Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Lanoeol aldmam ttı tyı dasnfcr Cıkbnta Itvımctltadtr«a. oaa kadıit yumuıaklıjıoı v« çtçek Uıelı^uu v«ren, ahırb bır maddedır Bu maddeyı ıhtıv* *den KREM dü BOTE hanlu b kremıdır u m h u r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ \ÜXYIB kuvvetU hıkâyecısı Saıd i V k î $ U £ ^ y ^ ronıanı ile karşmıitfatır Kaçşb Aranıyor'da onun, yenı bır"cepWBniı ^orecek ve gene beH ^ ^ Yayınevi, 1 lira e e n ı l r 29 ucn yıl njı: 10.512 Talgraİ r% mtktub adresl: Cumhuriyet. tctanbul Posta Kuturu: tstanbul No 246 Xal«fanlar: Umuml Santral Mumaraa: 24298, ! u İflerl: 24299. Matbaa 24290 Perşembe 5 Kasım 1953 Âtatürkttn Kabri Dttn Sabah Açıldı Muvakkat kabir yalnız 3 senelik bir müddet dikkate alınarak yapılmıştı, fakat aradan 15 sene geçmiş olmasına rağmen tabut hemen hemen konulduğu gibi bulundu j Tabut törenle katafalka yerleştirildi Kabrin açılmasında eski ve yeni Medis Reisleri, Başbakan, Atatürkiin hemşiresi ve diğer zevat hazır bulundnlar, heyet bir protokol imzaladı Ankara, 4 (Telefonla) Atatürkün Etnoğrafya muzesindeki muvakkat kabri bugoın açıldı. Öğleye doğru çıkanlan tabut katafalka yerleştırıldl Atarufkün nâ 51 bu lâhide 1939 yılmın 31 marbnda konulmugtu Kabrin açılması amelıyeleri denn bir huşu içinde cereyan ettı ve baştan lona kadar heyecanlı oldu Hâdiseyi Wr protokolla teabit edecek olan resmt heyte, saat 9 05 te Etnoğrafya müzesine gelerek muvakkat kabrin onünda tftzimle iğıldi Kabrin açılmaaında çalışacak olan Erkek Teknik Sanat Okuhı ve Arkas\ Sa. 6, Sü. 1 «U Tabut çıkanldıktan sonra resml protokol inualanırken MM Bngüa NüvezzUnizdea İsteyiniz! (AnıtKabir) ilâvemiz Atlantik Konseyi toplanıyor 1954 yılrnda mudafaa için ne kadar para sarfedjleceği tçsbit ohınacak Pans 4 ( A P ) Atlantik konseyı, NATO ıttıfakma dahıl 14 devlet Dı« Ijlerı Bakanlan konferansı tanhını tesbıt ve ılân etmıştır Bu konfeTana 18 aralıkta yapılacaktır Muttefıkler, 1954 yılınd» batı Avrupa müdafaalanm daha fszl» takvıve ıçın ne kadar para Mrfedecekleruıi gorüfeceklerdır Pa rfet« •v»tp1»cnVt *i* 3 ?i)» si)r<^»k. "v lan bu konferansa, Dış Işlen Bakanlan ile bırlikte 14 devletm Müdafaa, Malıye Bakanlan ve ılerl gelen askeri şefleri de iştirak edeceklerdır NATO toplantısı »on defa gene Panste nısanda yapılmıştı Âmerikada zaferi Ara seçimleri Demokratlar kazandı New York, 4 (Nafen « a ) Dun yapılan mahalli »eçımlerde muhalefet partıst olan Demokrat Parti Cumhurıyetçı Partıyı mağlub etmıştır Demokratlar dünkü seçımlerde NewYork Beledı>e Reishğı, New Jersey ve Vırgınıa valilıkleri ile Arkan Sa. 6 Su 4 te Malatya suikasdi sanıklarının diinkü duruşması Necib Fazıl dun de tahliye talebinde bulundu Ankara 4 (Telefonla) Malatya suıkasdı sanıklarının duruşmalanna bugun de »aat 10 da Ağır Ceza mahkeroesuıde Emın Daııroğlun^n nyasetındekı heyet tarahndan devhm edılmıştır Bugunkü duruşmada mevkuf 15 sanık ile vekıllen hazır bulunmuşlardor. Gaynmei kuf sanütlar mahkeraeye gelmeTfuşlerdi Duruşmada yazılan talımatlara c evab gelmedıği içın, ve savcının talebı uzerıne de sanıklarm nevkufıyet hallerının devamına karar verıldığı bıldıııldığı nrada Necıb Fazıl tahliye talebınd» bulunmuştur Mahkeme he\ctı bu talebın varılı olarak yapıldıktan sonra gereğının duşunulmesıne karar vererek duruşmaj'i başka gune *alık ettı Âmerikada bir mühendisimize nisan verildi Orhan Banm, ilk defa olarak bir ecneblre verîien, livakat niçanı ile taltif edildi Arm Arbor Mlchigan tAmerika» CHustısf muhabhnmbî bıldırijror) Amenkanm «avılı tinıvertttelerinden biri olan Mlchigan Ü(Anıt Kabir) c aid butun malumat, en salâhiyetli kaletnlerin nivcnitMİ mübendia fakultesinm makaleleri ve butun resimle» yttruncö 3nldönttratl münasebetılt yapılan blr meTssimde, cemlyet hu m*tlnde ve mühendıslık raesleğind« gfisterdıgi üstön başan dolayuıla tanınmıı muhendislerimbıden Orhan Banma liyakat nişanı venlmıı tir Boyl* bb nişan Âmerikada, ilk defa olarak, blr ecnebiye Tenlmektedir Şimdiyt kadar Mlchigan Ünlversite«min mühendislık fakültesinden mecun olan 75 000 kişıdea aneak 47 mühendis bu nlşanı alaböml?tlr. FakOltenin yüzüncu yıldönftmfl murıaseb«tfl« rapılan merasima, oniversltenin 1200 raeEunu Iştlrak »tmlf •• Amerıkan SavunAnkara, 4 ( a a ) NATO Gü T . 8 kanm gttnl«rtnl Istanbulda raa Bakanı Mr Charle» Wdson'un yaptığı koa«pnayı möteakıb Orhan ney Avrupa Hava Kuvvetleri Ko geçıreceklerdir. < <U Arkasx Sa 6. Su 5 dt mutanı General Schlatter, Akd« Arkan ««. «, nizdeki Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Harold E Talbott T« Amerıkan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Nathan Twnbag ve refıkalan yann saat 12 40 da Esenboğa askerî hava meydanına ıneceklerdir Etiket mecburiyeti bütün eşyaya teşmü edilHava alanmda askert erkan tarafından karşılanacak olan misafırmeli, etnafın ahş fiatlarmı da göstereo etiketler 6 kasımda Adanayı riyaret edıp lere itirazlan dinlenilmemelidir. aynı gün tstanbula döneeekler ve Bu ilâvemiz parasızdır, ilâvesiz gazete almayın! Memleketimize gelecek NATO havacılık erkânı Lübnan Meclisinde havga çıhtn Mebuslar birbirlerine girdiler, celse tâlık edildi Azız Ataturkun na'şını havî tabut dun oğley* dogru muvakkat kabırden çıkarılırken Beyrut 4 (R a a ) Dun oğleden sonra Lubnan meclı^ınde kavga çıkmi}, mebuslar birbirlerine gırnışleraır Hâd'se şoy * cereyan etmlştir* Eeyrutlu Şıl mebuslardan Abdallah Hoca, soz almış bulunuyordn Eski Dış İşlerı Bakenlanndan Hârrud Frangıe, mudahale ederek Abdullah Hocayı tenkid etmi}, onu maskarabk bozgunculuk ve sıyısî haydudlukla ıtham ederek hakarette bulunmuştur Abdullah Hoca Arkası Sa 6 Su. 1 d« Hayat pahalılığı Istiklâl Marşı umhuriyetin otuzuncu yüını da kutladık. Nice nıce ba\ran»lara diyelim. Hemen Tann bunun gibi, bundan daha parlak jjldonumlerını tonınlanmıza da gostersin. Cnmhuriyet Ba\ramı \esil«sil« Istiklâl marşımızı her zamandan daha fazla scnledık ve dınledik. Fakat bn marşın tempo^unu hiç Turkıve Mülî Talebe Federasvobeceremediğimize bılmem içimizden nu, 10 kasım 1953 gunu ıçın gırışkaç kişi dıkkat ettı' Geçenlerde tıgı çabşmalara jenıden hız vermışmemleketımİ7i zı\arete gelen Ctan tır sız bakanları şeıefıne burada calrAtatuıkun Istiklâl madalyasını nan Marseıllaıse ın a|ır aksak us tdşıy n yastık ve çerçevesı Turkı>e lubunu da Fıansız dostlatırai7 \a Mıllî Talebe Federasjonu taıafındırgamışlardı Paris çazrlclcrı dan kız ve erkek teknık ogretmen NARtK NAIII okullarında teknısyen yuksek tah Arkası Sa. 3, Sa. 6 da 51I genclerunıze hazırlattırünujtır 10 kasım günü için yapılan hazırhklar Mıllı Talebe Federasyonu Kız Teknık Ogretmen Okulu Tılebe Cemıjetı tarafından hazırlanmakta olup elı^lerı bıtmek uzeredır Bu bavrak 10 kasımdan sonra da Anıtkabırdekı bayrak dıregıne çekıiecektır. Cumhurıjet bayramında Uludağa Cencliğin bizzat hendi elîerHe hazırladıgı 1,5 yaşındaki çocuğu bayrah ve modalya yasttğt ile kendini denize 10 kasım gunu Atanın katafal ve Ankaraya ıkl kaiıle halınde gıtatan kadın kına çekılecek bayrak, Turkıye mış olan Galatasaray Lısesı izcıleri Randevucular mahallelerden kız topluyormuş! Akrabasından bir genc laztn randevu evine düşmesinl önleyen maraneoz, oldüresiye dovülerek haataneye kaldınldı Izmır 4 (T H A ) Aslen Izmıtlı Ata urkun «Amtkabır« e naklı totkmcı çube bırinci kısım m r renme de ellı kışılık bır I7cı grupu olan Hedıye Ozdemır adında genc murları esrarlı bır da\ak hâdısp 1 1 e ı.st,rak edeceklerdır bır kadm bundan 6 sene once Iz mesguı olmak'adırlar Tafsılât şu Izcı'er 'Anıt kabır» muzesıne kon mıtte Odemışlı Sadık Kemal adında dur Fdtıhte Haydarhamam so\agn'ı mak uzere beraberlerınde oğrencı bır şahısla evlenmı^ ve lkı çocuğu ierın kanlanle (Ata ızındevız) ya olduktan sonra koca'i kendı^ını teı 7 sayılı e\de oturan marangoz Alı I Kahf^t evvelkı gece saat 1 suların . zılı bır ba>Tak da goturecekleıdır kederek ortadan kavbolmuştur Arkası Sa 6, Su. 2 de I Arkası Sa 6, Su. 5 de Arfcast S 6, Su 3 de AI15 datuu da gu^uıtıı « dııUU ıılniıla gıttıkçe azaldıgı < goruku etıketler (Vazısı 6 nct sahtfemızd»)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog