Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

DİNİN KALKINMASI Bu küçük; fakat özlü eserin müellifi DrHilmi Malik Evrenol seneleree Amerikanın felsefe: terbiye ve UShiyat falriiltelerinde okumustur. Yazdığı orijinal ve etüd mahsulü felsefl ve ietimaî eserlerile kendisini vurdumuzda tanrtmış oUn Dr. Evrenol'un bu kıymelti eserini ilgilflere hararetle tavsiye ederiz 1 liraya sablmaktadır İstanbulda A Halid ve İnkılâp Kitabevlerinde u mh u ri KURUCUSU: YUNUS NAOf BÜYÜK Ç İF T LİK A Zr. Müh. VEHBİ AfAS Genel ve Özel Tarla Ziraati | lık Meyvacılık Sebzecılık»^ cilik hakkında mernleketirnj^ nal ziraat metodları açıklafîı bunların modern usullerle lâs şunıllerek hazırlanmış 73(f mükemmel bir eser. Fiatı 750 kuruştur. İNKILÂP KÎTA3ET* ovyetlerin yeni siyasi manevraları Malenkov'un nutku, Batılı devletlerin arasını açmak için girişilmiş bir teşebbüs addediliyor Londra, 9 (R.Nafena.a.) Malenkov'un nutku muhtelif memleketlerde çeşidli tefsirlere yol açmakla beraber, bir nokta üzerind» tamamüe birlesmektedir. O da, Rus Başbakanının bu nutku ile Batılıların arasını açmak için yeni bir çareye başvurmuş olmasıdır. Amerikan siyast çevreleri, Sovyet Rusyanın eski siyasetine devam ettıjjı ve ona bugün, her zamankinden ziyade, itimad beslenmemesi lâzım eeldiği noktası üzerinde dur maktadırlar. Ingıliz yetkili mahfilleri, Malenkov'un nutkunun tam metni esaslı surette incelenmeden her türlü yorumdan kaçınmaktadırlar. Çok muhım telâkkı edılen bu nu tuk dün Cburchill tarafından faıcelenmıştir. Arkast Sa 6 Sü 7 d* 29 nncü nl sayı: 10.428 relgrai *• mektub adreal Cumhurlyet IstanbuJ Posta Kurusu: tstanbu) No. 246 falefonlaJ ; Uouml SantraJ Numara» . 44298. i"a» tjlen : 24299. Matbaa. 24290 Pazartesi 10 Âğustos 1953 Lübnanda yeni hâdiseler Ordff ile iki kabile arasıntfa ciddî çarpışmalar oldu Topçu ateşbıe tutulan âsiler dağhk mıntakaya çekUdiler Doğuda • Inanılmaz Şeyier Gördüm: Beyrut 9 (T.HA.) Lübnantn Ruslann hidrojen bombastna sahib oîduhları Zahle vilâyetıne bağbBukna cvajınd» son bir kaç senedenberi hakhmdaki Malenkov'un beyanatt şüphe iîe karşilandtgeni| mikyast» ha^ha^ ekimi yapılmaktadır. Bu cümleden olarak bu sene d« Bukaa köylüleri. geniı bir ^«hay» hafha; ekmiflerdirBir taraftan haşhaşın istih'âk edıidiğı Mısırın, dığer taraftan is» Birleşmiç Milletler teşkılâtının te;ebbüsü uzerine Lubnan huku1 meti. ekilen afyonun imhasmı kararlasfararak, bu iş için Bukaa o | vasına jandarma himayesinde im j ba epikleri çıkarmıstır. Koy!ü!er,! imha ekçlerfnın mudahalesine | mâni olmuslar ve bilâhare 2025 senedenberi daimî surette, hüku i mete isyan eden Dendeş kabılesi ıl« dığer bir kabıleye ıltıhak ede A'kası S a 3.Su. 1 d e Şeyhler, köylüye okulun önünden geçmenin ıi büyük günah olduğunu söylüyorlarmış RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Tozlu yollara düstum Bir scak, bir sıcak var ki, dille tarifı kabil değıl Alev gibi bir rüzgâr insanı vakıp kavuruyor. Toz surunlan bu belâh, bu ağır riizgârda donup öuruyor Ayaklanmın ıçine bile tozlar giriyor. Böyle olacağını bılsem tövbeler olsun, bu yola yaya ÇIKmazdım Oluk oluk ter akıtıyorıra. Çatlıyacağun. Karşımdan insanlar geliyor. Bu sıcakta kapkara çarşaflara bürunmüş kadınlar, sarıklı erkekler.. Bunların çoğu traktdrlere takılı römorklara binmişler. Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Köyde büyük düşnıan genc öğretmen 4 İ Malenkov'un nutkunun metni Korede yeniden 13 Tiirk esiri iade edildi Ürdünİsrael arasında bir hudut hâdiscsi 3 İsrael askeri öldürüldü. Bunun üzerine Telaviv hükumeti Mütareke Komisyonuna şiddetli bir protesto notası verdi Telaviv 9 (a.a.) Bu sabah askeri bır sozcunün bildirdığıne göre, Kudüsun guneyinde Beyt Cibrin yakınlannda Ürdünlü unsu'lar dun gacc 3 Iarael askerini oldürmuşlerdir Sozcunün tasrıh etneıne "gore askerler yolda yürüdukleri ıırada her ıki taraftan açılan otomatik silâh ateşi altında derhal olmuşlerdır. Mutecavizler oldurlük lerı askerlerin sılâhlannı da alarak kaçmışlardır Sozcu hâdısenin İsrael topraklarında vukua geldığmı ve bu itibarla İsrael resmi makamlarının mütareke komisvnnuna sıddetli bir protesto «unarak komısyonu derhsl toplantıva ca&irdıklannı bıldırnıistir. Bir haftadanberi Ürdun hudııdu c« otomobille Giresundan şehrimi bovunca her gtin daha az ehenmi ze gelmiştir Genel Sekreter, ıl hu yette hâdiseler cereyan edıp gitdudunda Trabzon C.H.P. milletve mektedir. kıllerinden Ceraal Reşıd Eyüboğlu, Halk Partılıler tarahndan karşılan mıştır. Bu sabah saat 10 da C.H.P. il blnasında ehemmiyetli bir konuşma yapan Gülek, muhtelif siyasî meseDevlet Havayollan, Yurdiçl lelerin izahı sırasında C Jî P. yi {ebekesini genişletmeğe borclandırma meselesine temas ekarar verdi derek demiştir ki: « Biâ hesab sorraa yolundan Ankara 9 (Telefonla) Isparta hava meydanı bugün Ispartada ya susturmağa imkftn yoktur. Sözde pılan merasimle i$letmeye açılmıs saç teline bağlanmış değirmen taşı Geçenlerde Almanyada tır. Bu münasebetle Ankara basın gibi borclandırma kanununu başımümessıllerinden müteşekkil bir mızda tutmak istiyorlar. Bizim vere Hohenzollern'lerİM servekafüe ve başta Devlet Havayolları miyecek hiç bir hesabımız yoktur. tini çalan şebekenin ba Umum Müdürü Ali Rıza Çerçel ol Bizim hiç kimseyı hiç bir borcusefer de Argyli Diikünfin mak üzere Umum Müdürlük «rkânı muz yoktur. paha biçümez tarihî ntfiEğer hesab verme bahis mevruu bu sabah özel bir uçakla Ispartaya cevherlerini çaldığı hareket etmiştir. Uçak Isparta hava ise, yalnız bizden değil, bütün ılbildiriliyor yasî partilerden hesab sorulması alanına inince meydanı dolduran bin leroe Ispartalmın coşkun tesahü icab eder. Biz 30 yıl iktidar devArgyll, (Iskoçya) 9 (a.a) ArgyH ratı arasında karşılanmış, kurban rimizin hesabuu en muntazam defdüküne aıd orta çağlardan kalma lar kesilmiştir. Hava istasyonunun terlerle murakabeye daima âmade açılıs merashru sırasında söz alan tutmaktayız. Hesab vermeğe daima muazzam bir şatodan dun binlerDevlet Havayollan Umum Müdürü hazırız. Acaba bugünkü iktidar da ce dolar kıymetinde altın tabak v« Ali Rıza Çerçel heyecanlı bir ko sekiz senelik hayatlarının seçimler eşya ile İngiltere tarihinin paha nuşma yaparak eseuml« futılan d« larfedilen milyonlarc» liranın, biçilmez mücevherleri çalınmıştır. Arkast Sa. 6, Sü 6 da. Arkası Sa. 6. S u . 1de »öylemiştır: Bugün de 25 esirimizfn lade 17 İNGJLİZ SUBAYI GELDİ İngiltere împaratorluk Savunma Kolejine mensub 17 kişilık bır askerî edileceği bildiritdi oğrenci grupu dün sabah uçakla Kıbnstan sehrimize gelmiştir. Tuğgeneral Lindsay başkanlığındakı heyet; şehrimizdeki askert tesisleri gezecek ve bilihare tetHürriyet köyü 8 (AP.) RuTÜRKIŞ KONGRESİ Türkts kongresinin evvelki gunkü topiantıkiklerine devam etmek ttzere Ankaraya gideeektir Resım; Ingıliz subaylannı Yeşilköy hava alarunda giın komünirtleır tar*fından iade sında ssjilen komisyonlar dün çahjmalanna devam etmislerdirMoskova, 9 (a.a.) Sovyet Baş gösteriyor. Kongrenın bugun saat 10 dan itibaren Eminönü eski Halkevi taedilen Tur kesırlerinm resmî lisbaş^kanı Georgi Malenkov'un dün lonunda yapacağı toplantıda kom?syonlar tarafından hazır'anan raport«a: Sovyet Yuksek Şurasında sövlediEr Hacı Baran. onba;ı Şamil lar muzakere edi'ecektir. Resim; komisyonlardan birini çahjma halınde ğı nutkun metni bugün tam o!aGünduz, er Ali Erbek, onbaşı Mus gösteriyor. rak Pravda ve İzvestıa gazeteleUfa Aydın. tr Osman Şengul, er rınde neşredilmiştir Her ıki gazeFaruk Erol. onbası İbrahim Balcı, te normal olarak dört sahıfe b«»ıtmba?) Mustafa Yılmaz, er Nıhad lırken Pravda bugün sekiz, İzve»Mevlud, er tsmai) Demirdelen,, er tıa da on bir sahıfe çıkmıştır. Koİbrahirn Altıncan, onbaşı Ahmed munıst parti organı olan PravdaAkdağ. er Hakkı Çağdaşnın birinci sahifesınde MalenBusün iade edilecek esirler kov'un büyük bir de fotoğrafj buPanmunjom, 9 (A P.) Bugun lunmakta idi. Malenkov'un iki saat komünistler tarafından iade edilen su:en nutkunu verdıği sırada çemuttefik esirlerden Amerikalılar. C. H. P. Gcnel Sekreteri: «Bü 39 yıllık iktidar devrimizin kılmiş olan bu fotograf îzvpstiaTurkler ve İngihzlerin ıyi durumda ve maneviyatlarının kuvveth ol nın da bırıncı sahifesinde yer alhesabını \ermeğe daima hannr. Bugünkü iktidar 8 senelik duğu görülmüştür. Fakat bır kısım mış hulunuvordu. icraatının hesabuu verebilir mi?» diyorGuney Koreli esirler bitkin bir vaziyette idiler. Trabzon, 9 (Anka) C.H.P. Ge Ar!eo*i Sa 3. Sü 7 de nel Sekreteri Kasım Gulek dün ge neşredildi Dünya Bankasından 20 milyon dolar ahyoruz Gülek, Trabzonda da bir konuşma yaptı Isparta hava meydanı dün açıldı Keşmir Başbakanı azil ve tevkif Iktisadî kalkmma gayretlerimizdeki inkişaf dolayısile. ilk defa olarak Türkiyeye iştirak hissesinin muayyen nisbetlerî fevkinde bir kredi açılıyor edildi Başbakamn askerî makamlar tarafından nezaret altına aluıdığı bUdiriliyar Londra 9 (R.) Keşmir Bajbakanı Şevh Abdullah azl v» tevkif edılrnış ve askert nezaret alhnda uzak bir yere gönderilmiştir. Gullam Mehmed Bakşi Başbakan tavın edilmıştir. Bu sebeble, Hind Okyanusu sahılierınde taülını geçirmekte olan Pakıstan Başbakanı Mehmed Ali Kesmırdeki hâdiseler hakkmda malumat alır almaz derhal Karaşi've ddnmüştür. Pakistan hükumetinin bu gece toplanarak durumu muzakere etmesi muhteraeldir. Hindistanda tepkiler Yeni Delhi 9 (A.P.) Hind hükumeti sözcüsü Keşmirdeki hâdiselerden dolayı Hind hükumetinin hiç bir mesuliyeti bulunmadığmı bıHirmiştir. Hind hükumeti s5zcösü gazetecilere verdiği beyanatta föyle demektedir « Hindistan hiç süpheslz ki Kejmir halkı tarafmdan desteklenen ve itimad edilen bir hükumete müzaheret edecektir. Yeni gelt»meler hiç bir şekilde Hindistanın Keşmir halkına vermiş olduğu teminata tesir etmiyecektir.» Ankara, 9 fa.a.) Mallyt B« karjıhğındi v» iktısad! kalkınma kanlığından veriles malflmata g5 programlarımızı desteklemek üzerc, Maliye Bakanlıgı il« beynel rt memleketimıze yeniden 20 mılmilel para fonu arasında bir miid yon dolarhk munzam bir kredi dettenberi cereyan «den müzake daha açrruşür. reler neticelenmis ve para fonu, 1957 senesine kadar muhtelif vaevvelce aldığımu 10 mliyon dolar delerde ve müterakki taksitlerle lık krediye ilâveten, Türk lirası Arkası Sa 3 Sü t de \ Moskovada son hareketleı ve peyklerin endişesi Kremlinde vukua gelecek değişiklikler peyklerde de tesirini gösterecek Viyana, 9 (Nafen) Peyk memleketlerdeki idarecilerin. Mos kovadakı Sovyet Yuksek Şurası toplantılarını büyük bir endişe içinde takib etmekte olduklan bildirılmektedir. Buraya gelen ^ İZMİRDEN GELEN YANKESİCİLER Emin Ali Sürgün ve Ahmed raporlara göre, Budapeşte ile İsalır isimlerinde iki Mbıkalı yankeaici; hırsızlık yapmak üzere tzmirPragda, sık sık toplanülar yapıl den fehrimize gelmişler; fakat faaliyete (eçtiklerinin ilk gününd* yamakta ve yerli komünist ıdareci kayı ele vermijlerdir. Yukarıdaki rasfan; yakalanan yankesicileri gör Arkası Sa. 6, Sü. 4 d* termektedir. tskoçyada büyük bir hırsızlık Dünhü Yelken Yanşlan \ futbolünde barem Profesyonel hıtbolctüar haftada 15, cntern«syNiaI karjılaşmalarda 50 ıtcrlinden fazla ücret alamıyacaklar « Muhterem Isp«rtalüar; bugür Isparta tayyare raeydarunm, daha Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Yeni Edebi Romammu Beyaz Köşkte oturanlar «'Dağlar Delinirken» romanı müellifi Rikkat Kbknann bu eserini hirincisinden daha çok sevecek ve beğeneceksiniz Pek Yakında Londra, 9 (Nafen) İngiltere futbol aezonu baflamadan evvel Kaçakçılıği önlemek için ilk endüstri anlasmazlıklanna bakan olarak Suriye ve Yunanistan mahkem* h«yetinin v*rmi| oldugu karar, futbolculann mensub hududunda bu pazarfar faaliyete geçirileeek bulunduğu işçi ftderasyonunu mcnuıun etmemiîtir. Ankara, 9 (Telefonla) Hudud Futbolculann mensub olduğu U kaçakçılıklanru önlemek üzere bir çi federasyonu, profeayonel futbol müddettenberi Gumruk ve Tekel culara veriltn haftalık üeretin ser Bakanlığı ile tç İşleri Bakanhğı abeıt brrakılmasını istemif, mah rasında devam etmekte olan ça'ışkem« htyeti İM bu azamî hafta malar hayli ilerlemiştır Bilkassa I hk ücrati 14 sterlinden ancak 15 cenub hududlanmızda görülen k?sterlin» çıkarmağı kabul etmUtir. çakçılık hâdiselerini önlemeK ıcm Enternasyonal oyuncular bu ka almmasına karar verılen teibir'er rar değıstifi takdirde kulüblerden arasında hudud pazarlan ihd^a da haftalık en az 40 sterlin ücret vardır. İlk olarak Yunanistan ve almağı ummakta idiler. Futbolru Suriye hududlarımızda pazarlar lar ijçi federasyonu, enternasyo kurulması için hazırlıklara başlanal oyunlara çıkan oyunculara o nılmıştır. Hudud pazarlannda her Samatyadn kıırulan Refıı Yfjkeıı Kulübıirıün tertıb ettiği yarıslar dün cok hevecanlı geçmijtır. Yu yun basına 100 sterlin verilmesini iki hudud memleketı sakmleri kandakı resım. bu yan<0ar sırasında alınmıştır. (Bu yşrışlara dair haberlerle dığer spor havadislerımy.ı dör istemekte ıdi. Mahkeme heyeti memnu olmıyan butun mallan sa~ Arkast Sa. 6, Su. 8 d* tacak ve satın alabılecektir. duncü sahıiemızde bulacaksınıı) Hudud pazarları kuruluyor YAZISIZ ... X ,•*?'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog