Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Yüksek söhret ve mnhtesem laralet CONSTANTIN Ç 8AATLERİNİN güxe\ modelleri znevcuddur. Saüs yeri: ARLON Saat Mağazası Eminönü meydanı No. 14 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf 29 anco yrl sayı: 10.528 Telgraf v« mektub adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonla*: UmumJ Santnü Numaras: 84298, Xa» Uleri: 24239. Matbaa: 24290 Cumartesi 21 Kasım 1953 Balkanlarda barışı sağlayacak işbirligi Dün neşredilen tebliğ, Türkiye, Yunanistan ve Yusoslavyanm anlaşmaya vardıklarını bildirdi Mecliste sozlu sorular Başbakan, muhalefete şiddictie hücum eden bir nutkun 28 ekim günü radyoda yayınlanmasına yapılan Hirazı cevablandırdı Ankara 20 (Telefonla) Bugünkü Mecliste gene sözlü sorular görüşüldü. Bunlardan ikisi Mardin C.H.P. milletvekili Kâmil Borarundı. Boran, tstanbulda bir CH.P. toplantısında vaki polis müdahale si hakkında, ikinci önergesile de, libya devleti hükümdanna hediye edilen kıbç hakkında izahat istiyor du. lç işleri Bakanınm birinci soruya verdiği cevabı tatminkâr bulmadı. Bakan, adalete intikai etmij olan hâdisenin nihal karara bağlan mak üzere yargıtayda buJunduğunu, idarî tahkikabn bu neticeye gö re açılabıleceğini söylemekle iktifa etmiştir. Kâmil Boran bu toplantıda Cü.P. li hatibin (mabud mu, yoksa armud mu?) demis olduğuna dair konuşmasını Meclis zaptına geçirmek istedi. Başkan: «Sorunuz bir polis metnuru hakkındadır. Yok sa C.HP. kongresindeki müzakere leri tekrar'amak 'için değildir> demesine rağmen Kâmil Boran, demokrasi tarihini yazacak olanlara Avrupa ordusu ve Fransa Bidault, Fransu Meclisinin bu orduya dair projeyi tasdik etmesini istedi Belgrad 20 (R. a.a.) Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Genelkurmay Başkan temsilcileri arasmda 10 kasımda burada başlamış olan görüşmeler samiml bir hava içinde sona '6™!!? ve bu akşam bir tebliğ neşredilmiştır. Tebliğde kaydedıldiğme gore, Balkan Paktını Ankarada imza lamış olan üç memleket askeri sahada işbirlığini sağlamlaştırmayı kabul etmişlerdir. Üç memleket genelkurmayı arasında askert malumat teati edilecektir. Tebliğde belırtıldiğine gore. tecavüze uğradıklan takdirde Balkan Paktı âkidleri bırlıkte harekete geçeceklerdir. Demir Perde gerisinde ayaklanmalar Doğu Almanya ile Polonyada kütle halinde tevkifler yapılıyor Berlin 20 (Nafen) Doğu Almanyada terör devn şıddetlenmektedir. Doğu Almanyada komünıstler idareyi ele aldıklanndanberi bu kadar şiddetli bır baskı ve terör sistemi tatbik mevkiine ko&ulmamıştıGelen raporlara göre, mahkemeye gönderilenlerın sayısı son derece çoğalmış ve bunlardan büyük bir kısmının da doğrudan doğruya kamplara lürülmeleri kararlaştınlmıştır. Fabrikalarda işçiler arasındaki muhalefet de geni$lem:ştir. Şimdi bu fabrikalarda, «casus» kinüerin olduğunu anlamak ıçin yuklü para mükâfatıan vadedılmekte ve aynı zamanda ajanlar ışçi olarak vazıfelendırilmektedir, Son temmuz isyanında mühim rol oynamıs bazı işçilerin el'an serbest olduk'.an ve komünistlerın tuzağına düşmediklerı anlaşılmaktadır. Sovyetlerin şimdi bunlan yakalamağa çalıstıJclan da ilâve edilmektedir. Doğu Almanyadaki Sovyet askerl birlikleri d« devamlı surette «hazır ol» vaziyetmdedirler. Çünkü bunlar çete faaliyetini tamamile onliyememışler ve hattft hudud bol Arkası Sa, 7, Sü. 7 de Paris 20 (R.) Bugün Fransız meclisinde konuşan Dış İşleri Bakanı Bidault, meclisin Avrupa Ordusu projesıni tasdik etmesini istemiştir. Bidault şöyle demiştir: c îki şık karşısındayız. Ya Avnıpa ordusu kurulacak veya yeniden Almanyada millî bir ordu teşkil edılecektir. Hükumet birinci C. H. P. İstanbul Başkanı: «Bu bir C. H. P. li değil, bir şıkkı tercih etmiştir. Meclis bu husustaki projeyi tasdik etmelidir.» M. P. lidir. Hâdise 1949 da •lmuştur ve mütecasir Bidault, nutkunu söylerken fenamahkemeye verilmiştir» diyor lık geçirmiş ve doktorlar kendisine 48 saatlik tam bir istirahat vermişlerdır. Nutkun geri kalan kısmı Di} İşleri Bakan vekili Maurice Schuman tarafından okunmuştur. C H P. İstanbul Ü İdare KuruDaladier. de Gaulle'cular ve daha lu Başkanı İlhami Sançardan dün bir çok bağıınsızlar Avrupa Ordusu şu mektubu aldık: ^ projesi aleyhinde rey verilmesini «Sayın gazetenizin 20/11/1953 taistemektedirler. rihli sayısında ve Ankara mahreci ile Mekki Said Esen imzalı bir haberde Demokrat Parti Grupunun toplantısı esnasında Başbakan Adnan Menderesin sağda solda yapılan konuşmalanndan dikkate değer parçalar okuduğu anlatılarak bu arada «meydan nutuklannda artık proleter edebiyaü belirtilerinin per vasızca görüldüğü kaydedilmistir» denilmekte ve «bunlar arasında İsKatilin elinden çınlçıplak kaç tanbulda bir C.H.P. toplantısında mağa muvaffak olan bir kız yeni Veliefendi tribünlerinin yakılmasıLandru'yu tarif etti m ele alarak (gider Çankayayı da yakarız) tarzında tahriklerde buluHambourg (Almanya), 20 (a.a.) nanlara tesadüf edıldiğinden» bahYolda çınlçıplak bir halde koşan sedilmektedir. sarışın bir Vı»"i polise müracaati Adnan Menderes, şayed bu tarzC H. P. İstanbul h Başkanı neticesinde, cOtoban canavan» ifl Arkası Sa 7, Sü. 5 t« ühaıni Sancar mile anılan ve 19 genc kızı öldurdüğü tahmin edilen yeni bir Landru hakkında ipuçları elde edilebilmesi tnümkün olmuştur. 22 yaşındaki genc kız, FranKfurt civannda kendisini ,otomobile davet eden ve tabanca tehdidi üe *oyunmasını emreden erkek hakkında oldukça sarih malumat vermefce muvaffak olmuştur. Genc kız karanlıktan istıfade ederek adamdan kaçmağa muvaffak olduğunu ve yoldan geçjn Mt kamyon şoförünün kendmni kara Arkası Sa. 7, Sü. 7 de (Çankayayı da yakarız) diyen adam kim? İlhanti Sancar Başbakana telgraf çekti Kütahyada kurulacak azot sanayii tesisleri Mukavelename dün İşletmeler Bakanügında törenle imza edildi Millî müesseselerimiz, iptidaî sermaye olarak, otuz milyon lira ile işe başladılar Ankara 20 (Telefonla) Kütahyada azot sanayii tesıslerini kurma işini üzerine alan firma ile İşletmeler Bakanhğı arasındaki mukavelename bugün Bakanlıkta yapılan merasimle imzalandı. Torende Baş Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Basbakanuı da hazır buhınduğu imza merasimi sınısında İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı konuşurken Arkası Sa. 7, Sü. 3 da Almanyada yetıi bir Landra Türkiyeye yapılan dış yatırımlar Dönya Kalkınma Bankası heyetinin Başkanı, Gediz barajı projesinin büyük neticeler doğııracağuıı söyledi Sağda yarışa iştirak eden yegâne kadın müsabık: Bayan Mehlika Sanoğln, solda başlamadan önce otomobilini öpiıyot Kemal Kaptan; yarıs İzmir, 20 (Telefonla) Dünya Kalkınma Bankası temsilcıleri heyeti başkanı Martin Rosen, Ankaraya hareketinden evvel bu sacah Sanayi Odasında yapılan top antı Arkast Sa. 7, Sü. 4 te Pakistan Genel Valisi geliyor Gulam Muhammed Cumhur Başkanı Celâl Bayar tarafından davet edildi Londra 2 (a.a.) Pakistan Umumî Valisi Gulam Muhammed bugün uçakla Londradan Nıse hareket etmiştir. Gulam Muhammed hususî mahiyette yaptığı bu ziyaretınde Ağa Hanın misafiri olacaktır. Umumî Vali daha sonra Karaşiye dönmeden önce Turkiye, Mısır ve Suudi Arabistanı ziyaret edecektir. Gulam Muhammed, Cumhur Başkanı Celâl Bayarm daveti üzerine kendisini zij'aret etmek üzere An| karaya gidecektir. Vali aynca Kahirede Cumhur Başkanı Necıb ve Suudt Arabistanda da yeni Kral Saud ile görüsecektir. Yarış yolu değiştirildi Müsabakaya iştirak eden arabalardan bazılan kaza geçirdiler Otomobil mukavemet yarışı dün başladı Otomobillerin hepsi dün gece Ankaraya muvasalat ettiler Ortadoğuda karakıs Fırtınalar Suriye, Filistin, Kıbns ve Mısın allak bullak etti Ankara 20 (Büyük yanşa iştirak eden arkadaşımız Balcıoğlu bildiTürkiye Otomobil mukavemet depar mahalllnde toplanmışlardır. riyor) Yanşa katılan 19 araba da geceyarısına doğru Ankaraya yanşma dün saat 13 te Üsküdardan Teknik heyet tarafından yapılan ge'.dıler Fakat bu gece yarışın nor başlar.ılmıjtır. Yanşa katılacak olan muayene saat 12 y« kadar devam • Arkatı Sa. 7. Sü. 6 da mal Konya yolundan devam edemi otomobiller ssat 9 da Üsküdardaki yeceği anlaşıldı. Çunkü kar tıpisi yüzünden Konyadan geçen Afyon yolu tıkanmış olup Kadmhan geçıdi kapalıdır. Hattâ bu yol yannda açılamıyacaktır. Bu sebeble yarış komitesi bu Arfcast Sa. 7. Sü. 4 te Vali ile D.P. I I Başkanı para cezasına şarptınldı Makasçı (ortada sivil elbiseli), katar şefi; makinist ve diğer aorgvy» çeküenler Londra, 20 (aa. A.P.) Anl olarak bastıran şiddetli kar, OrtaDoğuyu pek erken bir kıs h«vasına bürümüştür. Suriye tarihinde kasım *yında yağan ilk kar dün gece Şamı hemen ıiemen tecridle anayollan kapamıştır. Filistinli mülteciler soğuktan çadırlannda tir tir titrenus.lerdırKıbnsın dağbk bölgesine bugün de şiddetli kar yağdıgı haber vmilmektedir. Normal olarak Kıbnsa aralık ayının sonlarına kadar kar Kazlıçeşmede, dikkatsizlik yüzün ucuz atlatılan bu kaza, erken saatyağmadığı malumdur. den vukua gelen müessif tren ka lerde vuku bulmuş olsa idi, hiç şup Arkası Sa. 7, Sü. 8 de zasının tafsilâtını dün bildirmistik. he yok ki kayıb adedi fazlalaşacak, Can kaybı bakımından oldukça Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Kazlıçeşmedeki tretı kazası tahkikatı Kazazedeler; Işletme aleyhine tazminat davası açacaklar Başbakan bugon Samsuna gidiyor Ankara 20 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes muhtemelen yann uçakla Samsuna hareket edecektir. Başbakan, Samsun D.P. il kongresinde hazır bulunarak bir konuşma yapacaktır. İşletmeler Bakanınm seyahati Ankara 20 (Telefonla) Işletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı yann Siirde hareket edecektir. Bakan, Sıird D.P. kongresinde hazır bulun duktan sonra Diyarbakıra geçerek maden ve petrol bölgesindeki çahşmalan tetkik edecektir. Hâkim. müteaddid davetlere icabet etmiyen bu iki şahidin ihzaren . celblerine de karar verdi Bir müddet evvel, Yugoslavya b« lediye reislerinin memleketimizi ziyaretleri sırasında şereflerine Tak sim gazinosunda bir ziyafet verilmişti D.P. Eminönü flçe başkanı Nuri Ablgan bu ziyafet sırasmda Şehir Meclisi azası Sedad Kumbaracınm hakaretine uğradığını iddia ederek 3 üncü asliye ceza mahkemesinde bir dava açmışü. Uzun zamandır devam eden bu davanın duruşmasında göşterilen şahidler dinlenmis, yalnız İstanbul Vali ve Belediyt Başkanı Gökay ile Demokrat Parti îl başkanı Necmi Ateş mfiteaddid celb davetiyesl almalanna rağmen muh telif sebeblerden durusmaya gelememişlerdir. Dünku celsede de tebliğat yapılmasma rağmen Prof. Gökay ile Nec mi Ateşin duruşmada 4ıazır bulunmamast üzerine hâkim her ikisinin HANÇEB . UÇAK. Birleşik Amerikada havacılık eksperleri ve muhendlsleri hançer şekllnde yeni hazırlamışlardjr. de 3 er lira para cezasile fhzaren bir tepkili uçak Yukandaki resimde görülen bu ucelblerine karar vermiştlr. Vali ile D.P. tl Başkanının gele çağın, 18 kilometr» irtifada ses cek celsede hazır bulunacaklan tah sür'atinden iki misli iür'atie uçtuğu bildirilmektedir. rain edilmektedir. Hürriyeti seçen eski Bus basın ataşesi Ahmedoff ISTÂNBÜUGEl Eski Rus basın ataşesinin yaptığı ifşaat Washington, 20 (Usis) Sovyet Rusyanm Ankaradaki Basın Ataşesi iken Türkiyeye iltica eden Kızılordu eski yarbaylanndan Ismail Ahmedoff, Birleşik Amerika Âyan Meclisi Dahilî Güvenlik Komitesine verdiği izahatta, Ruslann Türkiyedeki faaliyetlerini açıklamıstı. Türk gazetelerinin bu husustaki yorumları ve makaleleri Birleşik Amerika Haberler îdaresi tarafından bütün dünyaya yayıhnıştır. Bu başmakalelerden bilhassa «Her Gun. gazetesinde M. Faruk Gürtunca ve • Cumhuriyet. gazetesinde Ömer Sami Coşar imzalı makaleler geniş bir yer işgal etmiştir. Tadrlerin endişesi Yeni kira kantmu ile ticarî mülkiyetm heder olacağını söylüyorlar İstanbul Tüccar Demeği dün saat 17 de Liman Lokantasmda toplanarak yeni ticaret rejimi ve ticarî mülkıyet meseleleri (fon dö komers) hakkında göruşmüştür. Her iki dava uzeımde eh.mmı Facia ^ dün sabahki manzarası ve yaralılardan biri Ârkası Sa, 7, Sü. 5 U Arkası Sa. 7, Sü. S te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog