Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

MUJDE, BEKLEDİĞİXİZ AMER'KAN Ince «GOLD THIN» PAl fraj bıçakları gelmiştir. 5 Adedlik paketı 75 Krj. Turkiye Umum Vekiü: NATAN ESKENAZt Marpuççular Barnatan han. Telefon: 21571. umhuri KURUCUSU.YUNUS NADî CÖNEN DERMAN Kaphcaları Radyoaktiviteli. kukurtlu. celıkh memba sularile sohret bulan. romatızma sıyatık. bobrek, mesane ve daha bır cok rahatsızlıkların şifa yurdu konforlu kaplıcamız temiz lokantasıle ıstirahati kâmileyi havî her keseve uvgun olarak. zelzeleden asla muteessır olmamıs bir halde müçterilerinin emrındedır. Müsteciri: MUSTAFA GUNDÖNDÜ 29 onco yıl sayı: 10.429 reljral v* mektub adresl Cumhurıyet Istanbu) Posta Kutıısu: tstanbu) No. 246 reiefoalaJ . Umural Santral Mumarası . 242U8 iazs felen : 24299 Matbaa. 24290 Salı 11 Âgustos Iran Kremlin ile anlaşma yapıyor Tahran ve Moskovada neşredilen tebligler muhtelit bir komisyon kurulacagını bildiriyorlar Sovyetlerin, İranh komünistler vasıtasile Tahranda bir hükumet darbesi hazırladıklan, Rus elçisinin Başbakanın evinden ayrılmadıgı söyleniyor Tahran 10 (A.P Üafen) Bu | gun Moskovada ve Tahranda aynı zamanda neşredilen tebligler, İran ile Sovyet Rusya arasında gorüşmelerin yakında başlıyacağım açıklamıştjr. Venlen ızahata göre, bır Sovyet heyetı Tahrana gelecek ve hudud ıtılâfları ile tasrih olunmayan , bazı mali meselelen ınceliyecektır Sovyet gazetelerı, Iran ile dostlugun yakında kuvvetlendıleceğmden bahsetmektedir Tahran gazetelerınde de aynı yolda neşnyat yapıimaktadır Arkası Sa 3, Sü 2 de Buğday fiyatı düşüyor FRANSAD\Kl GREVLFR ıMecıısten aldığı fevkalâ'la salâhıyetlerı kullanarak tasarruf yapmak ıçm kararnameier hazırlamağa başhyan BYansız hükumetınin sıyasetıne karşı gelen sendıkalar umumî grev ı!ân Crncago 10 (A.P.) Bugün bu etmişler ve buna iki milyon memur ve ijçi katümıştır. Yukandaki resımde, evvelki gunku umumi ereve rada borsada buğday fıatlan dort çopçuletin de katılması üzerine Paris sokaklarının aldığı pıs manzara gorulmektedır. Fransadakı duruma senedenberi kaydedilmemı* bır dair yazı uçuncu sahıfemizdedır düsükluğe uğramış ve eylul buğdavının 1 buseli 183 sente satılmıstırPiyasa muazzam buğdav rtoklannın mevcudiveti yuzunden buhran geçirmektedir Amcrikada, muazzam buğday stoklan yüzünden buhran başgösterdiği bildiriliyor Kasım Gülegin Rizede yaptığı konuşma C. H. P. Genel Sekreteri bu konuşmasında hayat pahahhğından bahsetti Doğuda \ Kara tahtasında Yeni dış ticaret rejimimiz İnanılmaz; $eyler j Gördüm \ eski harfler yazılı mekteb 5 j Keşmir'de karışıklık çıkıyor Musaddık. Sovyet elçisi Lavıentiev ile beraber Çarpışnıalarda 3 kişi öidü, 300 kisi de tc\kif edildi, Amerika, bu hâdiselerle alâkası olduğu jolundaki iddiaları reddetti Londra 10 (BBC) Hındistan ıle Pakıstan arasında ıhtilâf mevBskaıtlık. sanat mektebi nıezunzuu olan Keşmir'de kanşıkhklar laruim tâbi tuhılacaği islcm başlamıştır. Başbakan Şeyh Abhakkında askcrlik ştıbelerine dullahın azli ve tevkifi üzerine bir tamün yaptı başkentte halkla pohs çarpışauşStalin'in ölümünden sonra kaçmış olan Rus binbaşısı. lardır. Ankara, 10 (TJI.A.) Mıllj SaMalenkov'un hidrojen bombasına dair bevanatını Keşmir'in bir çok yerlerinde 300 vunma Bakanlığı, butun askerhk «vakitsiz» kelimesile vasıflandırdı kişinin te\'kif edıldığı öğrenilmıştir. daue ve şubelerıne bır tarnim yaBunların arasında Şeyh Abdullah Arkast i"a 6. Su 2 de Frankfurt, 10 (A.P.) Stalin'in rojen bombası hakkındakı ıddıalahükumetınin bakanlan da bulunölumunden lonra batıyt kaçan ılk rınm vakitsiz olduğunu söylenuşmaktadır. Sovyet subayı bugün burada ver ttr. Şeyh Abdullahın tevkifini prrdiği bir demecd», Malenkov'un hid Arkast Sa. 6. Sü 4 tt testo etmek üzere grev ilân edilmış, dükkânlar kapatılmıştır. Bugünku karışıklıklarda 3 kişl ölmüş, bir çok kimseler yaralanmıştır. Grev tertıbcıleri şehri dolaşarak dükkân ve mağaza sahıblerıni ahş verışte bulunmamağa razı etnüflerdir. Bilhassa eski şehirde Pakistan taraftan teşkilâtların kalesi olarak bılınen bolgelerde bazı otomobıller taşlanmıştır. Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin talebile, iki ayn Arkası Sa. 6, Su. 1 d« rapor veren bilirkişi heyetleri dün Birinci Ağır Cezada dinlendiler Bir Sovyet subayının yaptıgı mühim ifşaat Naboland davasında iki bilirkişi heyetı arasında görüş farkı Rıze. 10 (Anka) C. H P Genel Sekreterı Kasıro Gulek bugün Yeni rejimde prim esasırun derpiş edüdildiği biWirilivor buraya gelmiş ve saat 13 de terlıb edilen açıkhava toplantısmda Ankara. 10 (Telefonla) Ekobır siyasi konuşma yapmıştır. Gülek bugunkü konuşmss'nda nomi ve Ticaret Bakanhğında yeuzerındeki Arkası Sa 6. Sü. 5 de ni dı* ticaret rejimı çalışmalar komısyonlar halınde devsra etmektedır. Tatbıkatta gorulen aksaklıklan giderecek ve dış ticaret rejimimıze yeni bır veçhe verecek olan bu yeni liste Komısyonlarda son jeklıni aldiKtan sojjra Bakanlar Kuruluna sunulauktır Yeni rejunın bayramdan önce j neşn muhtemel gorulmektedır. Genc ve idealist bir köy okulu öğreteeni: "Hocalar, şeyhler bizi o kadar baskı altmda tutuyorlar ki bir çok meslekdaşlar adcta okutmağa korkuyor,, diyor RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL "i Gece Ay ışığı var Evin önü! ne, tozlann ustune eski bır cul 1 parçası sermışler Ben, çulun ustundeki ufacık bir mınderde otııruyorum Ötekı köyiuler tozlann | Arkası Sa 4, Sü 7 de yedek subaylığı Sanat Okulu mezunlarının Bu mevzuda hıç bır açıklamada bulunulmamakla beraber bazı çev relerde yeni rejımde orım esasırın derpış olunacağı soylenmekted'r. Diğer taraftan, bu sabah »ehrimue avdet eden Ekonomı ve Tıcaıet Bakanlığı Musteşan Munıs Faık Ozansoy komisyon çalıjmalsrma ı?tırak ermiştir. Çekoslovakyada bir Zigfrid hattı kuruldu General Clarck, mütareke vesikasını General Eisenhower'e verirken Bo%Ieliklc, demir perdpdcn firarların nnleneceği zannedili.^or Vıyana 10 (Nafen) Çekoslovak hükumetınin, Avusturva ıle olan hududunda ufak çppta 'nır haber alınmıştır Bu jenı Zıcrfrıd hattının kuıulmasma tek sebeb, ÇekoslovakyaHan Batışa kaçan'ann Arkası Sa 3. Su 4 te Yeni edebî tefrikamız bu yılın en güzel romanı olacak :YAZ Korede hürriyete kavuşan Türkler ~~ „ „ Dün 25 erimiz daha iade edildı, bugun de 25 Türk serbest bırakılacak Bugun serbest bırakılan TürklePanmunjom. 10 (a a ) Komünistler bugün 25 Türk esirini daha rın listesi şudur: Kerim Ergun er Kozan Adana, iade etmişlerdır. Yarın da 25 Türk Arkasx Sa. 3, Su. 3 te daha serbest bırakılacaktır. Kahirede 60 komünist tevkif edildi Cumartesiye Izmir Belediye Reisinin Fuara d a i r Gazetemizde «Dağlar Delinirken» tefrikasuıı takib etmişseniz Rikkat Köknann bu yeni eseri hakkuıda bir fikir yürütebilirsiniz demektir (Vlühim propaganda malzemesinin de ele geçirildiği bildiriliyer Kahire 10 (a.a.) Resml bir fcavnaktan öğrenıldfeine göre, dün ve dün gece Kahirede 60 komünist tevkif edilmiştir. Yapılan aramalarda önemli propaganda malzeme sı ele geçirilmistir. Resmî makamlardan verüen malumata göre tevkif edîlenlerin hep si sivil olup içlerind« ordu fiusnsublanndan tek kisi bile yoktur. Çanakkalede bugün yapılacak büyük tören . i Milletlerarası para fonunun bize tahsisatı Tnrkiyeye istisnai bir muamele yapıMığı bildiriliyor Türk ve Ingiliz Hlolantıın müşterek manevrasında bulundum Yazan: Abidin Dav'er Rauf Onursal dün konusuıke? 6 ncı sahtjemızde) Tiirk İş kongresi 4ün çalışmalarını bitirdi Ağırceza mahkemesinin dünkü toplantısından bir inüba Dumlupınar Naboland çarpış j yet olarak rapor veren bilirkişi1.er Anafartalar muharebesınin 38 inması dolayısile Çanakkale Ağırce dün 1. Ağırceza mahkemesine çaza mahkemesinin gosterdığı lüzum ğınlarak ifadelenne müracaat edıj ci yıldönümü munasebetile bu saüzerine bu mahkemeye ıkı ayn he Arkası Sa. 6, Sü. 4 te bah Çanakkalede Kılyar mevk.in Arkasx Sa. 6. Sü. 6 da Anafartalar muharebesinin 38 ind yüdönüraü tijreninde buhmmak üzere dün şehrfanizden 500 Idşilik bir kafile Canakkaleye İscîiprimiz. Yunan İş Konfedeids>onunun Kıbnsa dair hezeyanlanna alâkah makamlar taraftndan cevab verilmesini uygun gördüler Türkîş Konfederasyonu yıllık kongresi dün sona ermiştir. Dünkü toplanbda hesab tetkık komısyonu raporu okunmug, çalışma ve hesab raporlannın tenkıdı yapılmış, bunlara başKan İsmail İnan tarahndan cevao verilmıştir. Müteakıben dilek komisyonımun ileri sürduğu talebler okunmua ve maddelen munakaşa edilmiştir. Dılekler arasında, bütün iş mevzuatının ve İşçi Sigortalan Kanununun bugünkü ihtiyaclara uygun bir hale getirilraesi içto TürkIş tarafmdan en kısa zamanda çalışma konferansı toplanması; muhtelif şehirlerde ayn tnüeyylde re hukumler taşıyan ış yönetmeliklerının EÜnun icablarına uypn tek tıpe ırcaı, senelık ucretlı ızin!e Arka$\ Sa. 6, SIL 8 de i lorene kahlacakldr dun hajeket ederlerkca Washington 10 (AJ».) Milletlerarası tediye muvazenesini temin Thesevs uçak getnlii. S Afu»te» deniz filosu Kumandanı Lord Louis etmek için para fonu tarafmdan Dünkü pazar akşamı saat 7 den Mountbatten İstanbulu ziyaretınden Türkiyeye venlen tahsisat hak beri Theseus hafıf uçak gemisinde dönerken iki Türk gazetecisi ıle Akında parm fonu resml sahsiyetle misafırim. Müttefik Ingilterenin Ak Arkası Sa. 6. Su. 7 de rinin hiç bir tefsirde bulunmamalarına rağmen iyi haber alan kaynaklar Türkiyenin ıktifadî sahada daha kuvvetlı bır durum temini maksadıle yakında bazı yeni venilıkler yapacağını soylemektedirler. Aynca Türkiyenin fondan kulliyetli miktarda sterhn ve Alman markı satın alması da bu iki mern leketle olan ticarî munasebetlerinin inkisai ettıgine delil savılmak tadır. Maamafih en mühim keyfiyet para fonu teşkılâtınm bu meselede Türkiveve istısnaî bir muamele vapraı» olmasıdır. Fılhakika teşkilât bir senede üye devletlere kendı paralarıle ancak yurde 25 nisbetinde karşılık mukabıli doviz j temin ettijH halde. Tıirkiveye şim I di vüzde 46,5 nisbetinde para ver I ml» olmaktadır. Halbuki Türkîvenin teskilâttaki kotası 43 milyon dolar kadardrr Para fonunu Türk lirası satın almaya sevkeden sebeb Türkivenin bır takım milletler arası tıraret horclan olması ve bunlan al(ın dolar veya diğer •iövız'erle öHemeve mevbur bul'mmasıdır. Bilindiği eibi Türkive bu dövizleri HARF L N K I L Â B I .. Arkast S. 6, Su. 3 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog