Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CiMcttâİ ttâİK Lanocol cikKnızın en tyı g <Uadv Cıldınizı kunetlendıren. ooa kadıfe yumufaktıgıu ve pçek Uzeli£ını veren. tihirli bw maddedır Bu maddeyı ihtıva eden KREM (Jö BOTE hankâ bırjflîellık lcremıdır u m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADl 29 oncu ju sajriî 10.533 Telgraf r* mektub adreal: Cumhuriyet. Iftanbul Poata Kutosu: Istanbul No. 246 Taleteokr: Dmuml Santral Humansı: 24298. Saa Uleri ı 24289. Matbaa: 24290 Panmunjomdaki görüşmelerde Lugano ve Nis şehirleri de teklif edildi, fakat konferansm İstanbulda toplanması ihtimali kuvvetli görülüyor Kore îçin sulh konferansı İstanbulda toplanacak O gttne kadnr Perşembe 26 Rasım 1953 Başbakan İstanbula geliyor Ordu vapuru fırtınadan yolculannı f .Tisuna çıkaramadı ve limantmıza müteveccihen yoluna devam etti Ankara 25 (Telefonla) Trabzondan Ordu vapurile hareket eden Başbakan Adnan Menderes ile refokatindeki zevat ve basm mensublan bugün 12 sularında Samsunda bekleniyordu. Filhakika Ordu vapuru 1,5 saat kadar rotarla Samsun limanına varmışsa da, *ırtınanın şıddetmden yolculannı çıkaramamışür. Açıkta demırleyen gemiye kumanya verılmiş ve Ordu Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Meclis eczane sayssmın tahdidi aleyhinde Dün yeni kanun teklili görüşülürken tahdide taraftar rapor reddedildi ve adalet komisyonu raporu konuşuldu Ankara, 25 (Telefonla) Eczane açmak tahdidini kaldıran kanun tekliflerinin gorüsülmesine bugün Mecliste başlandı. Bu tekhfler sağhk korr>isyonunda reddedilerek tahdidin ipkası doğru görülmüştü. Adalet komisyonu ise tahdidin kaldınlması lehınde idi. MUzakereler açıldığı zaman bir kısım milletvekilleri sağlık komisyonu raporunun görüşmelere esas olmasını istedıler Bu teklif kabul edilmiyerek adalet komisyonu raporu müzakerelere esas tutuldu. Sağlık Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ bugune kadarki tatbikatta tahdıdden herhangı bir fayda hâsıl olmadığını; adalet bakımından da bunun kaldmlması gerektiğini anlattı. Adalet komisyonu Başkanı Halil Özyöruk de tahdidden şimdiye kadar bir fayda elde edilemediğini izah etti Müteakıben adalet komisyonu raporunun tümu kabul edıldı ve maddelere geçildi. Bırinci madde aynen kabul Arkası i>a b i u i at aradeniz kıyüannda bir Lnceleme gezisine çıkan .. Başbakan Adnan Menderesin usradığı yerlerde söylediği guzel nurukları zevkle okuyoruz. Partilerarası miinasebetlerin Batı demokrasilerinde gbrüldüğü gibi sağlam temeller üzerine kurulması uğruna çalışan sayın Menderes, bn konuda düşündüklerini hem D.P., hem de C.H.P. toplnlnklan ftnünde yorulmak bilmedcn açıklamaktadır. Onun dediği gibi, kıncı ve yıkıcı Dün serhad şehrimizde törenler tahrikler ancak yurd zaranna netiyapıldı. Dış İşleri Bakanı halka celer verebilir. Sinirleri son haddibir hitabede bulundu ne kadar geren bu kavgalann ebeEdirne 25 (Hususî) Serhad diven devamına imkân yoktur. Bn şehri Edirne bugun kurtuluşunun sevgili vatanın eşit haklı çocuklan 131 inci yıldonumunü coşkun tezaolar^k her şe\den önce birbirimizi hüratla kutladı Havanın fevkalâde kardeş bilmeli. parti tartı>jmalarını soğuk olmasma rağmen Trakyanın da bu temel bilgiye göre ayarlamalıyız. Arkası Sa b Su ö de İstanbulda diınkü tipi esnasında sokak ortasmda mangal safası Savın Menderesin bo rok yerinde ve değru telkinleri acaba bnndan Atine Büyük Elçimiz Şiliye, böyle politika hayatımızda müsbet Sanıklar, bundan evvelki mÜMkeme ceİMİerinden birinae Şili sefirimiz de Brüksele bir gelişmeye yol açacak mıdır? Yürekten temenni etmekle beraber tayin edildiler bn husnsta biı iyimser bir. düşünAnkara 25 (Telefonla) Ban ceye kendimizi kaptıramıyorur. büyuk eiçılıklerımizde değışıklıkler Yarın bir kısım muhalifler aşm hfiyapılmaktadır. Atına Büyük Elçimiz İngiltere üzerinde goriilen cumlanna devam edeceklec seclra Cemaî Hüsnü Tarayın Şîltye tayini giinii yaklaşhkca bu hiicumlar şid«uçan daire» nin meteotakarrur etmiştir. Şıhdeki sefırımız detlenecek ve iktidann sinirleri t«roloji balonu olduğu tesbit Bedri Tahir Şaman Brüksele tayin banımiii sımrını aşaı aşmaz ftrtma edilince, tebliğ neşrçden olusımuştur. Atna Buyuk Elçıliğiyeniden kopacaktır. Bu, ay veya Savunma Bakanlığı müşmıze Dış İşleri Bakanlığı Müsteşarı hafta değil, SÜn meselesidir. kül duruma düştü Muharrem Kadn Bırg nin tayınl Bizce bn durumun başlıca sebekuvvetle muhtemeldır. Yeni Bağdad bi, tâ ilk gimündenberi söylediğiLondra, 25 (BBC) İngiltere Buyuk Elçimiz Nacı Terkel bugunmiz gibi. Anayasa teminatsızlığınüzerinde geçen hafta gorülduğü lerce vazıfesine başlayacaktır Bağdan ve demokratik hürriyetlerimibıldirilen ve «uçan daire» dıye Izmıt, 25 (Telefonla) Dün ge tifaı 50 60 santımi bulmuştur. dad elç miz Nedım Veysel Ilkin zin belirsizliğinden ibarettir. Batı Savunma Bakanlığı tarafından da ce yaribindan sonra başlayan kar Bilhassa İrmit ile Eskişehır arasma Praga tayin olunmuştur. demokrasilerinde partilerarası müresml bir tebhğle ilân olunan estipisi fasılasız olarak devam et bol mıktarda kar yağmaktadır. TiBüyük Elçilık Musteşarlan aranasebetler normaldir; çünkü orada rarengiz cismın bir meteoroloji Arkası Sa 6. Sü. 5 de Ankara. 25 (Telefonla) Cemimektedır Ba^ı yerlerde karın ir Arkası Sa. 6 Sü 4 te söz hürrijetiui küfilr hürriyetinden yetler kanununun 33 üncü maddebalonu olarak tesbit edilmesi ga. •yırd eden smırlar kesin olarak çisine a>kın hareket etmekten sanık zetelerde tefsirlere yol açmıştır. lilmiştir. Birinden ötekine geçmeMillet Partisi mensublarile Parti Bu ayın 19 unda Londranın gümek şartile herkes istediği gibi koşahsiyeti hükmiyesi aleyhinde açıney doğusundakı bir radar merkenıısur ve yazar. Anayasa teminatı lan davanm duruşmasına bu sabah zindeki subaylar ve gediklıler bu çosJinlıısrun iradesine değil. devlet saat 9,30 dan ıtibaren şehrimiz esrarengiz cısmi tesbit etmişler ve organlannın devamh kontroluna 3 üncü sulh ceza mahkemesinde bağlıdır. Hâkimiyet kayıdsrz şart Arkası Sa 6. Sü. 4 te başlandı. Dört celse süren dördünsız milletindir; fakat bn hâkimiyeti cü sulh cezadaki duruşmalannda hiç bir kuvvet kayıdsız sartsız fuhayet yargıc Memduh Balamiri tem<âl edemez. Demokratik rejimdevaya bakmaktan istinkâf meclerde, en büyüğünden en küçüğüne buriyetinde bırakan sanıklar, üst kadar butıin devlet organlan ka Arkatt Sa. 6. Su. 7 de yıdlı şarth iş görmek zomndadır 99 Bağımsız mahkemeler, bağımsız üniversiteler. cemiyetin politik ve kultürel hayatında rol oynıyan bütün müesseseler, kendi varlıklanVergi kaçakçılığı yaptıklan ıdnm şuurunu kavramı; olmalıdırlar. İlk devtr insanlanna ald diasile mahkemeye sevkedilen baTicaret Odası idare kuruln baskanı gazetecilere izahat verirken Bu da Anavasa teminatını olduğu olduğu söylenen «Pilti zı firmalarm dunışmalanna dün kadar demokratik hürriyetlerimm Muhtarlıklara seçmen kütükleride 9 u Asliye Ceza Mahkemesınde down» kafatası sahte de sağlama bağlamakla mümkünnin yeni baştan hazırlanması devam edilmiştirçıkınca ilim adamlan dur. bildirildi Hileli surette vergi kaçınldığını «Pekin Adamı» nin nerede Yazık ki, 1945 tenberi bn konutesbit edip rapor vermiş olan ma Ankara 25 (T.H.A.) Mayıs a•lduğunu araştırmaya larHa esash bir başan gösterememi Arkası Sa. 3. Sü. 5 te yında yapılacak olan milletvekilleri başladüar şİ7dir. Bunun. kendi irademiz dıseçiminde hiç bir şikâyete mahal şında bazı sebebleri bnlunduğunu vermemek üzere tedbirler alınmağa Londra, 25 (a a) Tanh kikabul ermek mnmkündür. Bizim başlanmıştır tablanna ilk devır insanlarına aid gibi kısa zamanda bir dünya göbir örnek olarak geçen cPilt Arkası Sa 6. Sü 6 da riısünden bambaşka bir dünya gödown» kafatasının 41 sene sonra rüşııne atlamak zorunda kalan bir sahte olduğu anlaşılınca, şimdl toplum örneğine Batıda rastlanaîngiltere müzesi âlimleri «Pekin» maz. Oradaki demokratik nizam «insan» mefhumunnn yüzyıllar bosanayicilerin ihıyacîanm bahis ko adamının nerede olduğunu araştır. tstanbul Ticaret Odası idare kuyunca gecirdiği istihaleler sonnnrulu başkanı Said tbrahim Esi dün nusu ederek Bakanlık nezdınde te maktadırlar. da kurulmuştur. Son vatandaşı daSa. 6. Su. 6 da saat 16 da Oda merkezinde bir ba Arkası Sa. 6 Sü. 8 de hi okutmayı hedef rutan bir ilk sın toplanbsı yaparak gazetecilere eğitim seferberliği, hürriyetin demuhtelif ürtisadi ve ticarî meseleler Macar takımı. 90 senedir msçojik tehlikelerini hemen hemen hakkında izahat vermiştir. kendi sahasında yenilmisıhra indirmiştir. Bu bakundan Evvelâ yeni dış ticaret rejiminin yen İngiliz millî takımıru kendimizi henüz bfittin kaygüardan Oda bakımından yerine getirilmesi bozguna uğrattı kurtulmuş sayamıyacağıınız için gereken lcablanna temas eden başhurri\etlerimizi teminata bağlar 750 KİŞİ POLİS OLMAK İSTİYOR Emniyet Genel Müdürlüğünee <an gıda maddeleri nizamnamesi ken orijinal bazı tedbirlere başvur kadroya alınmasma karar verilen ilkokul mezunu polıslerin müracaat bahsinde ihtiyaca uyrnıyan noktaLondra, 25 (SHAa.a.) Bugür ttıamız da belki gerekecektir. 'arın tadili için yapılan çalışmaları tarihi dün akşam sona ermiştir. Dün akşama kadar şehrimiz Emni Wembley stadmda oynanan asrın zah etmiş. Odaya kayıdlı bulunan maçını Macar miilî takımı 63 kaHer halde Anayasamızdaki temel yet Müdürlüğünee 750 ilkokul mezunu talıb müracaat etmiştir. İstanbuldan polis olmak istiyenlerin ekserisinin vatman, biletçi zanarak İngiliz millî takımını kenhaklan ve rejimimize hayat veren di lcpraklarında ilk defa olarak mağ inkılâb nizammı garanti altma al ve belediye şoförü olması nazarı dikkati çekmiştir. Resim, bir kısım talibleri dün Emniyet Müdürlüğü kapısında lub etti. madıkça partilerarası miinasebet Arkası Sa. 6, Su. 1 de lerin devamh olarak normalleşme jösteriyor. sini beklememeliyiz. Bn iş başanlın cıya kadar da iktidara düşen vazife, saym Menderesin son giinlerde kullandıği tatlı dilden hic aynlmamak. muhtemel tahriklere her şeye rağmen kapılmamaktır. Çünkü teminatsız bir Anayasa rejiminde hükuDÜZME TAHSİLDAR. Fahri TemjTz mahkemesi karan tasdik metin sinirlenmesi kim ne derse Tunalı isminde bir genc, geçim etti, Belediye her iki stnemayı da desin iktidan yıpratmaktan başka yolunu terain etmek maksadile icra vasıtasile tahliye ettirecek bir işe yaramaz. «Camıleri ve îbadet Yerlerini KoAnkara 25 (T.HA.) Bılindiği NADİR NADl ruma Cemiyeti» nin yardım makgibi İstanbul Belediyesi, Şehir Tıbuzlarından birisini eline geçire yatrosu yapmak üzere İpek ve MeCüzzam hastahğına tutulan yüksek sosyeteden rek sahtelerini bastırmış ve faall lek sinemalarının tahliyesi husuHindistan Büyük Elçisi bir kokotun ıstırab ve raacera d«tu hayatı yete geçmiştir Binlerce llrauk surıda bir dava açmıştı. Ankaraya döndü tahsılât yapan delikanlı, son defa Beyoğlu 3. Sulh Hukuk .nafı'<eTeşvikiyede bir apartıman daiıe me?ınde açılan ve Beledıy? avutaAnkara, 25 (THA.) Hindistasinin kapısını çalmıssa da karşısı t> 3urhan Gungör ve Turhan Gurrun Türkiye Büyük Elçısi, Avrupa na, cemiyetin hakikî başkanı çık su tarafından takib ve intac edılen ve İngilterede yaptığı seyahatten mıştır. Resim bu şeklde yakala bu dava sonunHa mahkemece her sonra Türkiyev" ddnmü§ v«vaziAİLE FOTOGRAFI nan Fahriyi gosteriyor. Arkast Sa. 6, Sü. 6 de fesine başlamıstır K NewYork 25 (R.) Panmunjon'da yapılmakta olan görüşmeler sırasında, Birleşmiş Mii'etler delegesi General Dean, Kore banş konferansmm İstanbulda toplanma sını teklif etmiştir. Birleşmiş Milletler temsilcileri aynı zamanda Lugano ve Nice jehirlerini de teklif etmiştir. Fakat hâkim oıan Jtanaate göre, konferansın İstanbulda toplanması ihtimali daha kuvvetlidir. Türkiyenin Kore harbinde ovnadığı rol bilhassa belirtilmektedir. Muhabirlerin verdikleri tafsilâta göre, komünistierin ısrarlı muhalefeti ile karşılaşılmadığı takdirde, Kore banf görOşmelerinin bu Türk şehrinde yapılması muhtemel olacaktır. Arkası Sa S. Sü S te Edirnenin kurtuluş bayramı Büyük elçiler arasında değişiklikler Karakış dün gene şiddetini arttırdı Ankara tstanbul kara yolunda münakalât sekteye uğradı, bilhassa Orta Anadoluya kar yağıyor Millet Partisi jdavasınk dün jde vamojundu Uçan daire efsanesi! Sanıklar dördüncü sulh cezadaki hâdiseden sonra âçuncv sulh cezada ilk defa yargılandüar ve sorgulan bitti Vergi kaçakçılığından yarğılanan firmalar Dün yapılan duruşmada şahid olarak dinlenen maliye müfettisi mühim ifsaatta bulundu 1954 seçimleri hazırlıkları "Pekin Adantı nı arıyorlar! İngiltere dün 63 kaybetti Ticari mülkiyet meselesi ve Odanın şahşmalan Dân Ticaret Odasında bu mevnla ilgili bir basın toplanlısı yapıldı «Asrın maçiniu CUZAMU YENİ ROMANÎM1Z İpek ve Melek Sinemaları tahliyo ediliyor İ BİR KAÇ GÜ^E K4DAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog