Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

u m h u riyet KLIRUCUSU.YUNUS NADf EMPRIME FANT^Zr KUMAŞLARI 29 ünnı jrd rayı: 10.529 Adnan Nenderes dün Samsunda konuştu ((Artık birbirimizi kötülemiyelim, incîtmiyelim, mazinin hatalarını tarih sahifelerine gömelim ve müreffeh Türkîyenîn inşasında lwleselim)) Tdgraf re mektub adresi: Cumhuriyet. tatanbul Posta Kuturo: îstanbul tfo 246 Talefonlaı : Umuml Santral Humarasj: 24298, x*aa tgleri • H20H, Matbaa; 24290 Pazar 22 Kasım 1953 Ortadoğu ve Üclü görüşme B«nnuda konferansmda bu bölg^deki incelenecek Londra 21 (Naf«B) B«ntuda konferansında bilhassa tngilt»r» Ü» Blrlesik Amerika arannda Ortadofu me»elelerin« dair görtl»mel»r eer»yan etm««i beklenmekttdir Bu g&rüameler tngiltere Başbakanı Chur chill T» Birlesik Amerika Baskanı Eisenhcwer arasında eereyan •&•cek v* Dif Ifleri Bakanlan Edea Arkası Sa 6. Sü. 5 d« Bu^ünden varına uyük Millet Meclisindeki son tartışmalara bakarak partiler arası miinasebctlerin bnndan sonraki gelişimine dair bir hukme »aımak guçtiır. Başbakan Adnan Menderes gerçi iktidar adına mümkiin olabildiği kadar açık bir dil kullanarak, yurdumuzda demnkrasinin normale doğru gelişmesi için muhalefete de önemli vazifeler diıstıiğünü hatırlatmış, muhalcfet hatibleri de bu vazifeleri inkâr etrnediklerini bildirmişlerdir. Fakat İ5 ba kadarla kalnuş gibidir. Bundan böyle iyi jola mı, yoksa körü yola ıııı sapacağımız meselesi, ancak olaylarm çozebileceği bir düiriim kalinde ortada durup durmaktadır. Bununla beraber, Merl'steki çatışmalann genel olarak ümid verici bir hava içinde geçtiğini soyli\ebi!iriı. Hükumet Başkanı, her söz alışta roedent konusma seviyesinin muhafaza edilmesine dikkat etmiş, muhalefet hatibleri de o seviyenin altına düşmemek hususunda aynı dikkati göstermişlerdir. Bnnu yann heubma iyi bir is«ret Myabilir miyiz? t?te ba konuda şimdiden kesin bir hükma Yarmayı doğrn bulmuyoruı. Meelisteki sözlü sornlar faslı bundan böyle uznn stirmiyecektir. Önümuzde parmakla ölçülecek kadar ax bir zaman kaJmışür. Bn kısa ramanda önemli kanunlar görüşüleeek, M ra bütç« ele almacak, nihayet galiba seçim fartınasma firilecekttr. Seçim fırtınagına girmek, törS Meclisten çıkıp sokaklara, mey danlara dokülmesi demektir. O x» man dunıma hangi kurvet hakira olacaktır? Dava buradadırTurk halkının sağduyusu yaradıliştan saglamdır. O, her tahrike kolayea kapılmaı, löylenenleri akıl terazisute nırmadan ezbere kabullenmes. Duydnklannı, oknduklannı düşiince stizgeeinden reçirtr, M çer, biç«r, ona gör» bir hiikme yanr. Fakat blrim halkunn da nlhavct etten r* keraiktendir. Onnn da sinirlerl Tardır. Haııgi partiden olursa olsun, gözlerini hırs bflrümüş kimseler, Tannnm ftinıj ratanda; sinirleri üzerinde yıpratıa bir masa] yapmaya kalkışırlarsa, sonunda halkın sağdnynsonn tehlikeli jekilde zedcleyebilirler. Bu takdirde neticesinl jimdiden kesdremiyeceğimiz bir taktm kötö olaylarla karşılaşmamız Ihtimall yoktur diyemeyiı. Bn kötü IhtimallerİB « ı korkuncn da şüphesiı ftnt d«mokrasimizin henüz gelişme çağında derin bir yara ahnasi ye aznn yıllar için tekrar sarplanjp kunıldayamaz hale düşmesidir. Bu ihtimall önlemek fene, yaşh, her meslekten bütün Türklere 4ü(en bir vazifedir. İktidar T* mnhalefetler öniimüıdekl •eçimi kasanmak için ellerinden gelen fayred harcarken yalnız kannn »ınırlanm değil. mülî menfaat ölçülerini de aşmamaya dikkat etmelidirler. Halkm oynna almak onn mutlaka yalan yanlif sözlerle tahrik «tmeya, {ileden çıkarmaya mı ba|lıdırT NADİR NADI Arkaaı Sa. 3, Sü. 6 da Samrun 21 (Husud surette gSnderdigbnlz arkadasnnız tlhan Çerik bildiriyor) Başbakan Adnan Menderea, bugün beraberinde Baymdırhk Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Tanm Bakanı Nedim ökmen; Gümruk v» Tekel Bakanı Emin Kalafat; Meclia Baskan •ekili Tevfik Ileri; milletvekilleri re basın mensublan olduğu halde saat 1330 da Samauna muvasalat etti Merzifona kadar uçakla gelen Başbakan ve refakatindekiler hava alanmda askert merasim le kar;ılandılar. Meydanı dolduran kalabalık bir halk topluluğunun sevgi tezalıörleri anr aında otomobillerle Samsuna harek«t •dildl. Kafile, Merzifondan hareketi anından ltibaren her dakika daha fazla büyiîyordu. Sadec* otomobillerin sayısı 200 î yakındı. Şiddetll »oguğa ve yer yer etrafı kaplıyan kara rağmen Samsun, Ordu, Rize, Trabzon teşkilâtına mensub Demokrat PaHili kafileler Başbakanı kar A'krv Sa fi Sn 7 de Köprülü «meselenin Türkiyenin emniyet sistemini vikaye edecek bir şekilde hallolunacağını ümîd ediyoruz» dedi Loodrm, M (THA.) Tflrkiy» Harieiy» Bakanı Prof. Fuad KSpru. 10, Süvcyf üsvonun ffevkalâde ahval zuhuru hallnde hemeo en tesirli bir fekildt kullaıulabilecek durumda> Idamt ettinlmeai llzımgeldlgini beyan etmiştir. ProfesSr Köprülunun tVeekly Hecorder» adlı haftahk tngiliz ga zetesinin hususf muhabiri Alfred Arkan Sa. 6, Sü. 4 te Süveyş ilıtilafında Türkiyenin görüşü Trieste için Beşler konferansı toplanıyor İtalyan hükumeti9 böyle bir toplantı yapılmasma razı olduğunu dün bildirdi Roma 21 (R.) İtalyan Basbakanı Pella, İtalyaıun Tneste ihtilâfitnı görüamek tkzerc bir bealer konferansı yapılmasuuı raa oldugunu Babh «lçÜeT» bildirmişttr. Ingiliz, Amerikan bfiyük •lçileri bugOn Başbakanın daveti üzerine kendisile görüşmüşlerdir. Verilan tafsilâta göre, ftalyan Baıbakanı bu konferanaa ltalyanın kaülmağa hazır olduğunu açıklamıs, fakat ban aartlar ileri sürmüştür. Pella'ya göre, Yugoslav kontrolundaki Trieste topraklan da görür melerde bahis mevzuu edihneli ve İngilter» ile Amertka komtrol bölgelerinı ttalyaya devretmek hutusunda ki karan teyid etmelidirler. Karsılama ve uğuriama Protokolım tesbit etti|i haUer dışında karsılama ve nğurlamada metnur T« mıbaylar bnlurunıyaeak Ankara 20 (Anka) Subay ve memurların protokolun tesbit ettiği haller dışında karsılama vı uğurlamalarda bulunmıyacaklanna dair clan kanun tekliü Medis gundemine ahnmıştır. Teklifîn dnemine binaen olduğu gibi veriyonıı: Arkan Sa. 6, Sü. 5 de Süvari Binicilik Okulunda diploma tevzi töreni 30. dönera temel kursunu bitiren assubaylar diplemalannı aldılar Tlcaret Bakanı dün faaeteeilari* görfifttrkıa Ticaret Bakanı, muhtekirden öcümü alacağım, diyor Piyasadak. firaalarm durumiarı tetkik ediliyor, ithal ve ihrac müsaadeleri ancak dürüst olanlara verilecek Dün sabah saat 10 da Ekonomi v» Ticaret Bakanuun başkanhğında •ali muavinlerinin, belediye rei» muavizderinin, Bakanlık mufettislerinin, Belediye tktısad Müdüru, Ticaret Odan mensublan ve banka müdürlerinin lıtirakile bir toplanb yapılmıstır. Toplantıdan sonra Bakan kendisile görüjen bir arkadasımıza |u beyanatta bulunmustur: c Bakanlığa mensub mesal arkadaşlanmla tstanbulun ithalât ve totihlâk durumunu tetkik ettik. Durum hakkmda tenevyfir etmi| bulunuyonız. Tetkiklerlmiz neticeslnde ithal mallan piyasasında sun'l fiat arüşlan müşahede ettik. Aynca Istanbul Belediyesınin teşebbüsieri hakkmda da izahat aldjm. Mahdud bir rumrenin ltirazına sebeb olan etikrt usulünün müesir bir tedbır olduğuna kaniizBızzat halka kontrol ımk&nı hasıl olmaktadır. Vekâlet teşkilâtımız usul ve mev ruata uygun olarak çaîışan muesseseler ile işbirhği yapması için talimat verdim. Piyasadaki firmalann ^urumlm. rmı istihbar etmekteyiz Bunlar arasında dürüst çalışanlan tesbit ederek, dış ticaret karamamesinın ılgıli maddeslne dayanarak, ithal ve ihraç müsaadelerini bu dürüst muesseselere tanıyacağız. Temennimiz, dürüst firmalann Dün yapılan törende ath piyasada ekseriyet» geçmeleridır. fösterilerden bir föriinüs Sanayi mevzuunda üç yıldanberi Ayazağa Süvari okulundm 30 un Arkası Sa. 8, Sü J t« cu donem temel kursunu bitiren assubaylara dün tfirenl* diplomala* n verilmlstir. Saat 10 da İstfldal marsı ile « rene başlanmıs, müteakıben okul Arkan Sa. 6, Sü. 5 te Tanaa iftink edea otomobiller Ankarada Otomobil yarışının ilk güntt nasıl geçti? içinde bulundugum otomobile bir kamyon çarptı. Buna rağmen yanşa devam ediyoruz. Ankara 21 (Arkadasımıı Şahab Bakıa, sn satüan nerede yazıyoBalcıoglu yazıyor) Siz» cgazete rum biliyor musunuz? eilik ne güzel Te ne rahat meslekŞu anda saat 2,30 dur. Ankarada, tlr> derlerse sakın inanmayın, Dısı Atatürk bulvarında, Orduevinin ösizl yakar içi de biai... Arkası Sa. 6, Sü. 1 de SON DURUM Tanşa katılan «temobiner bugün öğleden sonra şehrimize geliyorlar, bir araba yansı terkettl Bursa 21 (Telefonla) Türkiye Turizm Kurumunun terüb «ttıği büyük otomobil yansma istirak eden arabalar bugün saat 14 ten itibaren 16 ya kadar Eskişehir üzerinden Bursaya gelmişler ve Balıkesir Izmir Istıkametind» yollanna devam etmislerdir. Bursaya İlk olarak saat 18,35 te 1 numaralı araba muvasalat etmif v« onu, yansın yegâne kadın müsa bıkı Mehlika Sarıoğlu takfb etmistir. Bursadan ton araba aaat 18,50 de ayrılmıstır. Yarısa kablan otomobillerin yann Bursaya donmeleri ve İstanbula «aat 12 ye doğru varmalan muhtem^.dir. Yarıs, Bursada çok büyük bir alâka uyandırmıştır. Arkan Sa. 8 Sü. 8 de Tren kazasının mesulleri dün tevkif edildiler Majcasçı, makinist ve kalar şefi dün kazanın sebeblerini anlattılar Zeytinburnu dvannda 5 Vişinin ölümile neticelenen tren kazasının tahkikaüna devam edılmek*edtr. Dün hâdıse mahallinde tetkıkatuu bitiren ehlıvukuf heyeti raponınu vermiş ve mes'uliyeü görülen makasçı, makinist ve katar tefı dlin nöbetçi Sulh Ceza Mabken^esine sevkedilmiştir. Sanıklardan katar şefi Şemseddın İncekıran ifadesinde: «Kaslıceşnı0den hareketimizden sonra yan.ıj yolda olduğumuzu gördüm, makıniste seslendim, fakat duyuramadırnn demiştir Dığer iaruk makinist Hüseyin Çakır şunları söylemiştir: « Kazlıçeşmedeki makası i?pçtikten sonra ateşçi Mustafa Kose bana yanbş yoldayız dedı. Baktım ters hattan gidıvoruz. Kat»r şefine haber verdim Katar şefi vola devam et dedi. Bıraz sonra ıızaktan diğer treru gorduk ama kazaya ınâni olamadık.» Arkası Sa 6. Sü. 6 da KAYBOLAN FRANSIZ ARTİSTİ Mıüetlerafası polia, Venezüella'ya gıden Fransız gec« kulübü şarkıcısı ve artisti Janine Toscane'in kaybolduğunu ve bir türlü izinin bulunamadığını dün açıklamıştır. Janine Toscane, Caracas'da Normonday otelmde şarkı soylemek üzere kontrat yapmı? ve Venezu lla'ya gitaişti. Fransadaki aılesi son mektubunu 9 ekimde almıs ve bundan sonra kendisine çektiği bütün teigraflar «adres bırakma dan gitti» ibaresile iade olunmuş tur. Yukandaki resimde, ne olduğu anlaşılamıyan Janine Toscane gö rülmektedır. Saatte 2.100 Km süratle uçan^pilot! Amerikada bir tecrübe pilohı ba başdöndürücü sürate erişti NewYork 21 (R) Birlesik Amerıkanm son tepkilı uçaklanndan blri ile adı henüz açıklanmıyatj bir tecrübe pilotu gaatte 2100 kilometre süratle uçmağa ve sesin sürSa 6 Sn « cfe Celâl Bayar dön Ankara Gazeteciler CeuyetiRi ziyaret etti İlim diinyası ıçın buyuk bir fiyasko • • •••••• G.SarayI.Sporl1 berabere kaldılar «Pilttown insanı» diye tarih kitablanna geçen kaiatası sahte imiş! Londra 21 (aı.) British Museum'dan bugun bıldirildığine göre, dünya ders kıtablannda «tarih öncesi tır örneks diye uzun zamandanberi okunan, tetkik edilea Arkast Sa. 6. Su. 4 te Gökayın ye Necmi Ateşin ihzaren maUîemeye celbedilecekleri doğru değil Dünkü gaıetelerde Vali ve Belediye Baskanı Prof. Gokay ve D. P. II Baskanı Necmi Atesin müteaddid davetlere rağmen sahıd sıfatil* raahkemeye gelmedıkleri ıçın ihzaten celblerkıe karar verild.gı yazılmıçü. Bu hususta ilgllllerden alınan malumata göre, Uçüncü Asliye Ceıa mahkemesinin ev\'elkl günkü celsesi sonunda, ittihaz olunan ara karan ile (Ankarada bulunduklan anlasılan şah.ıdlere davetye çıkanlmasma) hükmedilmiştir. Şahidkrm ihzaren celbıne karar verildiği doğru değıldir. Müvezziierden isteyiniz! Bajar (AnıtKabir) e aid bir fotoğraf sergisini ccziyac (Yaztn 6 nc% tahıjemizde) Dün yapılan Galatasaray Istanbulspor maçı 11 beraberlikle netıce tnmıstn luka ic.^ı resun, ma.«,taH uvi he.,ccanh sottı yı gostermektedir. Sağda: Turgayın sakatlanmasuıa sebeb olan karışık an görüiuyor. Solda, Turgayın yaraİMjmasuu muteakıb Istanbulspor gol4 Galatasaray kalesine giriyor. (Magua tafsUâtile diğar apor haberlerimisl 4 flncü sahıfemizde bulacaksuusj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog