Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

VERITAS Aile ve Sanayi Dikiş Makineleri Piyasaya arzedilmistir. Abdülkadir MemifoğVu Katırcıoğlu Han Istanbul Tel: 26916 Mütehassıs memurlarımız servis araoamızla bütün Anadoluyu dolasmakadır. A 1m a n umhu r i yel K U R U C U S U . ' Y U N U S NADÎ \M. ŞEVKÎ Y&ZMAN JJtehmeclcik Avrnpacla K ÇIKTI. x TanesK 2 Lira 29 oncn yıl sayı: 10.532 Telgrai T« meJctub adresı: Cumhurıyet Igtanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlaı: Umuml Saotral Nıımaram : 24298. î a » ifleri: 2428». Matbaa: 24290 Çarşamba 25 Kasım 1953 AHMED H&D|D^YAŞA Kitabcılik v* £.TX.Ş İstanbul " A Nemurlara dair Başbakanın nutku Menderes, dün Trabzon D. P. kongresinde memur maaşlarına zam hakkındaki tasarmın busrünlerde Meclise verilecegini söyledi Basbakaıt Adnan Nenderes, Trabzondan Samsuna hareketinden evvel C.H. Partisi il merkezini de zîyaret etti ve bir konuşna yaptı Ordu vaparu, 24 (Hususî muhabirimiz telsizle rildiriyor) Başbakan Adnan Menderes bu akn halkın tezahuratı arasında Ordu vapuru ile ^amsuna hareket etmiştir. Başbakan, Trabzon D P. ıl kongresinde yaptığı konuşmada, memurlar bareminde ve maaşlarında memurlar lehine nlarak essslı değışıklıkler yapan ve artışlar sağhyan kanun tasarısımn önümüzdeki günlerde Büyuk Mıl! et Meclisine sevkedileceğini bildirmıştir. Adnan Meırieres delvetin iktisadî ve T.alî kuvveti bugün öyle bir duruma gelmıştir k.i, nu sahada 150 milyon liranın üstünde bir fedajsârl.ğın yapılmasını mumkün kılmaktadır, demiştir. Başbakan bu mevzuda aynca şunları söylemiştir: • Demokrat iktidan, memleketin kalkınmasını topyekun bir mevzu olarak ele almıştır Yaınır bir sahayı veya bir smıfı gaye gütmüş d^gıldir. İktıdanmız gayretlerini evvelâ iktisadî kay Arfcasi Sa. 6, Sü. 4 te Basııı Kanunu tadilatı Hazırlanan tasan önümüzdeki günlerde D.P. Grupunda görüşülecek Ankara 24 (Telefonla) Basın kanununun tadili ile alâkalı çah$malann sona erdigi bildirilm»k+edir. Hükumet tarafından hazırlanan tasarcnın önümüzdeki günlerde D. P. grupunda müzakere edileceği anlaşılmaktadır. Yeni tadillerile Basın kanunu vatandaş hak ve hurriyetlerini konıyucu hükünüer de daha müsbet esasları ıhtiva etmektedir. Ingiltere ile Mısırın arası yeniden açıldı Londra bir nota göndererek Süveyş kanal bölgesindekî mevziî tecavüz hâdiselerini siddetle protesto etti Londra, 24 (a.a.) Dış İşleri Bakanhğı sözcüsünün bugün bildirdiğine göre, İngiltere, Mısır hukumeti nezdinde ihtilâflı Süveyş kanal bölgesinde son günlerde çoğalan hâdiseleri protesto etmiştir. Sözcü, Kahiredeki Eçilik kaynaklarının geçen hafta 29 ve daha önceki hafta da 15 hâdise kaydettiklerini söylemiştir. Bu hâdiselerin bir çoğu, İngiliz mağaza ve tesislerine yapılan hücumlardır. Sozcü, İngilterenin bir kaç hafta Arkası Sa. 6, Sü. 7 de i Arası ayın Nihad Erimin üyesi bulundugu parti bir za manlar asırı solcu bir gazete) e karşı bir ayaklanma tertiblemiş, bu gazeteftin matbaasmı ve makinelerini darmadağın ettirmh. gazeteyi çıkamaz hale sokmuştu Ne maksadla olursa olsun kanun dışı hareketlerden nefret eden bir insan sıfatile, o zamanlar, bız bu olayı doğru bulmadığımızı yazarken, sayın Erimin gazetesi nümajişçileri alkışhyor, yıkılan matbaaya oh olsun'.. çekiyordu. Şimdi sayın Erim, üyesi bulundugu aynı partinin a>nı gazetesınde başka bir tez tutturmuş, Kurdistan Yukselme Derncği eski başkanırun >azı yazdığı aşırı sağeı bir gazeteyi siddetle savunmakta, bununla âdeta işbirliği edercesine bir hal takınmaktadır. Ortada bir matbaayı yıkmak. makinelerini yakmak, bir müesseseye kanun dışı muameleler yapmak gibi bir teşebbüs bulunsa idi, sayın Erimın fiç beş yıl içinde geçirdiği zihniyet değişikliğini kaale bile almaksızın, hattâ belki ondan önce. yapüan veya yapılmak isteneni burada tenkîd eöneyi bir vazıfe bnirdlk. F«kat böyle bir tesebbüsten ortada eser bile yokrur. Sadece aşın sağcı geçinen bir gazetenin Türkiyede her iktidan deyirmeğe azmetmiş hissini veren yayınlan vardır. Bu yayınlar arasında, Kürdistan Yükselme Deraeği eski başkanınm Atatürk devri ve Atatürk inkılâblanna karşı ötedenberi yürürtügü sistemli hücumlar da yer ahnaktadır. Sayın Erimin üyesi bulundugu parti Atatürk düşmanı bir topluluk olamıyacağına ve sayın Erim de her halde kendini bir Kürd asilzadesi sayamıyacağına göre, bu halin sebebi aceb nedir? Yazüarına bakarsanız. Nihad Erhn bunu Hkir hürriyeti uğruna yapmakta. kanun dışı hareketlere karşı savaşmaktadır. İyi ama, biraz önce dediğimiz gibi, aşırı sağcı gazetenin feryadlanndan başka ortalıkta kanun dısı yakıp yıkmalara dair herhangi bir işaret göriinmemektedir. Sonra. kanun dışı hareket dendiği zaman bunu tek taraflı olarak ele almak da adalef duygusuna hiç jakısmaz. Vaktile solcu bir matbaanm parçalanmasmı alkışhyan Halk Partisi resmî organı. şimdi dimdik ayakta duran sağcı bir gazete ile sırf bir iddia üzeruıe böylesine sıkı bir işbirliğine girişir, canciğer olur, onu yürekten överse buna fikir samimiveti denir mi? Şüphesiz denemez. Bu sadece bir politika taktiğine benzemektedir. Ve bu taktiğe başvurmakla sayın Erim tıpkı 1950 jılında olduğu gibi hata etmektedir. O sıralarda kendisi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatını taşıyor ve C.HJ". iktidannın ideolojisini temsil edenler arasında bulunuyordu. Memlekette geriliğe doğru bir takım kımıldamalar başlamış, hattâ oldukça genişlemişti. Seçim kampanyasma girildiği takdirde bu kımıldamaların tehlikeli bir şekil alabileceğtni düşünen bir vatandaş olarak. bir gün saym Erime. inkılâblan koruma bahsinde hükfimetçe daha esaslı tedbirlere başvurulması lüzumuno hatırlahnak istediçim zaman, kendisi şimdilik böyle bir teşebbüse girişmenin secim taktiği bakımından doğru olmıyacağını, fakat seçimler biter bitmez ink'lâb konusunda derhal harekete geçileceğini söylemişti. Pâkistan Umumî Valisi cumaya geliyor Geceyi şehrimizde geçirecek olan Ekselâns Gulam Muhammed cumartesi günii Ankaraya gidecek Hükumetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecek olan Pâkistan Umumî Valisi Ekselâns Gulam Muhammed, 27 kasım cuma günü saat 2115 te hususî uçaklarile şehrimize gelecektir. Ekselâns Gulam Muhammed Yeşilköyde İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ord. Prof. Gokay, Gamizon Komutanı ve Merkez Komutanı ile Emniyet Müdürü tarafından karşılanacaktır. Hazırlanan prgrama göre Umuml Vali, karşılamayı muteakıb ikametlerıne tahsis edilen Küçuksu Kas nna gidecekler ve geceyi burada geçireceklerdir. Ekselâns Gulam Muhammed ertesi sabah S. 10 30 da gene hususî uçağile Ankaraya mü Hiiseyin Cahid Yalçımn makalesi bir sözlü sorüya sebeb oldu Karaosmanoğlu. tç îşleri Bakanından soruyor: «Hükumetin bu korkunç haberden malumatı var mıdır, silâhlı meb'uslar kimlerdir, öteki şerirlere ne yapıldı?» ne tzmir 24 (Telefonla) Manisa mebusu Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu 5 kasım tarıhli Ulus gazetesınin başmakalesi münasebetile bir s8zlü aoru takriri v«p»niştir. Bu takrrrde şöyle denilmektedir: t 5 kasım tarihli Ullıs gazetesirıde. Ht başraakale okudum. Bu makalenin muharnri Hüseyin Cahıd Yalçın D. P. nkı nizam partisi olmadığın: isbat etmefe çalışırken, tzmirde ve Manisada silâhlı mebuslann, elleri sopah ve kamalı fedaılerden müfrezeler teşkil ederek Halk Partili vatandaşlara hücum ettiklerini haber veriyor ve: «O şerirler bu nizam partisine nvnsubdular değji Arkas* S 6. Sü. 3 de Rusya ile peyklerinin konferansı Varşova konferansında, peyklerin tek bir malî bloka bağlanması işi görüşülüyor Berlin 24 (Nafen) Sovyet Rusyanın, demır perde gerısuıdeki bütün memleketleri ıktisaden kendisıtıe bağlamak ıçın Varşovada bır konferans tertiblemış olduğu bildirilmektedır. Gelen raporiara göre, Varşova konferansında Rus malî eksperlerınjı nezareti altında toplanan peyk raemleketler Bakanîan tek bır «programı tanzimi işi ile meşgul olmaktadırlar. RusyanHi, demir perde gerisinde vukua gelen buhran dolayısile ana plânlarında değışiklikler yaptığı ve şimd: bütün peyklere şamil tek bir «beş senelık plânj hazırlamakta olduğu söylenmektedir. Varşova konferansma Dogu Almanyanın da iştirak etmekte olduğu öğrenilmiş fakat Polonya başkentine gıden komünist peyk idareciler hakkında tafsilât yayuılanmamıştır. Arkası Sa. S, Sü 5 te Gnl. Necib, bir Marunl kardinali ile beraber Arkas, Sa 6 Sü. 2 d t KahireBuyttkErçimiz ve Mısır basını General Necibin verdiği mösaade İle aleyhimizde neşriyat yapıhyor Kahire 24 (T.HA.) Türkiyenin Kahıre Büyük Elçisi Fuad Hulusi Tugay aleyhine başbca Mısır gazeteler.nde genış ölçude neşriyat yapılmak tadır. Türkiye Büyük Elçiskıin İstanbu'.da verdığı bir beyanat sebeb ittihaz edilerek yapılan bu neşriyatta bazı Mısır gazeteleri daha da ileri gıderek. tecavüzkâr bır lisan kullanmaktadır. Aynı mevrua temas eden «ElM]s^i^ gazetesi şöyle demektedir. «Fuad Hulusi Tugayın Türk basınına verdiğı demeçten anlaşılyor ki, bu sefir beynelmilel diplomatik kaidelere riayet etmemektedır. Mehmed Ali Sülâkei hakkında Mısır hükumetinm aldığı karar, Fuad Hulusi Tugayı diplomatlık hüviyetınden çıkararak, herhangi Arkası Sa. 6 Sü. 8 de ANITKABRİ ZİYARET Yeni Portekiz elçisi Jose Weinholtz De Bivar Brandeira; dün saat 1130 da AnıtKabri ziyaret ederek bir çelenk koymuştur. Resim; elçiyi AıutKabirde göstermektedir. izmir limanında düıtkü kaza Bir İtalyan vapuru demirlerini tarayarak mendirek üzerine bindirdi îzmir 24 (Telefonla) Şehrımizde dün italyan turistleri getirmis olan italyan bandıralı Abazya adlı vapur bu akşam harekete hazırlanırken çıkan şiddetli karayel fırünası yüzünden demirlerini tarayarak mendirek üzerine bindırmiştır. Vapur dört romorkör tarafından mukabil istikamete çekilır.iş ve mendirekîe geminin teknesi arasına iki büyük şat yerleştirilrrek suretile delinmesi ve mendireğin uzermde bulunan Sahil S hhıye binasın>n vıkılması önlenmiştir. Şarköy adlı romorkör bir aralık vapura kadar sokularak bir kılavuz kaptan çıkarmağa muvaffak olmuştur. Bu sayede makıneler işletilerek sahilden halatlar kopanlmış, gemi karaya düsmekten kurtarılarak gçılmıştır. italyan gemisi kılavuzun idaresinde kışla önünde mahfuz koya getirilmiştir Kalabalık bir halk kütlesi soğuk ve şiddetli rüzkâra rağmen bu kurtarma ameliyesini seyretmiştir. Vapur bu yüzden hareketini tehir etmiştir. Bir genc kızımızın muvaffakıyeti Milletlerarası müsabakayı kazanan Esin Epçel Amerikaya \ Ekselâns Gulam Muhammed İzmirde 5 (M. Partisi) idarecisinin durusması Bir şahid, M.P. İzmir idarecilerinin 4 karı almanın lüzumunu müdafaa ettiklerini söyledi İzmir, 24 (Telefonla) Lâikliğe aykın hareketlerde bulunmak ve dini siyasete âlet etmekten sanık olan izmir Mıllet Partisi idarecilerinden beşinin muhakemelerine bugun şehrimiz Ağırceza mahkemesin de devam edilmiştir Bugünkü duruşma zaman zaman alâka uyandırmış ve samklarla partili şahidler Arkası S 6 Sü 3 dn Batı Almanya ile ticaret müzakereleri dün başladı Bonn görüşmelerinde, Türkiyenin satacağı hnbubatın miktarı ve (iatı tesbit edilccek Esin Epçe] Ingiltere Macaristan maçı bugün yapıhyor Finlandiyada diinkii güreşleri 71 kazandık Yalruz ağırda Adil Atan. sayı ile mağlub oldu Helsinki 24 (AP.) Türkiye. nın serbest gureş yıldızları bu geceki karşılaşmada, millî takımlanna ezici bır zafer kazandırmışlardır. Serbest güreşte dünyanın en üstün güreşçileri olan Türkler, Fin Arkası Sa 6 Sü 6 da O taktiğin Halk Partisine kaç oy kazandırdığım sayın Erim sonralan acaba hiç düşündü mü? Bu gibi basit taktikler belki ticaret odası, baro gibi salon seçimlerinde bir reislik, bir sekreterlik kazandırabilir. Fakat memleketin mukadderatı uğruna millete başyuran partiler, umumî seçimleri ancak prensiplerile, programlarile ve kendilerini rakiblerinden ayırd eden başlıca vasıflarile kazanabilirler. Halk Partisi aşırı sağcıîarla i.'birliğine kalkıstığı. yahud da kalkişır göründüğü takdirde sadece inkılâba inanmış a^dınlardan muhim bir kısmını ka>beder. Buna karşılık, inkılâba tahammül edemhenlerden Ingiliz milli takımmın kalesinı bughn mndafaa edecek olan kaleci bir avuç rey tophyahi'ecesi de şüp geçenlerde japılan Isko$>a ile maçta mııhakkak bir golü kurtarırken belidir. NADİR NADİ (Yazısı spor sahifemizde) Türkiyede veremle mücadele Dünya Sağhk Teşkilâtı mütehas sısı elde ediimekte olan neticeleri övüyor Ccnevre 24 (Nafen) Dünya sağhk teşkilâtı namına Türkiyeye gelerek, veremle mücadele mevzuunda tetkikler yapan ve çalışmalara iştirak eden Dr. Etienne Berthet vermiş olduğu bir raporda şu hususu bilhassa belirtmektedir: Türkiyede veremle mücacLle mevzuunda yapılan hamleler ve elde edilen ne+iceler nazarı dikkaü celbetmektedir. Dr. Etienne Berthet, 1950 ile 1952 arasında Türkiyede vazife görmüştü. Kendisi bu sene yeniden Tür Arkası Sa. 6. Sü. 5 de Bonn 24 (THA.) Baü Almanya hükumetile Türkiye arasında uztuı vâdeli bır hububat anlaşması imza etmek üzere buraya gelen Türk ticaret heyetile Federal Almanya hukumeti temsılcileri, bugün müzakerelere başlamışlardır. Bılindiği gibi, iki memleket arasında bu hususta aylardanberi cereyan etmekte olan müzakereler esnasında Baü Almanyanın Türkiyeden her yıl asgarî 700 bin ton hububat ithali hususu prensip iti New York Herald Tribune gazetesinin lise öğrencileri içm tertiblediği, Milletlerarası kompozisyon Ibarile takarrür etmiş bulunmakta müsabakası neticelenmiştir. dır. «İstedığimiz Dünya s mevzuunda Bugün başlayan ve 15 gün devam ingilizce yapılan kompozisyon müedeceği tahmın olunan bu müzake sabakasuıı şehrimîz Atatürk Kız Arkası Sa. 6. Sü. 5 de Arkas\ Sa. 6, Sü. 7 de Almanya ile Japonyanııt silâhlanması Dulles. bu ikj memleketin de yeniden silâhlanmalan lâzım geldiğini bildirdi Washington 24 (A P.) Dış İşleri Bakanı Foster Dulles bugün Lır basın toplantısındaki beyanatın^a, B. Amerikanm, İkınci Dıınva Har. Arkası Sa. 6, Sü. 8 d e Erkek olan kızın feci akıbeti Ameliyattan sonra köyüne dönen ve Salih adını alan delikanb köylülerin alayına tahammü] edemiyerek kendini öldürdü Isparta 24 (Telefonla) Balcı köyünden Zeliha adında bir kız bundan bir müddet önce İstanbulda ameliyat netıcesınde erkek olmuştur. Hastanede Salih adı verilen yeni delikanh koyune dönunce erkekler tarafından alaya alınmoği başlanrnıştır. Bu alajlaıa uzun ( muddet danamıyan Salih geçen gece evırın damında kend nı ıple asmakj sureUİe ınühar etmı^ur. YAZIâU...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog