Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Eleanor ROOSEVELT HATIRLADIKLARIM Adlı kıtabında Amerıka eskı velt'ın havatını S. A L en vetkılı bır sekılde Cutnhur Reısı Rooseanlatıvor D A N I R uı bır arava bu karara kıtabları Ankara MEMLEKET SAAT AYARI kıtabında en euzel sıırlerı getırıldı Bır defa gormek varmak ıçın yeter Secılmıs hıkâveler dergısı PK 2045 Bakanhklar u m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Dr. Jjottfried Andreas ilerı tıuaşeret usullerı juırcu basılış uran Aziz BELER En terbiyeli ve,g£rgülü bır adamm bıle hıc bıhnedığı încâliklere tesaduf edeeçgı bir mu^şpret kıtabıdır. Karton cıLdfi'î5u0.>cıldlı 750 kurus 29 uncu yıl sayı: 10.431 mektub «dresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Sutusu tstanbuJ No 246 : Umuml Santral Numarası . 24298 Yazı Işlen . İİ29Ü Matbaa. 24290 Perşembe 13 A*ustos 1953 İNKlLÂft FÇÎTABEVÎ Yunan basım hesabına yüzlerimiz kızarıyor! Fransa hükumeti ile Air France, uçak kazazedelerine yaptığımız yardımlardan dolayı teşekkttr ettiler Kııru unan gazeteleruun Fethıye hâdısesını bahanc ederek Turkıje alejhinde, emır almışçasına hcp bir agızdan peşri\ata gınşmiş olduklarmı esef cdcrck gorujoruz Atinada esen havadan anlaşıldığına nazaıan bu kın. garez ve >alan dolu makalelerle Yunanlı mcslckdaşlanmız kcndı umumi efkarlarını bnlandırma>a daha bir muddet devam edeceklerdır Buim boy le bır niyetımiz olmamakla berabcr hır defa içın vazıyeti izah etme>i favdalı bulu\oruz Evvelâ >ak'a varatmıs olmak îcin adınR hemen «Fetlme hâdi*esi» ismi takilan hâdıse nedir? Kısara su Tıırk sahıllerine pek vakın hir noktada bir Fransız ta\\arcsi dcnİ7P dmmustur Kaza Tııık fener bekrılerı tarafından ıroı ulmııs Alelâcrle cldc edilen vasıtalaila deni7c dokıılen ta\vare \olcularının VP murettebatının ımHadına koşulmustur Bunlaıdan otuz kadarı kurtarılabilmıs ve Turk topraklarına m safir edilmistır Kazanın ertesı gunu bir Vunatı gambohı volculan vc t.ı\\aıe<ilerı alıp Boturmek urere Fethive limanına gelmişhr Bu gamhotun milletlerarası cari niıamlann aksine olarak. Turk kara sularmda oldağu haide Turk ba\rajh asmadıği Rorulmuştur Sebebi soruluıres gemide Turk bajrajp hulunmadığı eevabı ahnmıştır. Bunun uzertae Liman İdaresi gemive bir Tıirk bavrajp voUamışrrr Bavraği alan gambot suvarisi bunu asması için kendısinden uaakta bulunan bir bajkasına hrlatmıs. ve bayrak yere duşmuştur. Tapılan ilk tahkikat sonunda, ya bu harekette her hangi bir ka« i olmadıği. ve^ahud da mesele >d vapılma\a değer bir ehemmi\ ette bulunmadıği gornlmuş olııcak ki Yunanli denızciler derhal serbest hırakılmışlar ve metnleketlerine dnnmuşjerdir. İşte «Fethive hâdisesi» bu. Ve bu hâdiseden (') dolajıdır ki Yunan gazeteleri kaleme sarılmışlar ve Turklerin ne iptidailiklerini. ne \ahşiliklerini. ne zuhım ve istibdad tema\ullerini ihmal etmemeresıne neşriyata başlamışlardır. Hartâ bu arada pek buvuk bir sercf imis gibi kazazedelerin Turkler dejrıl Yunanlılar tarafından kurtarılHığmı \azan!ar bile var. Dıımamn hic bir adesesi bu kadar kuçuk ve basit bir işi Yunan Arlrfi CUMHURİYET ? Sü 5 te Yunan basınının Fethıyede uçak kazası munasebctıle \aptıklan yakışıksız neşrıyat okuKucularımızın malumudur Dun ?elen a^ağıdakı telgraflar bu neşrıyatı fı'len tekzıb etmekte \ e dost Yunanıstanın basınına h?k \e hakıkat namma yerınde bır ıkaz te<;kıl e\ lemcktedn Mutencbbıh olmalarını temennı cHelım Ankaıa 12 (a a ) Fıansanın Ankara Buvuk Elçısı Ek=dans Taıde de Saınthaıdouın Dış Işler ı Bakanımız Prof Fuarl Kopruluve sonHetdıgı bır m"Ktuhla bııkaç gun evvel bır kaza netı Arknsı Sa b i u 1 <le Bakanlar Kurulu toplantısı Dünkü içtima 3,5 saat devam etti Toplantna zaman zaman Hış \e Ic Işlcrı Bakanlıklarının ileri gcleıılerı de ıştirak ettiler Ankara 12 (Telefonla) Bakanlar Kuruiu bu sabah da toplanarak 3 5 saat calışmıştır Saat 10 da işla\atı toplantna zaman zaman Dış Klerı ve Iç Islen Bakanlığı uerı t?elcnlerı de da\et edılmısür Ankara Valısı ve Emnıjet G«nel Muduru Kemal Avcun ıle Iş Işlen Muste«an Ahıned Kınık ve Dıs Işlen Umumı Kâtıbı Buyuk Elçı Tevad Acıkalın da toplantn a ıstirak etmL*tır BaUanlar Kurulunun bugunku ıçtımaında bazı dış ve > ı§ç Arfco« Sa. 6. Su 4 te Dış ticaret rejimimizd yapılan yeni değişiklikler İhracatçı tüccara bazı maddeler için prim verilecek, ithalâttan alınması düşünülen prim meselesi de tetkik ediliyor Liberasyon listesindeki ithalât serbestîsi yüzde 60 dan yiizde 28 e indirildi Dün iade edilen Türk esirleri Ankara, 12 (Telef«mla) Bır muddettenben Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında hazırlanmakta olan yeni dıg ticaret rejüni hakkında aldığım yenı? malumaü bıldırıyorum Avrupa tedıye bırlığıne dahü memleketlerın vaktıle yuzde 60 olarak kabul ettıklerı ithalât ser Arkas% Sa. 6, Sü. 7 de "Dumlupınar,, faciasının dün yapılan duruşması Avukatlar, karşılıklı olarak ehlivukuf raporunu tenkid ettiler, Lorentzon'un tahliye talebi gene reddedildi Çanakkale 12 (AıkarlaMmız Fcrdı Oner bıldıııyor) Dumlupmar f^cıa^ı da\ i'sına bucrun Çan^kkale Ağırceza Mahkemesınde devam edıldı Taıaflar aldıkt^n sonıa Avanoğlu saat Arkam salon^a verlerını ba«kan Salnhari lın 9 30 da oturumun Sa 6 Su l de Komuniitlerin scrbest bırakhkları 25 Turk askerınin Uimlerinı ve kunjekrini veriyonız Munsan, 12 (AJ ) Komumstler tdrafından bu sabah ıade edilen Turk esırlerının ısım, rutbe ve memleketlerıru gosterır resmı lıste aşağıdadır Er Nıyazı Dılker Gırman sokak No 9 Arıfıve Eskışchır, Onb Şev kı Dere Gııışkoy, Zonguldak, er Yılmaz Mıkâıl Dudna koyu, Ar Devlet Rcisi dun Izmirden geleıı dahan Kars, er Mısta Altar Kırel ko>u Tıre, Onb Velı Atasoy Kırıkkale Doğanay koyu, Ankara; er Mehmed Gocer Dervış Osmanıve, Adana, Onb Mehmed Alı Subay Bayındır Izmır er Mehmed Başal Cumhur Baskanı Celâl ıSayar Ayaşgokler koyu Adana er Meh dun sabah saat 10 da Galata rıhtımed Ünal Kızanhacılar koyu, A mına gıderek Izınırden gelen refı Arkası Sa 6 Su 4 de kasını karşılamış saat 16 da Istan Italyada hükumet kurulamıyor refıkasuu ve torununu karşılarken Rema pazeteieri, seçimlerin yenilenebileceğini Tanvorlar Bayarın tetkikleri bul ts Bankasını ziyaret '•tnıiştır Bankada bır muddet kalan Bayar, banka ışlen hahkkında ma'urrat Arkası i>a b Su H d e Türkiyede tepküi havacılığıtt inkişafı NevvYork 12 fü«is) New Birle«ık Amerikanuı yardunilc York Tımes gazetesı Turk hava Türk hava kuvvetlerının Ortadokuvvetlennın tepkılı uçaklara doğ Junun en kuvvetlı tepkılı uçak Arkast Sa 6, Su 5 de ru gıtüğını belırten bır yazısında, ( Yeni Romannmza Cumartesi Başlıyoruz Sabık Kral Talal'ut Avrup»da çekılmış bır resmi Doğuda \ On Yedi Yılhk Molla İnanılmaz Halil Medresesinde Seyler i Gördüm \ 7 ; Basıma Neler Geldi ? Röportajı yapan: Yaşar Kemal Bir kaç gün evvel 18 yaşında bir kız alan yetmişlik ihtiyar, kasabada evliya olarak tanınıyor ve so'.aklarda korkusuzca değirmen taşı kadar »arıkla geziyor Sabık Ürdün Kralı Talal geliyor Eski Kral İstanbıılda bir sanator.vomda tedavi edikcek Kahıre 12 (a a ) Urdun sabık Kralı Talâl tahttan feragatındenbe rı tedavi edılmekte oulurıJuğu Mısırdan ayrılmak uzere<ur Talâl'm kendısı ıçın yataıc tahsıs olunan Turk sanatorvomlarından bırıne yatmak uzere Istanbu'a gıdeceğı bıldırılmektedır Arkast S 6, Su. 3 de 12 Maltepe su tesisleri dün açıldı Idlometre mesafeden 358.400 lira harcanarak getirilen su, Kayışdağı <u\u avannda İkı saat ıçınde tam otuz yedi li ganb yer. Çetın kayalıklı bir daralık esans sattım Lacede Muba ğm yamacına kurmuşlar Her evde rek bır satılıyor kı, sormayın. bır kartal yuvan hali var. Evlerin Lıce dedıklerı yer, bır hoş, bir Arkast Sa 4, Su. 7 de Piccıonı Roma 12 (a a ) Cumhur Başkanı Eınaudı tarafından 10 ^ın once hukumetı kurmsk uzere vızıfelendırılen Attılıo Piccıonı bueun Cumhur Başkanına bu teşebbusunden vazaeçtığını bıldırnuştır Iki aydanben devam eden şıddetlı hukumet buhranından sonra kabınevı kuracak olan Hıristıysn Demokrat Partısınden 61 vaşmdaki Pıccionı dun gece Vekıller Heyeti hstesını tamamlamış bulunuyordu. Pıccionı, hstesını bugun Cumhıır Arfcast Sa 6, Sü 5 de Yanhşhklar Nüsabakası Mekrub yoIJama müddeti dun akşam sona erdi Yanlışlıklar musabakamıza mektub vollama muddetı okuvucularrmızın gosterdıklerı ^rzu uzerine temdıd edılmıştı Bu muddet dun akşam nıhayete ermi|tır Bugunden ıtıbaren rasnıf araelıvesme başianacak, ounu muteakıb yanlışlan bıldıren lıste ve kur'a netıcesı ılâc edılecektır Yazan: «Dağlar Dehnirken» muellifi RİKKAT KÖKNAR Romaiın kahramanı Feyza kendı=ını ioyle tahlıl edıyor Acaba Nebll be\ın dcdıgı gıbı magrur m u j ı m ' Bazan «evet dıve duşunujorum Bazan «havır» Kendi kendımı tahlıl etrrek etmck o kadar guç ki' Şımdı burada er. buvuk bır samlmıyetle kusuriarımı veya mezıyetlerıml ortaya öokmeie kaİKsam gene Kendıml tarll etmege n uvaffak oiamıyacağıma em'nım Du. şuncelerım ruhum tezadlarla dolu Hareketlerımde en akla gelmijen ıttıradsızhklar gorunur Benı ınadcı k«ndınl begenmış mağnır tembel üımalkâr rszaketsız mamum tabiatlı zannedenler dc. cıddı çalışkan muta vazı vazıfeşmas nazık, neşeh bllenler kadar haklı olabılirler Vazlvetlere ?amana mekâna gore adeta başka baska ınsanlar oluyorum » İki Büyük Terzi Daha Muhalif Olduklarını Söylüyorlar Kadınlann eteklerini ' kısaltmak doğru mu? I Terzilerin, müşterileri arasmda yaptıkları anket, Dior modasımn aleyhindle çıktı Dunkü sayunızda, Parısin, dun ;u son «kısa etekit modası hakyacm Unınmış kadın terzısı Chrıs kındakı fıkrını sorduğumuz laman tıan Dior tarafından son gunlerde Arkast Sa. 6, Su. 4 te ortaya atılan «kısa etek> modası bahsinde sehrımizin tanınmış kadın temlerınden Celâl Bulkat ve Muallâ Yaka'nın fıkirlerini neşretmıştık. Soruşturmamıza bugün de devam ediyoruz *** Meşhur kadın terzılenmızden i Sehm Enıre de Taksımdekı atölyeginı son zamanlarda Mısır apartımanının dorduncö katına nakletmış bulunuyor Kendısuıe Oıor'un i Bir tavzih Bu sene bır gazıno tarafından tertıb edıldığı ılân olunan l «Avrupa Guzellık Musabakasu> ıle gazetemızın uzak. yakm hıç bır alâkası olmadığ'nl, aldığımız bır çok okuyvcu j mektublarına cevab olarak ı(| tavzıhan bıldırirız «Cumhunvet» bazı anlaşmazlıklar yuzunden bu sene Avrupa musabakası ıle alâkadar olmamış ve seçumış oulunan Turk guzelmı Ame'i j kaya voll^mavı tercıh etm 3t Yunanistanda zelzeleden 400 kişi öldü Atına 12 (a a ) Yunarustamn batı sahıllerınde dun vuku bulan şıddetlı zelzeıe netıcesmde 200 kışının olduğu, en aşağı 250 kışının de yaralandığı bıldırümıştı Alınan haberlere gore, dun gece tekrar eden sarsuıtı olu ve yaralı adedını bır mıslı arttırmıştır Her ıkı zel Çeşme bajında kurban kesilirken zele netıcesmde 400 kışının olduğu Maltepe yeni tu tesisleri dün ve bınlerce evın yıkıldığı tahmın edılmektedır. torenle açılmıg, kaza fuya kavuşmustur. Torende Valı ve Beledıye Başkanı Fahreddın Kerım Gökay, Istanbul mılletvekılı Sani Yaver, parti 1 başkanı Necmi Ateş, Sü1 reyya Dmen, Şehır Mecbsı uyeleri, basın mensublan habır bulunmuştur. Bir ukeri bandonun Istiklâl marjını çalmasıle merasıme başLarulmi}, Maltepe beledıye başkanı Selâmı Oğuz, dun su verilen çeşmenm tarıhçesıni yapmıştır Buna gore çeşme 250 sene evvel Kazasker Fevzullah Efendı tarafından ınşa ettırılmıştır Esasen az olan suyu bır muddet sonra bır takun vabancı unsurların kanşmasıle ıçılmez ve kullanılmaz bir hale gelmıştır Su, 358,400 lir» sarfıle 12 kılometre mesafeden getırılmıs 16 çeşme ıle evlere venlmesı içın tesısat hazırlanmıştır Kayışdağı eteklerındekı su ayarmdadır. Türk işçilerinin ihmal edildiğini söyliyen adam! Dunva Hür İşçileri Federasvonu temsilcisî Muller hakkında Savcılık \e Emniyetçe tahkikata başlandı ANAFABTALAR MUHAREBES1NIN YILDON1.IMU Anafartalar m uharebesının 38 ıncı yıldonumu munasebeüle Canakkalede yapılan rasımden ıkı gorunaş, sagcU Fransız âbıdeaı onunde ıhtıram duru^u, solda gehıdlerımız ıçın dua edjhrken Şehrınuzde dort gtın devam ede rek evvelkı gun sona eren Turkİş kongresınde dunya hur ışçıleri federasyonu temsılcısı Muller de bır konuşma yapmıştır Bu konuşmasında Muller'ın ışçı sendıkalannın sıyasetle uğrasmaları geıektığı Turk hukumetmın Beledıye başkanı merhum Fe\ ışçıleri ihmal ettığı dun\a bur ışzuHah Efendıyı rahmetle anmış çıleıı konfedeı asv onunun Kıbtıs Arka.%\ Sa. 6, Su. 7 d* Sa 6, Su 7 dt ARMUD P1Ş...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog