Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

IANKE \ ^ ^>NAK/f ıflenmz için &VİKİŞ iflerinit için 2«3İri»KOtK«I.O.«O*tJ umhuri RURUCUSU:YUNUS NADİ Yücesoy) î 30 Kr. 6ldV 3^0 Kr. Çarşamba 12 AJfostos 1953 Ahmet HaKt Yasaj ve Kitapcıhk Yayılan grev bütün Fransayı f elce ugrattı Hükumet dün sabahtanberi fevkalâde toplantı halinde, ne olacağı henüz belli değil Dün bir mlryon işçi ve memur grev halindeydiler, bu rakamın bugtin daha da artmasından korkuluy»r, turistler Fransadan kaçmak için her çareye basvııruy»rlar 29 anco yıl sayı: 10.430 TelgraJ »• mektub •dres* Cumhunyet Iıtanbu) Posts Kutusu: tstanbu) No 246 leieJonlaj : UmumJ Santral Numanun : 84298. Sfaa Işlen : 242S«. Matbaa. 24290 Rusya j Arabistana I sokuluyor tran ve Arabistandaki Rus teşebbüslcri umumi bir piânla alâkalı görülüyor Londra. 11 (BBC Nafen A. P.) Sovyet Rusyanın bütün OrUDoğu ile ilgili bir plânı tatHk mevkiine koyduğu bildirilmek'edir Batıh çevrelerde hâkim olan kanaate göre, Moskova bir taratlan Arab memleketlerinde bu plân dahilinde hareket etmektedir. İranda komünist yayılmaa kuvvetlenmiştir. Sovyet heye'Inin Tahıana gelmesi beklendiği >ir sı Arkası S. 6, Sü. 3 de Yunan gazetelennin yakışıksız neşriyatı Bütün gazeteler Fethiye hâdisesini ele alıp büyülterek aleyhimizde çok çirldn yazılar yazıyorlar Yunan Dtş tşieri Bakanı hâdisenin kapandığmı şöyleHi. iki taraf ternsilciierinden mürekkeb bir komisyon kuruluyor Atina 11 (T.H.A.) Yunan gazeteleri, Fe+hive açıklarında düşen Fransız uçağı yolcuların1 Yunanhların kurtardıklannı, hattâ bunlrnn kurtanlmasını Türklerin önleneğs çalıstıklannı iddia etmektedi'ler. Bu gazeteler, Türk kara sularma giren bir Yunan aemisinin T ' ; k bayrağtnı çekmemiş olmasındgn doğan hâdiseyi bu şekild» tahril etmekte ve geniş neşriyat yapmaktadırlar. BAYAR ŞEHRİMİZDE Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün akşam Arkast Sa. 6. Sü 7 de gezi vapurile Yalovadan İstanbula gelmi|, Vali v« Belediy» Bajkanı Fahreddin Kerim Gökay il« diğer zevat tarahndan karfilannıiftır. Köprüde biriken halk, Cumhur Başkamnı tezahüratla selimlamıstır. İzmir Belediye Reisi Rauf Onursal Yalovaya giderek Celal Bayarı şehir namına Fuan açmağ» davet etmif ve Cumhur Başkanı bu ricayı kabul etmiştir. Resim. Bayan ve İstanbula geli^inde kendisine refakat eden İzmir Beledye Reisini gösteriyor. Paris, U (R.) Fransadı bugün umuml grev yeniden ba^lamı? vt hayat tamamile sekteye uğramı^tır. Posta, telgraf, telefon memurlar», demiryolları işçileri, madenciler ve daha bir çok gruplar Genelktırmay Arkası S. 6, Sü. 3 de Başkanın, yeni Başkanı ile ne görüştügti açıkkınmıyor Grev yüzünden kapalı kalan Parisin Saint Lazare (an Eisenhower Aml. Radford Yangmlar ve ir hafta kadar evvel Bahçekapıda DenizciUk Bankasına aid bir e$ya •ntreposu gündüz denecek bir «a•tte ve bütün gayretlere rağmen yandı. Zayiatın 10 milyon liray» çıktığı sigortacılann vteriüği «aliunattan anlas,dıyor. Bu yangında da bir kasid olnp olmadığı bermutad «rastırılnjaktadır. Gazete hab«rlerine göre antrepo bekçilecinden bir ka;ı da tevkif cdilmiştir. Türkiyenin en büyük adli vesikalannı kül etmis otan Ayasofya Adliye binasınuı yangınmdan ne*ul olarak da o zaman bir odatuun tevkif edilmis olduğu haörlardadır. Vakıâ şudur ki İstanbui oüyük yangınlarile söhret bulmuş bir sehir olduğu halde bu yanginlara karşı daima kayıdsızlık gbstermiş ve lüzumlu tedbirler almamışızdır. Tarihlere geçmiş olan büyük yangınları yâd için Eşref merhnmun şu şi'rinde: Korede iade edilen Türk harb esirleri Dün hürriyete kavuşanlar, Türk subaylarmın ellerine sarıldılar Denver 11 (a.a) Cumhur Bajkaru Eisenhovver bu sabah mÜ5 terek Genelkurmay Baskaıu Amiral Radford ile bir göriişme yapnustır. Bu vazüeye henüz tayin edilmi» bulunan Amiral, mezuniyet vapan Ctunhur Başkanile Beyaz Sarayda saat 8 de buluşmuştur. Amerikan kongTesinde hatibler, Arkast Sa. 6, Sil 4 t« Türkiye bunlan kullanmasını bilecektir, diyerek lehtmizde konuştular Washington, 11 (A.P) Birleşik Amerikaıun Türkiyeye vermeyi kabul ettiği iki denizaltı ile ilgili olarak Kongrede yapılan görüşmeler ve tartışmalara dair bugün açıklama yapılmıştır. Sil&hlı kuvvetler komitesi başka nı: «Bu denizaltılar Türkiyeye şim di burada açıklamakla mükellef bu1unnwdığım bazı talimat üzerine Terihniçtir» dedikten sonra söz a», lan hatibler, Türkiyenin itünad edillr bir dfttt olduğunu, bunu Koredeki »avMİard» Isbat ettlğinl anlatmiflar, yalnız banlan, bu meselenin Kongrenin son oturumuna gSnderilmi? olmasını tenkid etmişlerdlr. Bu arada silâhlı kuvvetler komiteai başkanı da îöyle demiştir: Arkası Sa. 6, Sü. S de Türkiyeye verilen denizaltılar Bütün Anadoluya Rusyanın Türkiyeden istediği Gördiim veren medreseler Şu mahalle ve eski yazı bğreten j tün Anadoluyu şöyle bir dolaşakoy mekteblerini şimdilik geçellm. yım, bunlardan binlercesini ismile, Bunlardan her köşede, bucakta bol cismile tesbit edebilirim. Bunların Arkas\ Sa. 4, Sü. 7 de bol var. Doğuyu, daha doğrusu bü köy hocası Times gazetesine göre. Moskova Türkiyeyi ikili göriişmelere zorlamaya çalışıyor Londra 11 (Nafen) Time? gazetesinin İstar.buldaki mıjhgbiri, Türk Rus münasebetlerinin t?kib etmekte olduğu seyrı izah eden bir yaziFinda. Moskovanın Türkiyeyi cikili ve bsşbaşa müzskereleren yanaştırmaya çah|tığını. bu yolda bir siyaset takib ettiğini kaydetmektedir. . . Times muhabiri. Türkiyede. Sovyet idarecilerinin son sözlerinur dikkatle takib edildiğini, fakat ikili ve başbaşa müzakerelere g'dilmesine de yanaşmadıklarını kaydetmektedir. Arkadaşlarla beraber kararlaştırdık, seyyar bir esansçı kılığına girip bunlan dolaşacaktın bir hiciv vesilesi yaphğı Süleymaniye yanguıı da bunlardan biridir. Yakın tarihte 24 saat sürmüş Çtrçır, Fatih yangınları gibi âfetler itfaiyenin bugünkü tekenv miilü ve kârgir binaların çoğalmasile azalmış olmakla beraber (arihî veya maddî kıymeti olan binalarm yanması hâlâ önlenememiş bulunmaktadır. Eskî Darülfünun binası olan Zeyneb hamm konağı, Babıâlinin şimdi tamir edflmis olan Defterdarhk kısmı, daha evvel Çırağan sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi. Çiftesaraylar tarih Mrası düşünmeden hatıra gelen büyük kayiblardır. Gecenlerde yarunış. olatı deniz sevkiyatma ald bir beylik depodan sonra Denlzcillk Bankası antreposunun yarası bn bttyük yangın serilerine hftll bir son veremediğimlzİB delilidlr. Bu yangınlarda kasid var mıdır? Bu ayn blr davadır. Suçn önlemek her raman mürakün olan bir «ey değildir; fakat irter ksza, ister Oımal. isterse kasid aetieesi olsun bütün bu yanjnnlan başlanjficmda söndürecek tertibler almakta Uımalimiz olduğu muhakkaktır. Evvelâ şu nokta gött earpıyor. Milyonlarca zarara sebeb olan her vsnşından sonra yakalandığını gatf'üğümüı odacı, bekçi gibi idrakİpri ve ücretleri mesuliyetleriniıı riaracık hududunn raten çizmi; »lan zavalb kimseleri hâdisenîn ye yangını İstanbulun nisbet edildikte» «Kalır yamnda ehven ateşi Nemrudi nâdân'ın» «Hususile dün akşamki harikt hanümansuzu «Cehennem sandım alUnda görimce Babıfetvanın» «Belâdır Dumlupınar davası | Bugflnku ceİMde, Sabri Çelebiı oğlunon avnkatı Sofia hakkmda | baa açıkfaunalarda bulunacak Dumlupınar faciası dAvasına bugün Çanıkkale Ağırcez» Mahkemesinde devam «dileecktir. Bılindigi gibi Dunüupmar «üvariji Sabri Çelebioğlunun avukatı Suad Tahsin Türk, geçen oturumda, Is ArJcast Sa. S, Sü. 4 d« Yeni jomanımıza cumartesi başlıyoruz Seyahat kolayhğı saglanacak Avnıpa Konseyine mensub bir komisyonun İstanbulda yapfcığt (oplandda seyahat kolaviıklan ve veknasak pasaport ihdası mesetesi görüşülecek Ankara, 11 CT.H.A.) Avrupa Konseyine dahil memlekerîerden yedisıne mensub mebuslann, ilk defa olarak Türkiyede yaparal.ları toplantı hakkmda AvruDa Konseyi İstişare Meclisi Başkgn \ekili İzmir milletvekili Osrrnn Kapani aşağıdaki izahati vermişttr: Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Serbert bırakılan bir Türk askeri, gözyajlan ayyıldızlı bayrağa lanlıyo» içinde (Yazm 6 ncı sahifemizde) Kadınların eteklerini kısaltmak doğru olur mu? Bütün dünyayı taran | münakaşaya biz de kanşıyoruz. YENİ AMEBİKAN ELÇİSİ Birleşik Amerikarun Türkiye Büyük Elçiliğine vt yardım heyetleri ba^kanhgına tayin edilen Avra M. Warren bugünlerdB memleketimize gelerek vazifesine başhyacaktır. BEYÂZ KÖSKTE Fransızların ortaya attıklan noda hakkmda terzilerimiz ve kadınlarınız ne diyorlar! Yanhşhklar 1 lerde Pariste kopan bOyuk bir Eskfler kadıa gürüJtü bütün dünyaya yayıldı. Ve başta İngiliz Kraliyet terzisi için «eksik eFCadın modası bahsinde dünyaca Hartuel obnak üzere Amerikads tek» derlerdi. tamnmış bir otorite olan Christian dahi kuvvetli bir cereyan Dior'un Bu tâbirin neDior «Etekleri kısaltıyorum» de etekleri kısaltma karanna şiddede den kullanıldıyince başlayan münakaşalar hâlâ itiraz ederek kadın eteğinin buğını ve doğru da dinmek. tavsamak istidadı gös günkü şeklini müdafaaya giriştiler. CUMHURİYET olup olmadığını termiyorlar. Bu sebeble biz de i» Ve bittabi dünya kadınlarının günburada müna Arkasi Sa. 6. Sü 3 t* ter istemez şu «eksik etek» mese | lük, hattâ gecelik, hulâsa 21 saatkaşa edecek deTerzi Muallâ lesine karışmağa karar verdik. ğildik ama neyj lik konusma mevzularını aynı meYaka liyelim ki hâdiI Christian Dior'un bu yeni ka sele teşkil eder oldu. Bittabi mevseler peşimizi bırakıruyor. Geçen ' ran dediğimiz gibi bütün medenl i Arkası S a . 6, Sü. lde Bu romanda nıağrur ve entellektüel blr kadının genc ktzlık v« evllllk h»yatı anlatılmaktadır. Muharrlrin çok kuv\*etll görüşü ve tahlillerl «Yukarı Kcşkte Oturanlar a elle tutulacak bir canlılık vermiştlr. Kahramanlar. zaafları. kusurları. lnsan taraf lan. meziyetlerile gayet kuwelli belirtilmiştlr. Ankara, 11 (Telefonla) Ba , Edebiyatımızda blr hâdi=e teşkil edecek olan bu romanı zevkle ve âlemde derhal tesirlerini gösterdi. kanlar Kurulu bugün saat 10 da ' heyecanla okuyacaksınız. Kurulunun dünkii toplantısı Bakanlar OTÜRANLÂR YAZAN: RİKKAT KÖKNAR Fenerbahçe ile 6. Sarayın barışmaları Spor rjıuharrirlerirnK tarafından ortaya atılan tekiif müsbet neticeye doğru yiiriiyor Sehrimizin en seçkin iki spoı rı uessesesi blan Fenerbahçe ile üalatasarav kulübleri Brasındaki ftsrgınlıem ortadan ksldmlması için, dünkü spor sahifemizde aıka'iaştmız Nu:i Bosut tarafından jı'sya Arktui\ Sa 6 i » £ Je İ '"»ı toplanmıstır. Saat 14 e kadar devam eden toplantuun mutad topkntılardan biri olduğu belirtilmektedir. DJ*. genel idare kurulu toplandı Ankara, 11 (Telefonla) Demokrat Parti genel idare kurulu bu gün saat 17 de Başbakan ve D.P. Genel Bajkaru Adnan Menderesin 3<eisliğinde toplanarak geç vakte kadar çahşmıştır. Mektub yollama müddeti bu akşam sona eriyor Yanlışlıklar müsabakamıza mektub yollama müddeti okuyucularımızın gösterdikleri arzu üzerine temdid edilmişti Bu müddet bu akşam nihayete erecekür. Yanndan itibareu tasnif ameliyesine başlanacak, bunu müteakıb yanlışlan büdiren liste ve kur'a neticesi ilân eflilecektir. Alçıtepede dünkü tören Anafartalar muharebesinln yıldönümünde aziz şehidierhnizin hâhralan anıHı Canakkale 11 (Telefonla) Anafartalar muharebesinin 38 inci yıldönümü. bugün muharebe mey danında yapılan büyük törenle kutlandı Merasimde buîunmak üzere «Bandırma» vapurile İstanbuldan gelen kafile sabah 7.30 da Kilyara çıkb ve buradan A'çıte Arkası Sa. 6, üu. 8 de MulıU'lü* taıihlcrdeki kadm etrklerinin kısalığını ve bırgünkü 4* cantinılik cteğin duruıuıınu gösterlt kroki J VOLEYBOL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog