Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Q umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADf KETEN İPLIK PATRON PAFTA 6 parçalı 438 çıktı. 29 ancu yıl sayı: 10.537 Millî Savunma hizmetlerine ayrılan tahsisat yekunu 1 milyara yakın Maliye Bakanı Hasan Polatkan, bütçenin ana hatlan hakkında izahat verecek Biitçe tasarısı bugün Meclise veriliyor Palcistan Devlet Reisinin ziyareti r«lgrai »• mcktub adreal Cumhurtyet tstanbuJ Posts Kutusu: Istanbul No 248 r«l«fonl»l : Umuml SantraJ Numaraa : 24298, ¥ax> [aleri; 2428ü Matbsa. 24290 Pazartesi 30 İzmirde deniz • • ussu Visamîral Wriettı'in ziyaretinin bununla ilgili oldugu söyleniyor Dun Maltav a hareket eden Visamirak NATO karargâhında Izmir Iımanına dair malumat verildi Tko'nun Triesteye • • dair yeni teklifleri Devlet Başkanı, Trieste şehrinin Italyanlara, diğer kısımların Yugoslavlara bırakılmasmı istedi İtalyan Başbakanı Pella, Mareşal Tito'nun nntkunun mevcnd ihtilâd kolaylaştıracak mahiyette olnadığını soyledi Belgrad 29 (A P ) Yugoslavyanm kurtulus hareketinm onuncu vıldonumu munasebetıle bugun Jajce şehrınde vaptığı bir konuşmada Tıto, Yugoslavya ile İtalya arasmda ıhtılâf mevzuu olan Tneste meselesmın hallıne doğru muslıhane bır adım olmak uzere, her ıkı tarafın da «A« bo'gesj hududlarından kuvve'lennı gerı çekmelermı tekkf etmiştir Tıto, İtalvanlarla anlaşmak arzusuju ızhar etmış, fakat bımun Italva \e^a Jç Arkası Sa 6, Su 4 te miinasebetile Ankara 29 (Telefonla) 1954 butçe kanun tasarısı yarın Meclıse sunulacaktır Bu munasebetle Mahye Bakanı Hasan Polatkan bir basın toplantısı yaparak butçenın ana hatlan hakkında beyanatta bulunacaktır 2 buçuk mılyan bulan ve ılk olarak denk butçe halinde Mechse sunulan 1954 butçesı alâkahlann bildırdığıne gore vapıcı bir sarakter taşımaktadır Mıllî Savunma hızmetlen başta olmak uzere Tarım Bavındırlık ışİPrıne, gene gecen sene olduğu gıbı genış odenekler ayrılmıştır Mıllî Savunma Bakanlığı' butçesıne konu'an tahsıcatla bırIıkte yabancı yardımlarla dığer Arkav Sa 6 Su 4 te Izmır 29 (Telefonla) Bırleşık Amenka doğu Atlantık ve Akdeniz kuvvetlen komutaru Vısamıral Wrıeth bugun saat 12 de Iskenderundan ozel uçağıle Izmır hava alanına gelmıştır Alanda hava taktık ku\vetlerı komutanı Tumgeneral Rober Eaton, NATO kara kuvvetlerı karargâhı kurmav başkam General Masen ve Akdeniz usler Arkası Sa 6 Su 8 de akistan Genel Valisi Gulam Muhammed Ali Han hukumetimizin davetJısı olarak Ankarada bulunuyor. Muhterem mısafirimizin bn riyaretıne gerek Ankarada, jerekse Amerika ve Ingılterede hnstısl bir ehemmiyet atfedılmektedir. Ba n soylentilere gore Ankarada Pa kistan Genel Valisi ile devlet adamlanmız arasmda cereyan edecek muzakerelerde Asya milletleri arasmda kurulması duşunulen Asya Milletleri Savunma Paktı meselesi de goruşulecektir. Asya milletleri savunma paktı sozü hayli vuzuhsuzdur. Çunku Asyanın yaAugusta 29 (a a ) Başkan Eısen nsı komunisttir. Hındıstan taraf hower, bugun Bermuda konferansı su kalmak niyetinde olduğnnu hazırlıklırmm ıkmalı ıçın errur ver izhar etmiştir. Bu pakt a hangi As mıştır ya milletleri gireeektir? Şümul ve ChurchiH yann hareket edivor hudndu çizilmemiş olan bn paktLondra 29 (a ı ) İngıltere Kratan rivade Londradan verilen bir ıçesıaın Canopus uçağı Başbakan ajans haberinin bildirdiği mevz«lann Ankarada g5rnşülece£in« inanmak daha yerinde olur. Ingilİs gazeteleri Pakistan Genel Valismin Ankara temaslannda OrtaDoğu mudafaası mevzuuna da temaa edileceğini yazmaktadırlar Bu arada Times gazetesi, Amerikanm, Turkiye, Iran ve Irakı ihtiva edcn bir Kuzey OrtaDoğu Blokn teşkiline teşvik ettiğini de ilâve etmigtir. Dörtler Konferansmdan bir netice beklenmiyor Churchili, Bermuda honferanstna iştirah etmek üxere yarın Londradan ayrıttyor Churchili ve In<;ılız heyptını Bermudaya goturmek uzere hazırlanmaktadır Devlet ışlen veya Avam Kamarası muzakere^erı gecıkme sebebı teşkil etmezse, Başbakan Churchili salı gunu saat U 30 da Sa 6 Su 6 da Ekselâns Gulam Muhammed, Harb Okulunda alay sancağını selâmlarken görüşmeleri 26 Kore gazimiz dün geldi Kahramanlar İzmir limanında hararetle karşılandılar ve hastaneye nakledildiler Izmır 29 (Tvîlefonla) Içınde 26 Kore gazımızın bulunduğu Genenl Lorey Eltmge naklıys gemısı bugun saat 10 da Ataturk heykelı onunde Izmır nhtımına vanaşmıştır Valı, ıkmcı vurdıçı bolge komutanı NATO vuksek subaylan. genclık teşekkullerı, ve halk tarifından hararetle karşılanan kahramanlara Korgeneral Cemal Gjrsel bir hıtabede bulunarak «Kahraman askerlerımız anayurda hoş geldınız Sızlen ve gemidekı butun Birleşmiş Milletler askerlermı sevgı ile selâmlarım Bu volculuğa de\am ede Arkası Sa. 6 Su 7 de AlmanFransız Korede komiinistler 29815 kişîyi katlettiler Pakistan U. Valisinin Ankaradaki ziyaretleri Ekselâns GaJam Muhammed Harb Okulunu v Ankara Üniversıtesini ziyaret etti ve Atatiirkün eserinden ilham alacağuu sovledi Adenauer, L Hayc'de Fransız Dış İşleri Bakanı Bidault ile Sarre meselesi hakkında uzun süren bir gonışme japtı Pârıs 29 TH)1* Fransız Dış Işlerı Bakanı Georges Bidault ile Batt Alroany» Bajbakanı ve Dış iş len Bakanı Adenauer arasında La Haye'de muhtelıf meseleler ve hu. fusıle Almanya Fransa munasebetlen ve Sarre meselesi hakkuıda uzun suren muhım bır goruşra* cereyan etmiştir. Arkast Sa 6. Su 5 de Mesele, Birleşmiş Milletler utnumî heyetinde bugün görüşülecek Gulam Muhammed AU Hamn Birleşmiş Milletler NewYork dılen bir raporda, «Ehmızdekı ıstaAnkarada, her halde Orta Doğuyu 29 (a a ) Amerıkan Savunma tıstıkler Kore harbı esnasında pek alâkadar edcn siyaset ve mudafaa Bakanı Mr Roger K\es Birleşmiş muhtemel olarak 29 815 kışının Çın mevzulanna da temas edeceği Milletler umuml heyetıne tevdı e Arkan Sa. 6. SU 3 te şuphesızdır. Times gazetesinin haber verdıği Kuzey OrtaDoğu Bloku, Pakistanm da iştiraki ile kuvvetli bir mudafaa birlıği halinde kurulabılirse, bu teşekkul banaın korunmasmda ehemmiyetli bir rol oynayabilir. Boylece birkaç yıldanberi teşkili bahis konusu olan OrtaDoğu mudafaa teşkilâtı da kurulmuş olur. Turkıje, Iran, Irak ve Pakistan arasmda aktedilecek tedafui bir pakt. Afganistanın da iltihakı temin edilmek suretıle musluman Asva milletlerini bir kızıl tecavuze karşı birleştirecejji için Kuzey Atlantık Paktmın OrtaDoğuda ve Asyada bir devamını teşkil edecektir. Boyle bir paktın vucude gelmesi valnız Amerika tarafından değil, Ingiltere ve Brıtanva milletleri camiası tarafından desteklenmeye ve teşvik edılmeye değer. Millî güreş takıımmız dün şehrimize döndii Köylü Partisinin Malatyadaki toplantısı Cumhur Başkanına ve hiıkumet* hakaret savnlabilecek şekilde konuşan bir hatib Savcılığa verildi İRANIN ROMA B U l t K ELÇISİ îranın Roma Büyuk ElCisı rbrahim Zehad sehrırrnzde bir kac gun kaldıktan sonra dun saat 12 de ucakla ttalvava hareket etmiştir Buyuk Elçı ve e1?!, Valı ve Beledıye Reısı profesor Gokay tarafından uğur lanmıştır. Resımde Buyuk Elcı ve eşı gorulmektedır Sohumda Rus atom arastırma Turkiye Iran • Irak Afganistan arasmda 8 temmuz 1937 de imzalanmış olan Saadâbâd paktı feshedılmedığıne gore hâlâ devam etmektedir. Bu pakt, tedafui bir askerî ittifak mahijetinde değildir, sadece âkidler arasında bir dostluk ve ademi tecavuz pakbdır. Şimdi Pakistanm da iltihakile tedafuî bir ittifak haline konulabilır. Pakistan, 83 milyon nufusu İle dunvanuı en buyuk musluman devletidir. Bu devletin de iştirakile Turkije, Iran, Irak ve Afganistan, Birleşmış Milletler Anayasasına uygun, Kuzey Atlantik ve t'çlu Balkan paktlarına benzer bir tedafui andlaşma ile birbirlcrine baglanırlarsa, Orta Doğuda ve Asvada banştn muhafazası bakırmndan muhım bir kuvvet vücude gelmiş olur. Doğu Akdeniz ve Karadeniz kiMİarmda Hazer «""nizi, Basra korfezi ve Hind Ok>anusu sahillerine kadar azanan bir sahada takriben 140 milyon nufıı^lu bir ittifak manzumesinin, her lıılde hatın savıhr bir kuvvet ola ca.cına şuphe joktur. Millî rürea Ukımımıı dun hava meydamnda kendilerini karşılıyanlar arasında (Yazısı 6 ncı sahıfemızde) Beşiktaş, F. Bahçeyi dün 20 mağlîıb etti Fnedland Kampı (Almanya) 29 (aa ) Bır harb esırlerı grupu ,1e bırhkte Sovyet Rusyadan memîefstanbul Emnıyet Mudurlugu ketıne donen Alman radyo muhen sınema ve maç bıletlen karabordısı Edvvın Suckovv bugun burada sacılarıle gırıştığı mucadeleyı deverdıgı ıfadede 160 Alman fen ada vam ettırmektedır mının, Karademzde dağla çevrılBu cumleden olmak uzere. dün mış gızlı bır uste So\yet atom çaku Fenerbahçe Beşıktaş maçın lıştırma ışınde vazıfe almış oldudakı muazzam kalabalığı fırsat ğunu soylemıştır bılerek ıstısmara kalkışan 70 kaMuhendıs sozlerıne şoyle devam Arkasi Sa 6 Su 8 deetmıştır «t Karadenızde Sohum cıvarında Sınopede muazzam Sovyet araştırma merkezınde uç sene kaldım. Bu bolge Gurcıstanın sevrek nufuslu bır yendır ve Turkıve hudu dundan takriben 1600 kılometre kuzeydedır Arastırma merkezındekı Alman fen mutehasssılan çarlar gıbı vaıa maktadırlar Fakat yanlannda Ruslar bulunmadıkça sıkı surette muhafaza altında bulundurulan parArknti So î ^1 1 i te Dün 70 bilet karaborsacısı daha yakalandı merkezi Rusyadan kaçan bir Alman mühendis bu merkez hakkında iişaatta bulundu Malatya, 29 (Telefonla) Diin şehrimize geldıklerını bıldırdığım Turkiye Koylu Partısı ılerı gelealerınden Seyhan mılletvekıh Dr. Cezmı Turk. Tahsın Demırav va Refık Isfendnar SamanpazarındaPakistan Umumi Va lisi AnıtKabirde kı yuksek kahvede japılan şehrıAnkara 29 (a a ) Memleketı Gulam Muhammede okul şeref sa mız Kojlu partı^mın açılış memızın mısafırı olarak Ankarada bu onunda Okul Komutanı Tuggene Arkast Sa 6 Su 5 de lunan Pakistan Umumi Valisi Ekse ral Kemal Yuket tarafından okulun lâns Gulam Muhammed, beraberın tedrıs sıstemı uzerınde izahat verılde Pakistan Buvuk Elçılığı men mıştır subları olduğu halde bu sabah Harb Muteakıben okulun butun tesısleOkulunu zıyaret etmıştır. rını gezen Pakistan Umumi Vahsı Harb Okulunda Erkânı Harbıye spor salonunda oğrencılerın spor Egıtım Daıresı Başkanı Okul Ko gosterılerını alâka ile takıb etmış mutanı ve Temsıl Burosu Başkonı ve Okul Komutanına takdırlerını 1 tarafından karşılanan Ekselân ; Arkası Sa 6 Su 4 te açlık grevine Musaddık başladı Tahran 29 (A P ) Eskı Başbakan Mussddık bugunku muhakemesuıde açlık grevine başladığını ve uç gun ıçmde oleceğını bagırarak ılân etmıştır. Musaddık rArtık D.P. ll Başkanı, matbuat hürriyeti meselesinde bır şey yemtyeceğım ve Allahın yardımıle oleceğım» demıştır MuGünaltaya cevab verdi saddık bu tehdidı, mahkemenın kendısıne Şahın hejkelının yıkürıl Goren de maı ırın neden emır verdıgı hakD P Bakırkoy ılçe ıdare kurulu ıkıncı başkan Hayrı tarafından tertıb edılen sıyasî top hazır bulunmu5tur kında bır sual sorulması uzerıns lantı dun saat 15 de Mıltıyadı ga Fahreddın Sayımer soz alarak savurrnuştur Dmlejıcı'eıın pKahro'stın Muzınosunda > apılmıştır Toplanüda şunlan soylemıştır mılletvekıllennden Fahreddın Sa «Bız memlekette matbuat saddık ı, t Musaddıka o!um> nıda ATMIM Sa. 6 Su. 7 de v ımer ıl başkanı Necmı Ateş * e Arkası Sa 6 Sa 7 de Siyasi partilerin dünkii toplantıları £ski Başbakan dun mahkemedo Şahın Ingüizler tarafından tahta çıkanldığını sojledi Bir ecnebinin şüpheli öliimü Sinemada fenalık geçiren Brerilyalı futbolcu kaldınldığı hastanede dldu, Savcılık hâdiseye el kovdu Savcılık, şehrımızde mısafıreten bulunan bır ecnebinin şuphelı golulen olumu uzeııne tahkıkata başlamıştır Hâdıse şudur Beynelmılel şohretı bulunan bır Brezılya futbol takımının kaptanı olan Rıvadorsa Fratz şehrımızden Arkası Sa, 6, Su. 7 de o 'o ' "V A/ / / /^ 9 A &, A i > / / ^ • A^ Bu beş devletin tedafuî bir paktla bırleşmeleri bugun hemen ta hakkuk ediverecek bir iş değilse de uzeıinde çalışıldığı takdirde, gercekleşmemesı irın hic bir sebeb joktur Ilepsi mııslııman olan bu beş memleket arasmda hiç bir ıh tilâf mevcud olmadığından, istıklâllcrini ve barışı mudafaa etmek nadını da örterek emnnrto alacaDun vapılan üg macında BesiKtas Fenerbahçe>ı 20 ycnerek lıg sampıyonlueu yolunda CHMHHKIYET muhım bır adım attı Resım Be«ıktasın ılk golunu gostermektedır. (Maçın tafailâtıle dığer gpor Arkan Sa. 3, 5u. i tc lıaberleruıuzı dordüncu sabilemizd.e bulaçaksiöiz.) IAG. YAĞ YAĞMUR:.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog