Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Zarif ve dakikliğile erişilmez bir şohrete malik olan VACHERON CONSTANTIN Ç t * / # • # Baatlerinin güzel modelleri mevcuddur. Satıs yeri: ARLON Saat Magaza» Eminönü meydanı No. 14. CumhuriyeC KURUCUSU: YUNUS NADf BATIDI Yirmi yabancı'. \ sa rinden seçmelei, ı£tmltgŞt ve Pıcassonun desenlerilçtsüsliî~ol?rr8k YEDİTEPE yayınları attsırida "cıkı»ıstır. 29 onco yıl sayı: 10.535 Noskovanın yeni barış taarruzu Dörtlü konferansı kabul ettiğini bildiren Spvyet Rusyanın notası Amerikada hayal kırıklığı, Londrada ise memnunluk ııyandırdı Sen Ben 5>erken Parıs, 27 (R.) Moskova radyosu, dörtlü konferans hakkında dün gece Batıhlara verilen notaları bugün açıklamıştır. Sovyet notasının belibaşh noktaları şunlardır: 1 Rusya, Berlinde dört Dış İşleri Bakanlarının toplanmalarını ve Almanya meselesini göluşmelerini istemektedir. Fakat aynı zamanda Komünist Çmin de iştiraki ile beşli konferans meselesinin Berlin toplantılarında ele ahnmasıru taleb etmektedir. Şimdiye kadar Rusys, dörtlü değil, fakat Pekinin de iştiraki ile beşlı konferansta ısrar edege.mekteydı 2 Sovyet hükumeti, Avrupa ordusuna karşı îiddetli hücumlarda buluamuş ve bundan vazgeçilmesini istemiştir Amerikada hayal kırılklığı Washington, 27 (a a.) Son Sovyet notası hakkında gazetecılere beyana*ta bulunan Amerika D15 İşleri Bakanlığı sozcusu Henry Suydam ez Arkası Sa. 6 Su 4 te T* mektub adresi: Cumhuriyet İıtanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Tslefanlar: Omuml Santral Numarası: 24298. ¥az> Ijleri: 24289. Matbaa: 24290 ftjfef| Cumartesi 28 Kasım 1953 P.K. Türkiye Bankalar Birliği Kunılacak Birliğin esaslarını fesbit için dün toplanlı yapıldı İş Bankasında yapılan ve bir buçuk saat süren teplantıda Cumhur Başkanı da buhındu ve Birliğin fahri başkanlığım kabul etti Stassen önümüzdeki ay Türkiyeye eliyor Yardım Teşkilâtı Başkanı, Asyadan gelecek Âmerikalı diplomafların İstanbulda yapacaklan konferansa reislik edecek VVashıngton, 2ı , A.P.) Harici Yardım Teşkilâu Idarecisi Harold Stassen'in aralık aymda Türkiyeye yapacağı zıyaret EJsenhower hükumetınin ilk elden malumat edinmek sıyasetıne uygundur. Cumhurreısi, seçıldıkten sonra fakat henüz vazıfesine fı'len başlamadan F ev\ el Koreye yaptığı 10 gunluK letkık gezısi sıra=md=» bu siyaseti ihdas etmiştır. Eisenhower, Devlet Reisi olduktan sonra aynı m^ksadla memleket dahilinde cem'an 35 bm Km. kadar seyahat etmiştır. Kanadaya yaptığı zıyaret de buna dahıldır. Stasen, yeni hükumct iktidara geldıkten sonra D15 işleri Bakanı Foster Dulles'ie bırlıkte Uzak ve Ortadoğu memleketlerinde etraflı Arkası Sa 6. Su 6 da Ekselâns Gulam Muhammed, Yeşilköy hava alanında kendisini ksrşılı> anlar arasında emokratik hurrij etler uğruna hangi iktidaı tarafından daha fazla gajret harcandığuıa dair ileri surülen karşılıkh iddialardan musbet bir netice beklenemiyeceği meydandadır. Bu itibarla sayın Hüseyin Cahid Yalçının niçin ısrarla bu konu üzerinde durduğunu anlamak güçtür. San Francisco toplantısvndan sonra beş yü kadar süren iktidan »amanında C.H.P. nihayet oldukça düzgıın bir seçim kanunu çıkarabildi ve yerini Demokrat Parti} e bırakarak muhalefete çekildi. Anayasa haklannı ve bellibaşh vatandaş hürri> etlerini teminata bağlamak hususunda yeni iktidarın da Paris, 27 (R.) Fransız Mechsi bugune kadar esaslı bir hamleye bugun hükumete 31 reylık bir ekgirişemediğini biliyorur. Bu şartlar altında «biz şunu yapmıştık, siz serıyetle itimad oyu vermiştir. Laniel kabinesinin neden bunu \apama<hnız» gibi tar Böylelıkle «müttehid Avrupa siyaseti» tasvıb tışmalar neye yarar? Geçen gün burada dediğim gibi. Tann koru edılmiştir. sun, 1950 seçimlerini mürteciler Bu akşam reyler tasnif edildiği kazansavdı da Meclis çoğunluğu zaman 275 mebusun lehte, 244 ün nun iradesinden başka hiç blr te de aleyhte oy kullandıklan görülminatı bulunmıyan Anayasa hak müştür. 100 mebus da reylerini lannı bir kalemde çiğneyivereey kullanmamışlardır. İlk defa Frandi, funiı y»ltw bugiin »ayunJutu sn hükumeti bu kadac~f»zla bir fikirleri yazmak imkânını bulabiekserıvetle itimad almaktadır. lecek miydi? Böyle bir ihtimal Mecliste reye başvurulmadan ev5İmdi gerçekleşmiş olsaydı, Türk aydmlan Demokrat Partiye mi kı vel bir ara Başbakanla Dış İşleri lacaklardı, yoksa Atatürk inkılâb Bakanı arasında ihtilâf çıkmıştı Arkası Sn. 6 Sü. 8 de lannı teminat altına almadan çekiUp gittiği için Halk Partisini mi suçlu göreceklerdi? Fransız hükumeti dün büyük tehlike atlattı kabinesinin Avrupa Birliğini temine matuf siyaseti Meclis tarafından kabul edildi Ankara. 27 (Telefonla) Memleketimizdeki bütün bankalarm iştirakile bir «Türkiye bankalar birliği» kumlması takarrur etmiştır. Birliğin esaslarını tesbit rnaksadile bugun Iş Bankası Genel Merkezinde bir buçuk saat suren bxr toplantı yapılmıştır. Cumhur Başkanının da hazır bulunduğu bu toplantıya, 11erkez Barkaöl Genel Muduru Nail Gıdel. Iş Bankası Genel Mudur Vekilı Üzeyır Avund*ık, Sümerbank Genel Mudurü Hâmid Pekcan, Emlâk Kredi Ban Arkası Sa. 6, Su. 4 te Laniel Pakistan Genel Yalisi Meclise verilecek dün sehrimize geldi Bütçenin tanziminde memur maaşlarına yapılacak zamlar da dikkate^alındı Ankara 27 (Telefonla) 1954 mali yüı butçesı bu pazartesi gunu Meclişe verilecektir. Maliye Bakanı Hasan Polatkanın baçkanlığındaki komisvon yeni butçenın son hazırPakistan Genel Valısi Ekselâns lıklarıle geceli günduzlu meşgul olGulam Muhammed. beraberinde maktadır 2,5 mılvan bulan yekubasın ataşesı S W. Ahmed olduğu nıle 1954 butçesı Cumhuriyet mahalde dün saat 16 20 de ıki motdrliyesının en vuksek bütçesinı teşlu (Vıkine) hususî uçağıle şehrımıkil etmektedır Denk olarak haat 21.15 te beklenen Yeni bütçe pazartesi Yeni eezaneîer kanunu Meclis dün tasanyı görüşmeğe devam etti Ekselâns Gulam Muhammed; bugün hususî uçağı ile Ankaraya gidecek ve seyahatini 5 saat one almıstır. Hava alanında Valı ve Beledıve Başkanı Ord Prof. Fahreddm Kerim Gokay, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Kâzım Demirkan, Garnizon Komutanı General Harold Stassen Evet, geçmişe aid kusurlar üzerine yapılacak tartışmalardan artık bir fayda beklenemez. Hepimir, parti farkı gözermeksirin ve hislere kapılmaksızın butün a^ dmlanmız. inkılâbı korumak ve demokrasiyi ileriye doğnı geliştirmek konusunda, bundan boyle ne yapmamız geAnkara 27 (Telefonla) Tu'.irektiğini beraberce düşünüp karar ye ile Fransa arasında yapılacak laştırsak daha iyi ederiz. ticaret anlaşması hakkındaki muIktidarda bulunan her hükume zakerelere katılmak uzere 9 kısılık tin tenkid edilecek bir çok taraflan bir Fransız heyetı sehrimize gelmış vardır. Demoloat Parti hükumeti \e temaslarına başlamıştır Fransız de şimdiye kadar az hata işlememisrir. Bunlan her vesile ile ortaya sürmek, muhalefetin hem hakkı, hem de vazifesidir. Fakat demokratik hurriyetler ve inkılâblar konusunda fikir yürütürken memleketimizin içinde yaşadığı şartlan gözöniinde tutmak ve ona göre dil ve kalem oynarmak inkılâba inanmış insanlar sıfatile hepimize borcdur. Misal olarak sayın Yalçına şu olayı hatırlatayım: Geçen yıl Malat>ada işlenen suykasttan sonra hükumet. irtica tehlikesini olanca ehemmiyetile anlayıp da ona göre tedbirler düşünmeğe basladığı zaman. memlekette 31 martı görmöş ve yaşamış bir aydm olarak sayın Yalcın. hiç değilse bir müddet hücumlanna ara vermeli hattâ gerilik kuvvetlerine karşı hükumeti desteklemeli değil miydi? İnkılâbı ve demokratik hürriyetleri savunan bir partinin üyesi sıfatile üstaddan bövle bir hareket beklenmez mijdi? Sayın Yalçın bu konuda ne y«ıdı, bilmiyorum. Fakat bildiâim bir şev varsa, C.H.P. nin resmî organı Ulus gazetesi, o tarihten itibaren mahkemeye verilen irtica elemanlannı sistemli bir şekilde korumaya çalışmakta. fikir mücadelesi yapıyorum diyerek yobazları tdtmaktadır. Düşüniinüz bir kere: Hikmet Ba>Tir, Vasfi Raşid gibi şahsiyetlerin soz geriremiyerek ayrıldıklan bir parti mahkemeye veribniştir. Hem de CHP. zamanında çıkanlmıs, hâlâ yürurlükte bulunan bir kanun hukmune uyularak verilmişrir. Bu şartlar altında inkılâbcı Ulus gazetesinin fikir hürriveti adrna bir irtica yuvasını savunmaya kalkması biraz hazin olmaz mı? Fransa ve Japonya ile ticaret anlaşmaları Yeni Romanımız Cüzama yakalanmış kibar bir fahişenin hayatı ve maceraları Yarıtı Neşre Başlıyoruz Asrın Futbol Maçı Ankara, 27 (Telefonîâ) Mu gıder rakamîarı alâkalı zaffer Kurbanoğlunun başkanlıfın miıtaleasına göre vapıcı bir karakda toplanan bugunkü Mecliste, ka ter taşımaktadır Yatınmlar fashnnun tasarılarının sözlu sorulardan da da artışlar vardır. once müzakeresi ka arlaştı ve ilk Arkası Sa 6. Sü 4 te Başbakan Laniel olarak Ankara vılâyetine bağh Çamlıdere nahiyesi ile, Erzuruma bağh Krasan nahiyesinde kaza kurulmasma dair tasarı öncelik ve ıvedilıkle göruşülerek kanunlaştı. Çoruha bağlı Fmdıklı kazasımn Rizeye bağlanrrtası hakkmdaki tasarı da kanun!aşüktan sonra lımanların Birleşmiş Mılletler ideali uğrunda canlannı ınşa, tevâi. ıslah ve teçhizine dair hükumete 76 mıljon liralık yetki feda eden kahramanlann hâtırası hürmet ve veren kanuna ek tasarı muzakere Dış Işlen Bakanlığı Ticaret Müdüminnetle yâdedüldi edildi Bu tasarı ile hükumete 190 rü Mosyo Louet'ın başkanhğınmılyon liralık yetki veriliyordu. daki heyetle mümessıllerimız ara Arkası Sa 6 Sü 6 da Kunuri savaşlarının yıldönümü' sındaki müzaker^lerın şimdiye kamünasebetile dun şehrimizde ikı dar cerevan eden kısmı geçen yıltoplantı yapılmıştır Milli Turk Ta Arkası Sa 6. Su 5 de lebe Bırlığı tarafından tertıb edilen bırınci toplantı saat 16 da Emınönu öğrenci lokahnde yapılmıştır. Kunuri savaşlarında olen kahraILIM ÂLEMINDE REZALET manların hâtıralannı tazız için yaIngılterede 1922 de bulunan 50,000 pılan ıhtıram sukutunu muteakıb senelık > PıHdown kafatası» nın soz alan oğrencıler heyecanlı ko I çene ile bir dışınin modern bir nuşmalar yapmışlar ve Birleşmiş | mayrr.una aıd olduğu ^spat edılmış. Mılletler ideali için canlannı feda bu sahtekârlığı kimm yaptığı an eden kahramanları hurmetle anMeriuka Akçam ile kocasının laşılamamıştır. Yukarıdakı resımde mışlardır. duruşmasına dün devam edildi Pıltdo^n kafatası gorulmektediç. Toplantıda, Kunuri kahramanlarından Albay Celâl Dora da kor.uşve 12 şahid dinlendi muş ve Kunuri harbine dair hâtıAnkara 27 (Telefonla) Beyruralarını nakletmıştir. ta kumaş. kaçak eşya ve dolar kaTeknik Üniversite Talebe Bırliğı çırırken Ankara hava a'anmda yatarafından tertıb edilen ikinci topkalanan Merzuka Akçam ile kocası lantı saat 17 de Teknik ÜniversıteDış Ticaret dairesi raportorlerınde yapılmıştır. Burada Kore tugaden Scdad Akçam alej'hine açılan yımızın ilk komutanı General Tahüç davadan doviz kaçakçılığına aıd sın Yazıcı heyecanlı bir konuşma olanının fluruşmasma bugün de yapmış ve gencler tarafından şid Alba> Celâl Dora dun konujurken saat 14.30 da asliye ceza mahkeAnkara 27 (Teleforla) Bu ak detle alkışlanmiitır. mesinde devam olunmuştur. şamki Ankara Telgraf gazetesinde İzmirde yapılan toplantı Bugunku duruşma 4,5 saat sür Kırıkkalede uçan daire gorüîdüğü İzmır 27 (Telefonla) Turk Simuş ve 12 şahıd dınlenmıştır. haber verilmektedir. *FiIhakifca Kı lâhlı kuvvetlerınin Korede uç sene Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Arkası Sa. 6 Su. 4 te nkkale Savcısı bu hususta şunları soylemiştir: « İzzeodm köyünde bir hâdisenin tahkıki ile meşgul bulunuyorduk Hukumet Tabıbi Doktor Kemaı Gırsy, Jandarma Komutanı Sadi Enmanç da beraberimizde ıdi. Akşam olmuş, hava ıyiden ıy^ye kararmıştı .Etrafm b:rden bıre hafif bir ışıkla aydınlandığını farkettık. III II >M .1 ••• Aydınlık uzaktan geçen bir otomoOsman Nuri Paşanm oğiu bılin farlarından çıkan ışık gibi idı. bu menhus zehir jüzünBaşımızı havaya kaldırınca tepsi den başma gelenleri ve bıçıminde yuvarlak bir cismin ettehdid hâdisesinin mahi Arkast Sa. 6 Sü 5 de yetini izah etti Şadi Yaşatın duruşması Dünkü duruşmada sanık odacı İsmail nasıl yakalandığuu anlatO Ankara 27 (ANKA) İktisadl İşbirliği Muamelât memuru iken 1299 liralık kırtasıyeyi satmaktan maznun Mustafa Şadı Yaşatın duruşmasına bugün de şehnmiz 1 inci Ağır Ceza rrahkemesinde saat 15 30 da devam edılmiştir. Ce.se açıldığır.da reıs tarafından Mustafa Şadiye 1299 Lrahk kırtasıyeyi »attığınız ıddia edıliyor. Ne dersıniz diye sorulduğu zaman, Mustafa Şadi: «Dava konusu olan 1299 liralık kırtasıyenin depodan alınarak satılması ile a'.âkam yoktur. Kırtasıye deposuna alınacak kırtasıye için tanzimı gereken işlem Arkast Sa. 3. Sü. 6 da Kunuri savaşlarının yıldönümü münasebetile dün yapılan toplanülar CÜZAMLİ Ankaradaki kacakcılık davası Musaddık müdafaasım yapıyor Eski Başbakan 100 sahifelik müdafaanamesini bugün okumağa başlıyacak Tahran, 27 (a.a.) Müddeiumumi Azmudeh dün gece, azledilmiş, Başbakan Musaddık ile eski Başkumandan Riahi'ye karşı iddıanamesinı tamamlamış ve her ikisi hakkında da olum eezası istemljtir. Arkası Sa. 6. Sü. 8 de KADIN Kırıkkalede göralen uçan daire Ablasını tehdid eden eroincinin anlattıkları Demokratik hürrivetlerî sağlama b':îlamak konusunda yeni iktidar 'a7İa bir şey yapamamıstır. Fakat >enî iktidar çok mühim bir şey • '•pmış, Malatyadan sonra irticaa > larşı acıkça' cephe almıstır. Bir adım daha ileri atarak Anayasa haklannı beklenen guvenlik şartlanna kavuşturmak artık hiç de giıc savılmamalıdır: eğer Halk Parİngiıız mıllî takımırtın Wembley stadyomunda kendı seyircile.ı or.unde Macar milli futbol takımma tisi samimî olarak bu konuda hükumeti desteklemeye karar verirse.. 63 gibı açık farkla yenilmesi İngiliz spor çevrelerinde geniş tepkilere yol açmıştır. İngüz futbolu hakkında şımdi «asrın en buyuk tahkikıtı. nın açılmakta olduğu bildiriliyor. Yukarıdakı resünde, bu maçta İngiliz NADİR NADİ kalesine top gırerken gorulmektedir. « Arkası Sa. 3, Sü. 5 te • Bu maça dair yazılan 6 ncı sahıfemizde okuyunuz. Sularımızda avlanan bir Yunan balıkçı moförü yakalandı Verilen işarete itaat etmiyen motöre ateş edildi, kaptan yaralandı Edirne, 27 (Hususî) Bugün Enez'den alınan bir habere göre, bir Yunanlı balıkçmın yaralanmasile neticelenen bir hâdise olmustur. Mutad nöbe'lerini tutan Türk gümrük muhafaza memurlan, sahilden bir mil açıkta bif Yunan motörünün süpheli hareketlerini far> Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Şehrımızın tanınmış fabrıkatorlermden bırinın eşının, alâkalı makamlara başvurarak, eroıne müptelâ erkek katdeşi tarafmdan ölümle tehdıd edildığıni anlattığını dün bıldirmıştık. Haberi gazetede okuyan Mehmed Faruk ısmindekı beyaz zehır kurbanı genc dün sabah doğruca Emnıyet İkinti Şube Müdürluğune gıderek teslım olmuş, bu şayanı dikkat ve hazin iddıa etrafında son derece enteresan ifşaatta bulunmuştur. 32 ya | şındakı zavalı genc, dün kendısıle , konuşan bir arkadaşımıza, hayatmı I hikâyet etmiş ve şunları anlatmış Arkası Sa. 3, Sü. 7 de SOĞUK HAKB.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog