovrjetskaja s,ehirleri, gruplann olduğunu, bunun zamanl» ikisi » fında, 21 temmuz 1954 tarlhinde Istan. yasetıdir, ne de henüz tkurtarma». Verllen malumata gore buğdayını üzerinde çalışmalar tstanbul Onlversitesl Edeblyat Fa. bı1l<ia toplanacak .Guney Avrupa Şımdıkı haiile, iki cami arasında Pendlk ortaokul Bgretmenlerinden kulteai Cojrafya Enstltusu, profesor. faalivetine sahne oldu. Mıll! Eğılm Mrdur muavinleıi dün Ofıse satan Anadolu köylıisü bunun rasmda bir kuvvet denemesine in Hemşıreleri Yardımcılar kon. Cumhuriyet topraklanna ekllsn kılâb edecefini göstermiştir. İlk feransı. içinve Sosyalharırlıklan tetklk bînamaz kalmışların mutereddıd e saa 17 ne Mılli Eğıım Mudurü Muhid. bedeltni altına tahvil ederek aaklamak. lken kaJb sektesınden veıat eden kıy. doçent vt asistanların başkanlığında gereklı metll kardeşim jTrrdun muhteitf bfllgelennde yapıla. panik tohumlannı gitfjide şişirebil patlak, Yahudi doktorlarm tevkîfi edecekler ve bu arada Hemjlreler Oku. dasile, kâh o tarafa, kâh bu tarafa dın Akdık'ın başkanlığında oplanarak tadır. Bu aebeble altın fiatı çok yuk. SEYFt OMAY'uı onıımuzdeki dera yılı hazırlıkları ve «elmijtir Resadiye altın plyasasının mek ıçin bir taraftan radvolar, di meselesinden çıkmıştır. Hüdiseleri lumı ılyaret edeceklerdir. meyleden, bu yüzden de teşebbusü bölumlerln özel meselelerl üzerlnde 10 ile 30 llra arasında bir fazlalık cenaz« meraslmınde bulunmak, çelenk cak tetklk gezllert tertib etmiştir. Yaı a> larına mahsus olan bu gezl. Mısaflrler tetkikleri sonunda Anka. hâlâ düşmandan alamıyan bir si gnriıçerek bazı kararlar almışları ğer taraftan gazeteler yayeaTaya çorap söküğüne dondüren böyle bir gosterdigi kaydedllmektedlr tel. mektub yollamak evlerlmlze kadar lerln ilkl yarın baj'.ayıp 24 agustosta başladı Duşmanın hareketleri adırrr başlangıçla Beria'nın tasfiycslne ra\a ^derek Sa^lık ve Sosya! Yardım yasettır. Belkı muvakkat, belki de gelmek suretıle buyuk acımıza tştlrakle nlhayeta «recektir. Gezlye profesor Ali Bakanhğı ile muzakerelerde buluna. blzi teselU lutfunda bulunan dostlan. Tanoğlu baskanlığında, asistan Dr. Erol adım takib edilerek halka duyu doğru gidildigi görülüyordu. idarecilerin mizacı sebebile esaslı caklirdır. mıza. İstanbul Millî Efl.tim, Pendik Tumerekm ve 20 klsillk bir alebe grupu olan bu siyaset safhasına şimdilik nıldu. Saat geçmiyordu ki bunlara Ortaokul Mudürlerile, figretmen arkadas ijiıak edeceklr. Tekik bdlgesi, Edremıd Milletlerarası gerğinliği yumuşat Ycşilköy Pansijonlu okulunda ısim ve etiket yapıştırılmamıştır. dair haberler çıkmasın!. Halkm larına. akrabalarımııa ayrı ajrı te?ek. kbrtezl . Izmlr civandır. tedrisat İnıplizce yapıracak icine düsürülen korkuvu propagan maga matuf Sovyet niyetleri de bu M11H Egltım Bakanhğına bağlı ola. ktire kederlmlz lmkân vermedigınden Bu «bînamaz» siyasetin tenkıdçida vasıtasile azgın şekle getirmek mücade'enin kızışmasına vol ao rak ecneb! bır lısanla tedri'sat yapması leri, muessir vasıtalarla ve mantıklı Vefalılar gecesi şukranlarımızın IblSSına. gazetenizln tavaajutunu ric» ederlm. Vefadan Yetlsenler Demegl 15 ağustoı lâzımdı Tedhiş usulleri, bu mak«,a mıştır. Kabul etmek gerekir ki: düşunulen Çamlıca Kız Llsesi, mevkii konuşmalarla Amerikan umumi efeumarteat günU saat 20 den sabaha ka. Avukat Ttcdl T«a dı temine matuf en iyi çarelerden Beria bu rürlü teşebbüslere *arRf itibarile gelijmeye mıuaıd bulunmadı. kârına hitab edıyorlar. Bunlann ba dar devam etmek üzera Bebek bahça. Aile namma savılıvordu Mahall! hükumet W!e tar olmıvanlann ba^ında gelmek İından. şimdllik bu tesebbutten vazge. şında Koredeki Birleşmiş Millet»inde «Vefalılar gecesl» tertlblemiştir. çllmıstir. baskın oyunundan haberdar edil tedir. Aşağı yukan her gün KremYeş.lkoy Panslyonlu ilkokulunun Be. lerin sabık kumandam General Van Merhum ömer Lutfl oglu Burhan memisti Sahiden Almanlann para lin dahilinde Georpij Palas salonun ledlye tarafından Mılli Emlâke devrı Fleet gelir. Gerek Amerikan SenaÇiğdero Altmok ve Bırsen Keçedojlu. da toplanan okıdemli üyeler» mec miımkun olduğu takdirde. gerek rnevkı nun babaları, Kadriye Altmokun eşl. sfiMi birlikleri indirâiklerini « n osu huzurunda verdıği çahadetle, lisinde bir gün buna karşı açıkçî ve gerekse gelışme bakımından ingı. Salâhaddın ve Sabahaddin Altmokun nedivordu gerekse Life ve Reader's Dıgest cephe slmış ve hatti karşılaştığı lizce tedrisatta bulunan bir okul hall. Leman Sertoğlunun ağabeylerl (Istan. Boyle bir baskmla Volga halkmı gibi Amerıkanın en çok okunan bul Beledlyesi Evrak Mudürü) itirazlar dolayısile istifay» bile ne getirilmesı uygun gorulmektedlr. dehsete düsürel'ek yerinden, YUTBn Toesele uzerınde duran alâkalılar. dergilerile, gorvişlerini ve tenkidlekalkmıştır, KÜŞTÜ ALTOsOK •vvel» İlk. aonra orta ve lise kısımla. rini açıklamıştır. General Van Fleet* dundan etmeyi hedef tutan MalenmUbtell olöuğu .derdden kurtulamıya. "istanbul Gazeteciler Sendikaa Molotov, pulganin. Kaganoviç lle rının tejkil edılebıleceğırü »oylemekte in esas tenkidlsri, Truman'ın durkov, um^ujhına kavuşmuştu. Hatk, rak 11 '8/1953 gecesı Hakkm rahmetlne tarafından 22 ağustos cumartesl durma siyasetıne kai» «olmuştur. kjvuîrMıjtur. CsnaMaA Cutf'Sg» nattfc. "akjamı (Bayramın Oçtincü günü) pror>a»anda kamnanyası" daha sona Beria ye Malenkov'dan teşekkül dlr>r. bkulım faallyett geçm«l kgrârl»}. ıını muteakıb Tejvikly» Camrlnıien saat 21J0 da Açıkhavâ TiyatrosunemMen kaemak arzusunu duyu eden tKıdemlüer Meclisi» Sovyet tlğı Ukdlrde. fundilık 3 ingıllzoe og. Amerikalıların bu millî kahramanı, Sermayerf: . TL. kaldırılarak Terlkoy Asrl mezarlığma vordu Beria ile birlikte tasarla Fİyasetin» istikamet veren en mü retmenınin bu is İçin kıfjjet edeceği Korede duşman bozguna uğratılda îehrünizin en tanınmış «e3 \e defnedllmijtir. (12351) dıirı plâmn muvaffak olduğunu «rör him topMuktur. Memleket, burada ve dlğer oğretmenlerle kadronun kuv. mışken, kuvvetle takib etmeme ve Cenazesine gelmek mektub v» tel. saz yıldızlannın lştirakile büyük vetlendiıileceğı soylenmekteidr 38 inci paralel hattını fazla aşmagraf yazmak luretile acımıza lstlrak bir müzik ve eğlence gecesi tertib diıkçe Malenkov'un içi gülüyordu. alman ksrarlara göre id«re edilir. Bır mlıddet e\vel şehrimize gelen eden dostlarımıza a>rı ayn tesekkürü Ziten bunHan evvel ve sonra al O günkü vaziyete göre Malenkov'un Orta Öğretım Umum Müd'iru Mehmed ma gıbı emirler yuzünden tam bir edilmiştir. gazetenizden rlea edertz. dıjh tedbirleri' hep halkm menfaa başka galleleri *b1dugu mnlaşılıyor. Doğanay. bu rnesele İle >akından ala. zaferin kaçırıldığıru ifşa etmiîtır. Safiye Aylâ, Perihan AltınJağ Kızları. oğlu v« eşl Çünkü Beria ile bu meseleyi mü kadar olmuj ve Yeşılk<^\e giderek oku. tir» gibi eösterdi Sözeri, Radife Erten, Şükran Özer nakaşadan sarfı nazar etmiştir. İşe lun dunımunu tetkık etmı?tir ^1 temTiıızda başlayan hareket, gibi güzide ses taastkârlarının da ÖLÜM Bir hastanın 4S0 ilrası 10 £ün ıemde semeresini verdi. Ni müdahale etmemesi onun bunu uiçin nuttuğu manasına gelmeğ. Hüoıma dolandınldı Merhum Serasker Hacı Rasld Pasa. katılacaklan bu müsamere tekın asustosun ilk haftası, Volga eeçecek musaid tamanı beklemişmn hafıdesi. Rusumat Muhaiaza Mudü. aynca üstad Nuri Halil Pojraz Bgazdan çehımıze tedaviye geîen bolşrsımn 'emizlenmesi içm kâfl ti. ru Şakir beyın kerimesl, Tekel Zat I;. idaresindeki Radyo Kadınlar î'aslı Rıza iıimll bir hastanın, ha=tane>e ya. geldı 15 ağu=tos çünü, memleketlerl Müdur Muavlnl tzzeddın Sağcnun da hususî bir program hazırlamakr Beria'ya karşı yaptığı ion itham tırılmak vaadi ıle, tanımaüığı kımseler ten su eun edı'ecek süpheli unsurkayınvalldesl, Doktor Zahld Ener ve arafından 480 lırası dolıpdırılmıçtır r Yuzhaşı Mehrred Sonatın buyıik kaym. tadır.lar çılarılmıçtı. AsaSı yukarı lıir larm Almanya hâdisesile alâkasını Rızanm polıse mııracaatı uze me do. valideal salıhatı nlsvandan milvon'uk bjr kütle Sıbiryayı bny da zıkretmeden geçmiyelim. Belki landırıcıların aranmasına haşlanmıştır Bu emsalsiz geceye Ayhan GenBir eroin satıcısı \aka!andı SABİHA TANJU lamış bulunuvordu On ilâ on beşde Berlmde çıkan kanşıklıklar bu cer ve İlham Gencer, Necati BaHanımefendi duçar olduğu amansız şara idaresindeki gün gıbı kısa bir zamanda yapılan müsaid zamanın yakalanmasına Kaçakçıhk masası, be>az zehır satı. Şen Türküler cllarlle mücadeleyt hiTlandırmutır hastalıktan kurtulamıyarak Hakkm bu iş Malenkov ıle Beria hesabına âmıl olmuştur. rahmetın» kavuşrr.uştur. Cenazesi 13 8/ Kümesl, üstad Zatl Sungtır iştırak Tuccar kılıgına glren sıvıl me.urlar (Arkasi var) dun eroın «atıcıiarından Abdullah I;ık kazanılan büviık bir muzafferiyet 953 perjtmbe gunü evlnden ahnarak edecek ve program zengin atrakoğle namazım muteakıb Üskudardaki siyonlarla süslenecektir. oldu. Volga halkı şeytanca bir oıle paza'lığa glrısrr <i"r»,. Suıl polıs J aıle makberesine defnedılecektlr. Mevlâ yuna kurban e< iMı6i halde buna Şehidlikleri ünar için eğlence lerln durumundftn çuphelenen Abdullah rahmet eylesln. evvelâ Sırkecide bir otPİde, sonra Ba. Sabaha kadar devam edecek ozafer deriildi Hılbuki onlann bayerleri tarifelerine yapılmak lıkpazarında, daha sonra da Taşlıtarlo. lan müsamereye aid biletlrr Ga*•* {an dedık'en sev, insanî olçıilere dakl evindt malı tecllm edecegıni eoy. islenen zam risbetle büvük bır cinavetten başIemıjtır. Osküb ejrafından merhum Hacı Aguş zeteciler Cemiyeti, Melek ve Ipek Çanıkkale ÇehldUklerınl înı»r Cemı. Kervan Seyahat efendınln zevcesl, İstanbul manifatura sinemalarile Taşlıtarladakl evine giden pol.Mer Jta neydı?. Avru zaı^anda bu. îki etı. Şehir Mecltstne murac»»t edereK tuccarırıdan Hacı Mustafa Atakoğlu ve Acentasmda eatılmaktadır. adam arasınia o pürdfn itıbaren Bı^ır.cl Cıhan harbınde memleket var. eroıncıve parayı gostermışler ve malı getırmesını ıstemışlerdir Abdullah Hurıye Sirerın anneleri. Suleyman. Ne. Biletler 5 ve 2,5 liradır. ku"\Tetlı bır bağın teessüsune yar hgını kururmak ıçın kihramanca olen ortadan kayb^'muş. 10.15 dak ka sonra cait, Burhan ve Aguş Atakoğlu, Emsal varım nülyon Turkun yattıîı C^nak. djm etti Duruel. Osman ve Şemsi Sırer ve Sevlm kaledeki sehtd meıarlıkUrının tanzıml 250 grarr eroinle dbnmustur. Ercını On iki sene bu duygu ile bir a rraksadlle eğlence yerleri tsrıfelenne te»lım edtp parayı alırken »lvll me. Bayatın babaanneleri, salihatı nisvan. dan rada ysssdıktan sonra bir olünün bir nnıktar zam yapılmasını ıstemıst murlara vak^l"»nan AbduHah hakkınde tak'bata gcçllmi':tlr Abdullahın bu ero. HACI ZEBİBE ATAKOĞLU ınezan başmda mazılerini birden Şehir Mech«ı bunu kendl salahlyetı Ini nereden temın cttiğt araşırılmak. Nüshası 15 kuruştur 12 8 953 gunu rahmetı rahmana kavuş. bıre unutmik ne demektı? Mu^te dah'.linde gormemij, fakat Mıııif tadır. Şahlnoğlunun btr hitabesl e bu şehld. muştur. Merhumenin cenazeal, 13 8 953 Abone şeraiti Türkiye Haric rek cinavetler artık onlar için bir }er.mızın mezarla'ını ımar Kin 25 000 gunu Sultanahmeddeki Yenlakbıyık Lira KJ. Llra K.r, bağ olmaktan çıkmıj mjydı? Ma lira ayırmıştır. Tarıfelere zanı teklıfı AĞUSTOS 13 ZİLHİCCE 3 caddesi 29 No. lı apartımanından kal. Senelik 42.00 8100 Beledlyece hükumete bildırllmlıtir. dırıhp Sultanahmed Carnıı Şerıfmde Zİyi beraberce yafErruşlardı. 'stikAltı aylık 22.50 43 50 öğle namazı kılındıktan sonra Edırne. 6 3 bal hakkında kotümserlık n°vp'. Üç aylık 12.00 24 00 Ağvada yağlı güreşler Ş kapıdaki aıle kabrıstanına defnedıle. m n X Blr aylık 4 50 9 00 Deraek şimdiye kadar olanlar anO cektlr. Merhumeye Cenabı Haktan ganl Şıle D P llçe heyeti tarafindan AJ\a 0 cak zevahiri kurtarmaktan cteve nah'yesınde 18 ağustosta yağlı pehhvan D İ R K A T gani rahmetler dilerlz. Dun sabahtan itibaren faalıjete gecen Garanti Bankası Besıktas ajansına halk büyük rağbet geçmiyen zoraki gayret'er olmuştu! güeşlerl tertıb edilmtştir V. 5 08 12 19 1« 09 19.11 20 58 3.14 Çelenk gonderllmemesl bilhassa rlca Gazetemlze gbnderılen evrak ve yızılar göstermis ve çok miktarda mevduatta bulunmustur. Yukarıdaki fesimde, tasarrui besabı actıran olunur. Başa 200, ba;altına 150 büyuk ortaya Kafalannı kurcalayaru tahmin etneşredılsin edllmesln iade olunmaz. E 9 56 5 07 8.58 12 00 1.43 8.01 100 hra odul venl«cektır Atakoğlu allesl tlâniardan mesullyet kabul edilmez. halktan bir grup görülmektedir. mek güç değildi. hangi sebeblerle beğenilmedi? Kayseri Şubemiz de yakında hizmetinize giriyor SÜMERBANK İsfanbul Gazeteciler gecesi CUMHURIVET Dışarıda epeydir devam eden bir bora esiyordu; genc adam, ikide bir basını kaldınyor, fırtınanm uğultusunu dinliyor, tevekkülle içini çekiyordu. Arkadaşı, gazete sayfasını çevenrken sordu: Dörduncü kulede işler yolunda gitti mi? Vazan: CROKtiRS SIMF.NON Çevıren: HAMUI VAKOftLU Evet. Sonuna kadar bekleArtık, tekerlek masanm etra Hepınizden iri o, tam d« olguniuk dim. . fcndakı sekız erkekle üç kadından çağında, hem hepinizden fazla gslıGreat Hole City, tabl! degil sun*î hıç fırının akhndan, lâkırdı etmek î'yor. bir şehirdi. Bir nehrin yatağını gıbı münaseoetsız bır düşunce geFakat o gün gazetesi gelmişt'; başka istıkanıete çevirmrk, aunçernezdı. Hızmetçi kadın çorba kâ sofraya orurmakta kâfi dereoede r İriyan genc? kendisinden çok da yanm en ku\ vetli elektnk »wtjsesmı getırmısti. hepsı, sıra ıle, ta acele etmemişti. Bunun için, Matralı olarak inşa edilecek santrah baklarını Madam Goudekett'e uza dam Goudekett. herhalde ona ilha ufak tefek ve zayıf birine: Bir sahifesini bana ver, dedi. bu su ıle işletmek için örülmekte tyorlardı; o da, vazıfesini, kilis<»ie timas etmiyecekti. dibinde Böylece, salonun kanapesine o olan muazzam duvann 4vin yapan bir papaz ciddivetıle Pudingin son lokmalarile beraber turup, Amerikay» gelmis Paris alejâcele bina edilmijti. yerine çetiriyordu. diller çözüldü, peçeteler halkalata Üç senedenberi, Amerikan, ttalÇorbadan sonra ancak nefes ala geçirildi. Oldukçs intizamsız jekil gazetelerinden birinin son nüshayan, Alman işçiler, ustabaşılar, eak kadar vakit geçti. Çünkü, sof de sofradan kalktılar. kimi odnsma smı paylaşmış oldular. rava mısır unundan bir puding gel çıktı. kimi de salon adı verdikleri Etraflarında. evin havası, bir mühendiler, daktilolar inja edıltnisti. Herkes. belli etmeden. vanın odava çekilıp orurdu. Bu odada ne manastır veya bir müze atmosferi mekte olan duvardan bajka hiçbir d' '•inin tabağmı tarassuda başladı. de olsa bir pivano ile bir gramofon kadar teskin edıci idi. Salonda şeyle meşgul olmaksızın o>ada yaTri yan ve utangac eenc. bu ışi vardı. mevcud her jey bayağıhkları ve şıyorlardı. Hesabca daha üç seneUiiimkün mprtebe belli etmeden Madam Goudekett'in pansiyonu, aşağılıklan yuzünden, renksiz ve lik iş vardı. yapıyordu Fakat. meselâ, tesadü hiç şüphesiz, Great Hole Gity'nin ölgun bir bütün teşkil ediyor, inEdmond reslmhanede çalışıyorfün. en iri parcavı kendisine ihsan en muteber pansiyonu idi. Şu ba sanda düşünme arzusu bırakmı du. Donad, onun gibi resimhaneettigi Davirlson'a hated etmekten k"n''an ki. önee, o hsva1ir<in ahyordu. de çalışabilecek olduğu haldt, en k^ndini alamıvordu Kendini toselli sab evleri arasında tek tük mevEdmond, gazetesini okurken bir çetin el işlerile uğraşıvor, öyle etmek için, belki de pudinsdpn bir "uH tu*la evlerden bırıvdi. akşamlar, yandan da sigara içiyordu. Fa yoruluyordu ki, bazı iniktar artaraSını, ikinci bir tev7İat >!duğu lcardeçi Michcl kadar iftahlı olSonra evde ancak on pansiyo kat, daha Amerikanvari yapılacağmı hesabladı. Çünkü artan vemek '.kinci defa taksim e nerlık yer bulunduğundan, p*n için şımdı Donad diye çağırılan ö masına rağmen' yem;k yemedtn dildigi zaman. Madam Goudekett'in siyona kabul edilmek için değil, teki, sert içkılerden, serbest ta yattığı oluyordu. föyle dediği olurdu: En fazla, baç dönmesile müeıdele kadar namzedlığini kovma cesareti gcs vırh kadınlardan olduğu ediyordu. Bilhasıa jimdi, duvar Bu parçayı Donad'a vereceğim. termek için, müşterilerden birinia tütünden de nefret ediyordu. gitmesıpi beklemek icar>edr;ordu. Çünkü, madam Goudekett, hpıkesin mubarek bir k»Hn o!'3v^unu sdylemekle ittıfak ettiği madam Goudekett, evınm adım 'cmetmek istemez, kiracılarından ciddt iezkıyeler arardı. Bundan dolayıdır ki, onun »vinde hiç kavga döğüş olmazdı. Alkol kat'iyyen yasaktı, salondan haşka yerde de sigar» içilemezdi. Madam ^Goudekett, yatak odası gibi. yemek odasmın da tütün kokmaması ıcabettıği fıkrinde idi. «Cl MMIKİVET» tn tetrikasi: 7 Uclndı liyerek elini sıkıyor, her b.risine, ka bir baraj yapmazlar mı? artık yükselmiş olduğu için. b»şı ra gireceğim, dedi. Ne yapmak niystindesin? daha fazla dönüyordu. Bu halini Çünkü, netice itibarile nsıl m ; şahsını ilgilendiren bir söz söylüEdmond'dan bajka hiç kimse bı!him iş baraj işiydi, her ışten daha yordu. Çünkü herkesın, en kiiçiik Hiç! Ne yapayım? miyordu; duvann tepesinde, putevvel 0 geliyordu. Ne palıasrıa " teferruatuja varıncaya kadar büBeklenmedik hiç bir reller üzerinde muvazene ile yür3 hayatını bulandırmasına lursa olsun yapılması icabeden bu tün işlerini biliyor, ustabaşılarla imkân meğe çalışırken, yahud bir vinrin olmadığı Great Hole City'de mes âmme malı duvar, hayatın bütüîı yahud sendikalarla olan an'aşmazçengeli ucunda boşlukta, cradan ud yasamıyor mu idi? Ötekı aıka hareketlerine hâkimdi. NewYork lıklanna vâkıf bulunuyorc J. oraya taşınırken beniiıvn nasıl daşları gibi, o da düdük sesile ııy Akşamlar hayrolson, Donad! tan, yahud ChıcagoM^ın gelen r;.sapsan kesildifini kimse îarketmi kudan uyanıyor, madam Goudeberlerle kimsenin nıeşşul oklığu Hahnizden raemnun mısunuz? yordu. kerte'in yemek salonunda kendı yoktu. Havanın iyi veya Cena ol Mücadeleniz iyi geçti mi? Şunu oku... si gibi işçilerle bulusuyordu. Hen masınm zihinleri meşgul edı^ı ş?hGenc adam başka hiç bir illL'n. Eğer Donad, hâki bir gömlek sinde aynı hâki gomlekler. avra sî endişelerle değıldı, baraj ba elinde esir olmadığı için, papaz, yerine, bir aba cübbe giymi«j cl çizmeler, aynı su geçmez elbreonun baş donmesüe olan miicadesaydı, kiliselerin renkli penceıe ler vardı. Hepsi, fabrikaya doğnı kımındandı. Zıra sonbahar vrğ lesınden' babsetmek istiycıctci. camlanndaki keşişlerin resımleri giderlerken omuzlarını aynı şe murlan inşaatı gecıktirıyordu. o T Paydas borusu çaluıcaya kan» en mükemmel model teşkil e kilde iki yana sallıyorıarrlı. sonıa kış her zamankinden daha c l en dar çahştım. debilirdi; uzun boyu ile genc yü ellerini uzatıp, girif kartını zını don yapacak olursa, çimento n,ah Allah sizden hoşnud olmuştur, zünün mistik blr vekar ifade ednı balamak İçin makinenin kolunu volurdu. vücudünüzden fazla ruhunuzu görünüjü o kadar bana mUsaidrii. basünyorlardı. Baraj, paydos borusu, düdük kuvvetlendirmişsiniz. Onu herket boğa kadar kuvvetll sesleri; sonra, boş geçen saatkri Soara, duvartn tepeiinde başıToplantı salonu loştu. Duvarlarsaruyordu; bu tebeble hiç kinue Gouderun dönmesine mftni olmak iç:n doldurmak için madam onunla kavga çıkarmagı cesaret kette'in ılık havah evi, haftada üç da jımnastik âletleri vardı. Pazar sarfettiji o gayret... günleri ve yaz akşamx.ları bu jimedememisti. Haklkatte, babaaı kaArkasından, gene aynı düdüğiın gün det papazm tertib ett:ği top nastik âletleri işe yarıyordu Hava dar uzun boylu, genif omuzltı ollantı vardı. paydotnı çalması {ütrine duyduğu soğuduğu içm, ilk ı'eicnler, hcnıl manna rağmen, anneti gibi vt O gün tam da toplantı günü idi. o harikulida ruh vt kafa sükuhorul yanışı bir emniyet va rahatMichel gibi gevfek etliydi. Edmond'la Donad kasketlınıni ?i\ neü... lık intıbaı veren ortaîaki sobanın Neyi okuyayım? Hiç bir teyi Szled<jt<n yok diler, toplantı salonuna doŞru yü yakınına oturmuşlardı. Sahifenln t o altindtk! yanyı. rüdüler. Bir bann önünden geçtimuT (Mühim ilfta) diy* yanyor. Donad döndü, Edmoud'un papal Niçin özliyecekmlsim? Sen ler; orada birisi akordeon (.alıyoı Comelius'le konuştuğunu gördü. Donad gayet bigâne, okudu: du, içeride kadınlar buhmduğu retL* Rochelle noteri netr Gotıs bir şeyi özlüyor musunT Fakat bundan kötü bir mâna çıEdmond biraz telâsl'.ca cevab zihyordu, barda ıcki ıçilıvordu. karmadı. sard, bir veraset ifini Usfiye etmek Donad, acıklı acıklı baş sallanıaküzere, 21 yaşında mösyö Oscsr Do verdi: Yanına oturana sordu: Hayır. Amı ben başka, cen la ıktifa etti. nadieu'yü acele aramakt<idır • Bu akfam ne yapıhyort Yaşı meselesinl, Donad İlk defa başka. Sen zenginsin. iki üç sone Rahıb Cornehus llopkın, sa'c Bılmıyorum nun kapısı önünde ayakta duruolarak aklın* getiriyonnuı tıbi: »onra bu baraj bitecek .. (Arkası var) Bitain... Bafka bir yerde, ba| yor, her gelen kimsenin aiını söy Yirmi bir yaşına bir ay son
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog