Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Türk parasj kıymetini kommm hakkıodakl 13 sayılı karara ffislk teblif SAYI 5656 D14 Tiearet rejhni hakkınd* pümrüklerce yapılacak moamelelere nrütealük talirnatname. Kitab halinde çıktı umhuriyet KLreucusurYumıs ADAM sımasını hatırlardan acak şekılde beyaz Uçuncü Adam çağıedıblerınden birınuı Greene'ın bu çok i romanı aslına lâ dılımize çevrilerek tarafından 1 Lıra İNKİLÂP KİTABEVİ 29 oncD yıl sayı • 10.516 Telgrai re mektub adresi: Cumhunyet Istanbul Posts Kutusu: tstanbul Nb 246 Telefoolmz : ümuml Santral Numaran: 24296 ? a s tfleri: 24289. Matbaa: 2429» Pazartesi 9 Rasım 1953 yık bir Varhk fıatla y; Esld Başbakan dün verdiği ifadede ((Benî mahkum ederseniz Ingiltereye yardım edersiniz)) dedi Doktor Musaddık'ın duruşmas Ya emeklîler ne vaosın? Tahran 8 (a.a.) Kendısını vargılamakta olan askeri mahkene başkanı General Mukbelıni." ••orgusuna cevaben Iranın esk' Başbakam Musad'kın ılk sozleıi sunlar olmuş+ur: «Dr Muhammed Musaddık meşru Basbskan » Tahrandan on beş kilometre nesafedekı Sultanâbad sarayının vnalı =alonı>nda cerevan etmckte olan mahkeme açıhr açılma' sanık daha ılk dakıkalardan ıtı baren kendıne hâs ıfade ve tavn almış kendısıle bırlikte muster^. sanık bulunan eskı Genelkurmay Başkanı General Rıahi'yi t<*mamen unutturmuştur. Savcınm «Rejımi devırmeb'3 teşebbus \e tahta t ? avuz» diye < Arlav Sa 6 Su 4 te Uşakta dünkü miting İki parti arasmda miieadele arttı İl Genel Meclisi seçimleri münasebetile D. P. nin mitingine bugün C. H. P. liler mukabele edecek Uşak 8 (Hususi surette gonderdığımız muhanirımiz Şahab Balcıoğlu bildırıyor) Bır müddet evvel vılâyet olması kabul edılraış bulunan Uşak, şu sıralarda siyasî bakımdan muhım günler yaşamaktadır. Mesele şudur: Onümıizdeki 15 kasım pazar gunü Uşakta Vilâyet Meclisı seçımı yapılacaktır Ev Arkası Sa 6. Sü 6 da un bu sutunda başmuharrirüniz, metnur maaş larına yapılacak zamlar hakkında Buyuk Millet Mechsine sunulan kanun tasansına baglı cedveldeki bir aksaklığa ışaret eimışti. Fılvaki memurlara barem derecelerine gore yapılan ve dereceler buyudukce o m mıktarı da artan bir terfifa usuliınun, ne sosyal adalete, ne de nısbet hesabına uymadığı meydandadır Hayat oanalüığı, Barem tasansı, bütçede hâsıl olacak imlcânlara yahud da paramızın ıştira kabıbyetının azalması yüzunden en çok göre en kat'î şeklini alacak sıkuıtı çeken değişmez gelırliler arasındakı dar gelırliler bilhassa az Ankara, 8 (Telefonla) Katma çesı Meclise verilmıştır. Umumî mu maaş sahibleridir. Halbuki yeni zam butçeler uzerındekı tetkikler pey vazeneye dahıl daırelerın butçesı tasansı bunlara beşte bir, yedide derpey netıcelenmektedir. üzerındeki çahşmalara pazar olmabir nisbetlnde zam yaptığı halde Bunlardan Uk olarak hudud, sa sına rağmen bugun de Malıye Bayuksek maaşlılara >arıjarıya, yani hiller sağlık umum mudurluğü but Arkast Sa. 6. Su. 8 de yuzde 50 nisbetinde zam yapmsyı muvafık gormuştur. Asli maaşı 150 lira olan ve 1000 lira alana 500 lira, aslî maaşı 125 lira olan ve 875 lira alana 400 lira, aslî maaşı 100 lira olan ve 750 lira alana 300 lira zam yapan yeni tasan, aslî maaşı 15 lira olan ve 150 lira alana 30 lira, aslî maaşı 20 lira olan ve 175 lira alana fene 30 lira, aslî maaşı 25 Ura olan ve 200 lira alana gene 31 Ura zammı kâfi gdrmüştür. Az maaşlüar arasında 40 lira zam görecekler, 34 üra aslt maaşı olup da şimdi 225 Ura almakta bulunanlardır. Barem cedveline uygnn olarak maaşlara yapüması kararla^tırüan zamlarda mttterakkl nisbet nsnlıi kabnl edilmistir. Vergi adaletinde müterakki nisbet ne kadar doğru Ise, maaşlara zam hususunda da o kadar yanhşür. Sosyal adalet, hattâ hikmeti bükumet daha az maaş alanı ve bu itibarla hayat pahalüığı, geçim darhğı gibi sebeblerden en fazla müteessir olanlan daha fazla korumayı icab ettlrir. Bu itibarla maaşlara yapılan zamlarda müterakki nisbet makusen mütenasib otanalı ve zam yüzdeleri yukandan aşağrya doğrn artmalıdır ki içtimai adalet hakımınHan hak yerini bulsun. Bütçe tasarıları üzerinde çalışmalar Bayarm Âmerika seyahati Cumhur Başkanı Eisenhower'e iki halı hediye edecek İzmit, 8 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Amerikaya yapacağı seyahatte Başkan Eisenhower'e 2 Hereke halısı hediye edeceğı oğrenilmiştir. 16 ncı asra aid Turk motıfierile Hereke fabrikasında dokunmakta olan halılar Türk hahcılık sanayiinin bir şaheserı me sabesLndedir. Anıt Kabrtn ağaeİBr ansmdan umnml görünnşu Âtatürkün aziz nâ'şı yarın Anıt Kabire nakledilecek Moskovada bİr ziyafet Rusyadaki Türklerin tehciri Pravda, bu hareketin: «Iktdsadî hayat şartlannm yükseltilmesi için» yapıldığım yazıjor Berlm, 8 ( T H A ) Sovye'ler Bırlığı dahılındekı Turk ve Musluman .Cumhurıyetlerı» ahahsme karşı genış çapta bir tehcır harekâtma gırışüdığıne dair, aylardanberi sızan haberler, nıhayet Sovyet hükumeti taraiından resmen teyıd edilmiş bulunmaktadır. Fılhakıka, bu tehcir hareketinin dışarıya aksetmemesı için alınsn butun sıkı tedbırlere rağmen, hâdisenin şüyu bulması uzerine, Sovyetlerın resmî organı olan «Pravda> gazetesi, bu hususta bir açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Gazete, Sovyetler Birliği dahilınde yaşıyan Türk ve Muslumanlardan bir kısmının filvâki «başka bolgelere nakledıldıklerini» sarahaten be.irtmekte, fakat bunun, «sırf bu ahalinin iktısadî hayat şartlarını yukseltmek maksadile» yapıldığınt ıleri surmektedır. Resmî Sovyet nâşiri efkârı, bu arada, <Tataristan muhtar Sovyet Cumhııriyeti. ahalisinin de «iklim şartları daha iyi olan başka bölgelere» nakledildıklerıni de ilâve etmektedir. I Beşiktaş, Galatasarayı 2 1 yendi Şehrimizden 435 polis dun Ankaraya gîtti. Bayındırlık Bakaaı •erasin hakkında bir demeç verdi mânidar Ingilis Amerikan ve Fransız büyük elçilerinin de bulunduğn bu ziyafette snOı için (!) iki saat kadeh kaldmldı Moskova, 8 (AJ>.) Sovyet Rusya Dıs İşleri Bakanı Molotov, dun gece Rus ihtilâlınin yıldönümü mu nasebetile Spiridonovka sarayında verdiği ziyafete Amerikan, Ingiltere, Fransa, Çin büyük elçileri, Rus komürdst partısi ileri gelenleri bulunmuştur. Bir diplomatik muşahid, bunun dünya harbınin başlamasından sonra Sovyet Dış İşleri Bakanhğı tarafrndan verilen en büyük ziyafet | olduğunu söylemiştir. , Diplomatların, Sovyet liderleri ile ' Dun yipılan raaçta Beşiktaş, Galatasarayı 21 nağlub etmıştıı Yukandaki resim, Beşiktaş kaleGerçi küçük m&aşhlann yekunn cisinin bir kurtanşını gdstermektedır. (Maçın tafsilâtüe dığer spoı haberlerimizı 4 üncü sahıfemizde ayn bir* masada toplanmalan hararetli tefsırlere yol açnııştır. Topbüyüktür. Bunlara yapılacak zam bulacaksıruz.) lantıda hazır bulunanlann şerefine lann nisbeti yüksek tutulursa butMareşal Bulganüı, Kaganovich, Miçenin yükü ağırlaşacaktır. Fakat Arkası Sa. 6 Sü S de devlet hazinesinden aldıklan aylıkla gecinen değişmez ve d*r pelirli olanlarm terfihi gibi çok takdire değer bir gayeye ulaşnuk maksadı takib edilirken, başmuhaıririmizrn dfinkü yazısında pek doğra olarak Anıt Kabirde Atatürkun aziz na'sının konulacağı yer sö>lediği gibi, yalnız bütçe imkanHunter, Türkiyeye Amerikan Ankara, 8 (Telefonla) Atatür lığinde Erzincan Beledıye Başkanı ları gözönunde tnrnlmamak icab yardımının «sokağa atılan bir kun nâ'şının nakli töreninde bu Refık Kurdoğlu, Beledıye Meclisi eder. Bütçe imkânlan ile zamlan para olmadığmı» söyledi lunmak üzere bugün de muhtelif azasmdan Bahaeddin Özdur, Feyzi telif etmek icab ettiği takdirde vasıtalarla bir çok heyetler ve ka Ulusoy, Umumî Meclis azasmdan aylıklara yapılacak zamlan barem Washington 8 (A P) Bırleşik fileler halinde vatandaşlar Anka Şakir Şahin, Kemal Erdzkan, Gencderecelerine göre artan bir nisbete Amerıkanın Türkiyeye yaptığı ziResimlerini gördüğünüz meşhur raya geldi. Oteller, misafirhaneler lık Spor Kulübü Reisi Cercil Toktâbi tutmıyarak meselâ bfitün ayraî yardımın «Amerikan köylusüsimalar ve daha birçoklar< Şehrimizde toplanacak tamamen dolmuştur. Ankara Bele yürekle kulüb temsilcileri Hüsejrin lıklara 50 veya 60 liralık bir zam nün boğazını kesmek» olableceğini şdhretlermin büyük kısmını bı konferansı Arab Birriği diyesi, misafirlerin yersiz kalma Tiryaki, Fehmi Mutlu, ve Necmedkabnl etmek daha doğru ohnaz mı? söyleyen bır Amerikan "kongre azaadama medyundurlar maları için tedbirler almak üzere Arkasx Sa, 6, Su~ 1 de boykot ediy»r! sı, Birleşik Amerıkanın Türkiyeye Dar gelirlileri terfih mevzuunda geceli gündüzlü faaliyete geçmiştir. yaptığı yardımın «sokağa aülan bır emeklilerle dullann ve yettanlerin Kahıre 8 (Nafen) Lubnan hü Bugun de Ankaraya gelen heyetler para» olmadığını da belırtmıştır. nazan dikkate alınmadığı anlasılıkumeti Arab Bırliğine başvurmuş bölgelerinden taşıdıklan vatan topBu Kongre azası Oakly Hunter ve Israel hava yollarına aıd uçak raklarını Anıtkabre teslim etmişyor. Halbuki terfih bahis konusu dır ve Calıfornia'nm meyva yetış ların Turkiye ile Yunanistandan lerdir. Bu arada Erzincan heyeti olunca bunlan da düşunmek lâzımtirilen bölgelerınden Fresno'yu eçmelerinin önlenmesi hususunda de armağan ettiği toprağı bir kidır. Emekliler arasmda eraekli aytemsil etmektedır. Hunter, Ziral teşkilâtm teşebbüslere girişmesini tabe ile Anıtkabre getirmiştir. D. lığı dışında geUri olanlar yok deP. Erzincan ve Tunceli bölge müTahsisat Tâlî Komısyonunun bır taleb etmiştir. ğilse de bunlar büyük kütle arasınRoosevelt Windsor Dükü azası olarak geçenlerde Türkiyeyi da pek mahdud bir ekalUyet teşkil Diğer taraftan Arab memlekele fettişi Necmeddin Sahir Sılanm reis ziyaret etmıştır. Bu tâlî komisyon rinin, aralık ajında İstanbulda topederler. Ayhğuıdan başka bir geliri halen Bırleşik Amerıkanın yardım lanacak olan dordüncü beynelmiolmıyan ve yaşlan ve sıhhi dunımda bulunduğu memleketlerde olup lel talebe konferansına temsilciler lan itibarile çalışacak bir vaıiyette bıtenlen görmeleri ve bunlar hak öndermemeleri de muhtemeldu bulunmıyan ihtiyar emeklileri, gekında raporlarını ve fıkırlerini ver Belirtildiğıne göre, Irak hükumeti, ne aynı vaziyette bulunan dollan meleri ıçın azalannı adı geçen Israel delegelerinin de bu konfeve yetimleri de düşunmek içtimai ransa davet edildıklerini ve bu sememleketlere göndermektedıradalet icabı değil midir? Kaldı ki beble de Arab memleketlerinin debunlann aylıklanna yapılacak bir Hunter, müşahedelerıni seçim ege göndermemeleri lâzun geldimiktar zam devlet bütçesine yük Arkası Sa. 6. Sü 5 de ini kaydetmiştir. Arab Birliği, Ateşkil etmiyecektir. Çünkü bu girab memleketlerinden bu konfe 10.000 kişi evlerinden kaçtılar, bilerin ayıklan Emekli Sandığı taransm boykot edilmesini istemiştir. 22 kişi öldü 18 Jdşi ağır De Gasperi Greta Garbo rafmdan ödenmektedir ve Emekli yaralandı Sandığı da, bu zamlan ödeyemiyecek kadar fakir değildir. Fakir olNew York 8 (aa.) Şiddetli Guido Orlando Yeni resimli madığını da Hilton oteli inşası için rüzgâr ve 12 metre yüksekhğüıderomanımız ki dalgalar Amerikanın karlarla tah<sis ettiği milyonlar isbat etmel ortülü doğu sahillerini tahrib etmiş, tedirp 10 000 den fazla insanı evleııni terke Uzun yıllar memlekete hİ7met emecbur etmiştir. Fırtına esnasında Dün Türkiye saatıle 14 ü 27 daden asker ve sivil emeklilerle bunen az 22 kişinin ölduğu bıldırılkıka 3 saniye geçe Rasadhaneden lardaıı vefat edenlerin dullannı ve mektedir. 8 kişi de ağır yaralı ola(19 uncu asnn uzaklığı 230 kilometre hesablanan yetimlerini de bir miktar teTf h rak kurtanlmıştır. Bunlardsn bazışıddetlıce bir deprem ile 16 yı 46 Landru'sü) etmek. içtimaî adalet bakımından lannın dururau çok tehlıkelıdır Stan Laurel İŞİerİ âlilStiyOr Valentino dakıka 56 saniye geçe çok şiddetli Fırtına doğu sahillerınde olduâa duşünülmesi zaruri bir mevzudnr. ve Rasadhaneden uzaklığı 580 kilokadar kuzeydekı ova'arda da şidCUMHURtYET (Türkiyede neşrı hakkı gazetemize aiddır) metre olan üd deprem kaydedıldetli tahrıbat varrnıstır Arkasx Sa. 3, SiL 5 t« miştir, Arkasi S. 6, Sü. 3 de Demek işimiz üç nal ile Yakında Cumhuriyet sütunlarında ŞÖHRET FABRİKATÖRÜ Türkiyeye dair bir Amerikan Kongre iiyesinin demeei GUİDO ORLANDO Kimi isterse 24 saat içinde meşhur eden adam Beynelmilel talebe konferansı Trieste için nümayişler devam ediyor Son hâdiselerde ötenlerfn cenazeleri dün kaldınldı, merasime 150 bin kişi iştirak etti Roma 8 (R.^a.a.) Bugün Milano'da nümayişler eereyan etmiştir. Triestede öldürülen alü gencin matemi hemen hemen butun İtalyada tutulmakadır. Bu münasebele biitun bayraklar yarıya indırilmişU.. Mılanoda nümavişçi talebeler, komünist gazeteleıden birinin ou Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Amerikada kar fırtınalarında ölenler çoğaldı Yirmincî asrın en ; Hiiyilk maceraperesti hayalını ve yaptığı Rasadhane dün iki şiddetli zelzele kaydetti Saatçi Pel Yarmdan ifa'baren Başıboş çocukları ı^ian ıçın bir yurd açıldı CaMtster ' bir ata kaldı.M '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog