Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

umhuri KURUCUSU: YUNUS NADt ZA>KNZİHXİfew LÂM Emekli General < % * Ç ^ ^ * ' tarafından hazırlanan bu kıy^etli eferin fc. ci kitabı neşredildi. (İmatt) V c g Ş ^ * ) ı hakkiyle anlatan ve he> evftaflöl lAmesı elzem ve faydalı olari'.bufiKİ k itsbıfc mütelâasını umuma, aydınlata $H %çilhassa T|a gençlere hararetle tavsiye «d kımı 2 Liraya İstanbuî^AnlcâVs ^caaıtesinde Gayret Kitabevinde\şatjjj$!<[ «^graya 30 Krj. zam olunur. \; X V m f#4 " Avrupa ordusu ve dörtlu konferans Amerîka ve îngîltere, Bermuda tebliğinde bu orduyu destekliyeceklerînî belirtecekler NATO Konseyh lüzümlu addettiği müddetçe, Amerikan asherlerinin Avrupadan çekümiyeceği bildiriliyor 29 nnco yıl sayı: 10.530 Talgrai v« mefctub adresi: Cumhuriyet tftanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 MtfanJu: ümmnl SantnU Mumaısa: 24298. S a s İflerl: 242(6. Matbaa: 24290 Pazartesi 23 Kasım 1953 Başbakan Trabzona gîtti Menderes, dün Santsnn C.H,P, merkeıini ziyaret etti D. P. fl kongTesinde de bulunan Öaşbakan bir ksnoşma yaph Memur aylıklarına zamlar Yeni tasan, barem esasına istinad etmiyerek maaş sahiblerinin terfihi için aylıklara muayyen bir nisbette zam yapılmasını sağlayacaktır. Böylece az maaşlılara az, yüksek aylık sahiblerine çok zam yapan barem tasansı yerine bütün memur maaşlarına yüzde nisbetinde bir zam yapılarak Arkası Sa 6. Sü. 3 te Siiveys ilıtilâfında tek cıkar vol ısırla İngiltere arasuıda bir türlü halledilemiyen Süveyş ihtilâb hakkmda Dıs İşleri Bakanı saym Prot Fuad Köprülü, hükumetimizin noktai uaıarını haftahk bir İngiliz dergisine şu şekilde açıklamıştrr. «Süveyj üssünün hür milletlerin güvenlik sisteminin kilid noktalarından biri olduğu kanaatindeyiz ve İngiliz Mısır müzakerelerini CUMHUR BAŞKANININ ZİTARETLERİ Cumhur Baakanı Celâl yakın bir alâka üe takib ediyomz. Bayann evvelki gün Ankara Gazctcciler C«niy«tini ziyaret ettiğini Müzakerelerin adalet v« müsavat yazmı;bk. Yukandaki rtsimde Cumhur Baıkanı, gaıetecilerle hasbiicablarına göre ve aynı zamanda haldc bulunurken görülmoktcdir. emniyet «istemimM vikaye edecek bir şekilde netlcelenmesini hararttle umid etmekteyiz. «Süveyj davasında e*as mesele, fevkalâde ahval zuhuru halinde üisün hemen ve en müessir bir » • kilde kullanılabilecek biı durumda idsmesidir.» Dıs İşleri Bakannmnn ba dUptomatçm ifadesi, harb halinde Söveyj üssü İngilizler tarafından knuanılmahdır. şeklinde tefeir edflefcfflr. Mısır da buna razı olmnştur araa yalnız Arab devletleri Wr teeavttze nğradıkları zaman kayıd v« «artı Ile. Halbuki Arab memleketleri, coğrafl Te stratejik vaılyetleri dolayısile Sovyet Rusy» ve peyklerl «mrafından yapılacak bir tecavüzde, ön plânda veya meşhnr tâbirfle topnn ağrında değildirler. Bu mtmleketler, ikinci plândadırlar. Onl«ra sıra gelmeden evvel, kaıl blok Partililerin dünkü toplaatuı: D«mokratlarm toptantılan (safda), Türkiye ve trana taam» edeeektir. Bu takdirde Mısır, Arab memleketleri tecaviize uğramamıştır 41ye İngilterenln Süveys üssfinfi kullanmasına razı ohnıyaeakbr. Ba förttJÜB strateji bakumndan ne kadar yanlıs olduğunu ve bngfin Mısınn mukadderahna hâkim olan aakerlere asla yakışmadığını bu lütnnlarda defalarca bellrttik. Samsun 22 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bugün toplanan D. Parti il kongresinde bir konuşma yaparak memleketteki ekonomik kalkınma hareketlerini izah etmif vt partileraraıı mücasebetlerin yurdun yükselmesi hecefleriWaahinfft<m 22 (a«.) Yetküi ne dogru yöneltilmesi l&zumunu r belirtmirtir. kaynanklann bildirdiklerin* göre, Kongrede dileklerin görüşülmeBermudada yapılıcak üçlü topluıü sini müteakıb Tanm, Gümrük ve sırasında Bajkan Eisenhower, baTekei ile Bayındırlık Bakanlan da tmın »avunması için NATO teçklBakanlıklarını alÂkadar eden geniş lab Amerikan kuvvetlerinin liiru izahlards bulunmuşlardir. munu hissettigi müddetçe, bunlann Menderesin Samsundaki ziyaretleri geri çekilmiyeceğini Franau hey»Öğleden evvel vilâyet çevresintine bildirecektir. den jehrimize gelmig olan heyetleri İlâvt edildiğint göre, Amerika kabul etmi?, bundan sonra Cumhu Arkası Sa. 6 Sü. 8 de Avrupada kuvvetlerini muayyen bir kaç sene müddetle tutmak için garanti vercmemektedir. Çünkü muayyen müddat teabiti için Tenuilciler va Âyan Meclislerinin fureti mahsusada karar vermi} olmalan lâzım gelmektedirMaamaiih, Amerikanın NATO'ym karfi olan vecibelerini bugüne kadar harfiyen Utbik etmis olması, haddi zatında, NATO Konseyi tara fından lüzumlu addedildigi müddetçe, askerlerini geri çekmiyeceği ne kâfi bir garanti teşkü etmektedlr. Arkatı Sa. 6. Sü. 3 t« Barem esasına istinad eden tasarıdatı vazgeçildi, aylıklara muayyen bir nisbette zam yapılacak Memurlann terfihi İçin hazırlanan yeni barem kanunu tasansının maksadı temin ctmediği görülerek bu tasarının, Büyük Millet Meclisinin bu toplantı devresinde kanunlaşmasından vazgeçildiği, bunun yerine hükumetçe başka bir kanun tasansı hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulacağı haber alınnuştır. Mısır bize bir ııota verdi Notada Kahire Büyük Elçimkin geri alınması taleb edildi Kahire 22 (TH.A.) Mısır hü. kumeü, Türk hükumetine bir nota göndererek, Kahiredekl Büyük Elçisi Fuad Hulusi Tugayın geri alrnmasını taleb etmiştir. Hükumet çevrelerinden verilen malumata göre, bu talebin yapılmasma sebeb, Türkiyenin Kahire Büyük El. çisi Fuad Hulusi Tugayın, bundan bir kaç gün evvel, Türk basınına verdiği beyanattır. Mısır hükumeti, bu beyanatı Mısırın aleyhinde verilmiş bir beyanat olarak tefsir ettiğini, bu se« beblerle de Fuad Hulusi Tugayın Arkası Sa 6. Sü. 6 da Yüksek Sağlık Şurasının kararları Yanşı bitiren bir müsabık Kadıköytinde karsüannkMi Dün Ankaradan dönen Prof. Gökay bir çok isabetli kararlar alındığıru söyledi Yüksek Sağlık Şurası toplanülarmda hazır bulunmak üzere üç gün evvel Ankaraya giden Vaü ve Belediye Başkanı Ordinaryüs Profesör Fahreddin Kerim Gökay, dün sabahki ekspresle İstanbula dönmüj tür. Kendisile görüşen bir arkadaşımıza Vali Gökay (unlaıı s^ylemiştir: «Ankaradaki Sağlık Şurası toplantısında bir çok isabetli kararlar alınmıştır. Memlekette pratisyen hekimlik ve ihtisas meselelerinin yurd ihtiyaa nisbetind* yeni bir şekilde halledilmesi, asistan ve mütehassıs yetiştirmek, u Arkası S. 6, Sü. 3 de ZSL^f; lilerin toplantuı (folda) Siyasî partilerin dünkü toplantılan Otomobil mukavemet yanşı dün neticelendi Yarışa giren 19otomobilden I I i müsabakayı bitirdi. Yedisi yanşı terketti, biri de kazaya uğradı Kazasız belâsız demiyeceğim ama karada, cadde ortasında tabahladığı •a salim şu mukavemet yansını mız cuma cumartesi gecesi bile ^ğ bitirebildik. Şu anda bu satırlan sıtrın altında, bilmem kaç dereceyi yazarken yorgunluk ve uykusuz bulan soğukta donmamak için oluktan başım önüme düşüyor. Dile tomobilin içinde büzülürken bir kolay: Tarn 3 gün iki gece süren yandan da sizlere, dünkü sayımızcehennemî bir yarıştı bu. Bu müd da okuduğunuz yolculuk röportajını det zarfrnda bir kere dahi keyif için yazdım. Yani bir gazeteci için yearabadan çıkamadık. Mecburen An Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Bir harb halinde asıl mühim •lan Süveyşteki üs değil, Süveyş kanalıdır. Süveys üssünün yerine General Zahidi'nin dun Krbns ÜS5Ü kullatulabilir; fakat Mıradyoda yaptığı konuşma, sırın müzakerelerde kullandığı dilmüşahidlere göre, ihtilâfın den, bir harb halinde Arab memballine y«l açacak Demokrat Parti Pendik ocağı dün tida, birçok hatibler söz almış, leketleri tecaviize uğramadıkça Mısaat 14 te siyasl bir toplantı tertib C H. P. nin tuttuğu yolu tenkid sınn, tarafsız kalmak ve tarafcızlıTahran 22 (A.P.) tran Başbağını ileri stirerek İnfilterenin. Bri etmiştir. Kalabalık bir partiii gru ederek, iktidarın dört senelik icra kanı General Zahidî bugün yaptığı Arfcası Sa. 6 Sü. 7 de tanya milletleri camiasına dahil punun hazır bulımduğu bu toplanradyo konuşmasında milletin karmemleketlerle miittefiklerinin kaşılaştığı geri kalan güçlüklerin de naldan faydalanmalarma mftnl olyakında ortadan kaldırılacağuu mak istediği anlaşılıyor. Kanala hâsöylemiştir. kim bulunan üs, İngilizler tarafınMüşahidlerin petrol ihttilâiımn dan tekrar işgal edilmeyince Mıhalline yol »çmak için yapılmıj olsırlılar, kanah asker ve harb malduğunu zannettikleri bu konuşmazemesi taşiyan gemilere kapıyacaklardır. Buna ancak iş işten geçtiksında Zahidî şöyle demiştir: . ten, yani Rus kuvvetleri, İran ve « Yakında bir refah devri başMalatya 22 (Telefonla) Dünilçesi civannda kar fıtınalan insan Türkiye içerilerinde ilerliyerek A gece şehrimize gelen yolcuların ifa zayiatına sebeb olmuştur. layacakür. İran milleti petrollerin rab memleketlerine tecavüz ettikle desine göre, Kayserinin Boğazkesen Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Arkası Sa. 6. Su. 7 <to ri zaman miisaade edeceklerdir. Halbuki İngiltere; Türkiyeye, İr«na, Pakistana ve Yunanistana karşı bir Rus tecavüzü vâki olnnca kanaldan her iki istikamette faydaIanmak istemekte, bu maksadla da yalnız Arab memleketleri değil, bu devletler de bir tecavüze maruz kalınca Süveyş fissfinü işgal etmek şartı fizerinde ısrar ermektedir. TürHyenln de noktai nazan, kendi emniyeti bakımından elbette bu, olacakür. İktidar hatibleri. muhalefetin hakikatleri tahrif ettiğini söylediler Iraıt İngiliz petrol ihtilafı Kayseri civarında kar fırtınasından 7 kişi Bilet karaborsacılarüe mücadele şiddetlendi Dun Mithatpaşa stadında oynanan Beşiktaş Vefa maçının biletleri gene karaborsaya düşmüştür. Geçen hafta olduğu gibi faaliyete geçen Emniyet ikinci şube memur lan stad civarında tertibat almışlar ve 119 karaborsaayı, fahiş fiatla bilet satarken yakalamışlardır. Taksim Emniyet teskilâtına mensub memurlar da 9 karaborsacı ele geçirmişlerdir. Aynı maçın biletlerini Üsküdarda satan iki kişi de poüsler tarafrndan yakîlanmıştır. Korede komünist mezalimi Amerika Kızıl Çin ve Kuzey Korenin Birlcşmiş Milletlerde takbih edilmelerini istivor Dün de 119 a stadyom civarında olmak üzere 130 karaborsacı yakalandı Bir Yugoslav bahriyelisi reyini kuilanırken BeşiktasdünVefayı 3 1 mağlub etti New York 22 (A.P.) Birleşik Amerika, komünist Çinlilerin ve Kuzey Korelilerin Korede mezalim yaptıklanndan dolayı takbih edilmeleri için genel kurulun çarşamba günkü oturumunda kendisini destekleyecek azalar bubnak için bir 130 karaborsacı hakkında tahki kampanya açmışür. Bazı diplomatik çevreler bu mekata girişilmiştir. Hatırlarda olduğu üzere geçen haftaki maçta 92 zalim hakkında tahkikat yapacak bilet karaborsacısı yakalanmıştı Arkası Sa 6. Sü. 8 de Cumartesi gfinS «Cumhuriyet» te «Ingiltere ve Süveyş çıkmazı» başlığı ile çıkan b!r Londra haberinde haftahk Ekonomist gazetesinin İngilterenin Süveyşten çekilmek veya kalmak karannı her iki halde de hoşa gitmiyen birer şık olacapnı yazdıfı bildirilmekte idi. İngiliz gazetesi Süveyşte hâkim olmak değil, fakat bir ortak olarak kalmalıdır, bu da tecrübe edilmis. CUMHURİYET Arkası Sa 3 Sü. 5 te Yugoslavyada dün yapılan seçimler Netice bu akşam belli olacak. seçimlere iştirak nisbeti fazla »ldu Yeni resimli rotnammız: "MESUM 5ATO,, Yarından itibaren Belgrad, 22 (a.a.) Bugün Yugoslavyada 10.500.000 seçmen sandık başlarına giderek yeni parlamento îzmir 22 (Telefonla) Dün gece üyelerini seçmeğe başlamışlardır. şehrimizin gece eğlence yerlerinden 18 yaşını geçmiş' bütün Yugos Kordondaki Kokteyl paviyonunda lav vatandaşlarının iştirak etmekte NATO'ya mensub 4 Amerikalı perolduğu leçimler ıon derece sessiz sonel tarafından gürültülü bir hâgeçmesin* rağmen iştirak nisbeti dise çıkanlmış ve bu arada şişeler fazla olmuştur. Seçime iştirak o ka ve sandalyeler havalarda uçmuştur. dar fazla ohnuştur ki bir çok san Yaptığımız tahkikata göre hâdise dıklar mahalll saatle 12.00 de kaşöyle çıkmıştır: Geceyansından panmış ve oyların sayılmaaına baş sonra saat 1 de Pavlyondaki artist lanmıstır. kızların numaralan tamamlanm'? Yugoslavyada seçimler* İştirak. ve kızlar müşterilerle dans etmeğe vatanl bir vazife olmakla berabeı. baş'.amışlardır. mecburt değildir. Haddizatında, hü Bu meyanda iki Amerikalı da kız kumet memurlarmdan birinia, va b.rla dans ediyorlarken diğer iki.si tandaşlara oylarını kullanıp ku'lan kızların yaptıklan dans numaralaDün yapılan lig maçında Beşiktaş Vefayı 31 mağlub etmiştir. Yukarıda Beşiktaş kalecisiıün bir raadjklan hakkında sual tevih et ruu beğenmediklerini ifade eden Arkası Sa. 6, Sü, 6 da kurtarışı görülmektedjr. (Maçın taisüâtile diğer spor haberlerimizi dördüncü falıifemiade hııla«»»lr»ınıı) Arkan S. 6. Sü. 3 de İzmirde 4 Amerikalı bir eğlence yerinde hâdise çıkardılar Eyvah, ölüleri diriltiyorlatnıış... p
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog