Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

A li R »NAKIŞ iSİerımz ıçın 'PfK/Ş iflerim* içm 1 kK ot K * t o» *o « T um ımanının ihale edildi 29 uncD yıf sayiî 10.419 edilecek olan bu üışaat manzumesi 4 kilometre uzunluğund» dalgakıranı, 670 metre uzunluğunda rıhtımı ile 5 milyon metre mikâb tarama ve 2.5 milyon metre mıkâb dolgu işıni ve 13 bin metrakare ambar ınşaatıru ihtiva etmektedır. Bu mevzuda malumatma müracaat ettiğım Arkası Sa. 6, Sü. 7 de (Cevad Yücetoy) KURUCUSUrYUNUS NAOf Telgraf v« mektub adresi Cumhuriyet. tstanbui Posta Kutusu: îstanbul No 246 TelelonJar : Umumi Santral Numaras : 24298. 5fan tslerı : 24299, Matbaa: 24290 Türk harb Korede Memleketin iktisadi kalkınaasında biiyük bir boşluğu dolduracak tesisler 70 •ilyon liraya mal olacak Çarşamba giinü iade edilecek esirler arasında Türkler de var Komünistlerin. Mançuryadan Kuzey Koreye ucaktar gönderdtkleri ve b5ylelikle mütareke\i de ihlâl cttikleri bildiriliyor Tokyo 31 (a a.) (United Press) Bugun burada dinlenilen Pekin radyosunun bildirdiğine göre, gelecek çarşamba gunü iade edılecek 400 Birleşmiş Mılletler harb esirı arasında «bir hayli miktar» Amerikan askerile, Fransız, Türk. Krlombiyah, Filipinli, Avusturyalı ve Yunanlı esirlerin çoğu bulunmaktadır Arkası Sa 6. Sü 4 de Amerika, Rus esirleri sert bir nota verdi Cumartesi 1 Âğustos 1953 Ahmet Hal^ Sftsa^oğlu Kitapçılık S. istanbul Sovyet avcılarının bir Amerikan uçağını düşürmeleri şiddetle protesto edildi Washington, 31 (A.P. a*.) Sovyet av uçaklannın Japon de« nizı uzerinde 17 kişilık mürettebatı bulunan bir Amerikan üstün kalesini düşürmeleri uzerine Birleşık Amerika hukumeti Sovyet Rusyaya çok sert bir nota gondermiştır. Bu notada, Sovyet avcılaruıın Amerikan uçağını So\"yet jahüle Arkası S. 6, Sü. 3 de Amerikan yardım tahsisleri Nihai rakam 6.652422.390 dolar olarak tesbit edildi Washington 31 (A P ) Ayan ve mumessiller meclisleri müşterek komisvonu Amerikanrn dış memieketlere vardım tahsisatı üze rınde dün vaütıfeı müzakerelerden «onra bu vardımın 6 milvar 652 milvon 422.390 dolar olarak tesbiti hıı^usunda rmıtabık kalmıstır. Bu suretle tasan Başkan Eisenhoupr'in teklif ettiği miktardan 6fi<ni5 86fi dolar eksik olacaktırTasan bueün evvelâ âvan ve sonra mumessiller meclisinde tas Ankara 31 (Telefonla) Liman inşaatı serisinden en büyuk merhaleyi teskil eden ve memleketin ıktisadî hareketlerinde buyuk bir boşluğu dolduracak olan Samsun lımam inşaaü ihale edilmiştir. Halen kurulmuş olan makine parklan ve diğer her türlü masraflarile 70 milyon liraya mal Hâdise, Rus sahiliBden 6S Ka. •esatede cereyan etti, •orettebattan yalats bir lüşi kurtuldo, diğerleri Rus geıdleri tarafındaa götfiröldö iki cins at hediye edildi Misafir Amiral dün Cumhur Başkanile birliktc Karacabey harasını gezdi Bursa 31 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celal Bavar refakaCarlus Ritter dün Boğmzı f»çeıken ve denizden eıkhktao sonra «CumhuriyeU muharriri ile birlikte tinde İngıltere Akdeniı fılosu komutanı Amiral Mountbatten. refıkası ve Ingıltere Büyük Elçiaı olduğu halde buRÜn saat 11.30 da sehrimıze gelmiçlerdır Doğruca Arkast Sa. 6, Sü I dc Mountbatten'e Başbakan İzmirde Altmış bir yaşmdaki Amerikah milyoner Ritter dün Boğazı iki defa yüzerek geçti Adnan Menderes bugiin D. P. kongresinde bulunmak üzere Denizliye gidecek İzmir 31 (a a ) Başbakan Adnan Mendeıes beraberindp haz» mebuslar ve basın mumessıll'n n'duğu halde bugun saat 13 te uçakla Ankaradan şehrımıze gflmiştir. Hava alanında Aydm mebusu Dr. Namık Gcdik, Avdın ve İzmır Valileri. yukselı rutbeli subaylar, Emniyet ve B*«n mumossilleı i ta»afıncian karşılanan Başbakan, otomobille, Karşıyakaya gitmıştir. Bu eeceyi ^ehrimizde eeçırpcefe olan Başbakan Adnan MenJere» y«nn Demokrat Partı Denızli "c'mgresınde bulunmak uzeıe Deniz'iye muteveccihen şehrimizden ayrilacaktır. HaydarpaşaErzurum treni yoldatı çıktı Toros ekspresinde de bir ânza •lda. Her iki kazada da insancs zayiat olmadı Ankara. 31 (Telefonla) Ernırum Haydarpaşa treni bugun saat 1335 da Balikoy Esenkeat arasında yoldan çıkmışür. tnsanca hiç bır kayıp yoktur. Yolculan aktarmak için Ankaradan ka Arkast Sa. 6. Sü. 2 d* Ödemiş şilepi ingilizler "0demiş77 şilepine el koydular Hâdise, Ticarct Bakanlığının haklı bir karari üzerine doğdu söre, Denlzcilik Bankasının «Odemisı ailepine Lon drada el konmustur. Hidisenın tai sılât tudur: Bakır yuklii olarak Londray» gi den tÖdemU* silepi, hamulesıni bu limana boçaltmak istemi«se de bakın alan firma Anverse çıkar Rusyayı idare eden mareşallar BaaUrıa Jukov. Sokolovsky ye Vtsllievsky olduğu bildiriliyor Çanakkale v« İstanbul Bo|azla> dün saat 12 de Tarabyada (?enize nnı geçmek üzere Califomia'dan atlıyarak Beykoza kadar gidip gtl mr gelen A dl. €1~ yas^ndaki genc yüzücü (!) Arkası Sa. 6, Sü. 4 de marikalı yüröcü Mr. Carlos Ritter Milletlerarası 3. beden eğitimi kongresi Yann Şale köşkündc açıTacak olan kongreye 30 memleket temsilcisi kaülacak Milletlerarası 3 Beden Eğitimi koneresi yann Yıldızdaki Şale koskunde toplanacakür. . Kongren'n Turkiye organızasyon başkanı Nirameddin Kırşan bu munasebetle dun saat 15 te Galatasaray lisesinde bır basın toplantısı yapmıştır. Beden Eğitimi konusunun kısa bir tarihçesini yapmakla soze başlıvan Nızameddin Kırşan, ou seferki kongrenin İstanbulun fethinin 500 üncu yıldönümü vesilesile şehıımizde toplanacağmı söylemiştir. Bu kongrenin mevzuu okul içi ve Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Londra 31 (a.a.) (Afp) «l#e.ning nfwj» gazetesi diplomatık yazan son günlerde Winston Chur ülması talebinde bulunmuştur. Bu chille gelmis olduğunu iddia ettiği hususta Denizcilik Bankası ile de bazı haberlere müsteniden halen mukavele imzalanmıştır. Fakat Tı Sovyet Rusyada iktidann askeri caret Bakanlığı, bakırların bu yol bir Triumvirat'ta bulunduğunu ve la Demir Perde gerisine sevkedile bu üçgeni Mare$al Jukof. Mareşal ceği mulâhazasila hamulenin An Vassılevski ve Mareşal Sokolovski vers'e boealülnfesma musaade et nin teşkıl ettiklerini ilerı sürmek j Arkfk£Sa. 6. Sü. 7 de Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Yanlışlıklar müsabakası Müsabakaaıizı kazanacak okuyuculara verecegimiz hediyeler dünden itibaren teşhir edilneğe başlandı Yanlışlıklar müsabakanuzın kur'asıru kazanacak okuyuculannuza vereceğımiz hediyeler dünden itibaren Koç Ticaret TA.Ş. Beyoğlu şubesinin vitrinlerinde teşhir edilmeğe başlanmıştır. Bu hedıyelerden birini kazanmak istiyen ok u y u c u l arımızm müsabakaya iş tirak ettiklerini ve şartlan yerine getirdıklerini bildiren mektubları ga zetemize göndermekte acele etmeleri gerekmektedir. Malum olduğu üzere tertib ettığımız Yanlışlıklar Müsabakası 50 gün surdükten sonra nihayete erdi. 50 gün müddetle 50 ukra koyduk. Bun lar edebiyat, bb, ziraat, musiki, titiyatro, tarih, ilim ve fen, güzel sanatlar, spor, sinema gibi muhtelıf mev zulara aiddi ve her mevzua beş yazı tahsis olundu. Evvelce de izah ettiğimiz gibi müsabakaya iştirak ej decek okuyuculaj nmız şimdi meraklısı bulunduklan bahse müteallik 5 fıkradaki yan lışları bulacak, fık " * raların üzerinde İ K o ç T i c a ^ . Beyoglu şaret edecek ve bunların yanındaki kuponlan da bulmanızı kesip hepsini birlikte gazetemıze müteallik yollıyacaklaıdır. Yanlış anlaşılma I bulmanızı an; uzden 50 fakradiki yanlışlan 1 Bu i$i Scnatiir Taft Bn kayıbU Âyan Meclisinin kontrolnan ellerinden kaçırnuücta »lan Cumhnriyetçileri bir bafımsıı senatör korUrıyor New York 31 (AJ>.) Cumhuriyetçi parti liderlerinden senatdr Robert Taft bugün mahallî saatle ^0 da (Türkiye saati 17.30), tedavi gönnekte olduğu New York hastanesinde hayata gözlerini ka Arkası Sa. 6, Sü. S de Şehrin arasıra evvelki geceki gibi karanlıkta Yeşilköy hava kalması mukadder! alanı bugiin açılıyor Elektrik Ummn Müdüru Sarıyar ve Tunçbilek santrallaruıın faaliyete feçmesini yejâne halâs çaresi diye KÖsteriyor ve evvelki jeceki inkrtaın idare bütçedne yüklediği zarardan teessürle bahsediyor (!) Senatör Diinya Güzellik Müsabakası Taf t dün Tertib Heyeti Başkanından öldtt gazetemize gelen mektub «Ayfen Türkiyenin yalnız harikulâde bir mümessili e\tnakla kainvndı, ayrn zamanda tam bir hanımefendi hareket etti» Evvelki gece Çatalağzı santraUn sına, halkın yer yer telâşa düşmeda vuku bulan ârıza dolayısıle şe sine ve çeşıdli şikâyetlert lebeb hir cereyarunın 1.5 saat inkıtaa uğ olmujtur. Arkan Sa. 6, Sü. 2 di raması bir çok hizmetlerin durma Milletlerarası standardlara Iföre inşa edilen tesisler bugiin Havayollan idaresine devredilecek Bayındırlık Bakanlığı tarafından mületlerarasi standardlara göre Lnsaatı tamamlannuş bulunan Yeşukov hava meydanı bugun Havayollarına teslım edılecektir. Acılıs merasıminde Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ve Ulaîtırma Bakanı Yümni Üresin birer konuşma yapacaklardır. 20 nulyon liraya mal edilmiş olan mevdan en ağır uçaklan tawvacak ve her bir buçuk dakikada bir uçağın kalkmasını ve inmesini Arkast Sa. 6. Sü. 8 de Türkiyeyi iptidaî bir memleket olarak tanıyorlarmış Amerikan sivil havacılık teşki1 >na bağlı bir Amerikan heyeti con Vilâyete gelerek Vali muavirıi Fuad Alperi ziyaret etmiştirHeyet üveleri Türkivenin bir iptidaî memleket ve İstanbulun da valnız ecnebılerle meskun ufak bir sehir olarak kendilerine tanıtıldığını. Halbuki buraya gelınce hakıkat: anladıklannı sövlemişlerdır. Amerikah havacılar. Türkiyeyi ve Turkleri tanıtabilmek için Amerikadan turist celbetmenin im kânlarmı araşürmamız mütaleasındadırlar re jiminin ilâm geri bırakıldı Yeni rejim Kore mütarekesinden doğan piyasa şartlanna uydurulacak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı dıj ticaret rejimi üze'rindeki çalışmalanna hız vermiştır. Ahnan malumata göre Bakanhk yeni re Arkast Sa. S, Sü. 1 de Dış ticaret istanbul Saveısı değigtyor Nail Özkan Temyiz mahkemesine tayin edildi; yerine S a v « Başyardımcısı Hicabi Dinç Haber aldığımıza göre, uzun dettenberi İstanbul Cumhuriyet Sa\cılığı vazıfesinı muvaffakıyetle ifa etmekte olan Nail Özkan terfıan Temviz heyetme tayin ed'lmiştır. j Nail ÖzkaiKbn aç<lacak C. Savcıllğl i na genc adliyecılerimiden Savcılık Başyardımcısı Hicabi Drac tayin eMektubu imzalı>an Dünya Güzellik Müsabakası İdare Heyeti Başkanı dilecek ve başmuavınhğe de basın Oscar Meinhardtfin Ayten Akyol ile Long Beach'de çekilen bir resmi savası Hakkı Muftuoğlu getinle(Yazısi 6 nct sahifemizde) \ cektır. Yunus Nadi 1953 54 yıh için tertiblediğimîz «en güzel küçük hikâye» müsabakasına aid yazıları bugünden itibaren kabule başhyoruz. İ Şubesi vitrinlerinde dünden hibaren teşhir edilen hediyeler değil. bir tek mevzua lan ve nkraları bir zarfa koyacak 5 yazıdaki yanli5İan ve zarnn üzerine Yanlışlıklar Müsabakası kaydını da ılâve edip isüyoruz. 5. 6, 5u. 3 de yaptıktan sonra kupoa I Musabaka şartları 6 net VAT&NDAŞIN MAC£RALARI. W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog