Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

m KETEN İPLİK PATRON PAFTA 6 parçah 438 yann çıkıyor u m h u r iyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ ARC RAY ve " OUROTEST t, \ Fluoresant Gelmiştir. 29 onca yıl sayı: 10.534 Tclgnf r* mektub adresl: Cumhuriyet tıtanbul Posta Kutusu: îstanbuJ No. 246 TelefoBİar: Omuml Santral Numarsa: U2S& Yua îtlerl: 24289, Matbaa: 24290 Cuma 27 Kasım 1953 p m Mümessili: ı TÖRK Ltd. Ort. Beyoğlu: HamaM^ı 10. Ingiliz Sefareti karsısında NftÂ**AGORA vanında 6 Türkiyeye yardım evam ettirilecek Amerîka Yardım Teşkilâtı Reisi Stassen, Senatoya bu hususta bir rapor gönderdi Türkiyenîn de dahil olduğu Avrupa memleketleri grupunda enHâsyonun bahismevzuu olnadığı, para muvazenesinin temin edildiği de belirtiliyar Washington, 25 (aa) Senato i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Dış îflen ve Tahsisat Komisyonuna bir rapor veren Dış Münasebetler Dairesi Reisi Harold Stassen Avrupaya gelecek sene yalnız askerî değıl, iktısadî yardımın da mühim mıkyasta azaltılabileceği kanaatınde olduğunu bıldirmiş, Batı Avrupanm mevcud iküsadî iırıkânlar dahilinde inkişafını sağlamEsımn aynı zamanda da Ame Arkası Sa 8. Sü 5 de Halk Partisinin malları Gayrimeşru iktisabla rın fasfiyesine dair fasarı hazırlandı D. P. Meclîs Gnıpu İhtisas Komisyonunun raporu salı günü Grup içtimaında görüşülecek Ankara 26 (Telefonla) Halk Partisinin gayrimeşru iktisablarının tasfıyesine dair kanun tasansını hazırlayan D. P. Meclıs grupu ihtisas komisyonunun raporu önümüzdekı sah günü D P. grupu içtimamda görüşülecektir. Bu bakımdan grupun önümüzdeki toplartısının hayli hararetli olacağı anlaşılmaktadır. Danıştay, bunun Anayasaya aykın oldugu iddiasile Eğitim Bakanhğı aleyhine açılaıt davayı reddetti I Ankara 26 (THA.) Danıştay j dava daıreleri genel kurulu, son toplantısında Profesör Bülend Nurı Esen tarafından dinî tedrisat me? zuunda Millî Eğitim Bakanhğı aleyhine bundan bir mflddet evvd açılan davayı nihat kararm bağla Arkası Sa. 8, S. 6 da yapılan dini tedrisat davası Avrupa ordusu projesi Altı memleket temsildleri La Haye'de toplandılar, Belçika Meclisi de projeyi tasvib etti La Haye 26 (R ) Avrupa ordusu pro]esıni hazırlamıs olan altı Avrupa memleketi temsileileri burada toplantılarma başlamıslardır Yalnız Fransız Dış İşleri Bakanı Bidault gelememiş ve yerine muavinini gondermıştir. Halen Fransız ıneclisi dış siyaset meseleleriıu ve bu arada Avrupa ordusu projesini incelemektedir. Arkası Sa. 8, Sü. 7 de Rusya ve Dörtler konferansı birinin Amerikada yere indiği zaman alındığı iddia olunan resimleri Moskovanın dün Batıhlara vcrdiği notalarda bu konferansa iştiraki kabul ettiği bildiriliyor Parıs 26 (R) Sovyet Rusya Dış Işîeri Bakanhğı bugün Moskovadaki İngiliz, Amerikan ve Fransız buyük elçılerine birer nota v e r Arkası Sa. 8, Sü. 5 de Cezasını az bulan azılı katil Izmirde 2 kişiyi öldüren ve 24 seneye mahkum edilen katil mahkemede: «Az bile verdiniz» diyerek hâkime teşekkür etti İzmir 26 (Tplefonla) Bundan bir buçuk sene evvel İkiçeşmelikteki bır meyhanede şarab parasııu ödeme meselesind^n çıkan bir kavga sonunda Ali Karahuı ile Nevzad Zırhlı adlarındaki iki kişiyi bıçaila öldürüp Behçet ve İbrahim aduıda diğer iki kişiyi de ağır surette yaralayan maruf kabalayılardan Giridli Mustafa Ağır Ceza mahkemesindeki duruşması sonunda bugün 25 sene dört ay ve 11 gün hapse mahkum olmuştur. Mustafa, hükmü sükunetle dınlemiş ve aYa şasın adalet, az bile verdiniz» diyerek hâkime teşekkür etmiştir. Dışanda bir gazeteciye de: «3aıtalım bu kadar yaşıyabilecek miyim?» demıştır. Uçan dairelerden "Uçan Daireler muammasını çözen ilk eser j : : : Bütün ı ...yada neşrine başlanıp biiyiik velveleli akisler uyandıran ifşaatı bugü*Hen it M 3ren biz de naklediyoruz. îlk satınndan son satınna kadar büyük alâka ile takib edceğinize enin bulunduğumuz bu yazı serisini bugün ikinci sahifemizcfe bulacaksınız. Adoan Menderes Ankaraya hareket etmek üzere Haydarpasa garına gelirken Başbakan dün şehrimize geldi Park Otelde bir miiddet istirahat eden Menderes akşam trenle Ankaraya hareket etti Başbakan Adnan Meneres dün kanı Emin Kalafat, Ziraat Bakanı saat 15 te «Ordu» vapuru ile refa Nedim Ökmen, B.M.M. reıs vekilatinde Baymdırlık Bakanı Kemal lerinden Tevfik îleri, 2 nci ordu Zeytinoğiu, Gumrük ve Tekel Ba Arkatı Sa. 8, Sü. 8 de Karakış biitiin Amerika hava ordusunun resmi raporlarına müstenîd ifşaat ve bugüne kadar gizli tutulan hakikatler dünyada r ; N siddetini arttırdı Izmirde sular buz tuttu. Makedonyada derece sıfırın altında 10 a düşü Sadık Aldoğan mahkemede Şehrimizde şiddetli soğuklar devam etmektedır. Dün hararet sıfırın altında bir dereceye kadar düşmüştür. îzmirde sular buz tuttu İzmır 26 (Te.efonla) Bugün şehrımizde hava sabahtar. itıbaren çok soğumuştur. Şıddetle esen şimal ruzgârı güneş battıktan sonra Arkası Sa. 8, Sü. 5 de Tanınmış bir aileyi tehdid eden tehlike! Erome mübtelâ bir zehir bulamayınca fabrikatörün eşi olan bıçakla tehdide genc. beyaı zengin bir lozkardeşini başladı Tütün ekicilerinin Bursada dünkü tartışmalı kongresi Toplantıda, davet edilip de kongreye iştirak etmiyen milletvekillerinin gönderdikleri telgrafların okunmaması hakkındaki teklif kabul edildi ve bir Tütün Miistahsilleri Ortaklan Bankasuıın kurulmasma karar verild: Sadık Aldoğan 3 ay hapse mahkum oldu Emekli Generalin daha evvel de 4 ay mahkumiyeti olduğundan karar tecil edilmedi Bir konuşması sırasında, Başbakan Adnan Menderese hakaret ettiği iddiasile Sadık Aldoğan aleyhine açılan davaya dün 4 üncü asliye ceza mahkemesinde devam edibniş Prens ile Prenses Ankara vapurunda yemekte Fıkret Alpkoral) Tanınmif fabrikatörlerden bir zatın eşi, dün sabah savcıhğa müracaat ederek son derece hazin bir iddia ve itırafta bulunmuştur. Bu Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Bursa 26 (Telefonla) Türkiye bölgeleri delegeleri, tamamen. KaPakistan Genel Valisi Gulara tütün ekıcileri kongresi bu sabah radenız kısmen iştirak etmişlerdır. Muhammed Han, bugün saat 2115 saat 11 de Dağcılık Kulübünde ya Havanın muhalefeti yüzünden Şark Arkası Sa 8. Su 8 de de hususî uçağı ile Atinadan şeh pıldı Kongreye Ege ve Marmara | rimıze gelecektir. Hava alanında Vali ve Belediye Eeısı Gökay, askerî erkân, Emniyet Mudürü ve Dış İşleri Bakanlığından gönderilen mihmandar tarafından karşılanacak olan Pakistan Genel Valisi geceyi Küçüksu kasnnda geçirecektir. Gulam Muhammed Han yann sabah Hükumet erkânımızla görüsmeler yapmak üzere hususl uçağı ile Ankaraya gidecektir. Sayın Genel Vali ayın 30 unda tekrar şehrimize gelecek ve 1 aTürkiye Turizm Kurumunun | İstanbul Emniyet 6. cı Şube ralıkta memleketimizden aynlatertıb ettiğı otomobil mukavemet [ Mudurü Orhan Eyüboğlunun rıyacaktır. yanşının netıcelerı dün tesbit ve setınde, Emniyet traiik muhenilân edilmiştir. j Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Pâkistan Cenel Valisi bugün geliyor İstanbul Valiliğine dair haber yalanlandı Otomobil yarışının neticesi belli oldu Birinci, ikinci, uçüncü kategorinin birinci, ikincî, nçüncükri ilân edildi BUGÜN SAHÎFE 10 Profesor Umberto Niştri Radyo İlâvesi t* safcifelerde • Cüzzama fahisenin yakalanmış bir kibar hayatı ve maceraları PAZAR GÜNÜ BAŞLIYORUZ Bir müddet evvel Vefada bir hâdıse cereyan etmış ve Mehmed ze, oldukça yaşlı. tıknazca, kırlaşAnkara 26 (Telefonla) Memlemış saçları altında parlıyan gözle ketimizde ilk defa kurulacak olan Dılsiz isimlı bir şahsın komşularile daima gülümsüyormuş gibi Banknot matbaasının temeli bugün rından 4 şahsı, duvardan boru ugörünen bir zat sessiz sadasız geldi. saat 11.30 da, Ankara Teknik Üniver zatmak suretıle havagazile zehiıleTeknik Üniversitenm davetlısı olan sıtesinin vanmdaki sahada yapılan yıp öldurdüğü iddia edılmış'ı Mehmed Düsızın duruşmasına bu zatın adı: Umberto Nistri. Mil bir törenle atılmıştır. lıyeti: İtalyan. İşi: Roma ÜnıvejsiMahkemesinde Temelatma töreninde Devlet, A dun 2. Ağırceza tesi Ordinaryüs Pro'esbrlerinden dalet, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar baslanmışür. Arkası Sa. S, Sü. 7 de Arkası Sa. 8, Sü. 8 d e , Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Banknoi matbaasının Ev\elkı gece, saat 21,30 da Galata rıhtımına yanaşan İtalyan bantemeli dün atıldı drah Umberto vapuru ile şehrimi Milyoner bir profesör şehrimizde Ankara 26 (Telefonla) Ankara Valisi Kemal Aygünün İstanbul Valiliğine tayin eddeceği, Başbarkanlık Müsteşarı Ahmed Salıh KoDünkü duruşmada karar bildirilrurun da Ankara Valil.ğine getırimiştir. Hakareti sabıt gören mahleceği son zamanlarda bazı gazetekeme General Sadık Aldoğanı 3 ay ler tarafından ısrar.a ıleri sürül6 gün hapse mahkum etmiştir. mektedir. Bundan başka Bilecik Daha evvel de aynı şekilde Başkalbedileceği «Ankara» vapuru dün saat 16 da lar İnönünün fahrî yaverliğini yap Vılâyetınm kaz^ya bakana hakarette bulunduğu sabit batı Akdeniz seferinden 269 yolcu, mış ve binbaşı rutbesi ile memle havadisi de ortaya atılmiftır. Iç görulen sanık 4 ay hapse mahkum İşleri Bakan'ığı bugür. her iki haolmuştur. Bu yüzden mahkeme ka 456 ton yük ve 16 otomobili hâmilen ketıne ddnmuş olan Prens Naif, beri de valanladı. limanımıza dönmüştür. Gemi Yol Arkası Sa. 8. S. 6 da rannı tecil etmemiştir. cu salonu önündeki nhtıma «Ordu> vapurunun bağlanmış olması yüzünden Liman müdurlüğü önündeki nhtıma yanaşmıştır. Bu sebeble gerek yolculannı karşılamak üzere 15 kunış verip gehrüş olanlar, gerek gemiden çıkan yolcular tipinin basürması üzerine müşkülâta uğramışlardır. «Ankara» ile şehrimize gelenler Tarun Bakanı bu j i l harice 3 arasında, Profesör Hıfzı Tımur, Fransız ticaret ataşesi Fernand milyon ton hububat ihrac Malgrat ve merhum Urdün Kralı edileceğini söyledi Abdullahın oğlu Prens Naıf AbdulAnkara 26 (Telefonla) İstihsâ lah ile eşi Prenses Mihrimah Ablimiz bu sene 14 milyon tona yuk dullah bulunmaktadır. Bir zamanselmıştir. Venlen malumata göre bu miktar 1952 senesi istihsalinden yüzde seksen fazladır. Tanm Bakanlığınca hazırlanan program gereğince önümüzdeki dört sene içınde istihsalimiz 24 milyon tona çıkarılacaktır. Hububat ihrac eden memleketler irasında dördüncü gelen memleketimiz, kısa zamanda bunun da üstüne çıkacaktır. Arkası Sa 8, Sü. 5 de Vefada cereyan eden hâdise vc Urdün Prensi eşi İstanbula geldiler Hububat istihsâlimiz 14 milyon ton i Havagazı Eaciasının duruşması hakkında iki şahid şayanı dikkat ifadeler verdiler Şehır Hatları vapurl^rma taciyo telefon kcnuvor Gazeteler • Hey kaptan, külüstür makineler istop etti.. Radjo telefenu aç da limana haber ver... '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog