Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Kral ve Krahçelerin daima tercih ett&leri yegâne saat olan , , *saatlerinin güzel modelleri mevcuddur. Satı» yeri: ARLON Saat Magazan Eminönü meydanı No. 14. umhuriyet K U R U C U S U . Y U N U S NADÎ Atatürk Şiirleri Antolojisi Atatürk için yazılmış eski ve yenı en güzal sürleri bir araxt getirmis olan bu nefis eser^îtr Turk bugünlerde bır kere daha ok%malı.dır. ATATİfRK*l|fr Ataturkün r n ^ e M ^ n i yaevî vasiyeti olan bu eserde ^olMŞfatSr t« sözleri ve düşunceleri konıS, staSna ğ%re derlenmig, Atanm hayat&ftp^n"i"*pa anlatılmıstır. Varlık yavını o*M bi iki kıtab birer lirafiLatlasa^lattfsi * 'X 29 nnco ju sayı: 10.514 Telgraİ rc mektub adresı: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbuJ No 246 Telefooiaı: Dmuml Santral Numaran: 24298. îazı Iflen: 242ÖÜ Matbaa. 24290 Cumartesi 7 Kasım 1953 .j Trieste ihtilâfı çok vahim bir safhada Çarpışmalarda ölenler ile Amerikaya protestolar gönderdi Kendi Rendini Kontrol Stalin devrine donuş Yoroşilov'un dön söylediği nufuk bu çoğalıyor, Roma, İngütere şekilde tefslr olunuyor Londra 6 (B B C ) Bolşevık ihtilâlinin 36 ncı yıldönümü münasebetile Moskovada Bolshoı tiyatrosmda yapılan merasımde Sovyet Yuksek Şurâ Başkanı Voroşılov konuşmuş ve batüılara hücumlarda bulunmuştur. Bu nutku, 1940 yıhndanberi ılk defa bir Şurâ Başkanı soylemekted lr . Baüh çevrelerde yapılan tefsirlere göre, Voroşilov'un nutkunda yeni hiç bir şey mevcud değildır ve Arkası Sa. 6, Sü. 6 da ladığı aksaklıklan ilgililere bildirmeli, hattâ muameleyi takib etmelidir. İlgililerden kayıdsızlık gördüpü takdirde basın yolu ile hükfimetin dikkatini çekmek daima mümkündür. Beklenen faydah nerlcelere var«bilmek için hukumet, belediyekT ve halk elMrliğiIe hareket etmelidir. Londra, 6 (B B.C.a.a.A.P.) Trieste şehrinIngiliz ve Amerikan elçilık binalarj ile konsoloslukde iki gündenberi devam etmekte olan çarpışmalaruıı kordon aitına almışür. larla bu ıhblâf tehlikeli bir safhaya girmiş bulunDiğer taraftan, İtalyan hükumeti, Londra i!e raaktadır. Trieste'nın İtalyaya bırakılmasını istiyen Washington'a notalar göndererek, Trieste'deki mütrıümayişçi grupları İngiliz polisine hücum etmışler, tefik askerî komutanı İngıliz Generali Winterton'un, vukua gelen karışıklıklarda 10 kişi ölmüş, bir çok niımayişçilere ate? açtırmasını protesto etmigtir. kımseler de yaralannuştır. Ölenlerden beşi nümaLondradaki italyan Sefiri de istişare için Romaya yijçi, beşi de polıstir. çağırılmıştır. Ingiliz ve Amerıkan hükumetlerinin Bunun üzerine İtalyan sehirlerinde İngıltere sozcüieri, bu akşam verdıkleri demeclerde, tdurum Arkası Sa 6. Su 5 de icaret ve Ekonomi Ba ile Amerıka aleyhinde gösteriler başlamıştır. Polis, kanlığımn ikazı ile Belediye Daimi Encümeni teıa. • ü n ihdas edilen cifte etiket •a usulu sehrimizde iyi yurütulememek tedir. Bir kısım esnaf usuıe ru\eı ettiği halde bir kısmı bunu umursamıyor bile. Bakıyorsunuz, bir bakkal gıda maddelerinin uzerine alış ve satış fiatlarını muntazaman yazmış. İki adım ötede bir beşka bakkal tek etiketle işi idareye çalışıyor. Daha dtede ise meselâ bir manav hiç etiket kullanmıyor. Bu lâubalilik havasının ekonomik ve sosyal hayatımız bakımından pek hayra yorulacak bir manzara sayıIamıyacağını kabul etmeliyfa. HüIstihkâm Okulunda kumet, vatandaşlar topluluğunun devam etmekte omenfaatini gbzonünde tutarak bir lan çeşidli kurslartakım tedbiıler düşünür. Bu tedda dersler hem nabirler faydah veya favdasıı olabizarî, hem de amelî o lir. Onlardan beklediğimiz neticeyi larak yapılmakta ve alabilmek için kararların yuriirlüayrıca değışık konu ğe konması ve bunlara harfi harlardaki tatbıkî gösfine riayet edilmesi şarttır. Yarım terılerle de kurs suyamalak tedbirler almaktansa, hiç bavlannın bıleıleri bir şey yapmamak, işi olurana bıelı^tırılmektedir. rakmak belki de daha iyidir. Ahs Bu cümleden olveriş havatının mekanik kannnlan, lak üzere dün Met kabataslak da olsa, kendiliğinden is tepesinde ıstihbir muva7ene yaratabilir. âm birlıklerinin za Çifte etiket usulü, iyi tatbik ve ruret halınde takvikontrol edildiği takdirde, havat pae edilmek suretıle balıbğını önlemek. hele ihtikâra ve •i\ade gibt ne çe•şırı kazanclara sed çekmek bakıkılde savaşacaklan mından lyi bir tedbirdir. Başka mevzuunda bir tatyerlerde de yürürliiğe konmuş, baİnkılâb Müzesi bahçesinden toprak alınırken ve Vall atlas torbayı muhurlerken iikat yapılmıştır. garılı neticeler vermiştir. Amı bu Tatbıkatta pıvadensul, ticareti halkı soymak manae mümkün olduâu cına anlayan dojmak bilmez bir cadar benzetılen bır kısım esnafı eibette memnun etmihtıhkâm taburundan yecektir. Bunlar sızlanacaklar, dırmaada tanklar, tanklanacaklar, bildiklerini okumak İçin savar topçusu, top•Uerlnden geleni yapacaklardır. ular, havanlar, baTedbiri yürütmekten sorumlu olan;okalar, ağır ve halann vazifesi, önlerine çıkan en Arkası Sa, gellere karsı gevşememek, nsulii 6, Sü. 4 U dairesinde verilen kararlan gene usulü dairesinde tatbik etmektir. Duydnğunraza göre, iktidar çevresine mensub bazı kimseler tşimdl seçimler yaklaşıyor, esnafı kırmıyalım» gibi düşünceler ileri sürerek çifte etiket usulünü yürürAnksra, 6 (Anka) Büyük kur lukten kaldırmağa veya bunu iştarıcı Ataturkün aziz na'şırun Alemez hale getirmeğe calıs.ıyorlarnıtkabre nakli merasiminde hazır mış. Bu gibi düşiincelerin hem bulunmak üzere şehrünize gelerek memlekete, hem de iktidar partisiolan vılâyet temsilcilerl, bugunden ne verecefi zararlar o kadar meyitibaren Ankaraya varmağa başl»Büyük Atanın aziz na'şırun Anıt zırladığı Şişlideki Atatürk Müzedandadır ki, bunlar üzerinde ayrıca mıslardır. Kabre nakli gırasında AnıtKabre sinden alınan topraklann Ankaraya durmağa hilmem değer mi? Arkast Sa. 8, Sü. 4 te konulmak üzere jehrimizde Taksim gidecek heyete tevdii münasebetıle Çifte etiketten hoşlanmıyan esnaCumhuriyet alanından, istanbulun dün saat 15 te Şişlideki Atatürk fın sayısım bir gözönüne getiriniz, Ankara ve Adanada askerî tetkurtuhışu sırasında ilk merasimin Müzesinde bir tören yapılmıştır. bir de bu usulıin iyi tatbikı neticekıklerde bulunmuş olan Amerıka yapıldığı Fenerbahçe stadından, EBu törende Vali ve Belediye Resinde memnun olacak vatandaş Hava Bakanı Harold F. Talbott, bedirnekapı şehidliğinden ve Atatür ısi, Vali muavini, Emniyet Müdürü, kütlelerinin azametini diişününüz! raberinde Hava Kuvvetleri Kurmay kün Millî Mücadele plânlannı ha Arkası Sa. 6, Su. 5 te Üç buçuk kişinin aşın kazancına Başkanı General Nathan Tuvıning göz yummak pahasına koca bir şehir halkı feda edilir mi? Demokra•ilerde hareket ölçüsü daima haktır, adalettir ve umumi menfaate Bazı aabah gazetelerinde (Moehizmettir. Bu noktalara riayet edilkova) mevzulu röportaj ilânları mediji takdirde ne yapılsa boş olur. gorülmesi ve bunlardan birisinm Esnafa dokunmıyalım, seçim caddelerde mübalâğalı jekilde var. Atlı arabalara ses çıkanruysafişler asması üzerine Millî Türk bm. seçim var. Şoförleri kırmıyaTaleb* Birliği Reisi Kâmran EvliIım seçim var!. ^ ^ yaoğlu gazeteciler* |U beyanatta Gibi sözleri, akıllı ve gerçek d«bulunmuştur: mokratlann ağzına yakıştıramadıc Biz yuksek tahsil gencliği ğımızı söylemeliyiz. olarak hidise üzerinde düşunmek Çifte etiket nsulfinfin lyl yürfimecburiyetini hissettık. Bu iiântülmesi bakımından İstanbul hemları yapan gazetelerin nesriyatjrı çerilerine de vazifeler düşmektedir. Londra 6 (a.a.) Dün Avam henüı okumak imkânına sahib Her şeyi belediyeye ve onun meKamarasında Muhafazakâr bir meb olmamakla beraber, Turk gencliği murlanna bırakmak doğru değilus, tAmerikan emperyalizmi Ingilolarak, Moekovadan gelecek iyi dir. Vatandaş, alış verişini yaparken veya kötu her turlü havadise ku VALİYİ ZİTARET EDEN İS *ereyi Akdenızden atmak ıstemekte etiketleri kontrol etmeli. gereklne faturalan gözden geçlrmeli ve rastlaklanmızı tıkamif bulunuyoruz. PORTACI Belediye polisi ile ve on senedenberi İngiliz Impara T Metristepede dünkü askerî tatbikat Dünkü tatbikat esuasında atej eden bir tank İstihkâm Okulanon tertib ettiği tatbikat çok başanlı oldn ve tatbikatın sonanda bütün yeni silâhlann iştirakile yapılan serbest atış gösterisi büyük takdir topladı Yîlâyet heyetleri dün başkente Dün Atatürk Nfizesinde büyak bir tören yapıldı ve gelmeğe başladılar İstanbulun auhtelif yerlerinden ahnan topraklar atlas torbaya konularak Ankaraya gidecek heyete teslim edildi AnıtKabre şehrimizden götürülecek toprak Moskova röportajları ve genclik Ankaraya akın Dünkü tatblkatta 105 İlk bir top anjtan wmnı Amerikatıın Hava Bakanı şehrimizde Bakan, İzmirden gelen Gnl. Wymann ile bugün Adapazarına gidecek olduğu halde dün saat 15 30 da husus! uçaklarile Adanadan Yeşılkdye gelmişlerdir. Mısafirler alandi askerî merasimle karşılanrrışlardır. Arkası Sa. 6, Sü. 7 de suikasd tesebbüsü Tahran askeri vaUd, 3 komtinlstin tevkif edildîğrinl açıkladı T FABRIKÂTO Akdenizde İngilizAmerikan rekabeti l \Â Avam Kamarasının muhatazakâr bir üyesi Washington'a çatıyor torluğunu yıkmağa çalışmaktadır» demiştir. Churchill'in Muhafazakâr partısine mensub bir üye tarafından ilk Arfcasi Sa 6 Sıı « d e Üzerinde büyük hassasıyetle du isportacılar arasındaki ezelî korulan ve bilhassa M. T. T Birliği yalamaca devam ediyor. Dün değneklerine yaslana nin yıllardanberi çalifma me\juu koltuk yaslana Vali Gokaya giden yuolac komünizmle mücndele esa» okarıda resmini gördüğünüz tolarak almırsa, söylediği.'n gib! Mcspal delikanlı da bir işportacı kovadan esen rüzgâriar'n hw turlü dır. Sikâyeti gu: Iran Şz'aı. 1949 da gene kızıllaı.ıl bir suikasdinden yaralı olarak kurtulduktan sonra hastanede Tahran, 6 (A P.) Askeri Vall General Ferhad Dadsetan 26 ekim. de bır el bombası savurmak suretile Iran şahuıı öldürmek için ter. tıbîenen b.r komplo ile ilgilı ola. Sa 6. Sü 4 te Arkası Sa. t. Su. 5 d« NADİR NADİ Hava Kuvvetleri Komutanımız Amerikaya gidiyor Ankara, 6 (Telefonla) Hava Kuvvetleri Komutanımız Korgeneral Fevzi Uçaner, onumuzdekı hafta içinde Amerikaya gıdecektir. Bırleşik Devletler Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Twining' In misafiri olarak Amerikaya gide Başbakan Alman sefirile goruştu İsimlenui okuduğunuz şahsiyetler ve daha bir çoklan şöhretlerinin büyük kısmmı bu sihirbaza borcludurlar Büyük Elçfnm riyareri ÎS •aat kadar sürdü Ankara 6 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes, bu sabah saat 11 de Batı Almarvanın Ankara Bıivük Elçisi Dr Haas'ı kabul etmiş ve kendısıle 15 saat Eomş Sakatlı£ı dolayuile kaçamaması, polıslerin elinden kurtulamıyarak sık »ık ceza Börmesi! Vali, delikanlıya setbestçe çalışabileceği blr yer gösterilmesi için ilgililere emir vermiştir. Yunan G. Kurmay 1 tzmir, 6 (Telefonla) Yunanistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fılyanos Çiprilakis, NATO güney dcğu Avrupa müttefık kuv\etlerı komutanı General \V>man'ı karargâhınâa ziyaıct etmek uze^e İzmire geliyor Pek yakında Cumhuriyet sütunlarında (Tuıkıyede nejrı tuüüu gazelaaız* Arkası Sa. 6 Su. 8 de Arkası Sa. 6, Su. 5 de Arkas\ Sa. 6, Su. i te VE £UVALDIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog