Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

MtİJDR, BEKLEDÎGİMZ AMERÎKA> Ince «GOLD THIN» PAL Frtş bıçaklan (•lnJftfr. • Ad«dllk pakati 7S KııTürHye Umum Vekfll: NATAN S KSKKNAZt Marpuççuiar Banutaa hmn. Talefon: 21571. Cumhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ I Cİ KUfrTULMAMAK? Falih ifıfk* ^ay'uı Atatürk ve takılâbları ^d^^opda şimdiye kadar yazdığı yaziaAn «a güzellerini Cumhuriyetimizin 30. südönümü dolayısile Varhk Yayınev^Sfeel blr cildde toplamıştır. Fiatı ^, 29 ancı yıl safi: 10.510 *» mektub adreıl: Cumhuriyet [stanbul Posts Kutusu: tstaabuj Ho. 240 Taİcfoolar ı Dmuml Sastni Numarajı : 24288. ?as> İıleri: 24289. Matbam: 24290 Salı 3 Kasım 1953 Amerika, İspanya Uslerine atom bombaları yıgacak Amerika Hava Bakanı, Gnl. Franco'nun tasvibi ile üslerde stoklar yapılacağını açıkladı Bayarm Köylüye mesken inşası Açılacak kredinin temrni için tahvil çıkanlmam mııhtemol eöriilüy»r Ankara 2 CTelefonla) Köylüye mesken, depo v* •amanlık inga •d»bilme«i için ucua kredi sağlan mMinm d«rpi| •dildiğinl Cumhur Ba^kanı Calil Bayar Meclisia dün kö açıuı konuımasuıda beyan «tmijti. Ztraat Bankan tarafından bu mevzuda yapılan hazırlıklann hayb lierlemif oldugu anlafilmaktadır. Bu kredinht %3 faizle açılmaaı esa* Itibarila kararla$miftır. Köylünün meakan ihtiyacı davannm hallint dogru muhtm bir adım «ayılan bu kararm tatbikma mfimkun olan en kıu zamanda baflanacaktır. Yapılan aalıjmalar bu 1«* aynlaeak fonun mlktan Q* buaun tamlnl hu•ualan (iU trioıik eihetleri tegktl •tmektadir. Bu fon için tahvil çıkanlmaa da muhtam«l görfllmektadir. İstanbol ve Ankara Üniversiteleri Rektörleri dünkfl törenlerde konusurUrkt NntkîT General Franee, feçenlsrd* Madridi nyarat *daa Libya KnJı U* fönijüyor Bakan, rtratejik hıva kuvvctlarl Madrld, 2 (A.P.) B. Amerika hava kuvvatlerlnln .müftarek bir Havacılık Bakam Harold E. Talbot düjm»n« kaıfi» kullarulmak üzer» hesabına kurulacak blr atom fiısüTarım ve ekonoml alanlannda hflkumetinin bugün Madridd» gazetecilerle yap İspanyada atom dlfthı ıtokları ku nun yalnız tcpanya dört yıldır harcanan gayretlerin Arktuı Sa. «. 53. 4 t« hğı bir konu$mada, B. Amerika racagım açıklamiftır. memlckot hünyesinde meydana getirdiği hayırh gelismelere dair sayın Bayar tarafından önümüze serilen gönül ferahlarıcı manzarayı seyredcrken, vatanda; olarak haklı bir övünme duygusuna kapılmanak eiictür. Türkiye Cumhuriyeti, son 4 yıl içinde gerçekten tarihlmizde betizeri enrülmemiş. bir kalkınma hamlesine girişmi; ve bn hamleyi büyük ölçüde başarmıştır. Memlckerimizin Istihsal güeü b*»döndüriicü bir artış, temposnna kavusmuştur. Maddl Imkânlanmıı çocalmıs, bunnn neticesi olarak Ihtiyaçlarımızın giderilmesl yolnnAnkara 2 (Telefonla) Demok ParrJsinm ıtmmetlndekl paralar da eenis. adımiar atılmıştır. Bundan rat Parti Gencl Kurulu en uzun iç gelmektedir. Bu mevzuda daha Ön • bir kaç yıl öncesine kadar yaşamak timalanndan birini bu akşam ya? ea 8 Maliya Müfetti$in« tctkikler için dışarıdan buğday satuı almak mıj ve saat 17 de Acinan Mendere yaptırılmı^tL Son aylar larfanda conında kalan memleketimizin blr gin başkanlığında toplanan kunJ bizzat C. H. P. liler kandilermdan tniiddettir yabanet memleketlere çalı?malan geeeyarısına kadar fa bu para'ar hakkmda hasab »oru'masjnı iatemckta ldllcr. Hattl muh buğday sahnağa baslaması, bn yıl Bİasıı 7 saat sürmüstür. Gündemde bazı mühim meselele tflii vesilelerle yapılan beyanlar, dünya piyasalannda zahire ihracatçısı olarak dördüncülüğe yükseldl rfn mevcud olduğu anlaşılmak'i neşriyat, nutuklarla bu eihet lktldar. Bu arada yakın günlerde Mec dardaa alenen taleb •dümlgtir. G«gini düşünmek tanm alanmda ne is umuml heyetine gelmesi bekie nel kunılda gorüîülen bazı mevtumuazzam bir hamle başardığımın nen bazı kanun tasanlannın da lar aynea D. P. Mecli* Grupun'la anlamafa yeter. Atatflrfc inkılSbla görüşmelere konu oldugu tahmia darafiaak«r«konusu tefkll »d»c>krmm efendfllginl İUn ettiğl Türk ediliyor. Tasanların bajmda Halk tlr. köylüsfl artık maddeten de efendi olmak yolundadır. Ve tntnlan yolda azimle. bügi Ue, ivi niyetle yftriindüğü takdirde bnndan böyle hi* bir knvret köylümiizün efendiliğinl |eri alamıyaeakrır. cvlet Baskaıumızın evvelki günkü yıllık nntku bundan öncekiler» kı jasla bir özellik taşıyordu. Bn özellik de 9 uncu Büyük Millet Meclisinin son çalışma yılına başlamasından doğuyordu. Anayasaraızın 36 ncı maddcsi hükümleri gereğince Merüsi açan sayın Cumhur Ba;kanı, bu vesile ile, Türkiye Cumhuriyrti hükumetinin dört yıh kavrayan çahşmalan etrafmda rakamlara dayalı, realist ve genis izahlarda bulundu. İç ve dış politikanın temelli çir.eileri üzerinde Bvrtınlatıcı bilgiler verdi. Şimdiye kariar başarılan ve şimdiden sonra başarılacak escrleri yakından görmemize yarayacak bir tablo çiıdi. Universıtelerimiz dün sabah yeni ders yılına girdiler İstanbuldaki resmi açüış töreni Fen Fakültesi konferans salonunda oldu, talebeler ise «alum ihtilâftaıı dolayı bir sinema salonanda ayrı tören yaptılar tstanbul Ünlverlitesi 500 üncfl ders yılına, dün tabah yapılan 2 ayn torenlt başlamıştır. Üniversitenin mu lad »çılıs töreni ıaıt 10 da Fen Fakültesi konferaru ıa ionundâ yapıhruştır. Törende, Vali Muavini Fuad Alp•r; Garnizon, Akademiler v« Merkp?. Komutanları Halk Partisi Genel Sekretari Kasım Gülek. İl Başkaru İlhami Sancar, İstanbul Müftüsü, Hahambsjı, Patrik Vekili korkonsüller ve diğer davetlilar hazır bulunmuglardır. Teknik Ünivaraite lUktoHl ProL Ak Dito İatanbnl tisrnniteai tetelnıfafcı y*»nfı tttrotd* esld Kor» komatam, oradan m«d ö n l , tatanbul f«tir«|i fAM tofntmı naçterm vMİyor ÜniverriteM Rektomüteakıb Ünivenlt» RektBrü Proi tal*b« gnrpu katılmift». ru, Dekanlar. profesör v» doç«tJ«r Hep blr a£ızdan; fcütat feneli|tn Fahlr Yeniçay «çüi| nutkunu söytören» akademik kıyafetleril» ijtlrak etmişlerdir. Buna mukabil bu top bulunmaması vttsfindaa layıi bir t Arkan Sa. S. Su. 1 d* lantıya her tenekinden çok a» bir Pakistan İslâm Cumhuriyeti Karafi'cU Kunıralar Meclisi etnnhariyet ilAnmı HtUakla kabul etfi D.P. Genel Kurulu dün 7 saat süren bir toplantı yaptı Bı içKmada Cımhoriyel Halk Parfisinin limmelindeki ımultsinin d* ^Srifiliiği lahmİR riiNyor paralar İ. Pakistan Başbakanı Muhammed AU Karagi 2 ( ı ı . ) Kurucular mee lisi Kugflnkft toplantınnda, Paklıtanda eumhurlyat Utn •dllmerin» karmr TtrmiştirMecliı, müatakbel ınayuı hakkında hazırlanan esaa pransipler raporunu, deviet* tsltm Pakutan Cumhuriyeti adı verilmetini natık muııddel bir maddmm iliveaini bu husustaki müsakerelerl mfiteakıb< kabul •tmlgtir. Dört yıllık tanm ve ekonoml politikamızda hatalar Islenmemi» mldir? Elbette islenmiştir, belki da. ha da islenecektir. Memleket ölçü«iinde rinşilen büyük ve cesaretH bir kalkmma hamlerinln tereyağından kıl çeker eibi en nfak Wr sarsıntiya yer vermekstzin sessiıee ve tahmetsizre basanlabileceeinl «antnak çocukluk olur. En basanh «meliyatlann bile urviyette ban rahatsızlıklar doğurması mümkündür. Şehir ve kasabalarda yasayan bir kısım vatandaşlanmızm, bilhasta dar ve değişmes gelirlilerin, köyde artan satınaima gficfl karşı«mda «kıntıya düştüğü, geçiminl hugiinku hayat çartlarma före syaılayamadığı bir gerçektir. Göze nlınan büyiik hamleye bakarak bunan dfizeiHlemez brr zorluk olmadığmı »öyleyebUWz. MaH v» ckonomik rmkanlanmmn «ınm Içinde normal ölçülerl bnlnp ynrfltebildiğimb takdirde onlenemiy* eek hle blr güçlüpmttı yoktur. Ztraat Bankasnun ev v» bnfe Ihtiyacı Için köylnye ucuı fakli, MTiın vadeli krediler nçacağına dair sayın BayarHan Huyduğıimu» müjdeyi »evincl» karsilıyonjr. Tur<1 kalkınmssı btkımından bn yeni hamlenla iosyal, taglık T« ktiltflr •lanlarında saglıyacagi faydaİM sınırsıı dcnefek kadar gpnlşrlr. Tfl»yillar boynnea küçük bh1 annlıgın rahatı lçln en kötü hayat şartlan Içinde çalışan Türk köylüsünü Uerl medeniyet nimetlerine kavuşturaeağmuz günlerl sabınızhkla bekHyonıı. Biitiin hn cesar«>*1i hamleleri mıllî jelir kayiaklarnnı^a ııycıın olarak kendi imVânlafim"'a hasa* bilmemiz SVTKS srvindirici bir olay dır. Cumhar Ba^kam önümü^H mall yıla tamamUe Hpnk bir bötçe Ue pidlieceein!. brrİFİitİp büyiik Ideailerf karşisında CumhıırİT»t Türkiyesinin biç bir hayaie kapılmıyan realist durumunu belirtmiş oldu. Oiinya dıırıımııntın son avlar l>oyunca göslcrdiçi man/aıaya bakaNAIMK V Mll ArPası Sa. 3, Sü. 5 te Atatürkün AnıdKabire nakline aid program Bakanhklararası komisyonun hazırladığı programın metni neşrolundu Harf inkılâbımızın 300 bin lirahk ikramiye listesi 25. yıldönümü ve reddedildi Millı Tesanüd Birliği Birlik, yeni harflerie dıa ve namaı sSreleri basiırarak dağılaeak İskenderiyede bir Türk şilepi hasara oğradı KanycJknnm Ur knm tekntt elemanlanna Tedimekte oko ikramiye Hstesfaıl Sayıştay Aakara I (TBA.) Dhraaı MtthaMUt Uımmü h»rtA taraimdaa almaa blr karara gflra, KanyoHui ArkMt Sa. 8, SiL 8 da Ankar» 2 (T.HA.) Büyük Atatürkün na'jının AnıtKabirdeki ebedl btirahatgâhma nakli münnsebetile 10 kasım salı eünü Ankarada yapılacak muazzam merasime aid hazırhklar tamamlanmıştır. Bu maksadla Bakanhklararası bir ko misyon tarafından hanrlanan defln merasimi talimatnamesi Ue merasim programının tarn metni aşağıdadır: Merasim eünü törene katılar^k birlik ve teşekküller saat 8 de, Arkan Sa. 6. Sü 4 te NOBEL SUI.H MUKAFATI 1953 Nobel »ulh mükâfatıru «Marshall yardım plâru» kurucusu General Georges Marchall'ın, 1952 No bel lulh mükâfatını da tanınmıj Alsaslı Ilim adamı Dr. . Albert Schweitzer'in kazandıgını bildirmi» tik. Yukandaki resimde 78 yajında olan ve halen Fransız kongosunda ilmî arastırmalar yapan Dr. Schweitzer eörüimektedir. Kendlsi filozof, iüm adamı, ruhiyatçı, mu sikişinas olarak tanınmaktadır. Avrupada şiddetli soğuklar İneiltere ile Holandada kış bastırdı Paris 2 (R.aa.) Batı Avrupa memleketlerinde şiddetli soğuklar başgöstermiştir. tngiltere il» Holanda, kıştn bastırdığını ilk bildiren m«nleketler olmuştur. Fransa ile Belçikada da havalar iyice «oğumuftur. Kışm ilk şiddetli rüzgârlan lngilt*re ve İrlanda sahillerinde ağır tıasara »ebebiyet' vermistir. Sahil Sadıkoğlu şilepine bir tngiHs gemisi bindirdi tahkikat açılda u Cumhuriyet,, in Okayucularma Bir Hizmeti Bir Yugoslav uoağı mecburı iniş yaptı tskenderiye, 2 (a.a.) Athel adındaki tngiliz jilepi ile Sadıkoğlu Türk EÜepi bu sabah tsksnderiy» limanında çarpışmışlardır. tngiliı Profesör Ekrem Şerif Egeli dünkü basın toplanbsında konuşurken gemlsif Tiirk plepinin teknesind» Millt Tes»nüd Birliei baş'onı harflerile yazılmı» bir levhanın res rahne açmıştır. Hasar 2000 İngili* lirası olarak tahmin edilmektedir. Prof. Ekrem Serif Egeli harf :nkı mini göstermiştir. Bu levhada. naanaz kılacak rma Mesuüyeti meydana çıkarmak içia lâbımızın 25 'nci yıldönümü mürta Arkoît Sa. 6, Sü. 5 de tahkikat açılmıştıx. sebeüle dün Gateteciler Cemiyedade bir toplantı yaparak inkıl4Sl*rımıza kar» iinsic» yönelen har» Arkan Sa. 6 Sü. S d» ketlerden bahietmlı v» bu ar«da harf lnkılâbımızı sarsmak igtiyen, arabea harflerin kullanıbnasını 3eıtekleyen lrtical te$ebbüsleri açıklamıştır. Millt Te^anfid Birliei başkını, tnpUnfrıda bu'ıjnan!ra. Çarşiıîap!Hs. bir camid» asılı eördü&ü arab taraftnıiarj Türk Hava Kurumuna hediye edilen plânörü getirmekte olan uçağın Biiyükçekmecede mecburi iniş yapması mubitte heyecan uvandırdı Türk H?va Kurumuna Yueosiavyadan eönderilrn plânörü yedeğinH« memleketimize getirmekte olan hir sivil Yugoslav uçağı, Büyükçekmect civsnnda mecburt inif yap mıştır. Muhiti heyecana veren ve evvelkl gün aksama doğnı vukua gelen hâdisenin mahiyeti jöyledir: Yugoslav Havacılık tttihadı adlı kutumun Türk Hava Kurumuna b»v1iye ettigi plânör, evvelki eütı saat 1% te tek motörlü iki kİ7İlik bir uçağın yedeğinde Belgraddan Ark<u\ Sa. 6, Sü. 7 d« Güreş mîHî takımı seçildi Dün geceki müsabakalar saat 1 e kadar devam etti Isveçe eidecek millt güreş takımımızm seçme müsabakalan dün gfce saat 1 de nihayete ermiş. bu jççmeler neticesinde takımımız |U lekilde tesbit olunmuîtur: 52 kilo: Hüseyin Akbaş 57 kilo: Mustafa Dağistanlı 62 kilo: Cemil Sanbacak 67 kilo: Osman Kambur 73 kilo: İbrahim Zengin 79 kilo: İsmet Atlı 87 kilo: Haydar Zafer Aşır: Memduh Ertck. Ayrıca Fcdcrnsyon t;u;ıFındaı; takıma dahil edi!en güreşçiler |un Arkan Sa. 6 Sü. S de Atatürkün muvakkat kabrinden çıkarılarak katafalka konulnıası münasebetile 10 kasımda naklolunncağı (AnıdKabir) in sureti mahsusada aldırdığımız resinılerile bu mevzuda öğrenilmesi lâzım biitiin malımıatı bildircn makale ve röportajlan mııhtevi renkli bir ilâveyi p<rşcmbp çiinii okııyucu)arınıi7.a parasız olarak tnkdiın cdoceğiz Mavezziinize Şimdidcn Sipariş Ediniz! KÜVVET İLACLABL.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog