Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KLJRUCUSUrYUNUS NADİ ABC RAY ve MIROTEST Fluoresant arı Gelmiştir. Mümessili: q K Ltd. Ort. Beyojljj; HahıLbaşı 10. Ingiliz Sefareti k t 4 ^VL AGORA vanmda T4l«on: 44256 A İ 29 oncD yi! sayı: 10.513 Telgraf w mektub «dreal: Cumhuılyet. tstanbul Posta Kutusu: tstanbuJ No. 246 lelefoniaı : Umuml Saatral Nvımana: 24298. Yas İ|lerl: 24299. Matbaa: 24290 Coma 6 Kasım 1953 Nene n ve Gnl. Ridgway Başkomutatt, NÂTO liderlerine Nene Hatunun haleti ruhiyesinin hâkim olmasım temenni etti Ankara 5 (a.a.) Kslen Birlîş.i Ameika Devlîtleri Kara Kuvveılerı Genelkurmıy Başksnı bulunan eski NATO Başkıımandanı Orgene ral Mathew Ridgway in Amerikadı Saturday Evening Post gazetesin lo neşrettigi bir makalenin memlV.îj, timizle alâkalı kısmını a>nen veriyoruz: General Ridgway, Atlantik Pîktı Avrup* Mütteuk Vuvvetleri yük«'ik ı kumandaru olarak geçirdiğ 14 aylıV I dc\rj içerisinde edindiği intıbaUrı hulâsa eden trj ehemmiyetli yaumna «Avrupa savunması bana nasıl görünüyor?» başlığını koymışt'ir. Orgeneral, makalesine şöyle ba.;hyor: «1952 eylul ayında, o sırada doksan yedi yaşında bultınan dermın812 ihtiyar bir kadıncağızı liy ırM Arkası Sa. 8, Sü. 2 de manevt huzurunda lulülan ihtiram nöbeti Dün sabah saat 9 da Tiirk gencleri Atatürkün manevî huzurunda ihtiram neietinde (Anıt Kabir) e götürülen vatan toprakları Bir çok şehirlerimizden alınan topraklar törene katılacak heyetlere teslim edikti Hayat pahalılığı Vali, etiket usulünden kat'iyen döniilmiyeceğini söyliyerek şehir halkını bu hususta hassas olmağa davet ediyor General Ridgway I Kâr miktannı yüzde seksene | Amerika Hava kadar çıkaran hayâsızlar var! Bakanı Ankaraya Evveîld gündenberi nöbet bekliyen gencler dün saat 10 da bu kutsal vazif eyi subay lara devrettiler İspanyaya satılan bugdaylar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tetkik ve tahkik neticesini bildiriyor Ankara 5 (a.a.) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ olunmuştur: İspanyaya vaki 200 bin ton buğday satışına aid muamele ve o zamanki hububat ihrac politıkarruz hakkında evvelce yapılan açıklaMaya ilâveten, bu kere icrası sona Arkası Sa. 8, Su. 5 de 10 kasım töreninde Muvakkat kabirle Anıtkabir arasında takib edilecek yol yeni bir kararla uzatıldı, törenden sonra Anıtkabir halkın ziyaretine açılacak Ankara. 5 (a.a.) Cumhuriyetimizin bânisi, buyuk kuıtaııcı Atatürkün nâ'şının manevî huzurunda dun saat 11.50 den ıtıbaren ihtiram nöbeti tutmakta olan yuksek bğrenim öğrencileıi bu kudsal nohetı bugün saat 10 da subaylara teslim etmişlerdir. Subayların. Ata'nın manevî huzurundaki ihliram nöbeti 8 krsım günu saat 14 e kadar devam edecektir. AnVara. 5 (a.a ) Büyük kurtarıcı Atatürkün 10 kasım günü aziz nâ'şının Anıtkabre nakli münf.sebetile yapılacak torende kortejin takib edeceği yol iîgili komisyon tarafından değiştirilmiştir. Yeni şekle göre toren yolu, Muvakkat kabir. Bankalar caddesi, Ulus meydanı, Büyük Millet Meclisi önü, Istasyon caddesi, İstasyon meydanı, Demiryolu köprüsü altı, "Tandoğan meydanı ve Anıtkabirdir. Bu değişıkliğe sebeb. takib edilei cek yeni yolun daha uzun olması ve böylece daha I Arkası Sa. 8. Sü. 4 te Izmir 5 (Teîefonla) Karşıyakada bugün Atatürkün annesinin kabrinde bir tören yapılmıgtır. Vali,«^ediye.rewi ve «skeri erklnın hazır buhmduğu bu törene je Haber aldığunua göre, Belediye sahir btndosunun refakatinde kız v* tı;a çıkarılan her çeşid maddeyc alış ve satış fiatını gösteren etiket Arkası Sa. 8, Sü. 1 de ler koydurmağa ke°in olarak . a r i r vermiştir. Esnafın, bazı kimselerın teşvikile, bir ay kadar evvel bu yolda verilen Beleöiye emrıne ayrk direr gibi bir vaziyet alması hiç de iyi karşılanmamıştır. Müstehlik sınıf da bu usuîün gayet yerinde olduğuna ve fazla kSrlann önüne geçerek hayatı bir dereceye kadar ucuzlatacağına ka geldi Harold F. Talbot Tiirkiyedeld hava meydanlarmı gezecek nidir. Esnafın normal kârla î | âöAnkara 5 (a.a.) Amerika Hava ren kısmı «lıj ve latıf fiatını gös Bakanı Harold T. Talbott, berabeteren etiket tatbikına taraftardır. rinde Amerika Hava Kuvvetlerf Çünkü bu suretle kendi dürüstlük Kurmay Başkaru Gneral Twinng ve leri mpydana çıkmıs olmaktadır. Arkas\ Sa. S. Sü 8 de Ayak diremegp yeltenen esnaf ise eıda msddelerinde ?ac p'i temin için çıkan nizamnamevî hatırlatarak bu türüğün de tatbik kabiliyeti görülmediğmi söylemektedirler. Bizim bilrliğinuz bu nizamname gayat yerindedir ve t>*^i«;n oldukça o Arkan Sa 8. Sü 7 de Kasımpaşadaki siyasî cinayetin duruşması Amavud Bayramın katüleri dünkü celsede, evvelce poHste verdikleri ifadeleri reddettiler İzmirde dün açılan dokuma fabrikası Halkapmarda kurulan fabrika, Nazilli fabrikası kapasitesinde basma yapacak Trieste'de karışıklık büyüyor Dün de talebelerle polis arasında çarpışmalar oldu Trieste 5 (A.P.) Bugün İtalya ve Yugoslavya arasında ğiddetli bir ihtilâf konusu teşkil eden bu şehrin sokaklaraıda yeniden 1ta)yan talebe gruplan ile polis arasında çarpışmalar olmuş iki taraftan bir kimseler yaralanmıştır. Özel Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Içtimaatı Umumiye Kanunu tadil ediliyor Yeni tasarı. demokratik rejimin icab ettirdiği esaslarla hazırlanarak Meclise verildi Ankara 5 (Teîefonla) Iç İşmri Bakanlığı tçtimaah Umumiye Kanunu üzerinde yapmakta olduğu tetkikleri bitirmiş ve kanunda günün icablarına göre tâdiller ynparak bir tasan hazırlamıştır. «Genel toplanmalar ve gösteri yürüyüşleri» adıru taşıyan yeni tasarı, demokratik rejimin icab ettırdiği esaslarla hazırlanıp Meclise verilmiştir. Toplantılar, yeni tasarıda, ' açık hava ve kapalı salon toplantıları olarak ikiye aynlmıştır. Açık hava toplantıları gun doğuşundan batışına kadar, kapalı salon toplantıları ise sabah saat 8 den gece saat 24 e kadar yapılabilecek ve bu toplantılar 48 saat evvel mahallin en büyük mülkiye âmirine en az üç Kahire 5 (a.a. R) Mısır pokişinin imzasile haber verilecekfir. lisi komünistlerle mücadeleyi şıdBeyannamelerinin almdığı kendiîe detlendirmektedir Dün yapılan bir Arkası Sa. 8. Sii. 7 de Arkasi. Sa. 8, Sü. 7 de tzmir, 5 (Teîefonla) Sümerbanlan Halkapmarda tesis ettiği sanayi tesislerinin açılmasında bulunmak üzere İspartadan şehrimize gelen Işletmeler Bakanı ve diğer Bakan ve milletvekillertei getıren uçak, ancak saat 12 de meydana geldl. Burada Vali ve D.P. liler tarafından karşılanan heyet, büyük bir motörlü kafile halinde şehre Arkası Sa. 8, Sü. lde BUGÜN PRENSES MARGARET Dün Londrada enteresan bir hâdise cereyan etmiştir. Sade giyinmi; elli yaşında bir şahıs, prensesin annesi ile birlikte oturmakta olduğu Clarence House'a gitmiş ve saray kapıcısına Prenses Margaret'e bir hediye takdim etmek istediğini anlatmıştır. Meçhul şahıs, izahatını tamamlamaya vakit bulamadan sivil I bir polis tarafından yakalanmıştır. Polis, hediyenin kıymetli taslarla Sanıklar dun hâkim huzurunda işlenmiş bir süs kaması olduğunu Bir müddet evvel Kasımpaşa Ku eına dün İkinci Ağırcezada devam görünce meçhul şahsı karakola gölaksız mezarhğı önünde pusu ku edilmiştir Geçen celsede arnavudtürmüş. fakat silâhm tehlikesiz olrarak Bayram Koçernik isimli bir ca müterciminin ayrı lehç"de ko m duğu görülmüştür Arnavudu siyasî bir sebeble öldür nuşması yüzünden alınamıyan ifaKısa bir sorgudan sonra Prense mekten sanık on şahsm duruşma Arkası Sa. 3. Sü. 7 de sin esrarengiz hayranı, serbest bırakıimıştır. mücadete kiTtllarla Mtsurda SAH1FE 10 Radyo I İlâvesi İc sahifelerde Birleşmiş Milletler Anayasası 48 ınemleket değişiklik yapılması için çalışmalara başlanılmasını tasvib etti Birleşmiş Milletler (NewYork) 5 (a.a.) Birleşmiş Milletler Hukuk Komitesi dün komünistlerin şiddetli itirazlarına rağmen 1955 te Birleşmiş Milletler Anayasasının değiştirilmesi için hazırhk çalışmalarına başlanılmasını kabul etmiçtir. Karar sureti Sovyet blokunun 5 muhalif oyuna karşı 48 oyla kabul edılmıştir. İki haftadanberi müzakere edilmekte olan karar suretini Arjantın. Holanda, Kanada, Kuba, Yeni Zelanda ve Pakistan teklif etmiştıı. Ege, Marmara ve Karadenizde NATO hava menevraları ıkiKral Fanık (AA.) Krml» Fank. Batâo tabma •» «etlıu» Eral. Qrt»4»ttlgı 4««ü mlt luup ırl. U U t d ı k t>U I ztai ZZZSmmSSStSSS^SS' Tatbikata bu ayuı onunda başlanacağı bildiriliyor İzmir 5 (Teîefonla) Emin bir kaynaktan öğrendiğime göre bugün sona eren hava manevî alarmdan sonra Ege, Marmara denizlerile, Karadenize de samil olmak iizere yeni NATO manevralannın vapılması kararlaştınlmi'îtır. Bu nvın onunda başlıyacak olan bu mnnpvralarda Türk hava kuvvetlerile deriz kuv^vetlerinın müştereken, Eg?, Marmara ve '<aradenızdeki ••.avunma hareketleri hu?ufunda geniş lat Arkası Sa, 3, Sü. 3 te ALIŞ ... DOSTLARA İTHAF. v/ERiŞ .. alış ve satış etıketlerlne (TURKİ1EDE NEŞRİ UAKKJ VALNIZ GAZETEMİZE AİDOİR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog