Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

LÜKS EŞARP EMPRIME FANTAZİ KUMAŞLARI Toptaa tatif: Snltanhantan A#to«feB«TI h u N f t . 1 2 . r a : J1TM umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADt Tarihte Ermeniler ve Ermeni ESAD UR I Beyoğlunda ^ Berkalp K i t a b | 29 onco ju sajrı: 10.515 Telgnf «• mektub adresi: Cumhuriyet tftanbul Poeta Kutusu: tstentrol No 246 Ttiafonkt: Umuml Santrıl Nuıaann: »4298. Ya» feleri: 14289 Matbaa: 24290 Pazar 8 Kasım 1953 Dün Ankarada 10 kasım TiirkYunan töreni provası yapıldı ticareti Kortejin ozunlağo 3 kilonetre tutacak, aziz Atanın na'şını askeri birliklerden •T32B r başka 8000 kişi takib edecek Tabutu tafiyacak top arabuını çekmege Harb Okulunun büjün talebeleri talib çıktıklanncUa bunlan kur'a ile ajnrmak mecburiyetî h&nl oWu Dün Ankarmda imzalanan yeni anlaşm*. Se karşılıklı ticaretm artacağı ümid ediliyor Trleste'deki K»"r k h > r l "T •»*r RadyoFoto ile aldığımız Uk reeimler: Solda niimayişçiler taradndan devrilen bir poli» jeep'i, safda da •opalarla kanpklık eıkaranlan daiıtmaya çalısan İngiHs pollsi gorülmektedlr. Ankara 7 (a a ) Memldcetimizle Yımanıstan arasuıda yeni ticaret ve ödeme anlaşmalsn akdi için bir müddettenberı Ankarada Türk ve Yırnan tıcaret heyetleri arasında cereyan eden müzakereler sona ermif ve yeni anlaşmalar bugün Türkıy» hukumetı adına Dış İşlen Bakanl.ğı Tıcaret ve Ticarî an aşma ar dairesi Umum Mudüru Turgud Menemencıoğlu ve Yunan hükumeti adına Yunanistan maslahatguzan Aleksif Liatıs tarafından ımzalanmi}tiT. İki müttefık memleket arasındaki dostane münasebetlere ve her «ahada olduğu gıbı ıktısadî =ahada da ra«\fcud muşterek menfaatlere uygun bır şekılde cer«yan eden bu muzakereler sonunda her hususta gönif birlığ ne vanlmıştır. Ticaret anlaşmasma göre Yunanistan bütun ıhrac mallarımıza hberasyon rejımı Arkası Sa 6. Su 4 te Uçlü Balkan ittifak daimi sekrelerlifli Belgrad 7 (AP.) .Kuçük Balkan Antantı» olarak anılan üçlü Balkan ittüakının âkldlerl Türkiyt, Yugoslavy» v» Yunanistan, bugün güneydoğu Avrupada herhangi blr tecavüz tehliketlne karsı kuvvetlerinl birlestirmek üzert bir çalısma teskilîb lhdaj etmijlerdir. fttifak» bağh daimt bir sekreterlik teşkilâtı kuran resml vesika, Belgradm merkezınde kâın ve halen Yugoslav hariciyesinin protokol Trieste için yapılan nümayiş RomarJa lngiliz Büyük Elçiliğine hücum edîldİ Türk, Yugoslav ve Yunan temsilcileri dün Belgradda andlaşmayı imzaladılar Dünkü provadaa bir g»runu$: Kortej, AnıtKabre gelirken izciler Dar Gelirli Ne Yapsın? oraurlınn feçimlni y» ni hayat *artlarnu «ydurmak maksadil* ha zularuın kanun projcsi MecMs* mt• •nimuştur. Gasetelerde okndnfvı n n gör», •• kttçük «W«c«l«a ba«hyarak «a ytikseğine kadar, m»m H ı n yapılaeak xam mtktarlan T« yıllara g»r« kademcll torfî (•kill«ri pror»«J* yer abnıştır. Okmduffumt» rakamlan elbette doknnulmas, iliaUmec, keda netiecl«r olarak kabul edemiyeteğiz. Bunlar Meclisin ilfili komisyonlaruıda eniB« boyuna Incelenecek, nmııml h«jrerte tartışıldıktan aonra ancak n baf ftkünl «lacakbr. Buırala b«raber projed» gSrduğumuz önemli bir iki aksaklıga barada işaret etaneden geçemiyeceği». Sayın »H1e4Tcklilerimizfaı füphesiz g*Vünd«n kaçmıyacak »lan bn noktalan. Mr defa da halk efk&n Sntinde aydmlatmakta fayda amayonu. Trnnian sorgnya çekileeek Eakl Baçk&nm, tanınmış bir Scyyet easusunu yiiksek bir vazifeye tayin ettiH hakkındaki iddia karşıVıklı ithamlara yöl açtı Washin«ton 7 (a a ) Bugün ı>u r»da açıklandıjına gör», tanmmış bir Sovyet easusunu yükjek bir Yudfeyc tayhı etbği huıuruala hîikumrtç» raki iddıa üx«rin« eski Cumhur Bafkanı Harry TTuman'iB iaahatta bulunmak için lyan tahkikat komiıyonuna dav*t •dilm^i ihthnali rardır. Ay«n dahil! güvenKk tili komisbafmflşaviri Robert Morrfj Arkan Sa t. Sü S d* Roma 7 (A.P.) Bugün tngills elçiliği btnaa etrafında Büyük Britanya aleyhlnde şıddetil gösteriler yapan binlerce talebe, polis müfrezelerl tarafından dağıtılraışlsrdır. Polis, göz yaşartıcı gaı bomba'an kullanmıştır. Dağılan gruplar, Elçilikten takriben 500 metre mesafede, St Jan Lateran mevdanında dairesi olarak kullanılan mermer binada lm tekrar toplanmaay baçlamışlar, bu zalannustır. , vaziyet karşısında 3040 kadar kırÜçlü ittifafan dalm! »ekret«Ilk teşkllâtım mızı polis Jeepi kalabahğa dalnuş, kuran bugünkü »ndlaşma Türkiyenin Belgrad memurlar sopa kullanmak suretile Büyük Elçisl Agâh Aksel, Yugoalavya namına tekrar talebeyl daŞıtmışlardır Mey Dıs Isleri Vekili Kocapopoviç T» Yunanistam dan, genclerin polise saldırmak için temsllen Büyük Eçi Spiro Kapentanides tarayerlerden söktü&ü parke taşlarile fından imzaUnmıştır. doludur Polis ikincı toplantıyı daÜçlu Balkan ittıfakı ve »kid S devletin bu Sıtmak için de gaz bombalan kul Arkast Sa. S, Sü 4 te lanmıştır. O anda kaç kişlnin yaralandığını tesbit etmek kabil olamamışttr. Kanşıklıklar sırasmda hidi'elerl mahallinde takıb eden A P. muhabiri Frank Brutto. 100 den fazla kımsenin muhtelıf derecede yaralandığuu tahrnin etmektedlr Yara Arkast Sa S, Sü 5 te Hayat pahalılıgı Derdleri, endişeleri İRAN İNTIBALARI: "AllvSatış etikel usulü tesirlerini göstermişlir Bu tedbir yalnıı gıin mnridelerine münhasrr kaimivarak (fiyim ve «v eşyasına da teşmil edilmelidir ile bugünkü Iran Türkiyede YAZAN: DO6AN NADt Rusyada ziraat politikası Amerikalılar suç işleyen Bunlarm Türk tnahkeraelerinde yar^ılanmalanna dair bir andlaşma hazırlanıyer. Washın«ton, T (AP.) Birlesık Amenkt T» Türkiye, Türk mahkamelerin* vazife difinda suçlar if> leyen Amerıkan askerlerinl muhak«m« rtmek b»Hrmı vereces kır andlasma hakkmda müıakereler» baslamiflardır. Birlesik Araerika, Türklyt hariç bütün NATO mera. lcketleril* bu «ekilde andlaftnalaf fanzalamıstır Bu «ndlaçrnalar dahülnd» NATO memleketlerinJekl Arkast Sa. 6, S&. 2 d* a Bir drfa hUm bildiğtota, bn n a tosaruı, metnurlan terfih etmekten riyade onlara bngünktt hayat jüIxmdra 7 (Nafen) Sovy»t Ruskiinfi tnşıma Itnkinlannı sağlamak yada zlraatin aon derece bozuk bir amaeı ile hazırlanmıştır. Çeşidli 1ehalde olduğunu yayınladığı bir kabcblerle memleketimizde geçim rarnann İle teslım eden Sovyet KOşartlan dejjişmiştir. Bn arada demünist parüıi ileri gelenlerinden ftşmes relirlilerin feçimini y«Bİ Krushev «imdi kdylülerden baska Saat 11 de yapılan provada Aziz Atanın tabutunu taşı>acak top şartlara uydurmak hukum*tiB T«•ebirlilerin d» «toprağa dönmeleri» arabası muvakkat kabirden aynlırken Harb Okulu talebeleri rifesi idi. Bizee hazırlanan tasannın lftzun geldığini ılSa etmiftir. tMafındaa çekiliyor. (Ufukta AnıtKabir göriuunektedir) hedefi i»le bnndan ibarettir. Oysa Sovyet kollektif çiftliklerind» <hı ki tasanda gÖ7umıi7.e ilişen rakamAnkan T (Telefonla) AtatOr köfesindea toprak fetiren heyetler rumun gayet fena olduğu T» b'j lar mCTnnrlan, bultmdnklan baren krün »ziz na'pnın AnıtKabr» tafi Ankaraya gcbnef» devam «diyor. «ebeble de böyle bir tedbire ıüzura derccesine fön, nfaktan başbyarak nacağı fun yaklaftığmdan Ankara Tören» katılacak askeri kıtalar ?• blssedddıği ilâve olunmaktadır. jrittikç» artan zamlara mazhar kıl »fandiden kalabalıklaytı. Yurdun her Arktut Sa. 8, Sü. J d* Arkan Sa. 6, Sü. S d* makta. bovlelikle giıttüğü hedeften nzaklaşmaktadir. Meselâ bngün eline ayda ytn «Ili Teya iki yva lira geçm bir küçük memara ancak otuı liralık bir ram kabul edildiği halde, ayda bin lira alan bir büvuk memnra be? yüz lira **m teklif edilmektedir. Bunu ne sosyal •dalet duygnsn ile, ne de nisbetier hesabı ile bağdastırmağa imkan (foretniyorut. 36 lira 150 liraam be$te biri, iki yuz liranın da hemen heraen yedide biridir. Öteyanda i«« NADİR NADİ Belediyenin fon karan üzerine bilhassa gıda maddelerin* konması gereken alı» r* satış fiath etlket mecburiyeti henüx gereği gibi tatbik edılmemektedir. Maamafih Be Arkan S S, Sü. 3 d« Marecîleri, febirlileri de çlftKklere gönderrneğe M. P. davası ile alâkalı şahidlerin ifadeleri alındı Türk gaa«t«cil«r heyeti İranda Başbakan General Zahldl Ua görüfttrketı (Ytzm t nd lahifcmlzda) Galatasaray öğrencilerinin kanlarile yazdıkları bayrak Talebe temsilcilerinin Ankaraya götüreceklcri bu bayrak, AnıtKabre konulacak Şehrimizden 1000 öğrenci yarın Ankaraya gidecek Genel Medisi seçimleri 15 kasunda yapılacak seçbnter için. iki parti de miting'ler icrtib ettiler îzmir 7 (Telefonla) Son kanunla yeni vilâyet haline getırilen Uşakta, 15 kasunda yapılacak olan II Genel Meclisi leçimleri dolayısılt siyasi hava nazıkleşmiştir. D.P. liler yaruı Uşakta büyük bır miting tertib edecekler v« taraftarlarile kuvvet gösterısınde bulunacaklardır Bıldırildığına göre, iki gündür liadeleria alınıjı nrasında latuk çalınan davullarla halk yarınki mitinge davet olunmaktadır. arukaüanndtuı biri Aynı maksadla paıartesi gflnü de Ankarada bu ay içtnd* y«nid«n CJIP. lllerın de bir açık hava mibaşlayacak olan Millei Partlai ida tıngi yapacaklan bildirilmektedir. re kurulu azalaruıın durusmasıle alâkalı fahidlerdca Istaabulda buiunanlann ifadelerinin ahnmasma dün de 2. culh e«sa mahktrneıınde devam •dilmijtir. Durusmada iki avukat II* ianıkLardan Fuad Arna T» Yuıuf Tfirel Arkan S. $, Sü. 3 d* Uşakta 11 Yakında Cumhuriyet sütunlarında ŞÖHRET FABR1KATÖRÜ R«almleTİBİ gttrdüğfinfls meshor sinuriar •• daha Urç«klan şöhretlerinbı büyttk bsmraı bu adama medyuodiırlar ORLANDO Mnıaaftd Arkas% Sa. 3, Sü. S tt Kimi isterse 24 saat içinde meşhur eden adam Ohullarda kitab sergileri oğrencilerinin kanlarile yazdıkl»n ba>rak, dun talebe temsilcilerine teslim edilirken (Yazıst 6 n c ı sahijemizde) i 17 kanm talı fönt baı'jyacak olan «Çocuk Kitab HaTttsı» mflnasebetile, dün aut 11 de Mfflî Egitim Mödürlügünde bb toplanti Profesdr Ata Nutku, Dcnanma yapıbrustır. Milll rğıtlm Mfldflr Vekfli Tevzi Kemutanının davetine: «Teknik vasıta, personel T« tahslsat Ertemln baskanlıgında yapılan bu toplantıda Amerıka ve Fransanın verflirs* hazınm» diyw Türkiye kültıir ataşeleri. Beyazıd Genel Kutubhane Mudürü, Ço Naboland Dumlupmar davası temsı cısi e o r u l d ü ğ ü s ı ı a l a r d a Profesor A i a cuk Esirgeme Kurumu hazır N u t k u Dumlııpırıar denizalt m u ı n ve Milli Eğıtım memurlan cıkarılabileceğını iddia j t m ı , t ı O e hulıınmuştur. Toplantıda tfrtıb e çen hafta l>u m=\zııda k i H ^ıle dılfn prograrna göre 22 kasım pa A r k a s t Sa. 6, Su. 1 t e Aı kası Sa. 6 Su. 8 de "Dumlupınar,, çıkarılabilir mi? açtlacah r'aruk Unıido Yirminci asrın en Hüyük maceraperesti havatını ve yapfığı ClarkGable (Turkıyede neşrı hakkı gazetemlze alddir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog