Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Beyer's Mode Eür Alle No. 11 Satısa çıkanlmıştır. Sonbaharın bütün yenilüderinl bu sayıda bulabüirsiııiz. Fiatı: 135 konu umhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NADÎ \ ^5 * RAY ve /OUROTEST Ajtae^kan Fluoresant Lİmbal^n Gelmiftir. ^ Ltd. Ort. Beyoğlu: Hamalbaşı5fc Ingiliz Sefareti karsMmda NEA ACTjRA yamnda Türkiy«Urnum Mümessili: 29 oncD yıl sayı: 10.527 Sağ ve sol cereyanlara karşı daha tedbirli Kszaya Zeytinburnu istasyonu makasçısımn olmak ve vatandaş haysiyetini korumak hatası sebeb oldu, 4 ölü 16 yaralı yar için mevzuattakî boşiuklar tamamlanacak Muzakereye Yeni Sabah gazetesindeki Moskova roportajlan sebeb oldu, bu vesile ile son zamanlarda yazılarda ve meydanlarda görulen bazı te?ahürler ele alındı, Devlet Bakanı ile Başbakan izahat verdiler Grupunun Dün gece Kazlıçeşmede iki dttn verdiği karar banliyö treni çarpı$lılar Bir düello Şehrimizde bir C.H.P. toplantısmda hatiblerden biri «cab ederse gider, Çankayayı da yaku.ız» demiş. 1 Telgraı •« mektub adresi: Cumhuriyet tctanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Talefoolar: Umuml Santral Numaraa: 24298, Ya» İflerl: 24299. Matbaa: 24290 Cuma 20 Rasım 1953 Safa Kılıçlıoglu aşbakan Adnan Menderesle C. H. P. Genel Başkanı tsmet İnönu arasmda evvelki gün Mecliste yapıian söz düell»»u, klasik parlamento tartısmalarrna örnek savılacak bir şekil dürüstlüğü içinde geeri. Her iki hatib de konuyu fazla daçıtmamaça dikkat ederek şahsiyet ve hakaret nçurumuna kaçmaksizın duMincelerini t"!'let önünde açıkça savundular. Zaman taman sert iddialar ortaya atıldı, gecmisten, gelecekten uzunbovlu söz edildi. Bövle olduçu halde parl '"anter konuşma âdabın» aykırı bir hareket görülmedi. Bir kaç defa kürsüye eıkan saym bıönü tecrıibeli, olsun. yurdsever bir nrahalefet lideri ağıı ile, hattâ iktidann kusnrlu bulduğu bazı icraatım bile mazur görmeğe calıştı. Btmlarm giderilmesi çareleri üzerinde kendi «üiişüncesine göre bîr taknn tavsîyelcrde bulundu. Meclis, mnhalefet liderinin sözlerini asabivete kapılmadatı sükunetle dinledi. Ankara, 19 (Telefonla) Sağ ve sol cereyanlara karşı daha uyanık ve tedbirli olmak, vatandaş şeref ve haysiyetini gereği gibi korumak için ı.o.umetin mevzuatımızdaki boşluklan tamamlaması hususunda D. P1 Meclis Grupunun bugünkü toplantısmda prensip karanna vanlmıştır. Bu konuyu gundeme getıren onerge (Yenı Sabah) gazetesinin sağda solda akisler uyandıran ve Moskova radyosunca da bu akisler cephesinden ele alınan bazı röportajlarına dairdi. Bugünkü toplantıda İstanbul millervekili Nazlı Tüabarla takrirdeki imza sahıblerinden bazı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da < hakkında diin dava acıldı Anadolu Ajansı dün gece bir tekzib neşretti «Yeni Sabah» gazetesinin (Moskova ve kutublar) mvzulu bir röportaj serisınin uyandırdığı akisler üzerine gazete sahib ve başmuharriri Safa Kıhçhoğlu, Başbakana bir telgraf çekmiş ve bu telgrafı neşretmişti. Bunun üzerine savcılık takibata geçmişti. Başbakana çekılen telgrafm âmmenin telâş ve heyecanına sebeb olacağı ve dolayısile suç teşkil edeceği gösönüne alınarak Safa Kılıçlıoglu ve neşrıyat mudürü Reşad Mahmud hakkında dava aKazada parçalanan ve birbirlerine giren va^onlann hali, saida: enkas çılmasına karar venlmiştır. Dun gece Sırkeci banliyö hattin tasyonuna gehrken, bu istasy >ndan Türk ceza kanununun 161 inci maddesi gereğınce haklajında &m da 4 kışinin ölümü ve yirmi kişinin hemen kalkmı? bulunan 68 numa Arkası Sa. 6. Sü 7 de de yaralanması ile neticelenen ie ralı katarla çarpışmışür Bazı ra cı bir tren kazası olmuştur. gonlar yoldan çıkmı<|, bonlardan Saat 21.30 da Sirkeciden kalkan ıkısi de birbirine girmiştir. Bilhas65 numaralı katar Kazlıçeşme is sa bu iki vagonda seyahat etmek te WHAT THPY • çıkanlan bir ağır ymrab hastaneye nakledUmek üseae İktidar ve mnhalefet liderleri ara sında iki saatten fazla süren bn efendice fikir düellosnnu takib ederken insan, elinde otanıy«rak bir pişmanlık duygusuna kendisini kaptmyor: Partilerarası münasebetler Uk gündenberi bn esaslara göre knrulsaydı şimdiye kadar rejinri memlekette kökleştinnek bakımuıdan ne büyük başanlar elde etmiş olurduk. Bunca zaman ve enerji kaybına yazık değil mi? Diye söyleniyor. Zaman kaybı, enerji kaybi maale Bef bir gereektir. Demokratik hürriyetlerimizin özlediğimiz teminata bağlananaması da bir gerçektir. Bu başansızhğın sebeblerini araştmrken, hâdiseleri tek tarafından değil, her tarafından gönneğe dikkat etmelidir. Evet bngiinkü iktidar, demokra:.**#* tik rejimi yurdumnzda köklefttrAmerikan dergilerinde ç*ao iki resim: Yukanda. komunSstlerin mek husnsunda esaslı hamleler yapamamış, gecikmişrir. Fakat bu ko neşrettikleri uydarma fotoğraf: aşağıda hakikati gösteren feci tablo nuda muhalefet şimdiye kadar ona yardım etmiş midir? Evvelki giin Adnan Menderesin dediği gibi demokrasiyi kurmak sanıldığı gibi kolay bir iş olsaydı. bunu Halk Partisi kendisi yapabilirdi. Bir tarafın isteğile hürriyet rejimini yürütmek mümkiin olamıvacağına göre, muhalefete geçen Halk Partisi buçünkü iktidara elinden gelen yardımı esirgememeli değil miydi? İcinde yaşadığımız özel şartlan uNewYork 19 (R) Kore har ve bunlar açıklanmıştır. Çinli ve nutmıvalmı: Komünizme karşı tedbirler almağa, irticaı önlemeğe mec binde komünistlerin iddıalan ile Kuzey Koreli komünıstler, aralaburuz. İnkılâb prensiplerini ayakta yapüklan hareket arasındaki tezad rında 13 Turk esirinin de bulundu Arkası Sa. 6. Su. 8 de tutmak için birlik halinde bulun hakkında yeni deliller elde edilmiş mamız elzemdir. Başaramadığımız takdirde Batı nizammın hürriyetlerine kısmen veya tamamen elvada demekten başka bir şev vapannyarağımızı biliyornz. Balbuki ne görüyomz? İnkılâb prensiplerinin kurucusn ve koruvucnsu olarak hayata atılan Halk Partisi saflannda gözleri kararmış bir takım adamlar, her ne pahasına olursa olsun oy toplayıp iktidara çecmek hırsile iş simsarlanna el uzatmaktan çekinmiyoriar. Bunlar konuşuyor, yazıyor, her vasıtaya başvurarak oy avcılıen yapıyorlar. Sayın İnönü K A R A U E Nl Z^= evvelki gün: WHATTHF.Y D Atlantik Paktı karargâhında tensikat olanlar arasmda ölenler ve yaralananlar fazla olmujtur. Kazanm vukua geimcs!ne lebeb, yanli} TTI»V»« «çılmaj olman r t Bakırköyden gelmekte olan banliyö treninin yanlıj bir hatta lokuimuş olmasıdır* Injaat dolayuüe dört gündenberi Bakırköyden gelmekte olan banliyö trenleri, Zeytinburnu istasyonuna kadar deniz taraiındakı yani Arkası Sa. 6, Sü. 7 de 420 subaydan 57 sinin memleketlerine gönderileceği dün bildirildi Paris 19 (a.a.) Avrupadakı müttefık kuvvetler genel karargâhından bıldirildığme gore, Atlantik Kuvvetien Başkomutanı General Alfred Gruenther, Shape Kurmay heyetı mevcudunda 57 subaylık bir tensikat yapmağa karar vermıştir. Başlangıçta 12 Atlantik memleketınin 250 subayından ibaret bulunan Shape Kurmay heyetı gittıkçe artmış ve halen 400 u geçmiş bulunmaktadır. Bu artış, 1952 de Lızbonda yapılar. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısından sonra Türk.ye Arkası Sa. 6 Su. 4 te Türk Yunan Yugoslav askerî görüşmeleri Dün sona eren kurmay konferansının Balkanların emniyeti bakımmdan pek faydalı olduğu bildiriliyor bugün tebliğ yayınlanacak Belgrad 19 (a a. R) Yugoslav ordusunun organı «Harodna Armija» gazetesi dünkü nüshasında, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavaskerî temsılcilerinin akdettikeri konferansın cBalkanların emniyeti bakımmdan pek faydalı oldu vecibeleri de tayin eylemişlerdir. ğunu» belirttikten sonra şunlan Balkan yanmadasının emniyeti buyazmaktadır: gün, şimdiye kadar olduğundan çok «Konferans, Ankara paktına da daha kuvvetlidir.» hıl memleketlerı D15 İşleri Bakan10 kasımda Belgradda başlamış lan tarafmdan uhdesine verilmış olan üçlü askeri görüşmeler dün bulunan bütün meseleleri tamamiıe sona ermişse de halledilmesi gerehalletmiştir. Üç Balkan memieketı ken daha bir kaç teknik mesele nin genelkurmay temsilcileri müs vardir. bet esaslan tesbit etmişler ve BalÜçlü askerl görüşmelere dair reskan Paktına dahil memleketlere bir mî tebliğin yann nesredıleceği bıltecavüz halüıde her birme düşecek dirilmiştir Ticaret Odası Meclisinde dünkü ıtıünakaşalar Ticarî tetkikat komisyonuntm faüyeti şiddetle tenkid edildi Şehrimiz Ticaret Odası Mecliai dün saat 15 te Hayri Gonenin riyasetinde toplanarak gündemdeki maddelerini görüşmüştür. Müzakere mevzuu olan meseleler arasında evvelâ ticarî tetkikat komisyonunun bir kaç aydanberi toplanmaması üzerinde duruimuş ve bu husus acı acı tenkid edilmiştir. Tetkik komisyonunun bilhassa ithalâtçı tüccarın işini görecek iken fasliyet göstermemesi bir takım sebeblere atfedilmek istenmiş, fakat Arfcost Sa. 6, Su i de > Komünistlerin Korede 135 Türk esirini şehid ettikleri bildiriliyor Büyük otomobil yarışı bugün ögleyin başlıyor Yarışa iştîrak edecek 26 otomobil saat 13 te Üsküdardan hareket edecekler BUGÜN Notörlü trenin ucuz atlattığı kaza Kayseri civannda kar yüzünden yoldan çıkan tren dün hatta sokuldu, insanca zayiat yok, Teros ekspresi yolda kaldı Kayseri 19 (Telefonla) Kara kış ilimiz çevresinde bütün şiddetile devam etmektedir. Bazı bölgelerde kann yüksekliği bir metreyi tecavüz etmiş, bu yüzden yollar tıkanmış, tren seferleri sekteye uğra rnıştır. Kar yüzünden, dün Ankaradan hareket eden motörlü tren Kay AH, ŞU ELEKTRİK DİREKLERİ! Sabahaddin isimli bir şoför ida serinın üç istasyon gerisinde Kanresındeki 12363 plâkah taksi ile dün sabah Fındıklıdan Tophane istikametmde giderken, sürat neücesi direksiyona hâkim olamamıs,, elektrik direğıne çarpmıştır. Bu şiddetli sadme sonunda taksi hasara uğramış, arabada bulunan Raşid isminde bir şahsın bacağı kınlıruştır. Şoför, kazayı hafif yaralarla atlatmıştır. bca civannda yoldan çıkmıştır. Der hal hâdise yerine gönderilen ekıplerin devamlı çalışmalan sayesinde tren bugün saat 12 de hatta sokulmuştur. Fakat yollar hâlâ karla kapalıdır. Ekipler karları temizlemekle meşguldürler. Son dakikada öğrendiğime göre Arkası Sa. 6. Su 7 de SAHtFE 10 1 Radyo İç sahifelerde Bir parti baskam olarak ocakIarda, bucaklarda söylenenleri nasıl kontrol ederim? Bn hem insafSız, hem de yersiz olur. Diye kendini savundu. Bir defa yersizli^î kabul edemeyiz. Inkılâbcı bîr partinin saflarında inkılâb düşmanlığı yapmağa veya yapar görünmeğe kimsenin hakkı yoktur. İnkılâb düşmanlıği ile hbirliği yapan üyelerini Halk Partisi derhal kapıdışan etmek zonında'iır. Yersiz ve yakışıksız olan bn gibi hareketlere göz yummak, bunları hoş görmektir. Sonra, konusanlar ve yazanlar köçede bncskta gizlernni» değiller ki Secim ihtirasmı her tiirlü millî menfaat k" ~ ' " • ı •• nn iistiinde tutanlar, re^mî parti orffanına hâkim olarnU ^».^ı • • * dolaşmakta, yuksek sesle konuş İlk öğretim için 12 senelik bir program hazırlanıyor Türkiyede bütün ilkokullardaki öğrencilerin kHablan Bakanhk tarafından parasız olarak verilecek Alâkalılann bildirdığine göre, Mıllî Eğıtım Bakanlığı, ılköğretım meselelerıni halletmek üzere 12 senelik bir program hazırlamaktadır. İlgilı Bakanlıklarca tetkik edilmekte olan buna dair tasan Otomobil mukj\tmcl >drı^ında, mubabıkların takib kat'î şeklini alınca Meclise sunu^ edecekleri yolu gösteren harita (Yazısı 6 ncı sahıjemude) lacaktır. Tasanda belindldığine göre, Turkiyenin bütün ilkokullarmdaki ' 1 rencilerin kitabları, Bakanlık tarafından parasız olarak verilecektir. Çocukların sağlık durunılarile daha raodem bir şekilde ilgilenilecek, NADİR NADÎ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 6, Sü. 6 da MEBSUTEN MÜTENASİB BİR YÜKSELME MESELESİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog