Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ağustos 1953 Yazan f~.sk 1 Yüksek Çara uyast Nlkolay Kudrt]anzew B E R Î A NASIL Ö TASFÎVE EPİLPlCJ rar Ue difer yüksek okullann yolundan idare olunacağı anlaşüıyor. Istanbul Tüccar Derneğinin inlBu, Fakülte için iftihan mucib ol siyatifile kurulan «Haksız Reka3 ay önce ölen bir adarrun masa gerek. Fakat Fakülteye ve betle Mücadele ve Sınai Mülkiyetl yeğenleri tarahndan zehirlendiği Engeîs'de kaldıklan üç hafta sebebleri izaha koyuldu: rilmiş olan imtiyaz ve yetkinin iyi Koruma Derneğiı faaliyete geçmiş ihbar edildi zarfında kımse Malenkow ile Be Wolga cumhuriyetinde, dedl, bulunmaktadır. kuUanılmamıs. oldujjuna ve keşria'nın gelış sebebıni öğrenemedı. halkın çoğunluğu almanca konusekiz, on senedenberl kavu|marnı» ne Uk muhtariyet 1909 da, ikinci mekeşi günden güne arttırmak için Demeğin gayeleri şudur: Hakvz tzmirden senelerce evvel şehrimıdır? Onun üniversiteliği ve muh meşrutiyetin ilânından bir sene bazılannuı her türlü âdi vasıtaya rekabetle mücadele ve bu suretle Yüzlerini bir geldıkleri gün ve bır şur. Her memlekette yaşayan annmize gelmiş ve yerleşmiş olan Arıf lıklar. devletlerın başına iş acartariyeti, henüz sağ olanlann gty sonra İttihadcılar tarahndan ve basvurduklanna bakılırsa Tıb Fa dürüst rekabetm inkişafına hizmet de şidecekleri gün gördü. Arık isimli bir şahıs 3 ay kadar retlerine bağlı defil midir. Bu ka rilmiştir. Askeri ve mülkî Tıbbiye kültesinln bugünkü Profesörler etmek, rekabet mevzuunda muhteMoskovaya dönmek üzere istas lar. Bilhassa harb yıllannda cnevvel ölmüg ve Merkezefendi medar gene ve yeni bir müessesc, han mektebleri birleştirilerek Haydaryonda uğurlanırken gene yüzleri lardan sakınmak lâzımdır. Bir daMeclislle idare olanamıyacagi ve lif memleketlerdeki mevzuat ve ilzarhğına gömülmüştür. Arifin Hugi geleneğe dayanarak kendi var pasadaki yeni binada Tıb Fakülml eserleri derlemek, aynı mevzugülüyor, herkese iltifat dağıtıyor hilî savaşın Önüne geçmek istiyorbu karann elîra bir darbe oldujru kuk Fakültesine devam eden yelığmın neticesi olan bir tstiklâli lardı. Hulâsa geldikleri gibi git sak vaktinde tedbirleri almalıyız. tesi açılmış; öğretim heyeti, bu iki şüphesiz bulunmakla beraber sü da etüdler hazırlamak ve neşriyat temsil eder? Teknik öğretim kalyapmak, dürüst rekabetin, suıai Buna dair tarihte misaller vardır. ğeni bugüne kadar amcasının ölOiişlerdi okuldan seçilen doktorlar ve Gül kuna mnhtae ilim mensublannın kınması İçin yaptığımız büyük dügünü İzmire bildirmemiştir. Famülkiyetin, hususOe ihtira berataztnlığını ortadan Her halde Wolga'dan güzel üıb Vaktile Çek program içinde yer almasaydı, Yük haneden alınan elemanlarla ten çalışabilmesini ve netlce olarak lannın, markaların, sınaî resim ve kaldırmamakla büyük hatâ isle kat durumu şüpheli bulan An'ın ba.arla aynlıyorlardı. iiyıkıyla öğrenilmesinl modellerin korunmBi İçin çalışmak sek Mühendis Okulu halinden çı sik edilmis, Profesörler Meclisi ve hbbın kardeçi İstanbula gelmif ve ağaFakat bu riyab tebessumlerin tnişlzdir. Biliyoruz ki bir rnılletin kıp Teknik Üniversite vasfını ala reisleri ile otonom bir bilim dura mümkün kılabilecek tek tedbir ol ve bunu temin etmek için lüzumlu beysinin öldüğünü öğrenmi»tir. mentaate ğı olmusru. Sayın Cemil Pasa re duğunu tasdik etmek tnsafa uy tedbirleri araştırmak, alakalı mıacısı sonradan çıkü. Üç hafta, bü konuştuğu lisan türlü bilir miydi? birhirıne Bunun üzerine savcılığa müracaat isti. Bu otonominin ömrü, bir yılgun olur, kanaatindeyis.» tün bir mıntaka halkına mezar sahib insan gruplarını kamlara bu tedbirleri teldif etmek, Ankara Ünivesltesme gelince, buvasıtasıdır. ederek, Arif Ankın, yeğenıeri takazmak için çahşrnışlardı. Daha bağlayan bütünleşme haksız rekabet ve bilcümle smal nun çekirdekleri Ankara Hukuk sürdü ve daha emeklemiyebaşlama Gördünüz mü, bu ilk muhtariyet ordulan rafandan zehirîendiğini iddia etabndı. mülkiyet ihtilâflannı halletmek ühareketleri esnasında Wolga cum Şayed bir gün Alman mektebi ve Ankara Dü Tanh ve dan, verenler tarafından ahşverisini?. Bu biri. Birinci Sovyetler Birlığine karjı taarruza mijtir. huriyetinin âkıbeti belli olmağa Cografya Fakültesidlr. Sonra'an Seleflerim içinde Kemal Pasa, Saf Dünya Harbi içinde Ziya Gökalpın zere bh* fhtlyarl hakern heyeti kurDün sava ve adalet doktunnun mak, bu kabil ihtilânarda ihtisaa başladı. Hususî tren bir taraftan geçip de topraklarınuzda ilerlemefakülte haline getirilen Hukıık, fet Paşa. Suphi Paşa ve Şükrü Bey İttihadcılar yanındaki nüfuzu ve aahibl bilirkişilerl tesbit ve mahkeğe kalkarlarsa Wolga cumhuriyeti hururile cesed mezardan çıkanlmış Adllye Bakanlı&ından Maarife a gibi yapıcılıklannı hürmetle v« Moskova yolunda hızla ilerliye Maarif Nazın Şükrü Beyin gayre meler* teklif etmektir. ve morga nakledilmlştir. lınmış, Fen ve Tıb Fakülteleri a hayranlıkla andığım lnsanlardan dursun, dığer taraftan evvelce ha halkının sürekli huzursuzluklar ve Tahkikata devam olunmaktadtr. çılmış ve bunlınn bir araya gel biri olan Emrullah Efendinin him tile, Almanyadan profesörler getirmütemadî ayaklanmalarla başımıarlıklan yapılan bir facianın perAlmanya, Avusturj'a, Belçika, mesile Ankara Üniversitesi kurul meti eseri diyebileceğimiı Tıb tilerek bir üniversite ıslahaü ya Fransa, tsvlçre ve ttal>ada aynı gadeleri yavaş yavaş açılıyordu. Sah za belâ kesileceklerini hesaba katpıldı ve muhtariyet verildi. Mümuştur. Bir Bakarun vazifa yılla Fakültesi otonomisi, onun yerine LJse ve ortaokullarda ka>ıdlar yelerin tahakkuku için kurulmuş nede çok kalabahk bir kütle vardı. malıyız. Onlan düşmanın ekmenna sıgacak kadar yeni ve gene bir gelen Babanzad* lamall Hakkı tareke devrinde Damad Ferid hü meslek teşekkülleri Ortaokullarla llMlerde kayıd v« k«. eskidenberi Bunlar toptan sürgüne gönderile ğine sürülen yağlar olmaktan çıkumeti bunu baltalamakla beraber meveuddur. Bu teşekkfller 1928 seilim kurumunun ne geleneği olabullere 28 ağustortan M eylul». llkokul. Bey tarafından bir saat içlnde yok cekti Her köşede bir faaliyet gö karmak için vaktinde tedbirleri Urda 1M l î eylulden Zl «ylul* kadar r bilir? Aynca kendinden ev\ »l acumhuriyet, tstanbul Üniversitesi nesinde birleşerek (Haksız Rekabere çarpıyordu. Yer yer halk yığın mizi almalı ve mıntakanın temiz devam edleeektrt. sırlarca» yaşamış hangi müessaseye edilmlı ve o devir iktidannın şah nl muhtariyetli olarak tetlim aldı. te Karsı Milletlerarası Iig) adi'la liğıni sağlamahyız. sına emniyet ettijl doktor A. Adlan toplanıyor, geceleri trenlerle Bugün bir Amerikan destroyerl onu baglamak mümkündür? Muhtar Darülfünun, içten içe kay mllletlerarası bir teşekkül kurmusnan Adıvar Fakülteye fallhiyetle Malenkovv, o günlerde kendini meçhul istikarnetlere sevkediliyorgeliyor nıyordu. Hizibler teşekkül etmiş, lardır. Muhtelif memleketlerdeki Çok temennl edillrdl kl, Fatih müdür olarak tayin edilmifti. du. Yerinden yurdundan edilen bu Almanlar tarahndan yapılacak her Amerlkanm Akdeniz filonına menaub veya Süle>maniye medreseleri ts (Üniversite muhtariyetine dair o blrbirlerinin aleyhlne düşmüşlerdi. dernekler milletlerarası llgin millî halk acaba ne yapmıştı? Hangi hangi bir tecavüzün vehm'.ne kap «Gyett 712. deıtroyeri bugtln aaat 1.30 Aynı müesseseden iki tat, Maarif gruplannı teşkü etmektedirler. tanbul Üniversitesine; Şehzade velan makalesinde sayın dostum dokbüyük günahlar, bir milyon insa tırmış veya bu ihtimali ilk n'finda da llmanımıra gelerek Dolmabahç» 6. Vekili NecaU Bey» müracaat cdeya Beyazıd msdreseleri Teknik Ütstanbulda kurulan (Haksız Retor Adnan, bu hftdiseden bahsetnı ölüme, açlık ve sefalete sürük görmüş bir adarrun sinirli halile nündc demlrtlyecelrtir. Gernl llmanı. niversiteye; Hacıbsyram veya Cerek tepeden inme usulden baska kabetle Mücadele ve Sınaî Mülkimızda be» gün kalacaktır. lüyordu? Mecburi bir siırgündü Lul konuşuyordu. Ona göre bu i»de ne nabf Ahmedpasa medreseleri An memiştir.) sile buranın ıslah , olunamıyacagı yetl Koruma Demeği) yakmda Esnafın fiat ayarramasına dalr 1941 hazıranında, Moskova Müda kadar çabuk davranılırsa memleTalebenin Süleyman Kumana kanaatini telkin etmeğt çahştılar. milletlerarası llge iltfhak edecektir. kara Üniversitesine kök olsunlar. teklineri faa Komitesinde verilen bir kara ket menfaatleri o kadar ha'.eMar ama, ne yapalım ki, olmamıslardır. karsı yaptıgı layan hareketile bu tstiklll mücadelesi Türk mlll! grupunun teessüsünü zamanındanBelediye Dalm! Komisyonu dün nbah rın tatbikatıydı. Karann icraatçı edilmemis olurdu. Sür'atin lüzuGarbdaki benzerlerina bakıp uy tedbirlerin alınmasını hikâye eden beri devam eden Ankara tstanbul btiyük bir alâka lle karşılayan milVall ve Belediye Reirt Prof Gokayın lan da Wolga'lılara güler yüz gös munu belirttikten sonra sözk'ıHne durmadan bağlamalar yapmak, bir Osmanlı Seririyat Mecmuasının bu gerginliğinden baskanlıtında çalıjmaların» devam et. istifade edilerek letlerarası llg 1953 kongresini İsfayda vermez ve meseleyi çözmez. hâdise üzerin* yazdığı |U satırlan, teren yüksek misafırlerden başka şpyle devam etti: mlştlr. yeni bir reformaya gidilmek lste tanbulda akdetmeğe karar vermişŞimdl Ankara Üniversitesi içinde (genclerimiz rahat okusunlar diye kimseler değildi. İşin içyüzüne. 20 Bu toplantıda muhtellf eanaf tegek. Muvaffak olmak Istiyotsak niyordu. Fakat büyüklerce bida tir. Kongre lcln hazırlıklara başlanyer alan eskl Mülkiye ile Ziraat bugünkü dile çevirerek) temmuz 1941 öğle. sonu bir toplan kimsenin göz yaşına bakmama'.tvız. küllerlnln flat ayarlamaıı hakkında. buraya yette bu teklife yüz verilmedL O mıt, fakat Türk grupunun mi'.letkl teklıflerl teUik edllerek alakahlar. Enstitülerl dahil olmak üzere bütün tıda agâh oldum. Engels'de parti Fevkalâde tesirli çarelere başvur dan gerekll izahat alırunıştır. alıyorum. Üniversite mensnbu ııralarda gerek matbuatta, gerek lenrası teşekküie iltihakı için lübu bilgi duraklan, devlet tarafınbınasının konferans salonunda ya mah, plânlarımızı son teferruatına Encıimen bu mevzudakl nlha! kara. meslekdaflanma bir lbret vazlfe •iyasî çevrelerde ağır tenkldler ya zumlu resm! muamelelerin Ikmall dan, siyas! otoritelerle kurulmuş; urun zamana ihtiyaç gösterm'ş, bu pılan bu toplantıya Beria Üe Ma kadar tatbık etmeliyiz. BeyneKni nnı önürmlzdekt hafta lçlnd» yapaca.gı asağıdaa yukanya değll, yukandan li hizmetini görürse pek bahtiyar pılıyordu. Bir taraftan B. M. Mec sebebden kongre yerine müşterek toplantılardan blrinde vereeektlr. lenkotsr başkanlık etmişti. Çaftm lel vaziyetın icablanna uyarak ted olurum: Hsinde o günkü duruma hücumlar bir çalışma toplantısı yapılmasına aşağıya vücud bulmuşlardır. Onun Bugüne kadar 54 bin ton kok lanlar arasında bulunmaklığım cio birlerinı vaktinde alanlar sonunda için muhtariyetleri de kendi tarafcTıb Fakültesi, meşrutiyetin ilâ ediliyor, diğer taraftan Darülfü karar verilmiştir. knmiirü dağıtildı layısile mahud kararın tatbikatına kazanırlar. Yoksa memleket, iç ve lanndan alınmamı», ancak devir nından »tmnı hükumet tarahndan nun Eminl tMeşrutiyetin veıdiğiToplantı bugün saat 9.30 da tsiştirake mecbur edildim On kişi dış tehdidlerle yıkılmağa 9*hrimlzd€ kömür tevziatı devam et. dcğru SainteGenevıeve tepesi fistünde devir, devlet ve hükumetler tara diger yüksek oknllara nUhetle ola ni cumhuriyet alamaz.» diy* fer tanbul Ticaret Odası toplantı salomektedlr. lik bir ekıp halinde verilen dırek gider. Vazüemiz bunu «imdiden ve Salne nehrinin sol kıyısınJa, fından kendilerine verilmiştir. tiglltlerden Sfrenildijln» gftre. fimdi. fanüsrü bir müsaadeye mazhar ol yad ediyordu. nunda açılacak, çalışmalar 14 ag"istiflere göre hareket edecektik önlemektir. den, b\ı ıen« Türkiye KBmür Tevıl vt önc« NortreDame Manastınnda B^günkü tstanbul Üniversitesi musru. Her m&nasile müstakll bir tos cuma gününe kadar devam edeWolga cumhuriyeti parti erkânmın halka dagıtıbnaaı Bu gürültüler ve alttan alta ter cektlr. Toplanbya Alman, Beicika, O günlerde gazete ve radynlarla Satıı MUeasesesine*ton kcmürün 54 bln kunılan Paris Üniversîtesi, okut nin çekirdegi olan Tıb Fakültesi «nrette Idare nlunoyordu. Son kalSnm ge'en 90 bln da iştirak ettigi toplantı, Beria'nın tiblerle daha bir eyyam geçtikten Fransız, İsviçre, ttalyan v*e Türk yayılan propagandanın da bu söz tnmj. yanl yüzde 60 ı te\zl edilmlş tuğu dile nisbetle anılan LStin öfkeli bir konuşmasile açılmıştı. mahalesi (Quartier latin) inde yedi sonra Darülfünunun kendi kendi gruplannın temsilclleri katılacaVtır. lerden farkı yoktu. Her gün. düş bulunmaktadır. Konuşurken ikide bir sinirli haslni ıslahtan aciz olduğu kanaati Miüetlerarası şöhreti olan huknkçu Ş'mdiye kadar tstanbul tarafmdak! buçuk asırdır, aralıksiz hayatına man paraçütçülerinden, tecavüzrün reketler yaparak burun kökündeki halkın kSmürti bir tek depodan tevz' devam etmektedir. 1195 t« aldığı içinde 1933 yılı geldl, dayandı. ve iş adamlannın Türk huknkçu nerede ise vukubulacağından bah ediilrken bu f?ne YenlkapıdsM depo. Üniversitas scularum et magistragözlüğünü düzelten Beria, o günDoktor Reşid Galib, Maarif Vekili ve İş adamlarile müşterek çahşmasediliyordu. Yürek hoplatıa h^ber nun da açılarak faaHyet* geçrnls ol. tum» ismi, onun hera ilml v» hem 2» Ağnsto» Cmnarted kü hitabeslnde şöyle demiştl: idi. Tarafsız blr uzman olarak İs lan çok faydalı olacak, bu toplantı lerin ardı arkası kesilmemişti. ması ve tevtfata geçen «enelere naıa. dinî vasfı olduğunu gösterir. KarSürgün parolası ran lkl ay evvel başlamlması büyük viçreden Prof. Malche getirtildi. mlsafirlerimize Türk mevzuat ve iş Wolga cumhuriyeti topraklan da koiavlıklar aaglamıştır. dinal Rektör, Lâtin mahaliesinln Heyetler kuruldu. Enine, boyuna hayat ve lmkânlanru yakıodan.görhilinde düşman casuslanpa karsı dare bakımmdan hâklmi ve .ryncB Malenkow yoldaş ile ben bu korunma tedbirleri tavsiye edıliB^yojlu semti dün stısuz kaldı mctolemeler yajfıldı. Nihayet mek fırsatını verecektlr. din bakımmdan Papanm temsi'cisi rava fevkalâde mühira bir vazife yordtt. Propaganda faaliyetinln en Malche'ı da hayrete düşüren meşToplantılarda, tlcaret unvanmm Evvelkl gOn Terkosta elektrik e«*. Bütün sanatseverlerin gecesi olacaktır. ,, nin halli için geldik. Bu vazifeyi çok tekâsüf ettiği yer. bu topraklar yanınm anl olarak kesilmeal yüzönden di. Böylece Paris Üniversitesi, hem Biletler: Sehir Dram Tiyatrosıında ve Necmi Rıza hur Üniversite Kanunu çıktı. Bu himayesl. is mukavelesinln hitamın Idarl, hem dinî, netice olarsk da ••••••V r sn a aı d . vaparken hepinizın, bilhassa subay yanl Aiman ıtkına mensuh bir «ehr* au veren ana bcrulanfan btT kı«. bft"hâmlede fstanbul Da dan sonra iraalât sırlannm muhamı paüıyarak Beynflu mıntakasmda siyasî bh otononti karanmıs 'cluası, ilânlann himaî^si, rekabeta yoldaşlann yardımına ihtiyacımız milyon vatandaşın toplandığı Wol »usuzluk bajRftstermiftlr. Aynı zaman. rüfiünuriunu' kaldınyor, "İttanbtıl yordu. Bugün de rektörler. iki veya var İşi. organize etmek hususun ga bölgesi idi. Bununla, onlar da da dfln de Kâgıdhanede vuku bulan Üniversltesini kunıyordu. Aynı mütealük mevzuatm tevhldi, rakibl daha fazla vilâyetin her şubesinde da herkesten evvel onlara güveni daha emin yerlere sığınmak, teh elaktrlk keMnHsl pompa lsta«vonlarının maarif basıdırlar. Halbuki bizim anda tabil eskl muhtariyet de ta bertaraf etmek Için sistematik sefaallvetfni Inkıtaa uSratarak gene Bev. kilde mnliyet fiatı dununda ^atış, yoruz. Parolamız malumdur. Wol like merkezinden uzaklasrnuk aı o|lu aemtinin «ularının keailmestne medrese, hemen hemen aynı strrihe kanstı ve meşrutiyetin verreeksportasyondan mütevellid rega bölgesi boşaltılacaktır. Bir em zusu uyandınlmak diğini cumhuriyet pekftlft geriy* bestlik içinde ve aynı haklara saisteniyordu. sebeb olm^ıştur. kabet mevzulannda hazırlânmıj Tamlr eklpleri dcrhai faallvete gece. hib olarak dinî hir bilgi kurumu nıyet tedbirinin tatbikatına derhal Meseleye. Sibiryaya göndenlecek almış oldu. raporlar müzakere edilecek ve ka« rek birkaç saat zarfında bonıları tamir geçmek mecburiyetindeyiz. Bir on sene de böyle geçti. tklv* rarlar alınacaktır. halkın, sanki sürgünü kendiliğta etmlşler ve dün aksamdan İtibaren halinde bütün İslâm Ortaçağına Şımdiye kadar alışık olduğumuz den istiyortnu» gibi bir *üs veri Bevnglu temtl esklsl glbl au almaga hSkim olduktan sonra, garbdakl ci Dünya Harbi içinde memleMilletlerarası ligln sehrimlzdekl başlamntır. ilerlemenin tam terslne, Yeniçağölçülerin bu işe kifayet etmiycceketta hürriyete doğru, hencn her toplantı ve çalışmalan alâka ll* lecekti. Hikmet Bavrtın yenlden arda dünyadan ve kendinden hağinı ıdrakinize bırakıyorum .. müessesede bir özleme başlamıştı. karşılanmaktadır. (Arkan var) bersiz kalmı^, kabuğu icinde kuifadesi alınriı Ben de dahil olduğun halde 1943 Beria, bunlan söyledikten sonMuvakkaten kapatılan M'ltet Par*lsl rumuş ve nihayet ölmüştür. Bugünde İlim çevrelerinde b ı duygunun ğu altmdadır. Üniversite raensubra. kararın gerekçesinde, Stalin hakkındakl tahkikata #h»mmiyetle de. kü üniversitelerimizin hiç biri, bir gerçekleşmesine teteobüa edildi. lannm her devrin politikacılarına yoldaşın başkanlığı alünda toplavam edllmektedir Sabık hanedandsn Yusuf hıeddln Dün Ankara Savcılıgından alman çoklannm zannettigi gibi. bu eski Aynı senede Bakanlıkta hazırlattı sokulmalan, istiklâl ve muhtariyet nan Müdafaa Komitesinin emirEfendi meThumun zevcesl. Şukriy* O». taltmat geregince. eskl (enel baskan müessMelerin Hevamı değiHir. Çün gım bir muhtariyet projesi Üniver istememeleri leri olduğunu ve Wolga •\lmaruan mano£lu, merhum Nlzaırıeddln Efendi Hikmet Bayur yenlden Savcılıgm eel. kü 81ü, diri doğuramaz. tstanbul demektlr. Küçük •iteye ve müstakil fakültelere gön menfaatler ve bilgi dışı lhtırnslar, meselesiain kısa zamanda halll ve Mlhrljah Osmanoğlunun annelerl. bedllerek ifade<ri alınmıştır. Üniversitesi. hangi medreseden gelderildi. Şefin muhtar bir üniver artık üniversitelerimlzin ieab ettığini, siyasî ve askerî şart Oraer Fanık Efendi ve Mehmed Şeflk Tevfik Fikretin öiüm vıldönümü mlştir? Avasofya ile Sultananmed kapıla7.1ya Beyin kayınvalidelert talihatı ni». , Tevflk Fikretin 38 Inci SIUTB fününe site kurulrrmsını arzu etmeaine nndan girmemelidlr. Girmlşse valann bunu âmir bulunduiŞunu, vanduı hayır ve hasenat sahlbl camilerl arasında, buttün yanmıs ragthyan 19 aSustr» carşsmba günU aaat rağmen unın incelemeler va çalış kit geçlrmeden dışan atılmalıdırlar. esaslı bir temizlik hareketinin bu 15 te Salrin BebekteM ./şlyan» ında olan durağı, kopyesiz, kat kat bir LEMAN HANIMEFENDİ malarla hazırladığınuz kanun ta Aksi takdirde meşrutiyetin verandan itibaren başlaması türumukonaktan başka bir çev olmıyan b!» anma tfirenl y»pılac«ktır. sansı, türlü sebeblerle Başbakan diğinl cumhuriyet nu ve halkın Sibiryaya suıgün 3 ajustos 1951 gecesi Allahın rahmetln* Bu törende Tevfik Fikretin hayatı dısı kadar içi ile de bir baslangıcnasıl aldıysa, lıktan Büyük Mlllet Mecllsine uzun bir iktidann diktiginl de başka edileceğini bildirdi. Arkasindan kavujmuj ve 4 ajustos 19S3 günu Stlâml anlatılacak, eserlertnden parcalar oku. dır. Öyle olmasaydı «nübüvvet bir Hazretlerl mezarlıgır.dakl ebedl Utlra. Bacaktır. bir rotarla gidebildi. O lamankl bir Iktidar pekâlS sökebilir. Şüpkaran övmeğe başladı ve sonunda: hatgahına tevdt edllrr.iştir. smaattir» sözile bir anda kapatüabilir miydi? Tanzimattan bu yana, muhalefet de muhtariyetl şiddetle hesiz bu bir ihtimaldir; fakat korBu münasebetle gerek cenazeye lıtl. Gayeye varmak için »n güzel «mekteb» ve «Darülfünun», «Medak etmek ve gerekse kederdldt alle. isrlyordu. Nihayet bugün yürür kunc, zararlı bir ihtimal!. çare diye bu caniyane fikri gökmJze her türlu vasıta ile beyanı tazl. ese ile bağdaşamaksızın biri devlükte olan kanun çıktı. lere çıkardı. yette bultınmak luthınu gostermlı olan * BUGÜN Maltepeye törenle ıu ve. let azlığının, rliğeri taassub çokluHikâye bu .. Gelelim, netleeye: Sözünü bitirir bitirmez sevimli yakın dott ve akaha İle burun dlndaf. rllecektir. • DEFTERDAR Esadm Maliy* Ba. ğunun mah hs'inde ve ayrı yolUnutulmasm ki; Paris Üniversibir çehre takındı ve zarif tir jest iarımıza. tefekkurlerlmizln iblâjını rica ardan yürüyüp gelmislerdir. ederiz. kanlıgı teffj heyetl bajkanlıgına tayln tesi Edeblyat Dekanı tÜniversite, le. toplantıyı sessiz sadasız takib edilecegl haber verllmektedir Şükrlyt ve Mlhnşah Osmanoglu Nâshan 15 kurusrur politikanın dışında ve hürdür.ı eden Malenkow'u kürsüye davet Teknik Üniversite, Medresenin *** Abone seraiti Türklye Harle derken yedi buçuk asnn tarihinl ettı Lâkayd tavırlar ve salıntılı atam zıddı bir müesseserîen gellr. O AĞUSTOS 12 ZİLHİCCE 2 dile getiriyor. Halbuki biz bugün dımlarla dinleyicilerin karşihina ünlventte ecıaneel tahibl da Selim III ün yenüik ruhundan, Senellk bile «Ünlversitelerimiz, politikanın geçen Malenkow evvelâ toplulugu hattâ bir azlıktan bile değil, bir HtİSEYİN KÂMİL OTAY'ın Altı aylık Üç aylık dışındadır.» diyebilir miyiz? Buna gözden geçirdi ve sonra bu işde muesslf öluraü dolayıalle gerek Bur. «teklik» ten dogmuşrur. Mütareke ! ! Blr aylık devrinde senelerce yeri yurdn l»ecevab vermek, esasen muhtariyetl vazife alacak subaylara doğru dik durda (erekse Ist&nbulda gösterdlklerl ürsiz, göçebe bir halde kırık, dökük D İ K K A I verenlere değil. alması lftzımgelendik ve insafsız nazarlarla baVmağa pek yakın ilglden dolayı dtnt ve ak. 1 V. 5.07| 12.19'1610 19.12 20.581 3.13 rabalarımıza teşekkurlertaüıln duyurul. hayatına devam etmiş. bugünkti ollere düşmez mi? Bu nokta, ancak Gaıetemlz* gönderilen evrak *• yuılat başladı. Onlan bir müddet süzdük masını sayın gazetentzden rica ederlz. E. p 54 5.06 8.57 12 00 l.M 7.58 gun duruma her bakımdan nncak onîann yetkisi, onlann sorumlulu netredilsin edllmeıln iadt olunmu, tei sonra tasanya âmil olan siyasî E}i ve çocukları tltnlardın mesullyet kabul edllınez. Bir milyon kişinin Bir cinayet iddiası Siberyaya sürülüşü =haberleri Paris Edeblyat Fakültesi Dekanı, Fransa Institut'sü üyelerinden, filozof George Davy, bizim Akşam gaıetesi muhsbirine |öyle demiş: t Fransada bir üniversite profe sBriinün siyasî haklanm tahdid eden hiç bir hüküm mevcud değildir. Profesörler sadece kendi kürsülerini, siyasî görüşlerüıi yaymak için bir propaganda kürsüsü yapamazlar. Fakat bunun dıjında her profesör siyasf bakımdan tamamen hürdür. tatedifi partive girer, partide faal vazife alabilir. Nitekim fakültemizde muhtelif siyasl görüsleri olan profesörler vardır. Bunlar üniversite dışmda diledikleri tarzda slyast faaliyette bulunmaktadırlar. Memleketimizdekl demokrasi e»a*lan icabı hunlara kat'iyen müdahale edilemez.» Insan, bu sözleri görüp bizim dekanlanmızdan birinin de böyle konuşacaftı pünü hasretle beklemez mı? Fakat sayın profesör George Davy'nüı. böyle rahat konuşatilmek için vedi buçuk asırlık bir gelenek içinde sert ve devamlı bir mücadele ile elde edilmis hakların vârislerinden biri olduğunu anutmamalı, tamamile dinî bir benlikle kurulmus olan Paris Üniversitesi, uzun zamanlar devlet v« hükumetlerden para almıyarak yalnız mensublannın toplad'klan baÇışarla idare edilmiş bir bilgi ocağıdır. Bugün siyasî mahiyette görünen hürriyet ve siyaset dışı hüviyetini dinden alrrjştır. 0nun çekirdekleri, birer lonca idi. Üstad ve çırak olmak tizere iki zümreden kurulnıuîlardı. Bir aziz veya aıizenin adına bağlıydılar. Öğrenciler memleketlerine göre gruplaşmiflardı. Parlsin de Fransa, Normandi, Piksrdl ve îngilter» olmak üzere, dört yerin gencleri, dBrt grup vücude getirmişlercll. Bunlara, aynı esasa dsyanarak öğrenciler de katılmak suretile bir bütun teşekkül etti kl buna Üniversitas denildi. Bu bütünün içlnde ögrenilen konulara göre bir a>Tilma oldu. Fakülte sörü de turadan gellr % Biz ve onlar Yazan: HASAN ÂLİ YÜCEL Haksız rekabetle mücadele Düriist rekabetin inkişafına ve sınai müUdyetin korunma sına çahşmak üzere şehrimizde Bir dernek knruldu 3 NECMIRIZ GECESİ AÇIKHAVA TİYATROSUNDA TEŞEKKÜR HABERLER y CUMHURİYET I İ 1 & î «( l IMIIUKIYRT» in Tefrikası: 7 4 Vazan: r.F.OKGRS SIMF.NON Çeviren: HAMUI VAROfîLL Meselâ bir tavuk yolmağa kaikışmıs, tavuğu berbad etmişti. Bir yandan da durmadan konuguyordu. Vaziyetten memnun musun, Noemie? Bu hafta, bu mendebur havada kim bilir ne kadar canın snklmıştır, değil mi? Bugün bir parça rahat kalsaydık daha memnun olacaktık. Çünkü Orleans'dan kaynım geldi, evde tek başına sıkıntıdan patiıyor. Çağır gelsin, mutfakta sizırle beraber yemeğini yer. Bakahra ister mi? Kamyon şoförudür. bu adamlar kevirlerıne göre ış görmeğe alışmışlardır. Artık siz bırakın, ben yalnız başıma yaparım. Fomeret, atıp da vuiamadııîı o b:r surü tavşandan dolayı ozüı dJlıyordu. Philippe iki tavsan vıırmuştu Bir de Grindorgeun atjp da vuramadığı sülünü 'ndirmistı. Grindorge, uğradığı hayal sukutunu lâtifelerle örtmeğe çaiışıyorılu. Korucu o pazar için dahn basKa ş^vier tasarlamış olsa t;erek ki, Euratından düşen bın parça oluyor, avcılan, inadına. hep dikenli dallar aJtından geçmek mocburiyetinde kaldıkları yollardan götürüyordu. Paulette'e gelince. o kadar gayri tabıî hallen vardı ki. <sva çıkıldığı pazar gunlerı aşçılık vaoan konıcunun karısı Noemıe, VOTUPİI or.dan ayırmıyor, arasır denn derın İç çekiyorduL İki defa arka arkaya: Paulette teklifi kabul ediyor, gi Yalnız başıma vallahi daha diyor. on dakika sonra, yalnız iyi çattBinm, demişti. kalmaktan korkan bir kımse gibi Paulette onun bu sörünü isitme iönüp gelıyordu mezlikten geliyor, yemek işlerlne Noemie, evde çok fare var Butlaka yardım etmek lstıyordu. mı, kuzum? Çok olup olmadığını bilmem. run nihayeti idi. Orada, hemen he hedef haline gelmiştl, bu Şİşenin mateml, cenaze törenini tahayyül soylendi. binde, son tavşanın banndığı blr men hiç kullamlmıyan bir kapı neye yarayacağuıı unutmuşa ben etmekten zevk duyuyordu... Ama. var, değil mi? Paulette salonun kapısını arala otluk ve ısırganlık Içinde patia'îı. vardı ki, yemek odasından ve mut ziyordu. Bir kaç dakika, yahud saatlerce dı. Her halde olacak. Biz hiç Tüfeği atan Pomeret idi. Fakat faktan geçmeksizin, dogruea iç Pariste, yatağında. öfkeden ku süren basbayağı buhranlardı bunmeşgui olmadık. Slzl yalnız bıraktığım )ç)n avluya açılıyordu. Avluda 3a, sağ durarak gağdan sola, sol dan sağa lar. Bu buhranlardan sonra, Pau bana gücenmediniz ya? Benimle Philippe ondan sonra ikincl bir kur Şimdi ne diye farelerden bshseşunla tavşanı otlann içinde tortop dondüğü faclslı saatler; sonra, vah lette, bol miktarda uyuşturucu mad beraber armud toplamağa gelmez diyordu sanki? Parmaklan da nı da bir çamaşırlık vardı. etti. Albert de hâlS nişan almağa Çamaşır, gene avludaki tulumba şi bir hareketsizlik içinde, kâbuslu de ile mestolmuş gibi yorgun ve misiniz? çın o kadar titriyordu? Öyle tithazırlaruyordu. düşüncelere dalıp oturduğu saatler boşalmış halde kalıyordu Teşekkür ederim. Burada rariyordu ki, bir bardak su ıçmek nın altında bulunan teknede yıkanÖyle ki. baa defalar. Albert iş hatım .. VI dığı için bu çamaşırlık hırdavat artık bitmişti. Meselâ arabanın diistedi, bardak elinden düştü. odası olarak kulamhyordu. Neomie reksiyonunda bir sakatlık yapmayı ten döndüğü zaman, hayalindeki Paulette kıpkırmm kesilmişti. Noemie: Madara Goudekett'in azarlayıa düşündüğü zamanlar olmuştu. Albert mi. yoksa kocası olan, he Beyaz bardak, uğur getirir, nin kocası oraya, av mevslmi ka Transmisyonu testere ile, tam orta nüz hayattaki Albert mi geldigini Çünkü (armud) diyeceği yerde az sesi duyuldu: pandıği zaman kullanılan vasak kaldı (domates) diyecekti. Gazîiededi. Donad! bandrollan, süriicülere mahsus be sından bir parça kesse, ilk çarnışta anlıvamıyordu. dekl yazıdan dolayı . Bahçıvanı Sanki bunda, Paulette'in bu kaAlbert ona tavsiyede bulunu zehirleyen domateslerden Sonra, sanki daha fazla bir şey yaz gömlekler kurt kapanlan gibi istediği olacağma hemen hemen dar heyecanlanmasını icabettirecek öteberi yığmıştı. emindi. Yahud tekerleklerden bi yordu: Halbuki, şimdi o işi armudlar sö sövlemekten âcizmiş gibi, yahud ne vardı? Dinlensen lyi edersin. Bir dok recekti .. lâkırdıyı daha az gündelik :ş!ere Çamaşırlığm ocağı, kubbeli cins rinin cıvatasmı sökse?. Fakat, ev Yemiş hazırladın mı, Voemie? ten, büyük bir ocaktı. kubbesinin velâ, arabaya el sürmesine imkân tora gidelim ml? Size blr Porto şarabı gönde ayırıyormuş gibi. bakışlarını, bü Biliyorsunuz ya, vaktim ol kenannda da bir rafı vardı Pau yoktu. Garaja gitse ne lstedigini Istemem. reyim. feye dayanan gene adarrun elind« madı Eliniz değmişken Paristen \ lette, on bes gün evvel bir oüyük sorarlardı... Sokakta yapsa, herkes Barl blraz oyalanmağa gayret Yok. teeekkür ederim. Burnsı tuttuğu gazeteden, aynı gene adagetirmeliydinlz. Beş yaşında bir temizlik yaptırmavı düşündüğü sı dSnüp bakardı. Esasen Albert hiç et. MarrlneHe beraber çık, dolaş. sıcak. Uyukluyorum. Habıız. nh mm rnasa basınds işeal etmesi gekızım var, bir defacık olsun, pasta rada, bu rafın üstünde, herhalde blr zaman arabayı hızh sörmezdl Olur. meteinize söyleyin. ocağa odun ilâ reken yere iki defa dolaştırdı. getirmeği bile akıl etmediniz .. Şimdi toplsin şişesi, ancak bir ve etsin .. şatonun eskl sahibinden kalma, Wr ki... Sokaktan peçenlerin dönüp cakaBöyle düşünmek. içine mflthiş kaç metre ötede bir duvann arkatakım şlşeler görmüstü. Bulanık Gelecek pazar söz! Paulette mutfağa uğramamak caklan kadar ıri yan olan geno camh bu eski şişelerin içinde k.oyu ıstırab veriyordu, fakat Paulette smda Idi. Paulette tekrar mutfağa için bu işi kendisi eördü. Çıkıyor, dönüp tekrar geliyor, adam, nihayet bu manevranın far Sahi, hiç bir şeye ihtiyacınız gene münasebetsiz bir lâf ediyor renkll bir mayi vardı Paulette, şi mutlak bh sükunet muhafaza edi (firdi Dev anası gibi iri memeli olan kına vardı, dili dolaşarak özibler Noemie, sanki memelerinl boşaH yok mu? şelerin üzerindeki etikette «Topi yordu. du. Hastalıktan yeni kalkmış bir Banliyöde bir yere gidip küçük mak ister gibi öfkeli öfkeli goğüs Paulette, kendisini Noemie'nin diledi, kızardı, gazeteyı cebine tıkinsan gibi sapsan idi. Her silâh si» kelimesini okuduğuna yemin bir eczaneden laudanum almayı da geçirdi. etse başı ağnmazdı. de, MartineMn $e hiç kimsenin ken tı, fazla utanaaçlığmdan dolayı sesinde. sanki ona nişan alıp at Bahçeden kış armudu topladı disini istemedigirti anlıvordu. A beceriksizce yerir.e oturdu. AvriıÇamasırlıfa mutfaktan da girile düşünüyordu. mışlar gibi yerinden sıçnyordu. nız mı? bilirdi. avludan da. Bu iki yolHan Buna da imkân yoktu. ma buna eh<>mivpt verdiği yoktu pa harbine iştirak etmis olan bir Neomie, bir aralık yalnız kaldığı DavidsonTa. «Greate Hole City» nin hangisinm daha mu\afık oidug'inu Bilhassa tekrarlsdı: BiİTnem, belki kocam toplaÜç gfln İçinde zlhninden aeçen zaman, kendi kendine: r hâlâ düşünmekle meşguldfl. Ben armud toplamağa gidiyo en sü atli aynı zamanda en kılll düşüneelere tahammül edebilmiş ol rruştır. Bu ne saçma sapan iş, diye daktilografı Mrs Hurst'ün arasma Uyur gezerlere has vüzuhlu gö ması inanılacak şey değildi. Ustellk rum Bana bir seBet ver. söylendi. rüşe benziyen kendisine mahsus bunlar düşünceden ibaret deSildi. Armud ağaçlan vemis bahçesinin oturmuetu. Daktiîoffraf öyle kılh YaSmur yağıyor, görmüyor Paulette mutfağa her gelişinde. bir görüşü vardı: şuuru işlemlyor Paulette düşündüğü ç^'lerin eer musuruz? duvaruıın dıbinde idi Paulette o idi ki, dudaklannın üstü. Donad'ın hep aynı yerde duruyor, bir »n du. Sişenin etiketini havadisin sa çekleşmesine aid en küçük »eferrava vardığı zaman, beş vüz met dudaklanndaki incecik tüylerden Muşamba giyeceğim . tereddüd adiyor, sonra gene dönüp zete sahifesindeki yerinl hiç umvt ruath, doğuracaklan âkıbetin en Noemie. istemlye istemiye bir reden daha yakın bir mesafHen daha kalın tüylerle dolu idi. gidiyordu. köpeklerin havlamaîannı duydu. madan aşağı yukan dolaşıyorrlu; kOçük teferruatını, polislere ne sepet uzattı: Bu yer, mavi tas döşeli koıido fakat, sis* sanki kendi başına bir söyleyeceğini, ne cevab vereceginl, (Arkası var) Çtaae d* giymek lizsm, diyaj O gunfin son tüfeği duvann di
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog