Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

LÜKS EŞARP EMPR1ME ve FANTAZİ KUMAŞLARI Toptan Mtışr Sultanlıamam Agirefend) han N a 22. Tel: 217M umhurıyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ fe Şanayı Dıkiş Makınelerl % Piys>sava arzedılmıştır. \Âbdülkadir Memişoğhı 29 onca pl sayı: 10.536 Talgnf »• mektub adresl Cumnuriyet lıtanbul Pocta Kutusu latanbu) No 246 : Umumt Santrâl Namarua: M298. Yaa tfUffl: 24J09 Matbaa 14290 Katııcıoğlu Han Istanbul Tel: 26916 Mutehassıs memurlarımız servıs arabamızla bütun Anadoluyu dola$mak Pazar 29 Kasım 1953 Batının Moskovaya vereceği cevab Bermuda'da Amerika, Ingiltere ve Fransa cevabî notayı hazırlıyacaklar Tıılıaf Bir Teklif ızun memlekette iktidar lan yıpratmakta başrolu ovna\an kuvvet ne muhalefettir, ne He 5x1 veva bu Bizde iktularlar. bızzat kendi mufrıtlerinın laşkm hareketleri vuzıınden zarar gorur ve yıpranırlar 19451950 •»ıllan arasında Halk Partıli mııfrhler, sankı and içmişçrsıne. Halk Partisini mahvetmek ıcin ellerinden geleni yaptılar. 1950 denberi de mufrıt Demokratlar, kendı ıktidarlaruıı batırraak uğrıına avnı \oldan yurur gorunuyorlar Girişjlen te«ebbuslere baktıkca «Acaba bunlar karşı tarafın beşincı kolları mı% dhe duşunmckten insan kendini Işte sıze dıtmanı ustunde taz* bır mısal! Tokad mılletvekili Ahmed Gurkan C H P vi zavıf duşurmek emelıle bır kanun tasarısı hazırlıyormus Varlık vergısıııın kahulu nralaı ında Cumhur Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık sıfatuıı taşıvan kimseler, bundan boyle vurdumuzda genel secimlere katıl mak hakkım ka> bedeceklermış Yani başta Inonu olmak uzere Halk Partisinin bır kısım ilen gelenleri yaruı adav olarak dahi Demokrat Partinın karşısıuda mucadeleve Rİrisera" ecekler. Sav m ilâhiyatçı Ahmed Gurkan ı* , 'TtrlflML te'tl'İı elffe aHS1efr*nânhe>'r Mc«ff e W menın sevinri ıclnnV partisinin şukranlarım toplajacak.. Londra 28 (Nafen BBC A P ) Sıyas! çevrelerde hâkım olan kanate gore, Bırleşık Amerika, Ingiltere ve Fıansa Berrauda konferansında. Dortler topUntısı ıle alâkalı o an son Sovyet notasını ıncelıyecekler ve buna verılecek cevabı hazırhyacaklardır Ingılterenm goruşu bu akşam Fransa ıle Amerıkaya bıldırılmıştır Ingiltere, Dortler konferansma mevcud şartlar altında gıdılmesını, yanı Rus notasına muspet cevab verılmesını istemektedır Churchıll'ın Bermuda'da bu goruşu mudafaa edeceğı anlaşılmaktadır Fransanın da bu goruşe ıştırak etmesı beklenmektedır Moakova radjosunun bu gece verdıgı bır habere gore Malenkov bugun Ingılız Buyuk Elçısım kabuı etmıştır Tass Sovyet ajansı mulâkatta Dortler konferansından bahsedılıp bahsedılmedığmı tasnh etmemıştır Bu *op!anü hakkmda hıç bır malumat venlmemıştır Arfcası S 6 Su. 3 d* Yeni petrol damarı Adıyaman kbylerindeki petrel kavnaklarında tetkikler derinleştiriliyor Malatya 28 (Telefonla) Şehnmıze bağlı Adıjaman kazasmın Şambabat ve Akpırar nahıyelenle bazı koylennde petrol damarının bulunduğunu bıldırmıştım Bugun oğrendığıme gore bu ıkı nahıyede bulunan petrol yataklarında tetkıkSa. 6, Su. 2 de PakısUn tmumı Valısı Ekselans Gulam Muhammed, Cumhur Başkanı Celal Bavar tarafından Çankajada karjılamrken Balkanların müdafaası için hazırlanan plânlar Türk, Yunan ve Yugoslav hava kuvvetleri işbirliği için temaslar oluyor arasında Atına 28 (a.«. R) Yunan umufnl bır hareket plânı ıle her üç Baçbakanı Mareçai Papagos Meclıs memlekebn hava kuvvetlerınin ışte verdığı beyanatta, Balkanlann bırbğı hakkmda da bir plân hazırsavunması mevzruuna temas etmı?. lanmış oldugunu bıldırmı? ve deTurkıye, Yugoslavya ve Yunanıs mıçtır kı. tan arasında cere>an etmış ve et c Arkarada ve sonra Atınada mekte olan askerî muzakerelerın devam eaılecek olan goruşmelerde, tam manasıle memnunluk verıcı bır umumî plânı ek olarak hava savunmahıyet taşıdığını ve son olarak Arkasi Sa. 6. Su 5 de Pâkistan Genel Valisi Ankarada Ekselâns Gulam Muhammed dun Cumhur Başkanı tarafından kabul edildi Ankara 28 (a a ) Bu sabah Ankaraya gelmış olan Pakıstan Umumî Vahsı Ekselans Gulam Tîuhammed bueun saat 12 30 da O n kavada Cumhur Başkanı Celil Bavarı zıyaret etmıştır Bu znarette Dış İçlerı Bakanı Prof Fuad Koprulu de hazır bulunmuştur Muhterem mısafırımız, ko Ve eehş ve avnhşında bır ıhtır=>m kitası kendısıne selâm resmını ıfa etmıştır Ekselans Gulam Muhammed « • • refıne Başbakan Adnan M"nH<>rs9 tarafından bueun saat 13 30 H Ana kara Palasta bır oğle yemegı \erümıçtır Bu vemekte Cumhur Başksmı Celâl Ba\ar, Buvuk Mıll<=t Meclı«ı Reısı Refık Koraltan. e«kı Cumhur Arkasi Sa 6 Su « d « bir haber Şarkta kurşuna dizilen vatandaşlar hâdısesini tahkike memur Meclıs Komis^onunun kararlaruı infazı için İnonu tarafından Lmzalajımiî emirler ele geçirdıği haberi yalanlannor Vaktile şark vılâvetlerımızde cereyan etmış ve 102 vatandaşm kurşuna dızıbnelen ıle neücelenmıt olan hâdıseyı tahkık İçin Büyuk Mıllet Meclısınce bır komıj. yon teşkıl olunduğu malumdur. Bu komısyona D P mılletvekıllt Arkaat Sa 6 Sü. S de Mısırın proUs(o!?ıına sebeh olan Sudan seçımicriBden bır sahne: Blt Südanll >rn4ı~« Asılsız Kayalıbay davasının yeni bir safhası Oneiıl Yalta »«hadcrte bolun«ftl»r iukkmtfa «kçıUn data ile «Ifül m«hk««ıesinıl« dnkadi Hukuk de%leti prensiplerinden vazgectık, fakat en basit akıl ve mantık prensiplerini de alaya alan bu teklif uzerinde duşunce vurutmevi okurlarımıza karşı savgısızlık bilıriz. Eger muhalefet. bnpiınkıi ikridarı gozden duşurmek ıçm herhangi bır pıopaganda metodu uzerinde kafa yorsavdı, sayın ılahnatçının jukanki teklifinden daha ustaca Mr slo ganla ortava cıkamazdı Muhalefet Kahıre 28 (A P ) Bır zaman mışler ve lıder Hasan El Hudevbiîiderıni bu gibi bır \csile ıle rakib lar Mısırın en ku\\eth teşekkulle nın ıstıfa ettıgını bıldHmışlerdır. vazijetinden uzaklastırmağa çalısnnden olan Musluman Kardeş er Fakat Hudevbî ıstıfa ettıgını >amak, memlekette Anavasavı >urur Cemıvetınde ıhtılâflar başgoster lanlamış ve bu hızbrn maksadının lukten kaldırmak ve tek parti reçıkarmak oldugunu jimini ilân etmekten daha kotu bir mış ve bunlar âdeta bır ıs>an ma kargaşslık hareket olur Cıuıku ıkıncı şekılde hıyetını almıştır Bu sabah ısvan tddıa etmıştır Isyan eden h zbın başmda cehiç değilse halkın sağduvusu ile bayragı çeken cemıyet mensubları Aikasi Sa 6 Su 4 te alay edilmeden sahneyı kuıtarmak cemıvetın merkez bmasını ı=cal etbelki mumkundur. Muftit iktıdarc»ların buna benzer soz re hareketlerine 1950 denberl gerçı ilk defa rastlamıvoruz, bir zamanlar İnonunun smır dışm» cıkarılması, hattâ yakalanıp asılması Iıi7umundan babsedenler de goıulmııştu. Fakat Bııvuk Mıllet Meclisine kanun ta«ansı halınde bu derece yakışıksız bir teklif sunulduEunıı şimdıve kadar isitmemistık Varlık vergisini kuran ve vuruten adamlar vaktile «ahiden bir snç işlemış olsalardı bile, bu olavi şimdi, secimlere su kadar zaman kala Mec lis kursusune eetirmek parti politiNewYork 28 (Nafen) Fılıs nunıvetçızhk ızhar edenler çogalkası bakımından affedılmez bır psi tınlı multecıleıı istismar etmek umıştır Urd ınHe gızlıce kuıxı!an ko koloji hatası savılırdı Kaldı kı or zere Urdunde gızlıce bır komunıst tada suç dive bir şev de >oktur partisinin kurulduğu ve bu partı>e munist paıtısmın Moskovadan talı Bugun vururluktekı Anavasamıza dahıl ajanların da multecı kampla mat ve \ardım aldıgı da ılâve edılgoıe, millî ıradeyi doğıudan doğ nnda faalıyete geçtıklerı bıldırıl mektedır Venlen ızahata goıe komunıstruva ve kavıdsız sartsız olarak Bu mektedır Ammandan alınan rapor vuk Mıllet Meclısi temMİ etmekte lara şore bu komunıst partısı Fı ler bu yolla Ortadoguvu daha da dir Buvuk Mıllef Meclisinden çı lıstınh multecıîen ıshcmar ıçm fa kaı ıstırmak ıstemektedırler kan kanunların Anavasamıza n\ alıyet sahasmı genışletmektedır Bu, Urdun komunıst paıtısıne pa gunluğunu kontıol edecek teşrıi Bu bolgede bır mılvon kadar mul ranın Mo=kova ajanlan vasıtasıle ve.va Kazaî bir başka organ voktur tecı mevcuddur Bunlar çadırlarda temın edıldığıne daır dehllerın de Bu cıhet de Buvuk Millet Meclisi dır ve bılhassa bastıran ktşta mem mevcud oldugu belırtı'mıştır nın >etkisindedir Yanı bir kanunun Meclisten çıkması. Anavasava nvgun savılması ieın bizde yeter bir sart olaıak kahul edılmıştir Bu şaıtlar altında şımdıve kadar yuNADİR NADI Arkast Sa 3 Sv 5 n Müslüman Kardeşler merkezinde isyan Çin ile Giiney Kore anlaştılar Mfıfritfrr, tcskilâtın lideri olan Hüdeybi'yi devirmeğe çalışıyorlar Urdünd e faalıyete geçen komünistler Bunların Filisfinli mülfecileri istismar ebneğe çalıslıkları bildirüiyor Fakat neşredilen teblijtde askeri bir ittifak imzalandığı Boston 28 (a a " Son vıîlaıı l tasrih edilmi>or kendısmı dunva olçusunde bır şohTaıpeh (Formoza) 28 f A P ) rete ulaştıran eserlerı kadar draMıllıvetçı Çın ve Gunev Kore bu matık bır şekılde geçen 65 vaşıngun komunızme karşı mucadeled» daki tanınmış pıyes \ azarı Eugene aralarında en sağlam ve azımlı bır Oneill dun burada zatürneden oltesanudun mevcudı\etmı ılân etmı? muştur Son vedı senedenberı Paıkmson ve B Amenkaca kuvvetle desteklenen vekvucud bır Asva cenhesı ku hastahgından mustanb bulunan vazar butun zıhnî kabılıyetını muharulmasını deroış etmışlerdır. fazd etneMe beraber hastal.k saıMıllıyetçı Çın ve Gunev Korp kasıle son de»ece tıtrıyen ellen vjCumhur Başkanları Çan Kay Şek zı vazmasına mânı olmakta ıdı ve Svngman Rhee arasında FormoOneill bunun uzerıne pıve^lerını zada cereyan eden t»ızlı goruşmelerdıkte etmek suretıle \ azmak ıstede yajınlanan muşterek teblıgde mış fakat bu sekılde çalısamıvacaıkı taraf arasında resmi bır ıttıfak ğını anlavınca %azgecmıştı Oneill m akdı hususunda mutabık kahndışı pıveslerı Amerıkan tiyatro sanatıaçıkça ıfade edılmemıstır nın en bujuk eserlerınden bır kıs1 mını teskıl etmektedır Amerikalı büyük tiyatro yazarı Oneill öldu Ankara, 28 (Telefonla) Mu Şaban Cıvan, Numan Turhan, zaffer Kayalıbay hâdısesınde ya Hıkmet Sertkuçukkaya. Olga Kalan şahadette bulunanlar hakkın yalıbay, Rober Muradyan ve Ceda açılan davanın bır safhası bu vad Çapanoğlunun şahadetlenle Sanık \ekilleri dun müdafaalarttu yaptılar, duruşma gun Ankara Ağırceza Mahkemc ılgılı olarak bugun eskı nulletve Arkasi Sa. 6 Sü. 4 te karara kaldı suıde cereyan etmıştır Sedad Simavî dâvası Giyim eşyası için tanzim satışları yapılacak Hayat pahalılığı ile mücadele için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında yapılacak toplantıya şehrimizden de birheyet gidiyor Hurrıyet gazetesmde neşredılen 7 makalede kendısıne hakaret edıldığı ıddıasıle Dış Işlen Bakanı Prof Fuad Koprulu tarafından Sedad Sımavı aleyhıne açılan davaya dun 2. Ağırcezada devam edılmıştir Dunkü celseye de, gene kalabalık bır dınlevıcı kutlesı gelmış ve kondorlan doldurmuş bulunuyorduEmniyet kuvvetlerı gereken tedHukumet pahalılık ve ıhtıkârla | ve tatım fiatlaruıı gosteren eti biri almış ve salona sadece alâkagenış olçude mucadeleye karar ketlenn gıyım eşyasma da konul lılan sokmuştutvermıştır Bu maksadla >ann An ması hususu gozden geçınlecektır Arkasi Sa. 6, Sü. 5 dt karada Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında Mıntaka Ticaret ve Iktısad Mudurlerıle Bakanlık ilen gelenlerınm ıştırakıl» buyuk bu A r k a s i S a . 6, Su 1de toplantı yapılacaktır Şehrımız Mıntaka Tıcaret Muduru Muhsuj Baç, İkhsad Müduru Ferruh Ilter bu toplanbya katılmak ıçın dun akşam Ankaraya hareket etmışlerdır Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethı Çelıkbaşın başkanhğında yapıIki \aşındaki bir çocuğun lacak olan toplantıda bu ana dava karnından bir tocuk uzerinde muhım bazı kararlar veçıkanldı! rılecek ve bu aıada ıhtıkârla muCezavır 28 ( T H A ) Tıb taııcadele ıçın ticaret mudurluklerıne hunde şımdıve kadar eşıne rastlangenış salâhıyet verılecektır mı>an bır hidısenın mahıyetı bu Bir genc babasının tanınmış bir îhtıkârla mücadele ıçın Ekonorada Dr Lombard tarafından Tıb doktor olduş^ınu iddia ederek mı ve Ticaret Bakanlığına bazı dava açtı. doktor bu iddiajT Akademısuıde açıklanmıştır yetkıler tamnması hususunda Teç1951 senesının temmuz ayında reddedn or kılât kanununda tadılât yapılması doğon ıbr oglan çocuğu, 8 gunluk kararlaşOrıbmş bulunmaktadır. Bu ıken kaınında yumurta bu\ukluTeşv.kıyede otuıan tanınmış dok Arkasi Sa 6 Su 7 de torlardan Necıb U«te' ale\hıne a toplantıda bu mevzu uzerınde de ayrıca memleketın çılırış bulunan bır «babalık» da durulacak vasına dun de 4 uncu aslıve hukuk muhtehf yerlertnde tanzim satışlan tertıb edılmesı musbet bır şekmahkemesınde devam edılmıştır Hâlde çalışan 18 yaşındakı Mahır le bağlanacaktır. Öğrendığımıze gore Bakanbk ısımlı bır genc kendısının >ırmı sene kadar ev\e! doktor Necıbın bazı gıda maddelerınde olduğu gıyanında çalışan hızmetçıden ga\ n bı gıyım eşyası uzerinde de tanzim meçru olarak doğduğunu ve baba satışlan vapümasuıı prensıp olasının da doktorun kendısı oldugu rak kabul etmıştır Bu arada ahm nu ıddıa etmıştır Devam eden duruşmalarda doktor bu gavrımesru babalığı reddetmış Mahır de şahıd gostereceğıni ıddıasmı ıspat edeceğını ıleri surmuştur Duıuşma şabıd celbı için başka gune bırakılmıştır. Tıb tarihinde eıtder görülen bir hâdise FenerBeşiktaş ma$1 bugün yapılıyor Garib bir dava ve bir iddia Anasını döve döve öldürett canavar evlâd BUG UN BASLA DIK f îkinci Sahifemizde Bulacaluınız, Sahifeyi Çevirin! Beledıjenın komur tevzı ve satış yerlerınde komur bulunamadığı rıvayetlerı çıkmış ve gazetelere kadar aksetmıştı Bilâhare bunun soğuklar Mi7unden dığer bazı komuıculeıde bevcud komur stoklan nın bır kaç gun ıçınde azalmasından galat oldugu an'aşılmı^tır Belediye komur satış verleıınde komur darlıgı mevcud olmadığı gıbı olması da muhtemel gorulmemektedır. Belediye, kömür tevzi yer Evvelkı gun Zevtuıburnu gecekondularında fecı bır cınayet ışlenlerinde bol kömür var mıs, hayırsız bır evlâd annesını dove dove oldurmuşrur Muhıtte bu vuk bır teessur uyandıran bu hazın cınayetın faılı Ekrem Tekbaş ıs mınde bır gercdır EvA'elkı ^un 50 \asmdaki annesı Sadıye Tekbaşla munakışa\a bas lamış zavallı kadını dove dove fecı bır şekılde oldurmu'=tuı Ana katı'ı evlâd jandaımdlar farafından adalete teslun edıımis te\ kıf olunarak ceıaevrne gondarılmışür Dun >apı!an lıg maçında Oalatasaıay, Be^kozu 30 .^ cııu.ı tır. Yukarıdaki ıesimde, Galatasara>m genç kalecısının bır kurtarışı gorulmektedır Fenerbahçe ıle Beşıktaş takım 1 tadır Spor nerakhları bu munalan bugun Dolmabahçe stadyo sebetle b r çok sehırletden Ismunda saat 1415 te proesvonel lı | tanbula akın etm s erdır Dunku gın en muhım karşıld^masını yapa j ve bugunku spor hâH rleıine aıd caklardir Bu maç, şampıyonluğu I B[nq apzjuıa#HBS naun p ıoajaaqBi| tayın edecek bır mahıyet tafimak 1 caJcsımz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog